UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc

5 1,911 37
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:54

UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ Bùi Thị Thu Huế Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn KiếmUCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. Theo đánh giá của các chuyên gia, UCPbản quy tắc (thông lệ quốc tế) tư nhân thành công nhất trong lĩnh vực thương mại. Ngày nay, UCP là cơ sở pháp lý quan trọng cho các giao dịch thương mại trị giá hàng tỷ đô la hàng năm trên thế giới.UCP đã qua bảy lần sửa đổi và chỉnh lý. Bản UCP đang được áp dụng hiện nay là UCP 500 (The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) - kết quả của lần sửa đổi thứ sáu, được phát hành năm 1993.Vào tháng 5 năm 2003, Phòng Thương mại quốc tế (ICC) đã ủy quyền cho ủy ban Kỹ thuật và nghiệp vụ Ngân hàng (ICC Commission on Banking Technique and Practice) bắt đầu xem xét lại UCP 500 để có thể có những sửa đổi cần thiết đáp ứng với tình hình thực tiễn mới.Cũng như những lần sửa đổi trước đây, mục đích chính của lần sửa đổi này là để đáp ứng được sự phát triển trong hoạt động ngân hàng, vận tải và bảo hiểm. Hơn nữa, cũng cần thiết xem xét lại ngôn ngữ và phong cách đã được sử dụng trong UCP để loại bỏ những cách diễn đạt có thể gây ra sự hiểu nhầm và áp dụng không thống nhất.Ngay khi công việc xem xét lại được tiến hành, thông qua một số kết quả điều tra toàn cầu, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng nhận thấy có tới khoảng 70% chứng từ xuất trình theo tín dụng thư đã bị từ chối ở lần xuất trình đầu tiên vì có sai sót. Điều này rõ ràng có ảnh hưởng tiêu cực đến phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, vốn là một phương thức thanh toán quốc tế truyền thống và có nhiều ưu điểm, vì chi phí tăng lên do các trường hợp phải chịu phí chứng từ bất hợp lệ gia tăng (thông thường mỗi bộ chứng từ bất hợp lệ sẽ bị thu phí từ 50 - 100USD khi thanh toán) và quan trọng hơn là những sai sót chứng từ đó lại tỏ ra không mấy rõ ràng.Do đó, Ban soạn thảo gồm 9 thành viên đã ra đời để sửa đổi UCP 500. Đồng thời, ủy ban Kỹ thuật và Nghiệp vụ ngân hàng thành lập Ban cố vấn gồm 41 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng và vận tải đến từ 26 nước trên thế giới.Sau 3 năm soạn thảo và chỉnh lý, ngày 25 tháng 10 năm 2006, ICC đã thông qua Bản Quy tắc thực hành thống nhất về tín dng chng t s 600 (UCP 600) thay cho UCP 500. UCP 600 s cú hiu lc t ngy 01 thỏng 07 nm 2007.UCP 600 cú mt s thay i c bn so vi UCP 500 nh sau:Th nht, v hỡnh thc, UCP 600 c b cc li vi 39 iu khon (so vi 49 iu khon ca UCP 500), trong ú b sung nhiu nh ngha v gii thớch thut ng mi lm rừ ngha ca cỏc thut ng cũn gõy tranh cói trong bn UCP 500. Chng hn, iu 2 Definitions (nh ngha) ca UCP 600 ó nờu ra mt lot nh ngha nh: Advising bank, Applicant, Beneficiary, Complying presentation, Confirmation, Confirming bank, Credit, Honour, Negotiation, PresentationTh hai, UCP 600 ó quy nh rừ thi gian cho vic t chi hoc chp nhn cỏc chng t xut trỡnh l khong thi gian c nh 5 ngy lm vic ngõn hng (five banking days). UCP 500, khong thi gian ny c quy nh khụng rừ rng l Thi gian hp lý (Reasonable Time) v Khụng chm tr (Without delay) kim tra chng t v thụng bỏo chng t bt hp l. C th nh sau:U C P 6 0 0 Đ i ề u 1 4 ( b ) v à 1 6 ( d ) N g â n h à n g đ ư ợ c c h ỉ đ ị n h , n g â n h à n g x á c n h ậ n , n ế u c ó , v à n g â n h à n g p h á t h à n h s ẽ c ó t ố i đ a m ỗ i n g â n h à n g l à 5 n g à y l à m v i ệ c t i ế p t h e o n g à y x u ấ t t r ì n h c h ứ n g t ừ đ ể x á c đ ị n h c h ứ n g t ừ x u ấ t t r ì n h c ó h ợ p l ệ h a y k h ô n g . ( A n o m i n a t e d b a nk a c t i n g o n i t s n o m i n a t i o n , a c o n f i r m i n g b a n k , i f a n y , a n d t h e i s s u i n g b a n k s h a l l e a c h h a v e a m a x i m u m o f f i v e b a n k i n g d a y s f o l l o w i n g t h e d a y o f p r e s e n t a t i o n t o d e t e r m i n e i f a p r e s e n t a t i o n i s c o m p l y i n g ) T h ô n g b á o ( t ừ c h ố i b ộ c h ứ n g t ừ ) t h e o y ê u c ầ u ở đ i ề u 1 6 ( c ) p h ả i đ ư ợ c g ử i b ằ n g v i ễ n t h ô n g , h o ặ c , n ế u k h ô n g t h ể đ ư ợ c , t h ì b ằ n g c á c p h ư ơ n g t i ệ n n h a n h c h ó n g k h á c k h ô n g m u ộ n h ơ n n g à y l à m v i ệ c t h ứ 5 c ủ a n g â n h à n g t i ế p t h e o n g à y x u ấ t t r ì n h c h ứ n g t ừ . ( T h e n o t i c e ( o f r e f u s a l d o c u m e n t s ) r e q u i r e d i n s u b- a r t i c l e 1 6 ( c ) m u s t b e g i v e n b y t e l e c o m u n i c a t i o n o r , i f t h a t i s n o t p o s s i b l e , b y o t h e r e x p e d i t i o u s m e a n s n o l a t e r t h a n t h e c l o s e o f t h e f i f t h b a n k i n g d a y f o l l o w i n g t h e d a y o f p r e s e n t a t i o n ) . U C P 5 0 0 Đ i ề u 1 3 ( b ) v à 1 4 ( d ) ( i ) N g â n h à n g p h á t h à n h , N g â n h à n g x á c n h ậ n , n ế u c ó , ho ặ c n g â n h à n g đ ư ợ c c h ỉ đ ị n h , m ỗ i n g â n h à n g s ẽ c ó m ộ t t h ờ i g i a n h ợ p l ý , n h ư n g k h ô n g q u á 7 n g à y l à m v i ệ c n g â n h à n g t i ế p t h e o n g à y n h ậ n c h ứ n g t ừ , đ ể k i ể m t r a c h ứ n g t ừ v à q u y ế t đ ị n h s ẽ n h ậ n h a y t ừ c h ố i c h ứ n g t ừ v à t h ô n g b á o c h o b ê n m à t ừ đ ó n g â n h à n g n à y n h ậ n c h ứ n g t ừ , b i ế t q u y ế t đ ị n h c ủ a m ì n h ( T h e I s s u i n g B a n k , t h e C o n f i r m i n g B a n k , i f a n y , o r a N o m i n a t e d B a n k a c t i n g o n t h e i r b e h a l f , s h a l l e a c h h a v e a r e a s o n a b l e t i m e , n o t t o e x c e e d s e v e n b a n k i n g d a y s f o l l o w i n g t h e d a y o f r e c e i p t o f t h e d o c u m e n t s , t o e x a m i n e t h e d o c u m e n t s a n d d e t e r m i n e w h e t h e r t o t a k e u p o r r e f u s e t h e d o c u m e n t s a n d t o i n f o r m t h e p a r t y f r o m w h i c h i t r e c e i v e d t h e d o c u m e n t s a c c o r d i n g l y ) . . N ế u n g â n h à n g p h á t h à n h v à / h o ặ c N g â n h à n g x á c n h ậ n , n ế u c ó , h o ặ c n g â n h à n g đ ư ợ c c h ỉ đ ị n h h à n h đ ộ n g t h a y m ặ t c ác n g â n h à n g n à y q u y ế t đ ị n h t ừ c h ố i c h ứ n g t ừ t h ì p h ả i g ử i t h ô n g b á o v ề q u y ế t đ ị n h n à y b ằ n g v i ễ n t h ô n g h o ặ c , n ế u k h ô n g t h ể đ ư ợ c , t h ì b ằ n g c á c p h ư ơ n g t i ệ n n h a n h c h ó n g k h á c , k h ô n g c h ậ m t r ễ n h ư n g c ũ n g k h ô n g m u ộ n h ơ n n g à y l à m v i ệ c t h ứ 7 c ủ a n g â n h à n g t i ế p t h e o n g à y n h ậ n đ ư ợ c b ộ c h ứ n g t ừ . ( I f t h e I s s u i n g B a n k a n d / o r C o n f i r m i n g B a n k , i f a n y , o r a N o m i n a t e d B a n k a c t i n g o n t h e i r b e h a l f , d e c i d e s t o r e f u s e d o c u m e n t s , i t m u s t g i v e n o t i c e t o t h a t e f f e c t b y t e l e c o m m u n i c a t i o n o r , i f t h a t i s n o t p o s s i b l e , b y o t h e r e x p e d i t io u s m e a n s , w i t h o u t d e l a y b u t n o l a t e r t h a n t h e c l o s e o f t h e s e v e n t h b a n k i n g d a y f o l l o w i n g t h e d a y o f r e c e i p t o f t h e d o c u m e n t s ) . Th ba, UCP 600 ó a ra quy nh mi v a ch ca ngi yờu cu m v ngi hng li th tớn dng phi c th hin trờn chng t xut trỡnh ỳng nh trong L/C:U C P 6 0 0 Đ i ề u 1 4 ( j ) K h i đ ị a c h ỉ c ủ a n g ư ờ i h ư ở n g v à n g ư ờ i y ê u c ầ u m ở t h ư t í n d ụ n g t h ể h i ệ n t r ê n b ấ t k ỳ c h ứ n g t ừ n à o t h ì k h ô n g n h ấ t t h i ế t p h ả i g i ố n g n h ư đ ị a c h ỉ t r o n g t h ư t í n d ụ n g h o ặ c t r o n g b ấ t k ỳ m ộ t c h ứ n g t ừ n à o k h á c , t u y n h i ê n p h ả i t r o n g c ù n g n ư ớ c v ớ i đ ị a c h ỉ t ư ơ n g ứ n g q u y đ ị n h t r o n g t h ư t í n d ụ n g . C á c c h i t i ế t l i ê n l ạ c ( s ố f a x , đ i ệ n t h o ạ i , e m a i l , ) l à m ộ t p h ầ n đ ị a c h ỉ c ủ a n g ư ờ i h ư ở n g v à n g ư ờ i y ê u c ầ u m ở t h ư t í n d ụ n g s ẽ b ị b ỏ q u a . T u y n h i ê n , k h i đ ị a c h ỉ v à c á c c h i t i ế t l i ê n l ạ c c ủ a n g ư ờ i y ê u c ầ u m ở t h ư t í n d ụ n g x u ấ t h i ệ n n h ư l à m ộ t p h ầ n c h i t i ế t c ủ a n g ư ờ i n h ậ n h à n g h a y b ê n đ ư ợ c t h ô n g b á o t r o n g c h ứ n g t ừ v ậ n t ả i t h e o đ i ề u 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 h o ặ c 2 5 t h ì p h ả i g i ố n g n h ư t r o n g t h ư t í n d ụ n g . ( W h e n t h e a d d r e s s e s o f t h e b e n e f i c i a r y a n d t h e a p p l i c a n t a p p e a r i n a n y s t i p u l a t e d o c u m e n t , t h e y n e e d n o t b e t h e s a m e a s t h o s e s t a t e d i n t h e c r e d i t o r i n a n y o t h e r s t i p u l a t e d d o c u m e n t s , b u t m u s t b e w i t h i n t h e s a m e c o u n t r y a s t h e r e s p e c t i v e a d d r e s s e s m e n t i o n e d i n t h e c r e d i t . C o n t a c t d e t a i l s ( t e l e f a x , t e l e p h o n e , e m a i l a n d t h e li k e ) s t a t e d a s p a r t o f t h e b e n e f i c i a r y s a n d t h e a p p l i c a n t s a d d r e s s w i l l b e d i s r e g a r d e d . H o w e v e r , w h e n t h e a d d r e s s a n d c o n t a c t d e t a i l s o f t h e a p p l i c a n t a p p e a r a s p a r t o f t h e c o n s i g n e e o r n o t i f y p a r y d e t a i l s o n a t r a n s p o r t d o c u m e n t s u b j e c t t o a r t i c l e s 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 o r 2 5 , t h e y m u s t b e a s s t a t e d i n t h e c r e d i t ) . U C P 5 0 0 Đ i ề u 3 7 T r ừ k h i q u y đ ị n h k h á c t r o n g t h ư t í n d ụ n g , h ó a đ ơ n t h ư ơ n g m ạ i : i . P h ả i t h ể h i ệ n t r ê n b ề m ặ t l à đ ư ợ c p h á t h à n h b ở i n g ư ờ i h ư ở n g g h i t r o n g t h ư t í n d ụ n g ( t r ừ t r ư ờ n g h ợ p g h i t r o n g đ i ề u 4 8 ) , v à i i . P h ả i đ ư ợ c l ậ p c h o n g ư ờ i y ê u c ầ u m ở t h ư t í n d ụ n g ( t r ừ t r ư ờ n g h ợ p n ê u t r o n g đ i ề u 4 8 ( h ) ( U n l e s s o t h e r s t i p u l a t e d i n t h e C r e d i t , c o m m e r c i a l i n v o i c e s : i . M u s t a p p e a r o n t h e i r f a c e t o b e i s s u e d b y t h e B e n e f i c i a r y n a m e d i n t h e C r e d i t ( e x c e p t a s p r o v i d e d i n A r t i c l e 4 8 ) , a n d i i . M u s t b e m a d e o u t i n t h e n a m e o f t h e A p p l i c a n t ( e x c e p t a s p r o v i d e d i n s u b- A r t i c l e 4 8 ( h ) ) . . . ) Th t, theo UCP 600, ngõn hng phỏt hnh c phộp t chi chng t v giao b chng t cho ngi yờu cu m th tớn dng khi nhn c chp nhn b chng t bt hp l ca h.U C P 6 0 0 Đ i ề u 1 6 ( c ) K h i n g â n h à n g đ ư ợ c c h ỉ đ ị n h , n g â n h à n g x á c n h ậ n , n ế u c ó , h o ặ c n g â n h à n g p h á t h à n h q u y ế t đ ị n h t ừ c h ố i c h ấ p n h ậ n h o ặ c c h i ế t k h ấ u b ộ c h ứ n g t ừ x u ấ t t r ì n h , t h ì p h ả i g ử i m ộ t t h ô n g b á o d u y n h ấ t c h o n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h . T h ô n g b á o p h ả i n ê u r õ : i . N gâ n h à n g t ừ c h ố i c h ấ p n h ậ n h o ặ c c h i ế t k h ấ u ; v à i i . M ỗ i đ i ể m b ấ t h ợ p l ệ t h e o đ ó n g â n h à n g t ừ c h ố i c h ấ p n h ậ n h o ặ c c h i ế t k h ấ u ; v à i i i . a ) N g â n h à n g đ a n g g i ữ c h ứ n g t ừ c h ờ c á c c h ỉ d ẫ n t i ế p t h e o t ừ n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h ; h o ặ c b ) N g â n h à n g p h á t h à n h đ a n g g i ữ b ộ c h ứ n g từ c h o t ớ i k h i n h ậ n đ ư ợ c c h ấ p n h ậ n b ộ c h ứ n g t ừ b ấ t h ợ p l ệ c ủ a n g ư ờ i y ê u c ầ u m ở t h ư t í n d ụ n g v à đ ồ n g ý v ớ i v i ệ c c h ấ p n h ậ n đ ó ; h o ặ c n h ậ n c á c c h ỉ d ẫ n t i ế p t h e o t ừ n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h t r ư ớ c k h i đ ồ n g ý v i ệ c c h ấ p n h ậ n b ộ c h ứ n g t ừ c ủ a n g ư ờ i m ở y ê u c ầ u t h ư t í n d ụ n g ; ho ặ c c ) N g â n h à n g đ a n g g ử i t r ả l ạ i b ộ c h ứ n g t ừ ; h o ặ c d ) N g â n h à n g đ a n g h à n h đ ộ n g t h e o c á c c h ỉ d ẫ n t ừ n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h c h ứ n g t ừ đ ã n h ậ n t ừ t r ư ớ c . U C P 5 0 0 Đ i ề u 1 4 ( d ) i . N g â n h à n g p h á t h à n h , N g â n h à n g x á c n h ậ n , n ế u c ó , h o ặ c n g â n h à n g đ ư ợ c c h ỉ đ ị n h , m ỗ i n g â n h à n g s ẽ c ó m ộ t t h ờ i g i a n h ợ p l ý , n h ư n g k h ô n g q u á 7 n g à y l à m v i ệ c n g â n h à n g t i ế p t h e o n g à y n h ậ n c h ứ n g t ừ , đ ể k i ể m t r a c h ứ n g t ừ v à q u y ế t đ ị n h s ẽ n h ậ n h a y t ừ c h ố i c h ứ n g t ừ v à t h ô n g b á o c h o b ê n m à t ừ đ ó n g â n h à n g n à y n h ậ n c h ứ n g t ừ , b i ế t q u y ế t đ ị n h c ủ a m ì n h ( Th e I s s u i n g B a n k , t h e C o n f i r m i n g B a n k , i f a n y , o r a N o m i n a t e d B a n k a c t i n g o n t h e i r b e h a l f , s h a l l e a c h h a v e a r e a s o n a b l e t i m e , n o t t o e x c e e d s e v e n b a n k i n g d a y s f o l l o w i n g t h e d a y o f r e c e i p t o f t h e d o c u m e n t s , t o e x a m i n e t h e d o c u m e n t s a n d d e t e r m i n e w h e t h e r t o ta k e u p o r r e f u s e t h e d o c u m e n t s a n d t o i n f o r m t h e p a r t y f r o m w h i c h i t r e c e i v e d t h e d o c u m e n t s a c c o r d i n g l y ) . ( W h e n a n o m i n a t e d b a n k a c t i n g o n i t s n o m i n a t i o n , a c o n f i r m i n g b a n k , i f a n y , o r t h e i s s u i n g b a n k d e c i d e s t o r e f u s e t o h o n o u r o r n e g o t i a t e , i t m u s t g i v e a s i n g l e n o t i c e t o t h a t e f f e c t t o t h e p r e s e n t e r . T h e n o t i c e m u s t s t a t e : t h a t t h e b a n k i s r e f u s i n g t o h o n ou r o r n e g o t i a t e ; a n d e a c h d i s c r e p a n c y i n r e s p e c t o f w h i c h t h e b a n k r e f u s e s t o h o n o u r o r n e g o t i a t e ; a n d a ) t h a t t h e b a n k i s h o l d i n g t h e d o c u m e n t s p e n d i n g f u r t h e r i n s t r u c t i o n s f r o m t h e p r e s e n t e r ; o r b ) t h a t t h e i s s u i n g b a n k i s h o l d i n g t h e d o c u m e n t s u n t i l i t r e c e i v e s a w a i v e r f r o m t h e a p p l i c a n t a n d a g r e e s t o a c c e p t i t , o r r e c e i v e s f u r t h e r i n s t r u c t i o n s f r o m t h e p r e s e n t e r p r i o r t o a g r e e i n g t o a c c e p t a w a i v e r ; o r c ) t h a t t h e b a n k i s r e t u r n i n g t h e d o c u m e n t s ; o r d ) t h a t t h e b a n k i s a c t i n g i n a c c o r d a n c e w i t h i n s t r u ct i o n s p r e v i o u s l y r e c e i v e d f r o m t h e p r e s e n t e r ) . i i . T h ô n g b á o đ ó p h ả i n ê u t ấ t c ả n h ữ n g đ i ể m b ấ t h ợ p l ệ m à t h e o đ ó n g â n h à n g t ừ c h ố i c á c c h ứ n g t ừ v à c ũ n g g h i r õ n g â n h à n g đ a n g g i ữ b ộ c h ứ n g t ừ đ ể t ù y q u y ề n đ ị n h đ o ạ t c ủ a n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h h a y t r ả c h ú n g l ạ i c h o n g ư ờ i x u ấ t t r ì n h . ( S u c h n o t i c e m u s t s t a t e a l l d i s c r e p a n c i e s i n r e s p e c t o f w h i c h t h e b a n k r e f u s e s t h e d o c u m e n t s a n d m u s t a l s o s t a t e w h e t h e r i t i s h o l d i n g t h e d o c u m e n t s a t t h e d i s p o s a l o f , o r i s r e t u r n i n g t h e m t o , t h e p r e s e n t e r ) . Bờn cnh ú, vn tn ti mt s vn cũn cha c gii quyt trong UCP 600. Chng hn nh cha quy nh v chng t bt hp l xut trỡnh theo th tớn dng chuyn nhng (iu 38 UCP 600). Ngoi ra, cha phõn bit one copy of v in one copy. iu 17 (d) v (e) UCP600 quy nh:d. Nu th tớn dng yờu cu xut trỡnh chng t l copies of thỡ vic xut trỡnh bn gc hay bn sao u c chp nhn.(If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permited).e. Nu th tớn dng yờu cu xut trỡnh nhiu bn chng t bng cỏch s dng cỏc cm t nh in duplicate, in two fold, in two copies thỡ s c tha món khi xut trỡnh ớt nht mt bn gc v nhng bn cũn li l bn sao, tr khi bn thõn chng t th hin khỏc.(If the credit requires presentation of multiple documents by using terms such as in duplicate, in two fold or in two copies, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document ifself indicates otherwise).Theo ISBP (International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary credits - Tập quán Ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong thanh toán tín dụng chứng từ), “one copy of” có nghĩa là “một bản sao” trong khi đó, “in one copy” có nghĩa là một bản gốc. Có lẽ, để có được sự phân định rõ ràng hơn, chúng ta chờ đợi ở lần sửa đổi ISBP sắp tới.Như vậy, UCP 600 là kết quả hơn 3 năm làm việc của ủy ban Kỹ thuật và tập quán ngân hàng của ICC. Về cơ bản, UCP 600 đã có nhiều điểm mới nhằm xác định rõ và giải quyết những xung đột trong thanh toán xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từUCP 500 chưa thực hiện được. Tất nhiên, bên cạnh những thành tựu, UCP 600 vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề thực tiễn đầy phong phú và phức tạp, đòi hỏi ICC sẽ tiếp tục nghiên cứu và sửa đổi để có thể đáp ứng được sự thay đổi liên tục trong thương mại quốc tế.UCP 600 đã ra đời và sẽ có hiệu lực vào 01/7/2007. Trong thời gian tiếp theo, ICC sẽ có nhiều việc phải làm như cập nhật eUCP, sửa đổi ISBP cho phù hợp với Bản quy tắc mới này. Các ngân hàng và các doanh nghiệp cũng gấp rút tìm hiểu kỹ lưỡng để áp dụng UCP 600 chính xác và hiệu quả. Việt Nam đang đứng trước thềm hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới với tốc độ và quy mô trao đổi thương mại ngày càng tăng nhanh, một khi phương thức thanh toán tín dụng chứng từ vẫn là phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu thì yêu cầu tìm hiểu những quy tắc và tập quán quốc tế trong thanh toán xuất nhập khẩu như UCP 600 là một yêu cầu quan trọng cho các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam. . UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ Bùi Thị Thu Huế Chi. Hoàn KiếmUCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ) . Bản UCP đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc, UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc, UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ.doc

Từ khóa liên quan