Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố hưng yên

111 385 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðẶNG VĂN THỦY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðẶNG VĂN THỦY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60.34.01.02 NGUỜI HUỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. LÊ HỮU ẢNH HÀ NỘI - 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i Lêi cam ®oan Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn ðặng Văn Thủy Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii Lêi c¶m ¬n Tôi xin ñược bầy tỏ lòng biết ơn chân thành ñến Thầy giáo hướng dẫn: PGS. TS Lê Hữu Ảnh ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ em trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Bộ môn Tài chính – Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Ban Quản lý ñào tạo - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình giảng dậy, hướng dẫn giúp ñỡ tạo ñiều kiện cho em ñược hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ, công nhân viên chức Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên, bạn bè, ñồng nghiệp và gia ñình ñã giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Vì hạn chế về nguồn nhân lực và thời gian, mặc dù tác giả ñã có nhiều cố gắng song ñề tài không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tôi xin trân trọng tiếp thu các ý kiến phê bình, ñóng góp của các nhà khoa học và bạn ñọc ñể ñề tài ñược hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hưng Yên, ngày27 tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn ðặng Văn Thủy Trng i Hc Nụng Nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc kinh t iii Mục lục Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục hình vii 1. Mở đầu 1 1.1. Tớnh cp thit ca ủ ti nghiờn cu 1 1.2. Mc tiờu nghiờn cu 2 1.3. Phm vi nghiờn cu 2 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 3 2.1. C s lý lun 3 2.1.1. Khỏi nim, bn cht, vai trũ ca thu 3 2.1.2. c ủim v phõn loi thu 5 2.1.3. Khỏi nim, nguyờn tc v qun lý thu 7 2.2. Cỏc ni dung ch yu v qun lý thu ủi vi cỏc doanh nghip 8 2.2.1. Qun lý kờ khai - k toỏn thu ủi vi cỏc doanh nghip 9 2.2.2. Qun lý n v cng ch thu 15 2.2.3. Tuyờn truyn - h tr ngi np thu 17 2.2.4. Qun lý cụng tỏc kim tra thu 19 2.3. C s thc tin v cụng tỏc qun lý thu 22 2.3.1. Cụng tỏc qun lý thu ca mt s nc trờn th gii 22 2.3.2. Cụng tỏc qun lý thu ti Vit Nam 26 3. Đặc điểm địa hình và phơng pháp nghiên cứu 29 3.1. c ủim chung ca thnh ph Hng Yờn, tnh Hng Yờn 29 3.1.1. c ủim chung 29 3.1.2. Tim nng v phỏt trin kinh t 31 3.1.3. Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t xó hi ca thnh ph Hng Yờn 34 3.2. Mt s thụng tin c bn v Chi cc Thu v ủc ủim ca doanh nghip ti thnh ph Hng Yờn 36 3.2.1. c ủim c bn ca Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 36 3.2.2. c ủim ca cỏc doanh nghip do Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn qun lý 38 3.3. Phng phỏp nghiờn cu 39 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni - Lun vn thc s khoa hc kinh t iv 3.3.1. Khung phõn tớch ca ủ ti 39 3.3.2. Phng phỏp chn ủim nghiờn cu 41 3.3.3. Phng phỏp ủiu tra, thu thp s liu 41 3.3.4. Phng phỏp phõn tớch s liu 42 3.3.5. H thng ch tiờu nghiờn cu 43 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 44 4.1. Thc trng hot ủng ca Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 44 4.1.1. Thc trng t chc qun lý thu ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 44 4.1.2. Thc trng cụng tỏc xõy dng d toỏn ủi vi cỏc doanh nghip ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 46 4.1.3. Kt qu thc hin thu Ngõn sỏch nh nc trờn ủa bn 48 4.2. ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý thu ủi vi cỏc doanh nghip ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 51 4.2.1. ỏnh giỏ cụng tỏc kờ khai k toỏn thu 52 4.2.2. ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý n v cng ch thu 55 4.2.3. ỏnh giỏ cụng tỏc tuyờn truyn h tr ngi np thu 57 4.2.4. ỏnh giỏ cụng tỏc kim tra thu 59 4.3. ỏnh giỏ kt qu thc hin cụng tỏc qun lý thu ủi vi cỏc doanh nghip ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn qua s liu ủiu tra 62 4.3.1. Thụng tin chung v doanh nghip ủiu tra 62 4.3.2. í kin ca cỏc doanh nghip v qun lý thu trờn ủa bn thnh ph Hng Yờn 65 4.3.3. V cỏc khú khn m doanh nghip ủang gp phi 76 4.4. Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc qun lý thu ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 81 4.4.1. Quan ủim, ủnh hng, mc tiờu hon thin cụng tỏc qun lý thu ủi vi cỏc doanh nghip ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn ủn nm 2020 81 4.4.2. Gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc qun lý thu ủi vi cỏc doanh nghip ti Chi cc Thu thnh ph Hng Yờn 83 4.4.2.1. V cụng tỏc kờ khai k toỏn thu 83 4.4.2.2. V cụng tỏc qun lý n v cng ch thu 85 4.4.2.3. V cụng tỏc tuyờn truyn - h tr ngi np thu 86 4.4.2.4. V cụng tỏc kim tra thu 87 5. Kết luận 89 Tài liệu tham khảo 91 Phụ lục 93 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI CCTTP HƯNG YÊN Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên DN Doanh nghiệp ðTNT ðối tượng nộp thuế GTGT Giá trị gia tăng KKKTT - TH Kê khai kế toán thuế & Tin học KTT Kiểm tra thuế KV KTNNN Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NNT Người nộp thuế QLT Quản lý thuế QLN &CCT Quản lý nợ & cưỡng chế thuế TNCN Thu nhập cá nhân TT - HT Tuyên truyền - Hỗ trợ TNHH Trách nhiệm hữu hạn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi Danh môc b¶ng Bảng 3.1 Thông tin chung về công ty, doanh nghiệp tại thành phố Hưng Yên 42 Bảng 4.1 Dự toán pháp lệnh giao cho Cục thuế Hưng Yên và Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên 47 Bảng 4.2 Thực hiện nhiệm vụ thu so với dự toán pháp lệnh tại Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên 48 Bảng 4.3 Kết quả thực hiện dự án thu các năm tại Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên 50 Bảng 4.4 Số thu từ sắc thuế GTGT, TNDN của các doanh nghiệp 51 Bảng 4.5 Doanh nghiệp ñược cấp mã số thuế mới (2010 - 2012) 52 Bảng 4.6 Số lượng hồ sơ doanh nghiệp khai thuế (2010 - 2012) 53 Bảng 4.7 Tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp (2010 - 2012) 55 Bảng 4.8 Kết quả thu nợ thuế năm 2010 - 2012 56 Bảng 4.9 Báo cáo Kết quả công tác TT - HT NNT (năm 2010 - 2012) 58 Bảng 4.10 Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ thuế tại cơ quan thuế 60 Bảng 4.11 Tổng hợp kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT từ năm 2010 - 2012 61 Bảng 4.12 Thông tin căn bản về chủ doanh nghiệp trên ñịa bàn TP. Hưng Yên 62 Bảng 4.13 Kinh nghiệm làm việc trong quá khứ của giám ñốc các doanh nghiệp 65 Bảng 4.14 Ý kiến của công ty, doanh nghiệp về công tác quản lý thuế tại thành phố Hưng Yên 67 Bảng 4.15 Tổng hợp các loại thuế theo sự công bằng tại thành phố Hưng Yên 69 Bảng 4.16 ðánh giá của doanh nghiệp về mức ñộ và nguyên nhân phù hợp của chính sách thuế với thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp 70 Bảng 4.17 Sự thay ñổi về các khoản thuế mà doanh nghiệp ñóng góp và nguyên nhân dẫn ñến thay ñổi trong 3 năm qua 72 Bảng 4.18 ðánh giá của doanh nghiệp về mức ñộ công bằng và công khai của chính sách thuế 73 Bảng 4.19 ðánh giá của doanh nghiệp về tình trạng thiếu sót trong quản lý thuế tại Chi cục Thuế thành phố Hưng Yên 74 Bảng 4.20 Những ñánh giá chung của doanh nghiệp về quản lý thuế trên ñịa bàn thành phố Hưng Yên trong ñiều kiện hiện hành 75 Bảng 4.21 Nguyên nhân các doanh nghiệp bị thiếu vốn 77 Bảng 4.22 Nguyên nhân công ty, doanh nghiệp bị lỗ hoặc lợi nhuận thấp 80 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii Danh môc h×nh Hình 2.1 Sơ ñồ quản lý thuế ở Pháp [14] 22 Hình 3.1 Sơ ñồ tổ chức CCT TP Hưng Yên 37 Hình 3.2 Khung phân tích nghiên cứu của ñề tài 40 Hình 4.1 Chuyển từ kiểm tra diện rộng sang tiêu chí phân loại 87 Hình 4.2 Chuyển từ kiểm tra chủ yếu tiến hành tại trụ sở NNT sang tiến hành tại cơ quan thuế 87 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 1. Më ®Çu 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu Quản lý nhà nước về thuế nhằm ñảm bảo cho Nhà nước có một nguồn thu ổn ñịnh, ñáp ứng ñược vai trò ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh bình ñẳng, thúc ñẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng của Nhà nước. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2007, Luật Quản lý thuế coi như một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý thu nộp ngân sách khi nó ñiều chỉnh thống nhất về mặt thủ tục ñối với toàn bộ các loại thuế, các thủ tục hành chính thuế ñược quy ñịnh ñơn giản, rõ ràng minh bạch và giúp thực hiện cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của người nộp thuế, cơ quan thuế chuyển sang chức năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế, giám sát quyết toán thanh nộp ngân sách Nhà nước. Do ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới nó ñã bộc lộ nhiều mặt trái của nền kinh tế thị trường, công tác quản lý thuế ngày càng khó khăn và phức tạp, một số ñối tượng nộp thuế ñã lợi dụng ñể khai sai, khai thiếu, tránh thuế, trốn thuế ñặc biệt là khu vực kinh tế có vốn ngoài nhà nước (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn ), lĩnh vực mà cả ñối tượng tượng chịu thuế, người nộp thuế ñều rất ña dạng có nhiều thành phần kinh tế xã hội cùng tham gia. Thành phố Hưng Yên là ñô thị loại III, là trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa - xã hội, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Hưng Yên, là ñô thị thuộc trung tâm ñồng bằng bắc bộ, ñô thị vệ tinh của thủ ñô Hà Nội, cách thủ ñô Hà Nội khoảng 60 km về phía ñông nam. Thành phố Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 46,9 km² ; dân số khoảng 121.486 người, thành phố Hưng Yên xưa kia có Phố Hiến cổ buôn bán sầm uất, ñược mệnh danh là “thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Trên ñịa bàn thành phố Hưng Yên chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, từ hộ, cá nhân kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp; ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế trên ñịa bàn chưa cao. Do ñó, ñã ảnh hưởng ñến công tác quản lý thuế trên ñịa bàn nói chung và công tác quản lý thuế ñối với khu vực ngoài nhà nước nói riêng, khu vực này ñã góp phần thay ñổi bộ mặt [...]... cụng tỏc qu n lý thu ủ i v i cỏc doanh nghi p t i Chi c c Thu thnh ph Hng Yờn, t nh Hng Yờn 1.2 M c tiờu nghiờn c u *M c tiờu chung ỏnh giỏ th c tr ng qu n lý thu ủ i v i cỏc doanh nghi p t i Chi c c Thu thnh ph Hng Yờn t nm 2010 - 2012 t ủú ủa ra gi i phỏp nh m hon thi n cụng tỏc qu n lý thu ủ i v i cỏc doanh nghi p trong th i gian t i t i ủ a bn *M c tiờu c th - Gúp ph n h th ng húa c s lý lu n v th... ng ph n 2.1.3 Khỏi ni m, nguyờn t c v qu n lý thu 2.1.3.1.Khỏi ni m Qu n lý thu thu l m t ph n n i dung c a qu n lý nh n c, ủõy l m t lnh v c qu n lý cụng c a nh n c Qu n lý thu l vi c qu n lý vi c th c thi v ủ m b o th c thi cỏc chớnh sỏch thu hay l vi c th c hi n quy n hnh phỏp v t phỏp c a Nh n c trong lnh v c thu [11] Qu n lý thu thu l quỏ trỡnh qu n lý th c thi cỏc lu t thu l vi c ủ nh ra m t... n ủ ng [12] Lu t qu n lý thu cú hi u l c thi hnh t ngy 1-7-2007 ủa ra khỏi ni m nh sau: qu n lý thu thu l quỏ trỡnh th c thi cỏc ch c nng qu n lý t qu n lý ủng ký thu , kờ khai thu , n p thu , n ủ nh thu , qu n lý hon thu , mi n thu , gi m thu , xúa n ti n thu , ti n ph t, qu n lý thụng tin v ng i n p thu , ki m tra, thanh tra thu , c ng ch thi hnh quy t ủ nh hnh chớnh thu , x lý vi ph m phỏp lu t thu... cụng ch c qu n lý thu trong vi c KTT Qu n lý cụng tỏc thanh tra thu ủ i v i cỏc doanh nghi p bao g m nh ng n i dung sau: - Cỏc tr ng h p thanh tra thu : + i v i doanh nghi p cú ngnh ngh kinh doanh ủa d ng, ph m vi kinh doanh r ng thỡ thanh tra ủ nh k m t nm khụng quỏ m t l n + Khi cú d u hi u vi ph m phỏp lu t v thu + gi i quy t khi u n i, t cỏo ho c theo yờu c u c a th tr ng c quan qu n lý thu cỏc... tra; - X lý theo th m quy n ho c chuy n c p cú th m quy n x lý theo k t qu ki m tra Tr ng i H c Nụng Nghi p H N i - Lu n vn th c s khoa h c kinh t 21 2.3 C s th c ti n v cụng tỏc qu n lý thu 2.3.1 Cụng tỏc qu n lý thu c a m t s n c trờn th gi i 2.3.1.1 Qu n lý thu t i C ng hũa Phỏp D i quy n c a B tr ng B Ngõn sỏch, h th ng qu n lý thu trung ng bao g m [14] (xem hỡnh 2.1): - T ng c c Thu , qu n lý ton... nh p doanh nghi p (TNDN) (K t tr c nm 2008, thu ny ỏp d ng cho cỏc doanh nghi p trong n c), thu thu Tr ng i H c Nụng Nghi p H N i - Lu n vn th c s khoa h c kinh t 24 nh p doanh nghi p ủ u t n c ngoi v doanh nghi p n c ngoi v thu thu nh p cỏ nhõn (TNCN) Cỏc lo i thu ny ủỏnh vo l i nhu n kinh doanh v thu nh p c a cỏ nhõn K t ngy 01/01/2008 Lu t thu thu nh p doanh nghi p m i ủó thay th hai lo i thu doanh. .. ng, thu th p, x lý v qu n lý h th ng thụng tin v NNT - C quan QLT cú trỏch nhi m t ch c xõy d ng, qu n lý v phỏt tri n c s d li u, h t ng k thu t c a h th ng thụng tin v NNT; t ch c ủn v chuyờn trỏch th c hi n nhi m v thu th p, x lý thụng tin, qu n lý c s d li u v b o ủ m duy trỡ, v n hnh h th ng thụng tin v NNT - C quan QLT thu ỏp d ng cỏc bi n phỏp nghi p v c n thi t ủ thu th p, x lý thụng tin theo... khụng g n li n v i s t nguy n m c n cú m t h th ng qu n lý thu ủ t ch c, giỏm sỏt H th ng qu n lý thu : g m cỏc phng phỏp, hỡnh th c qu n lý thu thu , cỏc cụng c qu n lý cỏc quy ủ nh, quy trỡnh, bi n phỏp nghi p v , phng ti n qu n lý, c c u t ch c b mỏy (cỏc b ph n, cỏc ủn v thu c c quan thu cỏc c p tr c ti p hay giỏn ti p th c hi n ch c nng qu n lý thu v m i quan h gi a chỳng); ủ i ng cỏn b , cụng ch... ch m t c a - Tr k t qu gi i quy t h s thu Tr ng i H c Nụng Nghi p H N i - Lu n vn th c s khoa h c kinh t 18 2.2.4 Qu n lý cụng tỏc ki m tra thu Qu n lý cụng tỏc KTT ủ i v i cỏc doanh nghi p bao g m nh ng n i dung sau: - KTT t i tr s c quan qu n lý thu : KTT t i tr s c quan qu n lý thu ủ c th c hi n th ng xuyờn ủ i v i cỏc h s thu nh m ủỏnh giỏ tớnh ủ y ủ , chớnh xỏc c a cỏc thụng tin, ch ng t trong... qu n lý thu ph i ủ m b o cụng khai minh b ch bỡnh ủ ng, b o ủ m quy n v l i ớch h p phỏp c a NNT [15] Trờn ủõy l m t s ủ c ủi m c b n c a cỏc doanh nghi p trờn ủ a bn nghiờn c u, t ủú ta cú th th y ủ c nh ng u, nh c ủi m ủ tỡm cỏch t o ủi u ki n phỏt huy th m nh, gúp ph n vo quỏ trỡnh h i nh p v phỏt tri n kinh t ủ t n c 2.2 Cỏc n i dung ch y u v qu n lý thu ủ i v i cỏc doanh nghi p Lu t Qu n lý thu . NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðẶNG VĂN THỦY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN. NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        ðẶNG VĂN THỦY GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN. trong công tác tại ngành thuế tỉnh Hưng Yên và qua một quá trình học tập học viên chọn ñề tài nghiên cứu Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố hưng yên, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố hưng yên, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố hưng yên, Cơ sở lý luận và thực tiễn, Đặc điểm địa hình và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn