Đề thi ĐH hóa B- lần 2

6 139 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015, 16:00

TRƯỜNG THPT NGA SƠN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12-LẦN 2 MÔN: HOÁ HỌC-KHỐI B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu , từ câu 1 đến câu 40). Câu 1: Để nhận biết các ion trong dung dịch C 6 H 5 -NH 3 Cl người ta tiến hành các thí nghiệm lần lượt với các chất nào sau đây là chính xác nhất ? A. Dung dịch AgNO 3 , dung dịch dung dịch NaOH, dung dịch Br 2 . B. dung dịch NaOH, dung dịch dung dịch AgNO 3 , dung dịch Br 2 . C. Dung dịch HCl , dung dịch NaOH, dung dịch Br 2 . D. Dung dịch Br 2 , dung dịch AgNO 3 . Câu 2: Trộn dung dịch NaOH với dung dịch H 3 PO 4 , sau khi phản ứng kết thúc nếu loại bỏ sự thủy phân của các chất thì thu được dung dịch X gồm 2 chất tan, hai chất tan đó là: A. H 3 PO 4 và Na 2 HPO 4 . B. Na 3 PO 4 và NaH 2 PO 4 . C. NaOH và NaH 2 PO 4 . D. Na 2 HPO 4 và NaH 2 PO 4 . Câu 3: Hợp chất X là dẫn xuất của benzen có CTPT C 8 H 10 O 2 . X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1. Mặt khác cho X tác dụng với Na thì số mol H 2 thu được đúng bằng số mol của X đã phản ứng. Nếu tách một phân tử H 2 O từ X thì tạo ra sản phẩm có khả năng trùng hợp tạo polime. Số CTCT phù hợp của X là: A. 7. B. 2. C. 6. D. 9. Câu 4: Chọn phương án đúng trong các phương án sau: A. Ancol đa chức hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh. B. Ảnh hưởng của gốc C 6 H 5 - đến nhóm -OH trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với dung dịch NaOH. C. Oxi hóa ancol no đơn chức thu được anđehit. D. Đun các ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic với H 2 SO 4 đặc ở 170 0 C đều thu được anken. Câu 5: Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng: Mg + HNO 3 đặc, dư → Khí A;. CaOCl 2 + HCl → Khí; NaHSO 3 + H 2 SO 4 → Khí C; Ca(HCO 3 ) 2 + HNO 3 → Khí D. Cho các khí A, B, C, D lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH thì số phản ứng oxi hóa - khử đã xẩy ra trong tất cả các thí nghiệm trên là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 6: Cho 10,2 gam hỗn hợp A gồm CH 4 và 2 anken đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch Br 2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy khối lượng bình chứa Br 2 tăng 7gam và thể tích hỗn hợp A giảm đi một nửa Công thức phân tử các anken lần lượt là: A. C 4 H 8 và C 5 H 10 . B. C 2 H 4 và C 3 H 6. C. C 3 H 6 và C 4 H 8 . D. C 5 H 10 và C 6 H 12 . Câu 7: Cho các thí nghiệm sau: (1) Sục từ từ đến dư khí CO 2 vào dung dịch NaAlO 2 ; (2) Sục từ từ đến dư khí NH 3 vào dung dịch AlCl 3 ; (3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO 2 ; (4) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 ; (5) Nhỏ rất từ từ đến dư dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 vào dung dịch NaOH. Sau các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa AlOH) 3 . A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ngòai cùng là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y có phân lớp electron lớp ngòai cùng là 3s. Tổng số electron ở hai phân lớp ngòai cùng của X và Y là 7. Biết rằng X và Y dễ phản ứng với nhau. Số hiệu nguyên tử của X và Y lần lượt là: Trang 1/6 - Mã đề thi 132 A. 13 và 16. B. 17 và 12. C. 18 và 11. D. 12 và 17. Câu 9: Hợp chất X có công thức phân tử là C 2 H 7 NO 2 . X có khả năng phản ứng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Vậy X là: A. X là muối amoni của axit no đơn chức. B. X là este của amino axit với ancol. C. X là muối amoni của amino axit. D. X là amino axit. Câu 10: Cho xiclopropan tác dụng với nước brom thu được hợp chất hữu cơ X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với CuO đun nóng được hợp chất hữu cơ đa chức Z. Cho 0,1 mol Z tham gia phản ứng tráng gương thì khối lượng Ag tối đa thu được là: A. 43,2 g. B. 3,24 g. C. 10,8 g. D. 21,6 g. Câu 11: Tính chất sát trùng, tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây ? A. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh. B. Do trong chất NaClO chứa Clo có số oxi +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh. C. Do chất NaClO phân hủy ra clo là chất oxi hóa mạnh. D. Do chất NaCl trong nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng. Câu 12: Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C 4 H 8 O 2 đều tác dụng được với NaOH ? A. 6. B. 8. C. 5. D. 7. Câu 13: Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào 100 ml dung dịch Mg(HCO 3 ) 2 0,15M sau phản ứng xong thu được m gam kết tủa Giá trị của m là: A. 0,87. B. 2,37. C. 3,87. D. 2,76. Câu 14: Kết luận nào sau đây không đúng: A. Các anino axit đều tan trong nước. B. Phân tử khối của một amino axit chứa một chức NH 2 và một chức COOH luôn luôn là số lẻ. C. Dung dich amino axit không làm quỳ tím đổi màu. D. Thủy phân protein bằng axit đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit. Câu 15: Nhỏ từ từ dung dịch HCl 1M vào 200ml NaOH 0,5M, NaAlO 2 0,75M. Sau một thời gian đư- ợc 7,8g kết tủa Thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu đã dùng là: A. 100ml. B. 200ml hoặc 400ml. C. 400ml. D. 200ml. Câu 16: Nung 4,28 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe 2 O 3 thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng được với dung dịch HCl dư được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa T. Nung T ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,2 gam chất rắn. Khối lượng Al và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp A lần lượt là: A. 0,88 g và 3,4 g. B. 1,28 g và 3 g. C. 1,48 g và 2,8 g. D. 1,08 g và 3,2 g. Câu 17: X là một hợp chất có CTPT C 6 H 10 O 5 thỏa mãn: X + 2NaOH → Ct 0 2Y + H 2 O; Y + HCl (loảng) → Z + NaCl. Hãy cho biết khi cho 0,15mol Z tác dụng với Na dư thu được bao nhiêu mol H 2 ? A. 0,05 mol. B. 0,15 mol. C. 0,1 mol. D. 0,2 mol. Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp thu được 3,3 gam CO 2 và 2,25 gam H 2 O. Nếu tíên hành oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol trên bằng CuO đun nóng rồi cho sản phẩm sinh ra thực hiện phản ứng tráng gương thì khối lượng Ag tạo ra nhiều nhất là: A. 10,8 g. B. 8,1 g. C. 5,4 g. D. 16,2 g. Câu 19: Cho 11,6 gam FeCO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 thu được hỗn hợp khí (CO 2 , NO) và dung dịch X. Khi thêm HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa được bao nhiêu gam bột Cu (biết chỉ có khí NO bay ra). A. 48 g. B. 28,8 g. C. 32 g. D. 16 g. Câu 20: Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa NH 4 + ; Al 3+ ; 0,15 mol Cl - và 0,1 mol SO 4 2- sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,12 lít khí mùi khai ở đktc (không còn khí tan trong dung dịch) và m gam kết tủa Giá trị của m là: A. 5,2 g. B. 7,8 g. C. 3,9 g. D. 2,6 g. Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 bằng dung dịch H 2 SO 4 loảng dư sinh ra 17,8 gam muối sunfat. Nếu cũng cho 7,4 gam hỗn hợp X trên phản ứng với lượng dư khí CO ở nhiệt độ cao và dẫn sản phẩm khí qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa tạo thành là: (các phản ứng xẩy ra hoàn toàn). A. 18 g. B. 15 g. C. 24 g. D. 13 g. Câu 22: Cho 13,5 gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 và Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thấy còn 2,4 gam Cu không tan. Lượng Fe 3 O 4 trong hỗn hợp là: A. 3,48 g. B. 8,7g. C. 5,22 g. D. 11,1 g. Câu 23: Có hai bình kín dung tích không đổi chứa đầy các hỗn hợp khí ở t o C nh sau: Bình (1) chứa H 2 và Cl 2 ; Bình (2) chứa CO và O 2 . Sau khi đun nóng các hỗn hợp để phản ứng xẩy ra rồi đa nhệt độ về t o C. Sự thay đổi áp suất trong các bình là: (biết sau phản ứng các chất đều ở thể khí). A. Bình (1) không đổi, bình (2) tăng. B. Bình (1) tăng, bình (2) gỉam. C. Bình (1) giảm, bình (2) tăng. D. Bình (1) không đổi, bình (2) giảm. Câu 24: Anilin (C 6 H 5 NH 2 ) và phenol (C 6 H 5 OH) đều có phản ứng với: A. quỳ tím ẩm. B. dung dịch HCl. C. dung dịch NaOH. D. nước Br 2 . Câu 25: Cho lần lượt các chất C 2 H 5 Cl, C 2 H 5 OH, C 6 H 5 OH và C 6 H 5 NH 3 Cl vào dung dịch NaOH đun nóng. Hỏi có mấy chất phản ứng ? A. Một chất. B. Cả bốn chất. C. Ba chất. D. Hai chất. Câu 26: Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít H 2 (đktc). Mặt khác cho 0,3 mol hỗn hợp X trên phản ứng vừa đủ với 7,84 lít khí Cl 2 (đktc). Số mol Fe có trong 18,5 gam hỗn hợp X là: A. 0,1 mol. B. 0,08 mol. C. 0,15 mol. D. 0,12 mol. Câu 27: Lấy 6 gam hỗn hợp X gồm MgO và Ca tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch Y. Cho dung dịch Na 2 CO 3 dư vào dung dịch Y được kết tủa Z. Rữa sạch, làm khan Z rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thể tích khí thọát ra ở đktc là: A. 3,36 lit. B. 6,72 lit. C. 5,04 lit. D. 1,68 lit. Câu 28: Chia một hỗn hợp gồm tinh bột và glucozơ thành hai phần bằng nhau. Hòa tan phần thứ nhất trong nước rồi cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 dư thì được 2,16 gam Ag Đun phần thứ hai với H 2 SO 4 loảng, sau đó trung hòa axit dư rồi cũng cho tác dụng với AgNO 3 trong NH 3 dư thì được 6,48 gam Ag. Khối lượng tinh bột trong hỗn hợp đầu bằng: A. 6,48 g. B. 3,24 g. C. 4,68 g. D. 9,72 g. Câu 29: Cho các chất sau: Anđehitaxetic, axitfomic, metylfomiat, anđehitoxalic, mantozơ, glucozơ, saccarozơ, axetilen, fructozơ. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là: A. 8. B. 9. C. 6. D. 7. Câu 30: Cho một luồng khí H 2 dư lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp, đựng các oxit nung nóng như sau: MgO (1) → CuO (2) → Al 2 O 3 (3) → Fe 2 O 3 (4) → Na 2 O (5) Ở những ống nào có phản ứng xẩy ra: A. Các ống (2), (3), (4). B. Các ống (2), (4), (5). C. Các ống (1), (2), (3). D. Các ống (2), (4). Câu 31: Nguyên tố X gồm hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử tương ứng là 27/ 23. Hạt nhân nguyên tử X có 35 proton. Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44 notron. Số notron trong nguyên tử của đồng vị thứ hai nhiều hơn trong đồng vị thứ nhất là 2 notron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là: A. 78,9. B. 79,2. C. 80,5. D. 79,92. Câu 32: Cho 2 axit cacboxilic A và B Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho hỗn hợp thu được tác dụng với Na dư, thu được 2 mol H 2 . Còn lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho hỗn hợp thu được tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H 2 . Số nhóm chức trong hai axit A và B sẽ là: A. A hai chức và B đơn chức. B. A đơn chức và B đơn chức. C. A đơn chức và B hai chức. D. A hai chức và B hai chức. Câu 33: Cho các cặp dung dịch sau: (1) Na 2 CO 3 và AlCl 3 ; (2) NaNO 3 và FeCl 2 ; (3) HCl và Fe(NO 3 ) 2 (4) NaHCO 3 và BaCl 2 ; (5) NaHCO 3 và NaHSO 4 . Hãy cho biết những cặp nào có phản ứng xẩy ra khi trộn các chất trong từng cặp với nhau ? Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A. (2), (3), (4), (5). B. (1), (3), (5). C. (1), (4), (5). D. (1), (5). Câu 34: Khi cho caosu thiên nhiên tác dụng với HCl được một polime chứa 20,57% clo về khối l- ợng. Số mắt xích caosu tham gia phân tử với một phân tử HCl là: A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 35: Trộn 300ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,025M vào 200ml dung dịch H 2 SO 4 xM, thu được a mol kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 2. Giá trị a, x lần lợt là: (coi H 2 SO 4 phân li hoàn toàn cả 2 nấc). A. 0,015 và 0,25. B. 0,0075 và 0,25. C. 0,015 và 0,125. D. 0,0075 và 0,125. Câu 36: Một hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa (C,H,O) có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 30. X tác dụng với Na giải phóng H 2 . Số các chất thỏa mãn gĩa thiết trên là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 37: Chỉ dùng dung dịch Br 2 / H 2 O nhận ra được những chất nào trong số các chất sau: C 2 H 4 , SO 2 , NH 3 , H 2 S. A. C 2 H 4 , SO 2 , H 2 S. B. NH 3 , H 2 S, SO 2 . C. C 2 H 4 , SO 2 , NH 3 , H 2 S. D. H 2 S, C 2 H 4 . Câu 38: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức đồng phân của nhau. ở cùng nhiệt độ và áp suất 0,2 lit hơi X nặng gấp 2,75 lần 0,2 lít hơi ancol metylic Xà phòng hóa hoàn toàn 2,64 gam X bằng 300ml KOH 0,125M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3,57 gam chất rắn khan, cho lượng chất rắn này tác dụng với axit HCl dư được hỗn hợp hai axit đồng đẳng kế tiếp. CTCT các este là: A. CH 3 COOCH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 3 . B. HCOOCH(CH 2 )CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . D. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 . Câu 39: Khi cho rất từ từ và khuấy đều 150ml dung dịch HCl 0,1M vào 100ml dung dịch chứa đồng thời KHCO 3 0,1M và Na 2 CO 3 0,1M thì thể tích CO 2 (đktc) thu được là: A. 2,24 lít. B. 0,336 lít. C. 0,112 lít. D. 0,168 lit. Câu 40: Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 10 0 C thì tốc độ của một phản ứng tăng lên 2 lần. Hỏi tốc độ của phản ứng tăng bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ từ 20 0 C đến 80 0 C? A. 64 lần. B. 128 lần. C. 32 lần. D. 16 lần. II. PHẦN RIÊNG [10Câu ]. Thí sinh chỉ được chọn làm một trong hai phần (phần A hoặc B). A. Theo chương trình cơ bản (10 câu , từ câu 41 đến câu 50). Câu 41: Cho V ml dung dịch NH 3 1 M vào 100 ml dung dịch CuSO 4 0,3 M thu được 1,96 gam kết tủa Giá trị của V là: A. 40ml. B. 40ml hoặc 100ml. C. 100ml. D. 20ml hoặc 50ml. Câu 42: Phương án nào sau đây không đúng ? A. Có thể làm sạch sơn màu trên móng tay bằng axeton. B. Axit acrylic CH 2 -CH-COOH phản ứng cộng với HBr thu được sản phẩm chính là CH 3 - CH(Br)COOH. C. Anđehit no không tham gia phản ứng cộng. D. Axeton có tính khử yếu hơn anđehit. Câu 43: Hỗn hợp khí A gồm O 2 và O 3 , tỉ khối của A so với H 2 bằng 20. Hỗn hợp khí B gồm H 2 và CO. Số mol hỗn hợp A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp khí B là: A. 0,4. B. 0,5. C. 0,8. D. 0,2. Câu 44: Trong quà trình hoạt động của pin điện hóa Cu - Ag, nồng độ mol các ion trong dung dịch biến đổi: A. [Ag + ] tăng dần, [Cu 2+ ] tăng dần. B. [Ag + ] tăng dần, [Cu 2+ ] giảm dần. C. [Ag + ] giảm dần, [Cu 2+ ] tăng dần. D. [Ag + ] giảm dần, [Cu 2+ ] giảm dần. Câu 45: Để tách các chất: C 6 H 6 ; C 6 H 5 OH; C 6 H 5 NH 2 ra khỏi hổn hợp, ta có thể dùng hóa chất nào trong số các chất sau: A. Br 2 ; NaOH. B. Na; HCl. C. NaOH; CO 2 . D. HCl; NaOH. Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 46: Thủy phân hòan tòan 34,2 gam saccarozơ. Lấy toàn bộ sản phẩm X của phản ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư AgNO 3 /NH 3 thu được a gam kết tủa Còn nếu cho tòan bộ sản phẩm X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì có b gam brom phản ứng. Gía trị của a, b lần lượt là: A. 43,2 và 32. B. 21,6 và 16. C. 21,6 và 32. D. 43,2 và 16. Câu 47: Cho sơ đồ phản ứng: C 4 H 7 ClO 2 + NaOH → muối X + Y + NaCl. Biết cả X, Y sinh ra đều tác dụng với Cu(OH) 2 . Vậy công thức cấu tạo của C 4 H 7 ClO 2 trong sơ đồ trên là: A. Cl-CH 2 -COOCH=CH 2 . B. CH 3 COO-CHCl-CH 3 . C. HCOOCH 2 -CH 2 -CH 2 Cl. D. HCOO-CH 2 CHCl-CH 3 . Câu 48: Cho mỗi chất CH 3 I (X), HCl (Y), nước brom (Z), NaNO 2 / HCl (T) tác dụng với anilin. Các chất phản ứng được với anilin là: A. Y và Z. B. X,Y, Z và T. C. Z. D. Y, Z và T. Câu 49: Khi điện phân dung dịch hỗn hợp MgCl 2 , FeCl 3 và CuCl 2 thì thứ tự bị khử ở catot lần lượt là: A. Fe 3+ , Cu 2+ ,Fe 2+ ,Mg 2+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Mg 2+ , H 2 O. C. Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ , H 2 O. D. Cu 2+ , Fe 3+ ,Mg 2+ , H 2 O. Câu 50: Phát biểu không đúng là: A. Crom là kim loại nên chỉ tạo ra được oxit bazơ. B. Có thể phân biệt FeS và FeS 2 bằng dung dịch HCl. C. Nung nóng Cr(OH) 2 trong không khí ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm rắn Cr 2 O 3 . D. Cho dung dịch kiềm vào muối Kaliđicromat thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng. B. Theo chương trình nâng cao (10 câu , từ câu 51 đến câu 60). Câu 51: Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozơ 34,2% trong môi trường axit vừa đủ thu được dung dịch X. Cho AgNO 3 (dư)/NH 3 vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là: A. 27,0 g. B. 2,7 g. C. 1,35 g. D. 13,50 g. Câu 52: Chất nào sau đây: C 6 H 5 -OH; HO-C 6 H 4 -OH; C 6 H 5 -COOH, H-COO-C 6 H 5 có bao nhiêu chất phản ứng được với cả Na, NaOH và NaHCO 3 . A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 53: Cho sơ đồ phản ứng sau: NaCrO 2 + Br 2 + NaOH → X + NaBr + H 2 O. Chất X trong phản ứng trên là: A. Na 2 Cr 2 O 7 . B. Na 2 CrO 4 . C. H 2 Cr 2 O 7 . D. CrBr 3 . Câu 54: Dung dịch axit một nấc X nồng độ 0,01mol/lit có pH = 2 và dung dịch bazơ một nấc Y nồng độ 0,01mol/lit có pH = 11. Vậy kết luận nào sau đây là đúng ? A. X, Y là các chất điện li mạnh. B. X, Y là các chất điện li yếu. C. X là các chất điện li mạnh, Y là các chất điện li yếu. D. X là các chất điện li yếu, Y là các chất điện li mạnh. Câu 55: Cho chất thơm: p-HO- C 6 H 4 - CH 2 -OH lần lượt tác dụng với Na; dung dịch NaOH; dung dịch HBr; CuO đun nóng. Thì có mấy trường hợp xẩy ra phản ứng ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 56: Dãy gồm các chất đều có khả năng làm đổi màu dung dịch quỳ tím là: A. C 6 H 5 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. B. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. C. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. D. CH 3 NH 2 , C 6 H 5 OH, HCOOH. Câu 57: Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa lần lượt là: Fe 2+ /Fe; Cu 2+ /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ ; Ag + /Ag. Cho các dung dịch muối và kim loại sau: Fe(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , Fe, Cu, Ag thì dung dịch AgNO 3 có thể tác dụng với: A. Fe, dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . B. Fe, Cu. C. Fe, Cu, dung dịch CuSO 4 . D. Fe, Cu, dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 58: Trộn đều 0,81 gam bột Al với bột Fe 2 O 3 và CuO rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thu đ- ược hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HNO 3 dư được hỗn hợp khí NO 2 và NO có tỉ lệ mol tương ứng 3: 1. Thể tích khí NO 2 và NO (đktc) trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,336 lit và 1,008 lit. B. 10,08 lit và 3,36 lit. C. 1,008 lit và 0,336 lit. D. 3,36 lit và 10,08 lit. Câu 59: Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO 3 dư, sau kết thúc phản ứng thu được 27 gam kim loại. Mặt khác cũng cho a gam hỗn hợp các kim loại trên vào dung dịch CuSO 4 dư, sau phản ứng kết thúc thu được kim loại có khối lượng (a + 0,25)gam. Tỉ lệ số nguyên tử Ni / số nguyên tử Cu trong hỗn hợp trên là: A. 3/2. B. 1/3. C. 2/3. D. 1/2. Câu 60: Cho các chất sau: anđehit axetic (1), đimetyl ete (2), axit fomic (3),ancol etylic (4). Nhiệt độ sôi của chúng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: A. (1) < (2) < (4) < (3). B. (1) < (2) < (3) < (4). C. (2) < (1) < (3) < (4). D. (2) < (1) < (4) < (3). - Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137. HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 . thứ tự bị khử ở catot lần lượt là: A. Fe 3+ , Cu 2+ ,Fe 2+ ,Mg 2+ . B. Fe 3+ , Cu 2+ , Mg 2+ , H 2 O. C. Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ , H 2 O. D. Cu 2+ , Fe 3+ ,Mg 2+ , H 2 O. Câu 50: Phát biểu. C 6 H 5 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. B. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , HCOOH. C. CH 3 NH 2 , C 2 H 5 NH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. D. CH 3 NH 2 , C 6 H 5 OH, HCOOH. Câu 57: Cho biết thứ tự các cặp oxi hóa -. CH 3 COOCH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 3 . B. HCOOCH(CH 2 )CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . C. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . D. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 và CH 3 CH 2 COOCH 2 CH 3 . Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi ĐH hóa B- lần 2, Đề thi ĐH hóa B- lần 2, Đề thi ĐH hóa B- lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn