Tiểu luận Cho thuê tài chính - thực trạng & giải pháp.pdf

19 2,399 25
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

Tiểu luận Cho thuê tài chính - thực trạng & giải pháp Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 1 of 19 CHO THUÊ TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2010Giảng viên: Trương Minh Tuấn Lớp: QT4 Nhóm sinh viên thực hiện: Huỳnh Hữu Huân Quảng Quốc Phong Thái Vân Anh Nguyễn Đặng Minh Sang Trần Thanh Đệ Tài liệu tham khảo: Các tạp chí tài chính trên Internet Các nguồn khác Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 2 of 19 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3 1.1.Giới thiệu .3 1.2.Tóm tắt nội dung 3 2. TỔNG QUAN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4 2.1.Nguồn gốc và sự ra đời .4 2.2.Cho thuê tài chính là gì ? 4 2.2.1.Khái niệm 4 2.2.2.Đối tượng .4 2.2.3.Điều kiện .5 2.2.4.Thời hạn 5 2.3.Những đặt trưng của cho thuê tài chính 5 2.4.Lợi ích của cho thuê tài chính get='_blank' alt='thực trạng cho thuê tài chính ở việt nam' title='thực trạng cho thuê tài chính ở việt nam'>cho thuê tài chính get='_blank' alt='đặc điểm cho thuê tài chính ở việt nam' title='đặc điểm cho thuê tài chính ở việt nam'>cho thuê tài chính .6 3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP 7 3.1.Cho thuê tài chính ở Việt Nam 7 3.1.1.Công ty cho thuê tài chính 7 3.1.2.Tổ chức và phân loại công ty cho thuê tài chính 7 3.1.2.1.Tổ chức 7 3.1.2.2.Phân loại .8 3.1.3.Hoạt động của công ty Cho thuê tài chính .9 3.1.4.Pháp luật về cho thuê tài chính .10 3.1.4.1.Bản chất pháp lý của hoạt động cho thuê tài chính . 10 3.1.4.2.Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện 12 3.2.Thực trạnggiải pháp 15 3.2.1.Thực trạng cho thuê tài chính ở Việt Nam .15 3.2.2.Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài chính . 17 4. PHỤ LỤC 18 4.1 Một số công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam 18 5. TỔNG KẾT . 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 3 of 19 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Giới thiệu Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Cộng với sự biến động, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu vực, các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mới. Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản hàng loạt, những doanh nghiệp ngấp nghé đứng bên bờ vực phá sản cũng không ít. Con đường để tồn tại lúc này là phải nhanh chóng đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Xuất phát từ thực trạng nền kinh tế nước ta còn kém phát triển, kỹ thuật công nghệ lạc hậu với vốn đầu tư thấp, các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, manh mún, chưa tạo lập được cho mình một cơ sở vật chất kĩ thuật đầy đủ, vững chắc nhất định để nắm bắt những cơ hội phát triển kinh tế. Thực tế đó đã đặt ra nhu cầu cấp bách về việc giải quyết vấn đề vốn cho các doanh nghiệp. Trong điều kiện các nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, cho thuê tài chính ra đời với những ưu điểm vốn có đã trở thành giải pháp kịp thời và đúng đắn góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Tuy buổi đầu hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam đã có những thành công nhất định song do mơí đi vào hoạt động chưa lâu nên các công ty cho thuê tài chính còn gặp nhiều khó khăn, bất cập .Do vậy, việc nghiên cứu hoạt động của nó ra sao, tổ chức như thế nào, hoàn thiện và phát triển hoạt động này như thế nào . đang là những vấn đề cấp bách, cần được quan tâm nghiên cứu. 1.2. Tóm tắt nội dung Nội dung tài liệu bao gồm 4 phần chủ yếu như sau:  Giới thiệu đề tài.  Tổng quan về cho thuê tài chính: giới thiệu một cách tổng quát về nguồn gốc, sự ra đời, những đặt trưng, phân loại và lợi ích của loại hình cho thuê tài chính.  Cho thuê tài chính ở Việt Nam – thực trạnggiải pháp: sơ lược đôi nét về loại hình kinh doanh cho thuê tài chính ở Việt Nam, cách thức tổ chức, hoạt động đồng thời giới thiệu đôi né về pháp luật cho thuê tài chính ở Việt Nam. Tiếp theo là sẽ bàn về thực trạng của cho thuê tài chính và các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa loại hình kinh doanh này.  Phụ lục: danh sách một số công ty tài chính ở Việt Nam. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 4 of 19 2. TỔNG QUAN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2.1. Nguồn gốc và sự ra đời Cho thuê Tài chính đã có từ lâu, từ những năm 384-322 trước công nguyên khái niệm thuê tài sản đối với người đi thuê là sự cần thiết khách quan của nền sản xuất xã hội. Ý nghĩa của từ “tài sản” nói chung là vấn đề sử dụng nó, chứ không phải vấn đề sở hữu nó và chính việc sử dụng tài sản mới tạo ra của cải. Trên thế giới, dáng dấp của loại hình cho thuê tài chính xuất hiện vào khoảng thế kỷ 18 tại Mỹ với mục đích là tài trợ vốn cho ngành vận tải, nhưng loại hình này thực sự phát triển từ sau Thế chiến 2 ở hầu hết các nước phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật . Tại Mỹ, ngành cho thuê tài chính chiếm khoảng 25-30% tổng số tiền tài trợ cho các giao dịch mua bán thiết bị hàng năm của các doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động cho thuê tài chính trung bình hàng năm ở Hàn Quốc là 17 tỉ USD, ở Thái Lan 3 tỉ USD . Và tổng doanh thu hàng năm của ngành này ước đạt trên 500 tỉ USD với đà tăng trưởng trung bình 7% hàng năm. Hoạt động cho thuê Tài chính tại Việt nam đã được hình thành trên cơ sở tín dụng thuê mua nhằm khắc phục nhược điểm nghiệp vụ cho vay và khuyến khích Doanh nghiệp đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ mới để đẩy mạnh sản xuất. Cho thuê tài chính chính thức đi vào hoạt động từ 1995 theo Nghị định 64/CP của Chính phủ nay là Nghị định 16/CP và các văn bản khác. 2.2. Cho thuê tài chính là gì ? 2.2.1. Khái niệm Thuê tài chính là một hình thức đang được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Ðức, Thụy Ðiển, Úc . Loại hình cho thuê tài chính đã được một số công ty tài chính đưa ra thị trường tài chính vào những năm cuối những năm 50 đầu những năm 60 của thế kỷ 20 với tên gọi là thuê tài chính (finance lease ). Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiên vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê là các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và Bên thuê là khách hàng. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của Bên thuê và nắm quyền sở hữu đối với các tài sản thuê trong suốt quá trình thuê. Bên thuê được sử dụng tài sản thuê, thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận và không được hủy bỏ hợp đồng thuê trước thời hạn. Khi kết thúc thời hạn thuê, Bên thuê được chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản đó theo các điều kiện đã được hai bên thoả thuận. 2.2.2. Đối tượng Những đối tượng nào được thuê tài chính ? Bao gồm các khách hàng là tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh tại Việt nam Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 5 of 19 có nhu cầu thuê tài sản trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình và đáp ứng đủ điều kiện thuê. 2.2.3. Điều kiện Điều kiện cho thuê ra sao? Về mặt pháp lý: Phải có tư cách pháp nhân, hoạt động theo pháp luật Việt nam. Về mặt tài chính: Tình hình tài chính lành mạnh, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ. 2.2.4. Thời hạn Thời hạn cho thuê được tính thế nào? Là khoảng thời gian tính từ thời điểm Công ty thanh toán khoản tiền đầu tiên cho nhà cung cấp tài sản đến khi khách hàng trả hết nợ gốc, nợ lãi thuê tài chính và các khoản chi phí khác đã được thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính giữa Công ty và khách hàng. Thời hạn cho thuê được thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất xuất kinh doanh, thời gian thu hồi vốn của dự án đầu tư, nguồn vốn cho thuê tài chính của Công ty. Với tổ chức nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho thuê tài chính không vượt quá thời hạn được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ thời điểm Công ty thanh toán khoản tiền đầu tiên cho nhà cung cấp đến thời điểm bắt đầu tính thời gian của kì hạn trả nợ thứ nhất, mà trong khoảng thời gian đó khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Thời gian ân hạn được quy định tùy thuộc loại hình tài sản. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho thuê tài chính đã được thoả thuận giữa Công ty và khách hàng mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuê tài chính cho Công ty. 2.3. Những đặt trưng của cho thuê tài chính Khác với việc khi vay vốn của ngân hàng phải có các thủ tục về thế chấp tài sản, đặc trưng của phương thức cho thuê tài chính là đơn vị cho thuê sẽ chuyển giao tài sản cho người thuê được quyền sử dụng và hưởng dụng những lợi ích kinh tế mang lại từ những tài sản đó trong một thời gian nhất định. Ưu điểm rõ nhất của phương thức cho thuê tài chính chính là việc không đòi hỏi sự bảo đảm tài sản có trước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận hình thức cấp tín dụng mới, vừa giải tỏa được áp lực về tài sản đảm bảo nếu phải vay ở ngân hàng. Chính vì thế, loại hình cho thuê tài chính rất thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có 5 đặt trưng chủ yếu:  Cho thuê tài chính là một dạng cho thuê tài sản, nhưng khác về căn bản so với các loại cho thuê tài sản khác là có sự chuyển dịch về cơ bản các rủi ro và các lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê.  Xét dưới hình thức cấp vốn, cho thuê tài chính là một hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản (tài sản này có thể là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, động sản khác, không kể đất đai nhà cửa .) giữa bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính (tổ chức tín dụng phi ngân hàng) với khách hàng thuê (khách hàng có nhu cầu thuê thường là các doanh nghiệp, các bên đối tác trong liên kết kinh tế). Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 6 of 19  Trong thời hạn thuê, các bên không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng.  Công ty cho thuê tài chính giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê, bên thuê có nghĩa vụ nộp tiền thuê (tiền trích khấu hao tài sản cho thuê) cho công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục cho thuê tài sản đó theo các thỏa thuận trong hợp đồng thuê.  Loại hình cho thuê tài chính có lợi thế là người thuê không cần bỏ toàn bộ số tiền ra một lúc để có máy móc, thiết bị, đồng thời cũng không cần phải thế chấp tài sản như trong các giao dịch vay vốn khác; bên đi thuê tài chính không phải chịu những rủi ro do sự mất giá của tài sản, hao mòn tự nhiên . 2.4. Lợi ích của cho thuê tài chính Cho thuê tài chính hiện đang là một loại hình kinh doanh dịch vụ được ưa chuộng trên thế giới, nhất là ở những nước đang phát triển. Lợi thế của cho thuê tài chính là sự khác biệt về thủ tục giữa dịch vụ này với dịch vụ cho vay thông thường của các ngân hàng. Cho thuê tài chính không cần thế chấp tài sản, doanh nghiệp dựa vào các công ty cho thuê tài chính để lựa chọn cho mình những công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại phù hợp với tiến trình phát triển của hội nhập. Thực tế, sử dụng cho thuê tài chính doanh nghiệp sẽ thấy lời hơn, hiệu quả hơn so với những hình thức vận động tài chính khác… Trong khi các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thủ tục thế chấp tài sản khi vay vốn ở các ngân hàng thì việc có mặt của các công ty cho thuê tài chính đã mở ra nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là mặc dù có mặt đã lâu nhưng thực sự cho thuê tài chính là khái niệm còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp. Ít doanh nghiệp hiểu được rằng cho thuê tài chính là hình thức tài trợ tín dụng thông qua cho thuê các loại tài sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển… là nhu cầu mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư mong muốn để đổi mới máy móc, thiết bị, hiện đại hóa công nghệ sản xuất kinh doanh. Đặc trưng của phương thức này là - đơn vị cho thuê là chủ sở hữu tài sản sẽ chuyển giao tài sản cho người thuê, tức là người sử dụng tài sản được quyền sử dụng và hưởng dụng những lợi ích kinh tế mang lại từ các tài sản đó trong một thời gian nhất định. Người thuê có nghĩa vụ trả một số tiền cho chủ tài sản tương xứng với quyền sử dụng và quyền hưởng dụng. Điều này cũng nói lên việc cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính không đòi hỏi sự bảo đảm tài sản có trước, tạo cho doanh nghiệp tiếp cận hình thức cấp tín dụng mới, vừa giải tỏa được áp lực về tài sản làm đảm bảo nếu phải vay ở ngân hàng. Ngoài ra, các công ty cho thuê tài chính có thể mua tài sản của doanh nghiệp và cho thuê lại tài sản đó nếu doanh nghiệp thiếu vốn lưu động do đã tập trung vốn để đầu tư mua sắm tài sản cố định. Như vậy doanh nghiệp vừa có tài sản để sử dụng lại vừa có vốn lưu động để sản xuất kinh doanh. Loại hình này rất thích hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi vì với ưu điểm không phải thế chấp tài sản, các doanh nghiệp khi thuê tài chính không bị vướng thủ tục thế chấp tài sản nếu phải vay vốn ở các ngân hàng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 7 of 19 3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP 3.1. Cho thuê tài chính ở Việt Nam 3.1.1. Công ty cho thuê tài chính Theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam ( ban hành kèm theo nghị định số 64/CP ngày 9-10-1995 của chính phủ) thì: Công ty cho thuê tài chính là một loại Công ty tài chính, hoạt động chủ yếu là cho thuê máy móc thiết bị và các động sản khác Còn theo nghị định số 95/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Theo Nghị định vừa ban hành, công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam; được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới 3 hình thức: công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cho thuê tài chính cổ phần. 3.1.2. Tổ chức và phân loại công ty cho thuê tài chính 3.1.2.1. Tổ chức Công ty cho thuê tài chính là một Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:  Công ty cho thuê tài chính Nhà nước.  Công ty cho thuê tài chính cổ phần.  Công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng.  Công ty cho thuê tài chính liên doanh.  Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Công ty cho thuê tài chính Nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn. Công ty cho thuê tài chính cổ phần là một công ty cổ phần được thành lập bằng vốn góp của các cá nhân hoặc các tổ chức tín dụng. Công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tồ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Một tổ chức tín dụng nào đó làm chủ sở hữu 100% vốn, được xây dựng theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty cho thuê tài chính liên doanh được thành lập bằng vốn góp giữa Bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều Tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở Hợp đồng liên doanh. Công ty cho thuê tài chính liên doanh được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được thành lập bằng vốn góp của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 8 of 19 Ngoài ra, công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài muốn hoạt động hợp pháp phải được tổ chức có thẩm quyền cho phép hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam; có tổng tài sản trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác. 3.1.2.2. Phân loại Cho thuê tài chính là một định chế mới được coi như là một phương thức giúp doanh nghiệp phát triển hơn trên thương trường. Khi đi thuê tài chính có hai vấn đề chính được đặt ra. Theo chế độ kế toán hiện hành, món nợ phải ghi vào bảng cân đối, còn tài sản thuê không phải ghi. Đối với số tiền mà bên thuê phải chi trả thì cơ quan thuế coi nó như một chi phí khấu hao. Thuê tài chính có hai loại: Thuê chỉ để sử dụng (operate lease), thường được dịch là thuê vận hành. Cho thuê vận hành là hình thức cho thuê hoạt động, tức cho thuê tài sản có thời hạn nhất định (thời gian thuê chỉ chiếm một phần trong khoảng thời gian hữu dụng của tài sản) và sẽ trả lại bên cho thuê khi kết thúc thời gian thuê tài sản. Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng đã thỏa thuận. Tại Việt Nam, hình thức cho thuê vận hành đã tồn tại từ rất lâu nhưng chủ yếu là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây, hình thức cho thuê chủ yếu là sự thỏa thuận thuê giữa chủ sở hữu những thiết bị không sử dụng đến. Hiện nay các tài sản được sử dụng để thuê vận hành phần lớn là máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng, thậm chí cả văn phòng làm việc … Cho thuê vận hành được xem là công cụ tài chính hữu hiệu giúp các doanh nghiệp giảm thiểu các chi tiêu tài chính. Theo Công ty cho thuê tài chính II (ACLII), thuê vận hành tài sản còn mang lại cho doanh nghiệp những lợi thế về công nghệ, thuế, chi phí quản lý . Khi thuê vận hành tài sản, bên đi thuê chỉ phải trả trước vốn đầu tư ở mức thấp, các khoản thuế và phí liên quan đến thiết bị sẽ được tính gộp vào tiền thuê và trả dần trong suốt thời gian thuê. Do không phải khấu hao tài sản trong suốt thời gian sử dụng hữu dụng của tài sản như khi mua tài sản, thuê vận hành giúp doanh nghiệp dễ dàng hạch toán và thu hồi chi phí của từng dự án riêng biệt. Thuê tài chính (financial leasing), còn gọi là “thuê để rồi mua”. Và Ngân hàng nhà nước gọi là “hoạt động tín dụng trung và dài hạn”. Về hình thức pháp lý, người ta chia ra hai loại hợp đồng: Hợp đồng không nâng đỡ người cho thuê (non leverage lease) có hai bên ký là người cho thuê và người thuê. Một bên mua thiết bị cho bên kia thuê; bên kia cam kết sẽ trả tiền khi sử dụng. Bên thuê lựa chọn thiết bị với một nhà sản xuất, bàn bạc về giá cả, điều kiện bảo hành, giao nhận và ký hợp đồng mua bán. Bên cho thuê trả tiền mua thiết bị bằng tiền của mình hay đi vay. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 9 of 19 Hợp đồng có nâng đỡ người cho thuê (leverage lease) có ba bên ký kết và mỗi bên có thể có nhiều người khác can dự. Hợp đồng này dành cho các thiết bị đắt tiền. Bên thuê chọn thiết bị, bàn bạc với nhà sản xuất về giá cả, bảo hành, giao hàng. Bên cho thuê trả khoảng 20% trị giá thiết bị và trở thành chủ nhân của thiết bị đó. Bên thuê có thể rủ thêm những người khác để trả số 20% kia và được hưởng các ưu đãi thuế liên quan đến thiết bị. Thuế sẽ được căn cứ trên tổng giá trị tài sản trong khi họ mới chỉ bỏ ra khoảng 20% tổng giá trị thiết bị. Đây là sự nâng đỡ dành cho bên cho thuê. Bên thứ ba gồm một hay nhiều người cho vay, gọi là nhà đầu tư, như các ngân hàng, các định chế tài chính. Họ sẽ bỏ ra số tiền mua thiết bị còn lại. Khoản cho vay này được bảo đảm bằng bên cho thuê thế chấp thiết bị kia hay nhận thẳng tiền cho thuê thiết bị từ bên thuê. Trường hợp mỗi bên có nhiều người tham gia, họ sẽ cử người đại diện gọi là trustee và ký hợp đồng với nhau để thực hiện. Bên thuê có khi cũng phải có người bảo lãnh để được thuê. Người bảo lãnh có thể nằm trong tổ hợp của bên thuê hay là một ngân hàng độc lập ở bên ngoài. Trong loại hợp đồng đầu, có bốn yếu tố được thực hiện bởi ba hay bốn thành phần là bên cho thuê, bên đi thuê, nhà sản xuất và bảo trì (hai cái này có thể là một hoặc hai thành phần). Trường hợp sau thì có thêm hai thành phần là nhóm người cho vay và nhà bảo lãnh của bên thuê. Tóm lại, hoạt động cho thuê tài chính là một loại hình tín dụng có nhiều ưu điểm, đặc biệt phát huy hiệu quả trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư chiều sâu, máy móc, thiết bị… để mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường hạn chế về vốn tự có, uy tín cũng như tài sản thế chấp dẫn đến khó tiếp cận với nguồn vốn tài chính, nên đi thuê máy móc, thiết bị của công ty cho thuê tài chính đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện. Hiện nay, các dịch vụ tài chính ngân hàng trên thị trường cạnh tranh khá gay gắt, nhiều công ty cho thuê tài chính đã có những phương thức khác nhau để thu hút khách hàng. 3.1.3. Hoạt động của công ty Cho thuê tài chính Các hoạt động chủ yếu của cho thuê tài chính gồm:  Huy động vốn từ các nguồn sau: o Được nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên có tổ chức, theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước. o Được phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá trị khác có kỳ hạn trên một năm để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. o Được vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. o Được nhận các nguồn vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.  Cho thuê tài chính  Mua và thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính. Theo hình thức này, công ty cho thuê tài chính mua lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 10 of 19 động sản thuộc sở hữu của bên thuê, sau đó cho bên thuê thuê lại chính các tài sản ấy để tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình.  Tư vấn cho khách hàng về những vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chínhThực hiện các nhiệm vụ ủy thác, quản lý tài sản và bảo lãnh liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính. Mặc dù công ty cho thuê tài chính có tác dụng cho các doanh nghiệp như vậy nhưng hoạt động công ty tài chính thời gian vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được khả năng, trong khi nhu cầu về thuê máy móc, thiết bị của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất lớn. Nguyên nhân của hạn chế này là do môi trường pháp lý về công ty tài chính chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện. Thời gian tới, khi cơ chế chính sách về hoạt động cho thuê tài chính được hoàn thiện, các doanh nghiệp cần chủ động “đón đầu” để phát huy tối đa lợi thế của kênh tín dụng này. 3.1.4. Pháp luật về cho thuê tài chính 3.1.4.1. Bản chất pháp lý của hoạt động cho thuê tài chính Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tín dụng có thể cấp tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hình thức cho vay – một hình thức cấp tín dụng khá “cổ điển” và phổ biến, hiện nay pháp luật còn cho phép tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng dưới những hình thức khác như bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá, bao thanh toán và cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng được pháp luật lần đầu tiên ghi nhận tại Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990 với tên gọi là hoạt động thuê mua tài chính. Tuy nhiên, phải đến khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 149/QĐ-NH5 ngày 27/5/1995, sau đó là Nghị định 64/CP của Chính phủ ngày 9/10/1995 và Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước ngày 9/2/1996, thì hoạt động này mới được sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật. Sau khi Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004) được ban hành, hoạt động cho thuê tài chính ngày càng được điều chỉnh một cách chi tiết và hệ thống (tại Điều 20, Điều 61 đến Điều 63). Các văn bản dưới luật lần lượt ra đời để cụ thể hoá Luật các tổ chức tín dụng, trong đó đáng chú ý nhất là Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam. Cho thuê tài chính vừa là một hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, vừa là một dạng cho thuê tài sản mà theo đó, tổ chức tín dụng cho khách hàng quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, với điều kiện khách hàng phải trả tiền thuê. Tuy nhiên, không phải một giao dịch cho thuê tài sản nào của tổ chức tín dụng cũng được coi là cho thuê tài chính. Xét về mặt bản chất, giao dịch cho thuê tài chính có những đặc điểm nổi bật sau đây: Thứ nhất, cho thuê tài chính là phương thức cấp tín dụng mà đối tượng là một tài sản cụ thể. Khác với các hình thức cấp tín dụng khác mà theo đó, tổ chức tín dụng chuyển giao một khoản tiền, trong hình thức cấp tín dụng cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng tiến hành cấp tín dụng bằng cách chuyển giao cho khách hàng (bên thuê) một tài sản cụ thể (máy móc, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.[...].. .Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 7 of 19 3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP 3.1. Cho th tài chính ở Việt Nam 3.1.1. Cơng ty cho thuê tài chính Theo quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam ( ban hành kèm theo nghị định số 64/CP ngày 9-1 0-1 995 của chính phủ) thì: Cơng ty cho th tài chính. .. evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 15 of 19 động cho thuê vận hành, nghĩa vụ thuế (có liên quan đến nghĩa vụ trích khấu hao tài sản cố định) của cơng ty cho thuê tài chính được thực hiện theo quy định của Bộ tài chính. Nên chăng, cần thiết phải sửa đổi Quyết định 206/2003/QĐ-BTC theo hướng bỏ việc định nghĩa thế nào là cho thuê tài chính, để việc áp... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 16 of 19 hợp đồng cho thuê tài sản nào không đáp ứng được yêu cầu của CTTC thì được xem là hợp đồng cho thuê vận hành. (Theo quy định của quốc tế và Mục 6- " ;Thuê tài sản" của Chuẩn mực kế toán Việt Nam). Với quy định như vậy hợp đồng cho thuê vận hành của các công ty CTTC chịu sự... thuê tài chính trước hạn trong những trường hợp sau đây: - Bên thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính; - Bên thuê vi phạm các điều khoản của hợp đồng cho thuê tài chính; - Bên thuê bị phá sản, giải thể; - Người bảo lãnh bị phá sản, giải thể và bên cho thuê không chấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của bên thuê. Trong... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 4 of 19 2. TỔNG QUAN VỀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2.1. Nguồn gốc và sự ra đời Cho th Tài chính đã có từ lâu, từ những năm 38 4-3 22 trước công nguyên khái niệm thuê tài sản đối với người đi thuê là sự cần thiết khách quan của nền sản xuất xã hội. Ý nghĩa của từ tài sản” nói chung là vấn đề sử dụng nó,... lý xong tài sản cho thuê, nếu số tiền thu được vượt quá số tiền thuê phải trả theo hợp đồng và các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi tài sản cho thuê thì cơng ty cho th tài chính phải hồn trả cho bên thuê số tiền chênh lệch đó; Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page... hình thức sau:  Cơng ty cho th tài chính Nhà nước.  Cơng ty cho th tài chính cổ phần.  Cơng ty cho th tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng.  Cơng ty cho th tài chính liên doanh.  Cơng ty cho th tài chính 100% vốn nước ngồi. Cơng ty cho th tài chính Nhà nước là cơng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn. Cơng ty cho th tài chính cổ phần là một công... cho đến hết thời hạn thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính, bên thuê sẽ phải thanh toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các nguồn khác như ngân hàng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 13 of 19  Một là, quyền sở hữu tài sản thuộc về bên cho. .. bán. Bên cho thuê trả tiền mua thiết bị bằng tiền của mình hay đi vay. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNHTHỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 10 of 19 động sản thuộc sở hữu của bên thuê, sau đó cho bên thuê thuê lại chính các tài sản ấy để tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình.  Tư vấn cho khách... Nam dưới 3 hình thức: cơng ty cho th tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên và cơng ty cho th tài chính cổ phần. 3.1.2. Tổ chức và phân loại công ty cho thuê tài chính 3.1.2.1. Tổ chức Cơng ty cho th tài chính là một Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Cơng ty cho th tài chính được thành lập và hoạt . only. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNH – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 7 of 19 3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP 3.1. Cho thuê tài. Tiểu luận: CHO THUÊ TÀI CHÍNH – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Page 1 of 19 CHO THUÊ TÀI CHÍNH THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Cho thuê tài chính - thực trạng & giải pháp.pdf, Tiểu luận Cho thuê tài chính - thực trạng & giải pháp.pdf, Tiểu luận Cho thuê tài chính - thực trạng & giải pháp.pdf, GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Giới thiệu, Khái niệm Đối tượng Điều kiện Thời hạn, Những đặt trưng của cho thuê tài chính, Phân loại, Một số bất cập và phương hướng hoàn thiện, Thực trạng cho thuê tài chính ở Việt Nam, Giải pháp thúc đẩy cho thuê tài chính

Từ khóa liên quan