BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THỦY ĐIỆN

17 1,170 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:11

Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THUỶ ĐIỆN I. GIỚI THIỆU CHUNG Hệ thống sông ngòi nước ta có nhiều tiềm năng về thuỷ điện cần được khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu dùng điện ngày càng tăng và góp phần thực hiện chiến lược phát triển điện năng của Việt Nam. Việc xây dựng công trình xây dựng công trình thuỷ điện sẽ thay đổi căn bản chế độ dòng chảy của sông, làm thay đổi một phần môi trường tự nhiên cũng như môi trường kinh tế xã hội trong khu vực dự án. Những ảnh hưởng này sẽ được nghiên cứu đánh giá một cách chi tiết nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đây là những mục đích của báo cáo đánh giá tác động môi trường. I.1. Những tác động trực tiếp: - Giai đoạn tiền thi công:  Giải phóng mặt bằng  Xây dựng hệ thống giao thông  Di dân, tái đònh cư - Giai đoạn thi công:  nh hưởng tới khí hậu  nh hưởng tới môi trường nước (chế độ thuỷ văn, chất lượng nước, )  nh hưởng tới môi trường đất (chiếm dụng đất xây dựng, ảnh hưởng chất lượng đất, gây xói lở, )  nh hưởng đến môi trường không khí (bụi đất trong xây dựng, tiếng ồn do các loại máy móc hoạt động, )  nh hưởng đến hệ sinh thái: thực vật, động vật, hệ sinh thái nước,  nh hưởng của việc tập trung công nhân. - Giai đoạn dự án đi vào hoạt động:  Cung cấp điện năng cho vùng, quốc gia.  Phát triển hoạt động thuỷ lợi, nuôi trồng thuỷ sản.  Mặt khác có các tác động tiêu cực:  Gây ô nhiễm môi trường nước  Mất cân bằng hệ sinh thái. I.2. Tác động gián tiếp : -Tác động tích cực của dự án :  Giải quyết việc làm .  Thúc đẩy phát triển kinhg tế cho vùng.  Tiềm năng để phát triển du lòch. -Tác động tiêu cực của dự án:  Tập tục văn hoá của cư dân bản dòa bò thay đổi. Lớp MTK27 – Nhóm IV 1 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện  nh hưởng tới vùng hạ lưu. I.3. Việc quản lý dự án và đào tạo nhân lực : I.3.1 Cơ cấu quản lý gồm: theo dõi và kiểm toán. a) Theo dõi : Có ba loại theo dõi :  Theo dõi căn cứ hay theo dõi tiền dự án :đo đạc các diều kiên môi trường trong một giai đoạn đại diện của pha tiền dự án trước khi các nhiễu loạn xảy ra để xác đònh sự biến thiên bình thường của hệ.  Theo dõi giám sát hay theo dõi sự tuân thủ: để xác đònh là tất cả các hoạt động của dự án (xây dựng, vận hành) là phù hợp với các qui đònh về vận hành và làm nhẹ đã được xác đònh trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.  Theo dõi hậu quả: thu thập các số liệu cho phép so sánh các hậu quả môi trường đã diễn ra trên thực tế so với các hậu quả theo dự báo. Nếu các hậu quả thực tế này là không thể chấp nhận được thì phải có biện pháp làm giảm nhẹ. b) Kiểm toán hậu dự án:  Xem xét các số liệu theo dõi nhằm kiểm tra độ chính xác của các dự báo đánh giá tác động môi trường và đánh giá hiệu quả của chương trình theo dõi, các thủ tục quản lý và các biện pháp làm nhẹ.  Kiểm toán hậu dự án cần tiến hành theo đònh kỳ khi các hoạt động đầu tiên về dự án (kể cả xây dựng) đã được thực hiện. I.3.2 Công tác đào tạo cán bộ: để xây dựng và vận hành hệ thống thuỷ diện có hiệu quả. I.4. Quan trắc môi trường: Quan trắc được thực hiện trong quá trình tiền thi công, thi công và giai đoạn dự án đi vào hoạt động. Đối tượng quan trắc gồm 3 môi trường sau: a) Môi trường vật lý:  Môi trường không khí: tiếng ồn, bụi,  Môi trường nước: ô nhiễm nguồn nước, thay đổi chế độ thuỷ văn,  Môi trường đất: nước ngầm, xói mòn, ảnh hưởng độ ẩm, b) Môi trường sinh học:  Thảm thực vật  Động vật.  Thủy sinh. c) Môi trường kinh tế – xã hội:  Diễn biến về kinh tế–xã hội của vùng dự án: được thực hiện qua điều tra xã hội học các hộ gia đình hoặc các ngành kinh tế chòu ảnh hưởng của dự án.  Giám sát chương trình tái đònh cư, giải phóng mặt bằng. Quá trình đánh giá tác động dựa vào điều tra, xác đònh hiện trạng môi trường tại khu vực dự án và các khu vực bò ảnh hưởng bởi dự án. Trên cơ sở đó việc xây dựng dự án sẽ được phân tích đánh giá một cách kỹ lưỡng về quá trình xây dựng cũng Lớp MTK27 – Nhóm IV 2 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện như thời kỳ vận hành. Đồng thời đề ra biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực và tổ chức hệ thống giám sát việc thực hiện một cách hiệu quả. II.CÁC TÁC ĐỘNG CÓ THỂ XẢY RA&BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Các tác động có thể xảy ra Tác động theo thời gian Biện pháp giảm thiểu Tiền thi công Thi công Vận hành I. Môi trường đòa chất, đòa mạo: 1) Gây động đất kích thích 2) Gây xói lở hạ lưu nhà máy 3) Khu vực để khai thác đất đá X X X X X X X - Quan trắc lòng dẫn hạ du, chống xói mòn cục bộ - San lấp hố khai thác và phủ xanh bề mặt. II. Môi trường đất: 1) Thiệt hại về đất do xây dựng 2) Tăng độ ẩm của đất ven hồ 3) Chất lượng đất bò suy giảm X X X X X X - Phục hồi diện tích phủ xanh - Công tác quản lý hợp lý III. Môi trường nước: 1) Biến đổi chế độ sông ngòi sang chế độ hồ chứa 2) Gây dòng không ổn đònh sau nhà máy. 3) Giảm chất lượng nước trong hồ chứa và hạ du giai đoạn đầu tích nước. X X X X - Phát quang thu dọn lòng hồ, cấp nước sạch cho người dân sống quanh hồ và thả cá vào hồ. IV.Môi trường không khí, tiếng ồn 1) Giảm biên độ nhiệt ngày đêm, tháng 2) Tăng độ ẩm không khí vùng gần hồ 3) Ô nhiễm môi trường không khí trong vùng xây dựng dự án. 4) Gây tiếng ồn cho vùng X X X X X X - Chọn biện pháp thi công thích hợp Lớp MTK27 – Nhóm IV 3 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện xây dựng dự án Lớp MTK27 – Nhóm IV V. Môi trường sinh thái: 1) Thiệt hại lớp phủ thực vật 2) Thay đổi đời sống hoang dã do xây dựng công trình 3) Thiệt hại động thực vật thuỷ sinh. 4) Tăng chất lượng rừng khu vực lân cận X X X X X X X - Tăng cường trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn - Cấm săn bắt thú hoang dã, hạn chế chặt phá rừng, hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng VI. Môi trường kinh tế xã hội: 1) Tập trung đông người làm tăng giá sinh hoạt, dòch bệnh, thiếu dòch vụ 2) Thay đổi đời sống của người dân bản đòa 3) Tăng dân nhập cư vào khu vực công trình, phát triển hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp, tăng bệnh tật, vấn đề an ninh. 4) Lợi ích về điện cho quốc gia, cho đòa phương phát triển cơ sở hạ tầng. 5) Hạn chế lũ lụt: - ảnh hưởng tích cực cho việc sử dụng đất và nước ở hạ du - tiêu cực: phù sa và chất hữu cơ không được bổ sung cho hai bên sông 6) Giao thông đường thuỷ bò hạn chế ở hạ lưu nhà máy. 7) Cấp điện cho công nghiệp và nông nghiệp đòa phương X X X X X X X X X X X X - Phòng bệnh, tăng cường cơ sở hạ tầng - Đền bù hiệu quả và thực hiện tái đònh cư. - Quản lý chặt chẽ, điều trò bệnh tật cho dân đòa phương và công nhân 4 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện III. CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH VÀ CÁC HỆ QUẢ Môi trường Các tác động chính Hệ quả 1)Đất: - Thiệt hại về đất do xây dựng - Tăng độ ẩm của đất ven hồ - Thay đổi cơ cấu sử dụng đất, thay đổi nghề nghiệp người dân ,giảm khả năng khai thác tài nguyên (mỏ,…) - Tăng lượng nước ngầm trong đất, góp phần tăng trưởng tốt cho lớp phủ thực vật hoặc cây trồng xung quanh hồ 2)Đòa chất, đòa mạo: - Gây động đất kích thích - nh hưởng tới khu vực khai thác đất đá -Giảm tuổi thọ công trình -Gây sụt lở, xói mòn đất 3)Nước: - Biến đổi chế độ sông ngòi sang chế độ hồ chứa - Giảm chất lượng nước trong hồ chứa và hạ du giai đoạn đầu tích nước - Điều kiện tiên quyết để sản xuất điện năng - Kiểm soát được lưu lượng dòng chảy - Tạo điều kiện để phát triển nông ngư nghiệp - Hạn chế lũ lụt - Giảm khả năng sinh tồn của sinh vật - Giảm tuổi thọ hồ chứa - Ở hạ du ruộng không được bồi đắp phù sa, không được rửa mặn. 4) Không khí: - Giảm biên độ nhiệt ngày đêm, tăng độ ẩm không khí vùng gần hồ - Tạo môi trường sống thuận lợi cho sinh vật 5) Sinh thái: - Cân bằng sinh thái bò đảo lộn - nh hưởng đến đời sống thuỷ sinh như: một số loài cá ưa nước chảy bò mất đi,… - Thực vật trên cạn ven sông bò nguy hại 6) Kinh tế xã hội: - Lợi ích về điện cho quốc - Góp phần phát triển kinh tế Lớp MTK27 – Nhóm IV 5 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện gia, đòa phương phát triển cơ sở hạ tầng - Thay đổi đời sống, sinh hoạt của người dân bản đòa. xã hội cho đất nước - nh hưởng đến phong tục, tập quán của người dân. IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CHÍNH LÊN MÔI TRƯỜNG IV.1 Môi trường đòa chất đòa mạo: Trong quá trình xây dựng cần có hoạt động nổ mìn để khai thác vật liệu xây dựng như: đất, đá,… và để chuyển hướng dòng chảy của sông… do đó gây nên những chấn động kích thích. Đối với các dự án có qui mô lớn, những tác động này có ảnh hưởng lớn đến đòa chất, đòa mạo của khu vực đập thuỷ điện cũng như chất lượng công trình. Vì vậy việc khảo sát đòa hình, quan trắc cấu tạo đòa chất ở giai đoạn tiền thi công sẽ được tiến hành một cách tỉ mỉ, kó càng. Đồng thời, việc nổ mìn trong giai đoạn thi công cũng được quản lý chặt chẽ về khối lượng thuốc nổ, số lượng và vò trí điểm đặt mìn,… IV.2 Môi trường đất: a) Thiệt hại về diện tích đất do xây dựng: đây được xem là một tác động chính yếu trong quá trình xây dựng đập thuỷ điện bởi:  Tổn thất về đất vónh viễn do việc xây dựng hồ chứa làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Tuy vậy việc thay đổi một diện tích đất bằng một diện tích nước hồ đối với môi trường đất khu vực lân cận hồ chứa lại là một chuyển biến tích cực: tăng diện tích mặt nước dẫn đến tăng độ ẩm không khí, tăng lượng nước ngầm trong đất, góp phần tăng trưởng tốt cho lớp phủ thực vật hoặc cây trồng xung quanh hồ. Điều này có tác dụng chống xói mòn, giữ độ phì trong đất.  Tổn thất về đất do việc chiếm dụng tạm thời trong xây dựng làm nơi ăn, ở cho công nhân, kho, bãi chứa,… Việc mất diện tích đất nói trên còn dẫn đến nhiều tác động gián tiếp khác mà gây hậu quả lâu dài làm thiệt hại về kinh tế:  Gây nên sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất: • Nếu đất làm hồ chứa trước đây là khu vực dân cư sinh sống và hoạt động canh tác nông nghiệp nay bò chiếm dụng và sau khi dự án đi vào hoạt động thì nó sẽ là vùng để khai thác, nuôi trồng thuỷ sản. • Nếu đất này trước đó là rừng nay bò chiếm dụng sẽ gây mất mát lớn cho hệ sinh thái: từ hệ sinh thái cạn chuyển sang hệ sinh thái nước. • Nếu những vùng bò chiếm dụng mà chứa các mỏ tài nguyên khoáng sản trong lòng đất thì quá trình làm hồ chứa này đã làm mất mát tái nguyên trong khu vực đó đồng thời làm cản trở việc khai thác tài nguyên. Lớp MTK27 – Nhóm IV 6 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện  Gây nên sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp cho người dân: từ hoạt động nông nghiệp, nghề rừng chuyển sang nghề nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản. b) Biện pháp giảm thiểu:  Với việc mất diện tích đất cần:  Qui hoạch cẩn thận các vùng đất chiếm dụng tạm thời phục vụ xây dựng một cách hợp lý để giảm thiểu các tác động đến môi trường  Lập kế hoạch di dời các loài động vật sống trong khu vực lòng hồ đến nơi ở mới (khu vực lân cận, hoặc khu bảo tồn). Còn với các thực vật sống trong khu vực đó sẽ được điều tra, khảo sát nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên gỗ và bảo vệ thực vật vùng ven hồ chứa  Với khu vực chứa mỏ tài nguyên thì cần tập trung khai thác mỏ trước khi cho tích nước  Với nguy cơ xói mòn, sạt lở đất:  Với các khu vực khai thác đất đá,… để xây dựng thì cần qui hoạch cẩn thận  Với các hoạt động mở đường cần có biện pháp gia cố, tăng độ ổn đònh sườn dốc đối với hệ thống đường sá mở trên đòa hình dốc, đặc biệt là đường gần sông IV.3 Môi trường nước: IV.3.1 Ảnh hưởng đến chế độ thủy văn Chế độ thủy văn sẽ thay đổi căn bản từ dạng sông suối thành dạng hồ chứa với mực nước hồ. Hàng năm mực nước hồ chứa sẽ thay đổi từ mực nước chết đến mực nước dâng bình thường . Tại hạ lưu đập sẽ có thay đổi lớn về điều kiện thủy văn so với trước khi xây dựng công trình, mùa kiệt dòng chảy vào hồ chứa sẽ bò giảm nhưng tăng lên đáng kể ở hạ lưu nhà máy làm tăng khả năng tưới cho các vùng canh tác ven sông. IV.3.2 Ảnh hưởng đến chất lượng nước o Trong quá trình thi công: +) Một lượng đất đá được đổ vào các sông suối để chặn dòng, các hoạt động về khai thác đất, đá, cát, khi đào bóc tầng phủ, các trạm sản xuất vật liệu khi rửa đá, cát cho trạm trộn bê tông, các công tác đào móng, đào làm đường thi công các đập, đào kênh v.v khi gặp trời mưa một lượng bùn cát chảy tràn xuống sông suối làm tăng độ đục của nước sông lên. Vì vậy trong quá trình thi công cần có các biện pháp giảm thiểu để hạn chế đến mức thấp nhất về lượng bùn cát chảy vào sông. Các biện pháp cần thiết đó là hạn chế việc đào bới đất, cần có các rãnh thoát nước hoặc cấp thoát ra các bể lọc lắng và xử lý trước khi xả ra sông. +) Một lượng nhiên liệu rất lớn để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các phương tiện cơ giới, máy móc v.v và nếu các nhiên liệu này bảo quản không cẩn thâïn có thể gây ra sự cố tràn dầu, có thể tràn trực tiếp vào sông hoặc được xâm nhập theo dòng chảy vào sông. Khả năng khắc phục sự cố này là rất khó. Vì vậy ngay từ đầu Lớp MTK27 – Nhóm IV 7 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện phải có khu vực dành riêng cho việc dự trữ nhiên liệu an toàn và được bảo vệ nghiêm ngặt. +) Một lượng không nhỏ chất thải rắn từ quá trình xây dựng như các chất hữu cơ, hoặc kim loại sẽ góp phần làm tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, gây ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm kim loại nặng. Bên cạnh đó, do trong quá trình thi công còn sử dụng chất nổ để khai thác đá, làm đường hầm tuy-nen, phá đá mở rộng lòng sông tại tuyến đập chính, làm móng tràn và nhà máy v.v nên các loại hóa chất sinh ra từ các loại thuốc nổ sẽ lan truyền đến các dòng nước làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước sông trong thời gian thi công. Vì vậy, biện pháp quản lý chặt chẽ và quan trắc thường xuyên trong quá trình thi công, cũng như trong quá trình nhà máy đi vào hoạt động sẽ được triển khai. o Khi hồ chứa vận hành: Ở thời kỳ đầu sự phân hủy các chất hữu cơ như cây cối, thân cây, rễ cây và lá cây sẽ phát sinh những loại khí độc cao như Sunfide, metane, carbon dioxide v.v sẽ được hòa tan trong nước. Ngoài ra các vật chất được tích tụ từ các nguồn nước sông suối đổ vào có thể gây nên nhiễm khuẩn trong nước hồ, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sông khi xả ra hạ lưu. Để giảm thiểu ô nhiễm hữu cơ là thu dọn lòng hồ sạch trước khi tích nước. Sau khi tích nước cần thả cá vào hồ vừa làm sạch thêm môi trường nước vừa tăng giá trò kinh tế, đồng thời cần có biện pháp vớt rác đònh kì nhất là tại các tuyến đập chính, phụ và đập tràn .Ngoài ra còn có sự phân tầng nước hồ với sự chênh lệch nhiệt độ từ 1-5 o C. Sự phân tầng sẽ làm thay đổi quá trình trao đổi nhiệt và khí. Hậu quả là khi hồ đầy nước, ở tầng sâu ôxy sẽ bò khử nhưng ngược lại chất dinh dưỡng sẽ giàu hơn và nhiệt độ thấp hơn ở tầng mặt, ở chỗ nước nông và thượng lưu ôxy sẽ giàu hơn. IV.3.3 Ảnh hưởng do quá trình tập trung công nhân Trong quá trình thi công cũng như vận hành hồ chứa, một lượng lớn công nhân đông đảo tập trung để xây dựng công trình thì lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày cũng là nguồn gây ô nhiễm nước sông đáng kể hoặc là do thải trực tiếp xuống sông cần những biện pháp giảm thiểu như sau : - Đối với nước thải sinh hoạt cần có các khu vệ sinh tập trung đảm bảo vệ sinh, có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung và được tiệt trùng trước khi xả ra sông. - Đối với chất thải rắn sinh hoạt cần phải có thu gom và được xử lý thích hợp. Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Hạn chế những người không có phận sự vào các khu vực công trình kết hợp với chính quyền đòa phương hạn chế những người dân các nơi đến để buôn bán hoặc cư trú trong khu vực công trình. IV.4 Môi trường không khí: Lớp MTK27 – Nhóm IV 8 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện Sau khi hoàn thành dự án diện tích mặt nước được tăng lên đáng kể, điều này có tác động tích cực đến: biên độ nhiệt ngày – đêm, tăng độ ẩm không khí vùng ven hồ, tăng độ ẩm đất ven hồ - tạo điều kiện thuận lợi để hệ sinh thái ven hồ phát triển. IV.5 Môi trường sinh thái Cân bằng sinh thái bò đảo lộn: IV.5.1 Đối với thực vật Trong quá trình xây dựng, thi công khu vực đập chính, đập phụ, đập tràn, cửa lấy nước, nhà máy và các mỏ đất đá, đường thi công, khu vực lán trại, khu làm việc và sau khi tích nước một số loài thuộc các họ thực vật phân bố ở lòng hồ sẽ bò mất đi, nhưng chủ yếu là các loài phổ biến là thứ sinh và các loại cây trồng. Thành phần loài thực vật có giá trò khoa học và tài nguyên đều tập trung chủ yếu ở các kiểu rừng rậm nhiệt đới gió mùa. Do đó khi xây dựng cũng như khi hình thành hồ chứa sẽ không có nguy cơ gây trực tiếp diệt vong các loài này. Những biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực lên thực vật: - Chọn phương án ít bất lợi nhất về môi trường. - Quản lý chặt chẽ quá trình dân nhập cư vào khu vực dự án. - Bảo vệ rừng, ngăn chặn việc đốt phá rừng làm đất ở và canh tác, chặt cây trong khu vực công trình và rừng đầu nguồn. - Giáo dục công nhân và nhân dân có ý thức bảo vệ rừng. - Phục hồi những khu vực đã bò mất, phủ xanh đất trống đồi trọc. IV.5.2 Đối với động vật Trong quá trình xây dựng sẽ tạo ra những xáo trộn lớn đối với môi trường sốâng của động vật hoang dã trong khu vực dự án. Việc sử dụng cơ giới suốt ngày đêm, nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng, một lượng người lớn tập trung vào khu vực sẽ làm cho thú hoặc bò bắt hoặc chạy ra khỏi khu vực. Tác động này chắc chắn sẽ không tránh khỏi và mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào qui mô xây dựng công trình. Đối với động vật q hiếm trong khu vực này hầu như không còn, do dân cư đã xâm nhập sâu vào hầu hết các nơi của khu vực dự án. Để hạn chế đến mức tối thiểu những tác động bất lợi đến động vật cần áp dụng một số biện pháp sau: - Có các điều khoản ràng buộc trong hồ sơ mời thầu về công tác quản lý công nhân xây dựng trong việc bảo vệ thú rừng, cấm săn bắn thú, nổ mìn bắt cáù và chặt cây cối bừa bãi. - Qui đònh về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường đối với các thiết bò máy móc sử dụng trong quá trình thi công đảm bảo không gây tiếng ồn, xả bụi khói v.v quá tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam. - Tìm kiếm và tổ chức các mỏ khai thác vật liệu xây dựng xa các cánh rừng. Lớp MTK27 – Nhóm IV 9 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện - Lập các hành lang an toàn cho thú di chuyển đến khu vực an toàn hoặc di chuyển chúng đến khu bảo tồn. - Kết hợp với chính quyền đòa phương cũng như các ngành liên quan như kiểm lâm, công an v.v nhằm mục đích bảo vệ rừng và thú rừng. - Giáo dục cho công nhân và người dân đòa phương có ý thức yêu thiên nhiên và sẵn sàng bảo vệ các loài động vật trên cạn và dưới nước. - Sẵn sàng cứu chữa và giúp đỡ khi gặp thú bò thương hoặc sự cố. IV.5.3 Ảnh hưởng đến sinh thái nước Trong quá trình xây dựng: hệ sinh thái nước cũng bò ảnh hưởng bởi quá trình thi công các hạng mục công trình đặc biệt là thi công các đập, một lượng đất đá rất lớn đổ vào sông để chặën dòng, ngay sau đó dòng chảy bò chặn lại, và khô kiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các loài thủy sinh khu vực hạ du đập. Quá trình xây dựng làm tăng quá mức lượng bùn cát trong sông làm cho nước rất đục, giảm khả năng tìm kiếm thức ăn của cá. Khi hồ chứa hoàn thành: việc di chuyển của cá từ dưới đập lên sẽ bò cắt đứt, những loài cá ưa đẻ ở nước chảy không còn nữa. Tuy vậy do hồ chứa được lưu thông với thượng nguồn nên các loài thủy sinh sẽ di chuyển lên phía trên. Hồ chứa nước sẽ là một thủy vực cho nhiều loài thủy sinh ưa nước tónh. Trong những năm đầu loài sinh vật phù du phát triển mạnh, nguồn thức ăn dồi dào, các loài cá chép ưa nước tónh phát triển. Ngoài việc khai thác cá tự nhiên từ hồ, chúng ta có thể nuôi cá theo các hình thức: nuôi cá lồng, nuôi cá trong các eo vònh - dùng đăng chắn (theo mùa), thả cá giống vào hồ để bổ sung đàn cá tự nhiên đặc biệt vào những năm đầu. IV.6 Đánh giá tác động đối với kinh tế – xã hội IV.6.1. Tác động đến vùng trên đập Đây là khu vực tập trung nhiều hạng mục công trình như : đập chính, các đập phụ, đập tràn, kênh nối hai hồ khi xây dựng cần số lượng cán bộ, công nhân, nhiều thiết bò máy móc tập trung có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực lên hệ sinh thái động thực vật tự nhiên trong lưu vực qua các hoạt động như: - Chiếm dụng đất xây dựng lán trại, thải rác sinh hoạt. - Các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng. - Các loại máy móc, xe cộ hoạt động liên tục. - Săn bắt thú, các loài cá,khai thác gỗ, đốt than… IV.6.1.1 Tạo năng lượng và cơ sở hạ tầng cho đất nước và khu vực Khi dự án xây dựng đập thuỷ điện đi vào hoạt động thì đây là nguồn năng lượng đáng kể cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia trong tương lai khi nhu cầu dùng điện của các ngành kinh tế cũng như sinh hoạt của người dân ngày một tăng cao. Lớp MTK27 – Nhóm IV 10 [...]... quyền được nhận đền bù về tài sản bò mất do việc xây dựng dự án gây ra Đền bù sẽ khác Lớp MTK27 – Nhóm IV 13 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện nhau tùy theo từng hạng mục, loại và mức độ ảnh hưởng và cũng khác nhau tùy theo vùng ảnh hưởng của dự án Phân loại ảnh hưởng:  nh hưởng về đất Đất có thể bò trưng dụng cho việc xây dựng dự án dưới 2 hình thức khác nhau: - Trưng dụng vónh...Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện Đối với khu vực đòa phương, điện sẽ được cung cấp cho các ngành kinh tế, và dân cư xung quanh dự án, góp phần phát triển công nghiệp, nông nghiệp trong các xã bò ảnh hưởng mà hiện tại vẫn còn nghèo Việc sử dụng nước từ hồ chứa cho việc tưới sẽ làm tăng cao năng suất cây trồng cho người dân sống xung quanh khu vực dự án Ngoài ra... đây là một số đánh giá ảnh hưởng về môi trường đối với khu vực dự án về mức độ thiệt hại dân sinh kinh tế làm cơ sở cho chủ nhiệm dự án đánh giá so sánh các phương án công trình để chọn được phương án tối ưu Lớp MTK27 – Nhóm IV 16 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện Lớp MTK27 – Nhóm IV 17 ... gian sử dụng đất ngắn (trường hợp thi công tuyến đường dây) thì khối lượng thực mất bao nhiêu sẽ được đền bù bấy nhiêu Đối với cây ngắn ngày sẽ đền bù cho sản lượng 1 vụ  nh hưởng đối với tài sản công cộng Lớp MTK27 – Nhóm IV 14 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện Các loại tài sản công cộng như cơ sở hạ tầng, trụ sở các cơ quan nhà nước v.v… sẽ được xây dựng lại (mới) theo đúng... nhân xây dựng là những người xa lạ phát sinh dòch bệnh trong hàng ngũ công nhân Lớp MTK27 – Nhóm IV 11 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện Mặt khác những bệnh lạ từ các công nhân có thể lây truyền sang cho người dân đòa phương hoặc ngược lại Về những lý do trên cần có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để giảm thiểu khả năng gây bệnh trong cộng đồng dân cư và trong công nhân xây. .. phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện dự án Các nguyên tắc chung của kế hoạch đền bù và tái đònh cư như sau: 1 Tuân theo các luật, các nghò đònh, các chính sách của Chính phủ và các cơ quan chính quyền đòa phương 2 Chương trình đền bù, cải tạo và tái đònh cư nhằm cải thiện hoặc ít nhất duy trì Lớp MTK27 – Nhóm IV 12 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện được các điều kiện sống... đoạn tiền thi công v thực hiện hàng năm hay chỉ khi có sự cố ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng nước cấp, thuỷ sản hoặc sức khoẻ V.2.3 Quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn:  Đòa điểm quan trắc:  Khu vực thi công  Các khu vực lân cận  Thông số quan trắc:  Hàm lượng bụi, nhiệt độ, độ ẩm trong không khí Lớp MTK27 – Nhóm IV 15 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện  Các khí thải... tónh, động  Tần số quan trắc: Không có qui đònh về tần số quan trắc môi trường sinh vật nhưng có thể chọn thời gian nhạy cảm nhất trong năm để thực hiện quan trắc và quan trắc khi có sự cố môi trường gây bởi dự án Thông thường có thể thực hiện quan trắc hàng năm trong các giai đoạn tiền thi công, thi công, và vài năm đầu sau khi dự án đi vào hoạt động VI KẾT LUẬN Sau khi công trình xây dựng thuỷ điện. .. sát thực đòa cùng với chính quyền đòa phương tại đòa bàn bò ảnh hưởng của dự án để xét xem trong khu vực công trình hiện tại có các công trình di tích lòch sử văn hóa và khảo cổ hay không Tuy nhiên vấn đề này trước khi chọn vò trí để xây dựng dự án đập thuỷ điện thì đã được cân nhắc rất cẩn thận vì nó là khu vực vô cùng nhạy cảm IV.6.2 Đánh giá tác động đối với hạ lưu đập Trong quá trình thi công đập. .. trên có một số tác động có thể được giảm thiểu nhờ áp dụng những biện pháp thích hợp như vấn đề đền bù thoả đáng, chăm lo sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm nước, không khí v.v Vì vậy nhà đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện những biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng môi trường khi việc thực hiện dự án đã được phê duyệt Trên đây là một số đánh giá ảnh hưởng về môi trường đối với khu vực dự án về mức độ thiệt . Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THUỶ ĐIỆN I. GIỚI THIỆU CHUNG Hệ thống sông. vùng xây dựng dự án. 4) Gây tiếng ồn cho vùng X X X X X X - Chọn biện pháp thi công thích hợp Lớp MTK27 – Nhóm IV 3 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện xây dựng dự án Lớp. về quá trình xây dựng cũng Lớp MTK27 – Nhóm IV 2 Đánh giá tác động môi trường – Dự án xây dựng đập thuỷ điện như thời kỳ vận hành. Đồng thời đề ra biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THỦY ĐIỆN, BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THỦY ĐIỆN, BÁO CÁO THỰC TẬP-ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẬP THỦY ĐIỆN

Từ khóa liên quan