THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

4 579 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 2CHƯƠNG I: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .31.1 Hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại 31.1.1 Khái niệm về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại 31.1.2 Đặc điểm của hoạt động bảo lãnh 51.1.3 Các loại Bảo lãnh Ngân hàng 61.1.4 Tầm quan trọng của hoạt động bảo lãnh 81.1.5 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh .91.2 Thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 111.2.1 Khái niệm và sự cần thiết của công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp 111.2.2 Phương pháp thẩm định tài chính doanh nghiệp 131.2.3 Nội dung thẩm định tài chính doanh nghiệp 131.2.3.1 Thẩm định các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp 131.2.3.2 Thẩm định các chỉ tiêu phi tài chính 161.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cấp bảo lãnh của Ngân hàng thương mại 191.3.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng 191.3.2 Các nhân tố thuộc về khách hàng doanh nghiệp .211.3.3 Các nhân tố khác 221.2.4 Đặc điểm công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh .24CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP BẢO LÃNH TẠI .26NGÂN HÀNG TNCP QUÂN ĐỘI .262.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội 262.1Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB 282.1.1 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội .282.2 Thực trạng công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cấp bảo lãnh tại MB 312.2.1 Tình hình hoạt động cấp bảo lãnh tại MB 312.2.2 Thẩm định tài chính đối với hồ sơ đề nghị bảo lãnh .322.2.2.1 Quy trình nghiệp vụ 322.2.2.2 Thẩm định về tư cách pháp lý khách hàng .322.2.2.3 Thẩm định về lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tư cách của chủ doanh nghiệp .322.2.2.4 Thẩm định phương án, dự án kinh doanh .332.2.2.5 Thẩm định tình hình tài chính doanh nghiệp 342.2.2.6 Thẩm định nhu cầu bảo lãnh 362.2.2.7 Đánh giá chung và kết luận 362.2.3 Ví dụ minh họa về công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trước khi cấp bảo lãnh 382.2.3.1 Thẩm định tư cách khách hàng 392.2.3.2 Thẩm định tình hình hoạt động kinh doanh: 402.2.3.3 Rủi ro và kiểm soát rủi ro .462.3 Đánh giá thực trạng thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cấp bảo lãnh tại MB 472.3.1 Kết quả đạt được 472.3.2 Hạn chế và nguyên nhân .472.3.2.1 Hạn chế 472.3.2.2 Nguyên nhân 48CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI MB 503.1 Định hướng phát triển của ngân hàng 503.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh tại MB 513.2.1 Hoạt động Marketing .513.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn thông tin 523.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định 533.2.4 Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ thẩm định 543.2.5 Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng 563.3 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cấp bảo lãnh tại MB 563.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .563.3.2 Kiến nghị với các khách hàng doanh nghiệp 57KẾT LUẬN 58PHỤ LỤCLỜI MỞ ĐẦU Trong nhiều năm qua cùng với sự phát triển của kinh tế khu vực, nền kinh tế nước ta cũng đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể (GDP đạt khoảng 7-9%). Một trong những lĩnh vực thành công nhất là lĩnh vực Ngân hàng-Tài chính. Các hoạt động Ngân hàng phát triển mạnh mẽ, nổi bật là hoạt động bảo lãnh có số dư liên tục tăng qua các năm, hứa hẹn là một dịch vụ có lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, để bảo lãnh thực sự phát huy ưu điểm thì trước khi thực hiện bảo lãnh không thể xem nhẹ công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp. Công tác này không chỉ quan trọng trong hoạt động bảo lãnh mà còn quan trọng trong nhiều hoạt dộng ngân hàng khác. Mặc dù được soạn thảo về quy trình khá chặt chẽ song phân tích tài chính doanh nghiệp trước khi thực hiện bảo lãnhngân hàng không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chính vì vậy em lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Bố cục chuyên đề gồm 3 phần :Chương I : Thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng thương mại.Chương II : Thực trạng công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng TMCP Quân ĐộiChương III : Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng TMCP Quân ĐộiDo kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được ý kiến nhận xét và đóng góp sửa chữa của thầy cô, cùng các bạn sinh viên để bài viết được hoàn thiện hơn. . I: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............31.1 Hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương. trong hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng thương mại. Chương II : Thực trạng công tác thẩm định tài chính doanh nghiệp trong hoạt động bảo lãnh tại Ngân Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc, THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc, THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Từ khóa liên quan