Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội.DOC

39 643 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNLời mở đầuở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của nớc ta. Nó đóng vai trò quyết định đến sự tăng trởng phát triển kinh tế đất nớc. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nớc ta cần phải có các biện pháp, chính sách nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. ở nớc ta thị trờng chứng khoán cha phát triển do vậy l-ợng vốn huy động đợc bằng con đờng tài chính trực tiếp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu các giấy tờ có giá khác còn rất nhỏ so với nhu cầu vốn của nền kinh tế. Do vậy quá trình nhận truyền vốn trên thị trờng chủ yếu đợc thực hiện thông qua các ngân hàng thơng mại thị trờng tín dụng. Nh vậy công tác huy động vốn của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung trong hoạt động của ngân hàng nói riêng. Trong thời gian học tập tại trờng thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công thơng Nội, em đã cố gắng nghiên cứu tìm hiểu về công tác huy động vốn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Thực trạng giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thơng Nội .Nội dung của luận văn bao gồm 3 chơng:Chơng 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thơng mạiChwơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng NộiChơng 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng NộiNguyễn Thị Minh Châu - 923 1 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNChơng 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của NHTM1.1. Khái niệm về vốn của NHTM Vốn của ngân hàng th ơng mại là những giá trị tiền tệ do bản thân ngân hàng thơng mại tạo lập hoặc huy động đợc dùng để cho vay, đầu t hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác .Khái niệm trên đã thể hiện những thành phần tạo nên vốn của ngân hàng th-ơng mại. Về thực chất vốn của ngân hàng thơng mại là bao gồm các nguồn tiền tệ của chính bản thân ngân hàng của những ngời có vốn tạm thời nhàn rỗi, họ chuyển tiền vào ngân hàng với các mục đích khác nhau: hoặc lấy lãi, hoặc nhờ thu, nhờ chi hay là dùng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Nhờ việc có đ-ợc nguồn vốn, các ngân hàng có thể tiến hành kinh doanh: cho vay, bảo lãnh, cho thuê .Nói chung vốn của ngân hàng chi phối toàn bộ quyết định đối với việc thực hiện các chức năng của ngân hàng thơng mại.1.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thơng mại* Vốn chủ sở hữuLà vốn tự có của NH do cỏc ch s hu úng gúp, chim t trng nh trong tng ngun vn kinh doanh( 8% n 10%). Bao gm: - Nguồn vốn hình thành ban đầu - Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động - Các quỹ* Vốn huy động Vốn huy động là bộ phận lớn nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thơng mại. Với việc huy động vốn, ngân hàng có đợc quyền sử dụng vốn có trách nhiệm phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn cho ngời gửi. Ngân hàng có thể huy động vốn từ dân c, các tổ chức kinh tế xã hội . với nhiều hình thức khác nhau. Bao gm: - Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế + Tiền gửi không kỳ hạnNguyễn Thị Minh Châu - 923 2 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN + Tiền gửi có kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm của dân c + Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn - Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác* Vốn đi vay - Vay ngân hàng Nhà nớc ( ngân hàng trung ơng ) - Vay các tổ chức tín dụng khác - Vay trên thị trờng vốn* Vốn khác - Nguồn uỷ thác - Nguồn trong thanh toán -Nguồn khác1.3. Vai trò của vốn huy động1.3.1.Đối với toàn bộ nền kinh tếTiết kiệm đầu t là những cơ sở nền tảng của nền kinh tế. Tiết kiệm đầu t có mối quan hệ nhân quả, tiết kiệm góp phần thúc đẩy, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cờng đầu t đầu t cũng góp phần khuyến khích tiết kiệm. Nhng trong nền kinh tế các khoản tiết kiệm thờng nhỏ, lẻ ngời tiên phong trong việc tập hợp vốn hiệu quả nhất chính là các ngân hàng thơng mại. Thông qua các kênh huy động vốn, các khoản tiết kiệm chuyển thành đầu t góp phần làm tăng hiệu quả của nền kinh tế. Đối với những ngời có vốn nhàn rỗi: Việc huy động vốn của ngân hàng trớc hết sẽ giúp cho họ những khoản tiền lãi hay có đợc các dịch vụ thanh toán đồng thời các khoản tiền không bị chết, luôn đợc vận động, quay vòng. Đối với những ngời cần vốn: Họ sẽ có cơ hội mở rộng đầu t, phát triển sản xuất kinh doanh từ chính nguồn vốn huy động của ngân hàng.Việc huy động vốn của ngân hàng giúp cho nền kinh tế có đợc sự cân đối về vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Các cơ hội đầu t luôn có điều kiện để thực hiện. Quá trình tái sản xuất mở rộng sẽ đợc thực hiện dễ dàng hơn với việc huy động vốn của các ngân hàng thơng mại. Tuy việc huy động vốn có thể thực hiện Nguyễn Thị Minh Châu - 923 3 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNbằng nhiều kênh: thị trờng chứng khoán, ngân sách nhà nớc .nhng trong điều kiện nớc ta hiện nay thì huy động vốn qua các ngân hàng thơng mại vẫn là hình thức chủ yếu quan trọng nhất.1.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại. Theo cỏch núi truyn thng, mt NH cú 2 lnh vc kinh doanh nũng ct: huy ng vn v la chn ti sn sinh li u t cỏc ngun c. Cỏc NH luụn n lc t c li nhun t 2 lnh vc ny. T õy cú th thy rừ tm quan trng ca cụng tỏc huy ng vn i vi cỏc hot ng ca NH.Trong iu kin vn NSNN cú hn, vn t cú ca DN v ngi sn xut cũn ớt i, thỡ vn u t cho sn xut kinh doanh ch yu da vo vn tớn dng NH. cú vn cho vay, cỏc NHTM ó huy ng vn trong xó hi, vn trong dõn, vn nc ngoi. M ngun vn NH huy ng c nhiu hay ớt quyt nh n kh nng m rng hay thu hp tớn dng. Ngun vn huy ng c nhiu thỡ cho vay c nhiu v mang li nhun cao cho NH. Bờn cnh ú, ngun vn huy ng ca NH quyt nh n kh nng cnh tranh. Nu ngun vn huy ng ln s chng minh rng qui mụ, trỡnh , nghip v, phng tin k thut ca NH hin i. Vi nhng vai trũ ht sc quan trng ú, cỏc NH luụn tỡm cỏch a ra nhng chớnh sỏch qun lý ngun vn t nhng ngi gi tin v cho vay khỏc nhau n vic s dng ngun vn mt cỏch hiu qu. Bờn cnh ú, cỏc nh qun tr NH luụn tỡm cỏch i mi, hon thin chỳng cho phự hp vi tỡnh hỡnh chung ca nn kinh t. ú l mt trong nhng iu kin tiờn quyt a NH n vi thnh cụng.1.4. hiệu quả huy động vốn1.4.1. Khái niệm Hiệu quả huy động vốn là phạm trù phản ánh trình độ khả năng đảm bảo thực hiện công tác huy động vốnhiệu quả cao với chi phí nhỏ nhất. Có nghĩa là: về mặt lợng, hiệu quả huy động vốn biểu hiện giữa kết quả thu đợc (khối lợng giá trị, kỳ hạn ) chi phí bỏ ra; đối với mặt chất nó phản ánh năng lực trình độ quản lý của ngân hàng.Nguyễn Thị Minh Châu - 923 4 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn NVHĐ kỳ này - NVHĐ kỳ trớc*Tỷ lệ tăng trởng NVHĐ = X100% NVHĐ kỳ trớc NVHĐ loại i*Tỷ trọng từng NVHĐ= X100% Tổng NVHĐ*Mối quan hệ giữa sử dụng vốn nguồn vốn huy động - so sánh tổng d nợ với tổng nguồn vốn huy động - So sánh d nợ với nguồn vốn huy động theo kỳ hạn1.5. Các hình thức huy động vốn 1.5.1. Phân loại căn cứ theo thời gian 1.5.1.1. Huy động ngắn hạnĐây là hình thức huy động chủ yếu trong các ngân hàng thơng mại thông qua việc phát hành các công cụ nợ ngắn hạn trên thị trờng tiền tệ các nghiệp vụ nhận tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi thanh toán Phần lớn số này đợc dùng để cho vay ngắn hạn (<=12 tháng) hoặc đợc chuyển hoán kỳ hạn để thực hiện cho vay trung hạn. Do thời gian ngắn nên lãi suất huy động ngắn hạn thờng thấp, tuy nhiên tính ổn định lại kém.1.5.1.2. Huy động trung hạnĐây là nguồn huy động vốn ngân hàng qua phát hành các công cụ nợ trung hạn trên thị trờng vốn hoặc nhận tiền gửi trung hạn (trên 1 năm đến 5 năm). Vốn huy động này ngân hàng có thể sử dụng tơng đối dài thuận tiện. Tuy nhiên lãi suất huy động nguồn này thờng cao hơn nguồn ngắn hạn. Nguồn huy động trung hạn rất quan trọng cần thiết để ngân hàng thực hiện các hoạt động đầu t, thay đổi công nghệ cho vay trung, dài hạn với lãi suất cao.1.5.1.3. Huy động dài hạnĐây là hoạt động huy động vốn dài hạn của ngân hàng trên thị trờng vốn, với nguồn huy động này ngân hàng có thể sử dụng dễ dàng, có tính ổn định cao (trên 5 năm). Do vậy lãi suất mà ngân hàng phải trả cũng rất cao.1.5.2. Phân loại căn cứ theo đối tợng huy độngNguyễn Thị Minh Châu - 923 5 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN1.5.2.1. Huy động vốn từ dân cĐây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các khoản tiền nhàn rỗi của dân chúng sau đó chuyển đến cho những ngời cần vốn để mở rộng đầu t, kinh doanh. Nguồn huy động từ dân c thờng khá ổn định .1.5.2.2. Huy động vốn từ các doanh nghiệp các tổ chức xã hộiĐây là nguồn huy động đợc đánh giá là rất lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Để tiết kiệm thời gian chi phí trong thanh toán, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ hầu hết đều có tài khoản trong ngân hàng. Các doanh nghiệp khi bán đợc hàng hoá đều gửi tiền vào ngân hàng rút ra khi cần. Chu kỳ rút tiền của các doanh nghiệp các tổ chức xã hội không giống nhau. Vì vậy ngân hàng luôn có trong tay một khoản tiền lớn mà mình có thể sử dụng một cách tơng đối thuận lợi. Tuy nhiên độ lớn của khoản tiền này phụ thuộc nhiều vào các dịch vụ, các tiện ích mà ngân hàng mang lại khi khách hàng sử dụng các dịch vụ. Điều này khiến cho việc huy động vốn từ các doanh nghiệp các tổ chức xã hội gắn liền với việc mở rộng, cải tiến các dịch vụ ngân hàng.1.5.2.3. Vốn vay từ các ngân hàng các tổ chức tín dụng khácTrong quá trình hoạt động các ngân hàng thờng có các khoản tiền gửi ở lẫn nhau để thuận tiện trong giao dịch, thanh toán . Ngoài ra việc vay lẫn nhau giữa các ngân hàng cũng làm tăng nguồn vốn huy động. Điều này tuy không thờng xuyên song là cần thiết trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng thơng mại. Khi xuất hiện việc thiếu hụt dự trữ hay khả năng thanh toán bị đe doạ . các ngân hàng thơng mại có thể vay lẫn nhau. Quá trình vay này là một thoả thuận tín dụng giữa hai bên. Quá trình tăng vốn huy động này có thể đợc thực hiện ở trên thị tr-ờng nội tệ hay thị trờng ngoại tệ. Trong số những ngời cho ngân hàng vay có một ngời đặc biệt, đó là Ngân hàng trung ơng. Ngân hàng trung ơng đóng vai trò là ng-ời cho vay cuối cùng để cứu cho các ngân hàng thơng mại khỏi các rủi ro trong quá trình kinh doanh. Vốn vay từ các ngân hàng các tổ chức tín dụng khác tuy cũng khá dễ dàng nhng số lợng thờng không nhiều chi phí huy động thờng cao hơn. Do vậy, hình thức này các ngân hàng sử dụng không nhiều.1.5.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốnNguyễn Thị Minh Châu - 923 6 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN Hình thức phân loại này là hình thức chủ yếu đợc các ngân hàng thơng mại sử dụng hiện nay. Phân loại theo nghiệp vụ huy động vốn rõ ràng tạo sự thuận tiện cho ngân hàng khi tiến hành huy động. Các hình thức huy động bao gồm:1.5.3.1. Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi * Huy động tiền gửi không kỳ hạnĐây là phần tiền huy động tơng đối quan trọng ở những nớc phát triển có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao. Mục đích của các khoản tiền gửi này không phải là để lấy lãi mà chủ yếu dùng để thanh toán. Khách hàng gửi tiền phần lớn là những tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các cá nhân làm ăn buôn bán phải thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ liên tục. Ngời gửi tiền có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào hoặc để trả cho ngời thứ ba. Hình thức rút có thể là tiền mặt hay lấy qua hình thức thanh toàn bằng séc. Đặc biệt ngời gửi tiền có thể không cần trực tiếp đến ngân hàng lấy mà có thể rút qua các máy rút tiền tự động ( máy ATM ). Ngân hàng thờng bảo quản loại tiền gửi này trên hai tài khoản: tài khoản thanh toán tài khoản vãng lai:+ Tài khoản thanh toán là loại tài khoản tiền gửi mà chủ tài khoản có toàn quyền sử dụng số tiền trên tài khoản nhng chỉ trong phạm vi số d tiền gửi. Loại tài khoản này luôn luôn có số d có.+ Tài khoản vãng lai là tài khoản có thể d có hoặc d nợ, thờng đợc sử dụng cho các tổ chức kinh tế. Số d có thể hiện tiền gửi của khách hàng còn số d nợ thể hiện khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng vay. Với mục đích chủ yếu khi gửi tiền là để sử dụng các dịch vụ ngân hàng nên mức lãi suất mà ngân hàng trả cho ngời gửi tiền là rất thấp, thậm chí không phải trả lãi. Tuy nhiên ở nhiều nớc có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp (trong đó có Việt Nam) để tăng mức động viên tiền gửi, ngân hàng vẫn trả lãi cho tiền gửi này (có những thời điểm đợc trả ngang bằng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn). Tỷ lệ huy động từ nguồn này sẽ là khá cao nếu ngân hàng có các dịch vụ đa dạng, sản phẩm ngân hàng chất lợng cao, hệ thống mạng lới rộng rãi đáp ứng tốt các nhu cầu của ngời gửi tiền.* Huy động tiền gửi có kỳ hạnLà các tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào ngân hàng rút ra Nguyễn Thị Minh Châu - 923 7 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNsau một thời hạn nhất định. Khoản này thờng gắn với các tổ chức kinh tế có chu kỳ kinh doanh gần nh xác định, thời gian thanh toán tiền ổn định, ít có sự biến động mà doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có thể dự kiến số tiền cần chi ra trong tơng lai với thời gian xác định. Vì thế hiện tại đối với doanh nghiệp là vốn tạm thời nhàn rỗi, họ gửi vào ngân hàng nhằm mục đích lấy lãi vì lãi suất loại tiền gửi này cao hơn nhiều lần so với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Phần tiền gửi này ngân hàng sử dụng dễ dàng nên mức lãi suất mà ngân hàng phải trả cũng cao hơn. Ngời gửi tiền ngoài mục đích sử dụng các dịch vụ ngân hàng còn có mục đích kiếm lời. Do đó, sự thay đổi lãi suất sẽ có tác động rất nhanh rõ nét đối với nguồn vốn huy động của ngân hàng. ở Việt Nam, hình thức tiền gửi có kỳ hạn bằng các chứng chỉ tiền gửi với các thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm . ngày càng phổ biến, đã đang phát huy vai trò hay việc tạo vốn cho các ngân hàng.* Huy động tiền gửi tiết kiệmĐây là hình thức phổ biến nhất, lâu đời nhất của các ngân hàng thơng mại. Bao gồm các loại sau:- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.Hình thức này gần giống nh huy động tiền gửi không kỳ hạn. Tuy nhiên so với tiền gửi không kỳ hạn thì số d của phần này ổn định hơn, ít biến động hơn nên ngân hàng phải trả lãi suất cao hơn.-Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Đây là loại hình tiết kiệm phổ biến nhất, quen thuộc nhất ở nớc ta. Ngời gửi tiền gửi vào ngân hàng rút ra sau những thời hạn xác định: 3 tháng, 6 tháng . Ngời gửi không đợc rút trớc, nếu rút trớc hạn thì sẽ bị phạt. Đây là những khoản tiền có tính ổn định rất cao nên ngân hàng phải trả khách hàng với lãi suất gần nh là cao nhất. Tuy nhiên, ở nớc ta hiện nay, để tăng sức cạnh tranh, thu hút đợc vốn các ngân hàng đã rất linh hoạt trong việc khách hàng rút ra trớc thời hạn. Có ngân hàng thì tính lãi cho khách hàng với lãi suất không kỳ hạn, có ngân hàng vẫn tính với lãi suất đó với số ngày gửi thực tế .1.5.3.2. Huy động vốn qua nghiệp vụ đi vayHình thức này ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong môi trờng kinh Nguyễn Thị Minh Châu - 923 8 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNdoanh đầy biến động nh hiện nay. Các ngân hàng thơng mại có thể vay từ nhiều nguồn:* Vay từ các tổ chức tín dụngĐó là các khoản vay thông thờng mà các ngân hàng vay lẫn nhau trên thị tr-ờng liên ngân hàng hay thị trờng tiền tệ. Các ngân hàng thờng xây dựng các mối quan hệ tốt để khi thiếu hụt vốn có thể vay lẫn nhau chứ không vay ngân hàng trung ơng.* Vay từ ngân hàng trung ơngKhi ngân hàng thơng mại xảy ra tình trạng thiếu vốn thì có thể vay ngân hàng trung ơng. Ngân hàng trung ơng cho vay dới hình thức tái cấp vốn, chiết khấu, tái chiết khấu, cho vay thanh toán. 1.5.3.3. Huy động qua phát hành các công cụ nợĐây là hình thức huy động vốnhiệu quả khá cao của các ngân hàng th-ơng mại. Trong qúa trình hoạt động, ở những thời điểm nhất định, ngân hàng thấy cần phải huy động thêm vốn trớc những cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn. Điều đó có nghĩa là ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới tính đầu vào. Ngân hàng xác định rõ quy mô vốn huy động, loại tiền huy động đa ra các mức chi phí hợp lý làm cho việc tạo vốn của ngân hàng thành công nhanh chóng. Để vay trên thị trờng, ngân hàng có thể phát hành kỳ phiếu trái phiếu. - Trái phiếu ngân hàng là một giấy tờ có giá, xác nhận khoản nợ của khách hàng đối với ngời chủ ngân hàng với những cam kết nh thanh toán một số tiền xác định vào một ngày xác định trong tơng lai với thời hạn xác định cho trớc. Trái phiếu đợc phát hành trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, chủ yếu là để huy động vốn trung dài hạn. - Kỳ phiếu ngân hàng là một loại giấy tờ nhận nợ ngắn hạn do ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn trong dân, chủ yếu là để phục vụ cho những kế hoạch kinh doanh xác định của ngân hàng nh một dự án, một chơng trình kinh tế .1.5.3.4. Huy động vốn qua các hình thức khác.Để tăng cờng huy động vốn nhàn rỗi từ dân c, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các ngân hàng thơng mại còn sử dụng các hình thức khác về dịch Nguyễn Thị Minh Châu - 923 9 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNvụ xã hội: làm dịch vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, trung gian thanh toán, đầu mối trong hợp đồng đồng tài trợ . Nền kinh tế càng phát triển, các dịch vụ trên càng mang lại cho ngân hàng những nguồn huy động lớn giúp cho ngân hàng có thể kinh doanh một cách an toàn hiệu quả.1.6. Các yếu tố ảnh hởng đến huy động vốn 1.6.1. Yếu tố khách quan1.6.1.1. Môi trờng chính trị pháp luậtMọi hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động ngân hàng đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Bởi vì hoạt động của ngân hàng ảnh hởng tới nhiều chủ thể trong nền kinh tế nh: nhà đầu t, ngời gửi tiền, ngời vay tiền Môi tr ờng pháp lý đem đến cho ngân hàng những cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Đó là luật các TCTD hệ thống các quy định cụ thể trong từng thời kỳ về lãi suất, dự trữ, hạn mức Trong sự ràng buộc về pháp luật các yếu tố của nghiệp vụ huy động vốn thay đổi làm ảnh hởng tới quy mô hiệu quả chính sách huy động vốn của ngân hàng.1.6.1.2. Môi trờng kinh tếCác nhân tố ảnh hởng tới vấn đề tạo vốn gồm có: tốc độ tăng trởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, yếu tố lạm phát, sự biến động của tỷ giá hối đoái Trong điều kiện nền kinh tế phát triển hng thịnh thu nhập dân c cao ổn định thì nguồn tiền vào ra các ngân hàng cũng ổn định, số vốn huy động đợc cũng dồi dào, cơ hội đầu t cũng đợc mở rộng. Nếu nền kinh tế suy thoái thì khả năng khai thác vốn đa vào nền kinh tế bị hạn chế, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh lại công tác huy động vốn.1.6.1.3. Môi trờng văn hoá xã hộiĐây cũng là nhân tố đợc các nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm vì nó có khả năng chi phối rất lớn đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Đó là: phong tục tập quán, trình độ dân trí, lối sống của ngời dân Chẳng hạn nh thói quen của ngời dân trong việc sử dụng tiền mặt, với tâm lý lo ngại trớc sự sụt giá của đồng tiền cũng nh sự hiểu biết của ngời dân về các ngân hàng hoạt động của ngân hàng sẽ có ảnh hởng rất lớn tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Nếu nh dân c có sự hiểu biết về ngân hàng cũng nh các hoạt động cung cấp Nguyễn Thị Minh Châu - 923 10 MSV: 04D14037N [...]... công tác huy động vốn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Thực trạng giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thơng Nội .Nội dung của luận văn bao gồm 3 chơng:Chơng 1: Một số lý luận cơ bản về huy động vốn của ngân hàng thơng mạiChwơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng NộiChơng 3: Một số giải pháp và kiến... cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng NộiNguyễn Thị Minh Châu - 923 1 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNdịch vụ của ngân hàng thấy đợc những tiện ích, lợi ích ngân hàng mang lại thì họ sẽ gửi nhiều tiền vào ngân hàng hơn nh vậy công tác huy động vốn cũng thuận lợi hơn.ở các nớc phát triển dân chúng có thói quen gửi tiền vào... d©n vỊ các ngân hàng hoạt động của ngân hàng sẽ có ảnh hởng rất lớn tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng. Nếu nh dân c có sự hiểu biết về ngân hàng cũng nh các hoạt động cung cấp Nguyễn Thị Minh Châu - 923 10 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN1.5.2.1. Huy động vốn từ dân cĐây là một khu vực huy động đầy tiềm năng cho các ngân hàng. Ngân hàng huy động từ các... nhận truyền vốn trên thị trờng chủ yếu đợc thực hiện thông qua các ngân hàng thơng mại thị trờng tín dụng. Nh vậy công tác huy động vốn của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nói chung trong hoạt động của ngân hàng nói riêng. Trong thời gian học tập tại trờng thời gian thực tập chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công thơng Hà Nội, em đà cố gắng nghiên cứu tìm hiểu về công. .. tăng cờng huy động vốn với sử dụng vốnhiệu quả: trong hoạt động Ngân hàng, giữa nguồn vốn sử dụng vốn có quan hệ thờng xuyên, tác động hỗ trợ lẫn nhau, chi phối lẫn nhau. Nguồn vốn là cơ sở, là tiền đề để Ngân hàng thực hiện công tác sử dụng vốn. sử dụng vốn cũng là căn cứ quan trọng để Ngân hàng xác định nguồn vốn cần huy động. Hai yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau nên chi nhánh cần... khách hàng thì sức cạnh tranh sẽ cao hơn. Chơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NH SGCT Nội2.1. Tổng quan về CN NH Sài Gòn Công Thơng NộiNguyễn Thị Minh Châu - 923 12 MSV: 04D14037N Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HNDanh mục từ viết tắtNHTM Ngân hàng thơng mạiNSNN Ngân sách nhà nớcDN Doanh nghiệpCN NH SGCT HN Chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng NộiNH... nghệ ngân hàng ngày càng cao, khách hàng sẽ càng cảm thấy hài lòng về dịch vụ đợc ngân hàng cung ứng yên tâm hơn khi gửi tiền tại các ngân hàng. Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp ngân hàng cạnh tranh phi lÃi suất vì khách hàngngân hàng phục vụ, không quan tâm đến lÃi suất mà quan tâm đến chất lợng loại hình dich vụ mà ngân hàng cung ứng. Với cùng một lÃi suất huy động nh nhau, ngân hàng. .. ơngKhi ngân hàng thơng mại xảy ra tình trạng thiếu vốn thì có thể vay ngân hàng trung ơng. Ngân hàng trung ơng cho vay dới hình thức t¸i cÊp vèn, chi t khÊu, t¸i chi t khÊu, cho vay thanh toán. 1.5.3.3. Huy động qua phát hành các công cụ nợĐây là hình thức huy động vốnhiệu quả khá cao của các ngân hàng th-ơng mại. Trong qúa trình hoạt động, ở những thời điểm nhất định, ngân hàng thấy cần phải huy. .. thấy cần phải huy động thêm vốn trớc những cơ hội kinh doanh đầy hấp dẫn. Điều đó có nghĩa là ngân hàng huy động vốn ở thế chủ động, có nghĩa là có đầu ra mới tính đầu vào. Ngân hàng xác định rõ quy mô vốn huy động, loại tiền huy động đa ra các mức chi phí hợp lý làm cho việc tạo vốn của ngân hàng thành công nhanh chóng. Để vay trên thị trờng, ngân hàng có thể phát hành kỳ phiếu trái phiếu.... nghiệp ĐH Kinh doanh Công nghệ HN Thực hiện tốt chính sách khách hàng chi n lợc marketing hiệu quả: thu hút nhiều khách hàng, duy trì, mở rộng khách hàng truyền thống, đảm bảo lợi ích cho cả ngân hàng khách hàng. Vì lợi ích của khách hàng, ngân hàng cần có phòng Marketing riêng chuyên thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, phân loại thị trờng, phân loại khách hàng để từ đó có . Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn Công Thơng Hà NộiChơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn. cứu và tìm hiểu về công tác huy động vốn và chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội.DOC, Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội.DOC, Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Hà Nội.DOC, Khái niệm về vốn của NHTM Cơ cấu vốn của Ngân hàng thơng mại Vai trò của vốn huy động 1.Đối với toàn bộ nền kinh tế, Huy động vốn từ dân c Huy động vốn từ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, Huy ®éng vèn qua nghiƯp vơ nhËn tiỊn gưi, Huy động vốn qua nghiệp vụ đi vay Huy động qua phát hành các công cụ nợ Huy động vốn qua các hình thức khác., C¬ cÊu tỉ chøc, Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức huy động Bảng 5: Các hình thức huy động vốn, Tình hình hoạt động sử dụng vốn Bảng 6: Kết quả hoạt động tín dụng, Những kết quả đạt đợc Những tồn tại và hạn chế, Nguyên nhân chủ yếu 1. Nguyên nhân khách quan, áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt: Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lợc marketing, Kiến nghị với ngân hàng Saì Gòn Công Thơng

Từ khóa liên quan