Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.DOC

60 433 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 3 1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 3 1.1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 3 1.1.3. Lịch sử phát triển của xí nghiệp May 2 4 1.2. Sản phẩm và thị trường . 5 1.3. Cơ cấu tổ chức 6 1.4. Nguồn nhân lực . 8 1.5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị . 10 1.6. Công nghệ và quy trình sản xuất 12 1.7. Nguyên vật liệu 13 1.8. Các hoạt động quản trị của xí nghiệp . 15 1.8.1. Công tác nghiên cứu và phát triển. . 15 1.8.2.Công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực. . 15 1.8.3. Hoạt động marketing. 15 1.8.4 . Quản trị chất lượng sản phẩm 16 1.9. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong những năm gần đây. . 17 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanCHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 20 2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh . 20 2.1.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn cuả Xí nghiệp May 2 21 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2 23 2.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp May 2 . 24 2.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2 29 2.2. Hiệu quả sử dụng lao động của xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 30 2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí của Xí nghiệp May 2 – Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định. 34 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 37 2.4.1. Những kết quả đạt được 37 2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 40 2.4.2.1. Những tồn tại. . 40 2.4.2.2. Những nguyên nhân. . 41 CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH. 43 3.1. Phương hướng hoạt động của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong thời gian tới. 43 3.1.1. Phương hướng 43 3.1.2. Mục tiêu chiến lược . 43 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 47 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 47 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng . 50 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp . 52 KẾT LUẬN . 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn HoanLI NểI U Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trớc một thử thách rất lớn phải vợt qua. Trớc bối cảnh đó để có thể duy trì đợc sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định bản thân em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và Xí nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói riêng trong một số năm gần đây. Chính vì vậy em xin đợc đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca xớ nghip May 2 Tng Cụng ty c phn dt may Nam nh làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chơng : CHNG I : TNG QUAN V X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG II : THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG III : XUT BIN PHP NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH TI X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NHGVHD: ThS. Th ụng 1Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn Hoan Thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình em tập trung làm rõ bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, đồng thời hy vọng với những phân tích và đánh giá của mình để đóng góp một tiếng nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Để hoàn thành đợc báo cáo này, em nhận đợc sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp May 2 và sự nhận xét bổ sung nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân và đặc biệt sự tận tình hớng dẫn chỉ bảo của cô giáo ThS Đỗ Thị Đông giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanh.Do điều kiện, thời gian tìm hiểu tình hình thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!GVHD: ThS. Th ụng 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanCHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP MAY 2 – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch Quốc Tế : NAMDINH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION. Địa chỉ trụ sở chính : 43 Tô Hiệu – TP.Nam Định – Tỉnh Nam Định. Điện thoại : 0350 849586 – 0350 849749. Fax : 0350 849750. Email : Vinatexnamdinh@hn.vnn.vn. Website : www.vinatexnamdinh.com.vn. Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Số tài khoản :102010000363239 Hình thức pháp hiện nay : Cổ phần Nhà Nước Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng ( 136 tỷ đồng chẵn ) được chia thành 13.600.000 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.1.1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : Xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch : GARMENT FACTORY NO .2 – NAMDINH TEXTILE COMPANY JOIN STOCK COPORATION.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Tên giao dịch viết tắt : NATEXCO2. Giám đốc : Ông Lê Văn Bình. Địa chỉ : Số 91 Nguyễn Văn Trỗi – TP.Nam Định. Loại hình : Công ty cổ phần. Vốn điều lệ ( năm 2008 ) : 2.400.000.000 đồng ( 2.400 triệu đồng ) Nhiệm vụ của doanh nghiệp : Sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu. Ngày truyền thống : 25/03. Phân phối kết quả lao động : Theo hình thức khoán sản phẩm,thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước và không ngừng phát triển xí nghiệp may 2 nói riêng và Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói chung.1.1.3. Lịch sử phát triển của xí nghiệp May 2 Năm 1986 xí nghiệp được thành lập với tên gọi là “ Xí nghiệp gia công dệt nhuộm “ được Nhà Nước và nhà máy liên hợp dệt Nam Định giao cho nhiệm vụ : gia công dệt vải, màn, khăn các loại cho các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn miền bắc. Tháng 8 năm 1990 do thay đổi cơ chế nhà nước và nhu cầu mới của thị trường, xí nghiệp có tên là : “ Xí nghiệp may 2 “ là đơn vị thuộc Công ty Dệt Nam Định. Mới đầu xí nghiệp chỉ có 100 thiết bị, tổ chức 4 chuyền may với 250 lao động. Sau 22 năm đầu tư và mở rộng thêm quy mô sản xuất đến năm 2008 xí nghiệp có 12 chuyền sản xuất may, 1 xưởng giặt, 1 xưởng cắt, 1 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tổng số thiết bị hiện có là 860 chiếc, tổng số lao động là 641 người.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Thực hện chủ trương của Đảng và Nhà Nước : các doanh nghiệp nhà nước chuyển dần hình thức kinh doanh đẻ đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường. Năm 2005 Công ty dệt Nam Định chuyển thànhCông ty TNHHNN một thành viên dệt Nam Định “ là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 01 năm 2008 Công ty TNHHNN một thành viên Dệt Nam Định chuyển sang hình thức sản xuất kinh doanh cổ phần hóa với tên gọi “ Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định “. Xí nghiệp may 2 là một trong các đơn vị sản xuấtcó hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước cũng như các chế độ, chính sách đối với nười lao động; Xí nghiệp đã từng bước tạo lập được uy tín và thương hiệu của mình, xây dựng được niềm tin đối với khách hàng.1.2. Sản phẩm và thị trường Sản phẩm sản xuất chủ yếu là : áo Jắc két, áo sơ mi, quần âu, vaý các loại,…cho mọi lứa tuổi tùy vào nhu cầu của khách hàng ký hợp đồng.Bảng 1 : Danh mục các sản phẩm chínhTT Sản phẩm Đvt Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 20081 Áo jaket 2 lớp Tấn 44.500 46.000 47.000 48.5002 Áo jacket 3 lớp 1.000 m2 29.000 31.000 32.000 34.0003 Quần sooc 1.000 chiếc 30.000 32.000 33.000 35.0004 Quần âu 1.000 chiếc 41.000 43.500 45.000 47.000( Nguồn : Phòng cán bộ sản xuất ) Thị trường chủ yếu là xuất đi các nước : Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Mê Xi Cô, Hàn Quốc, Canada, Bỉ, Nhật Bản, Nga.Đây là thị trường có tiềm năng rất lớn để xí nghiệp khai thác , nhưng đồng thời xí nghiệp cũng phải chịu sự cạnh tranh rất gay gắt của các đối thủ cạnh tranh khác đặc biệt là các công ty may mặc của trung quốc.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh rất khốc liệt này, xí nghiệp đòi hỏi phải sản xuất được cac sản phẩm có chất lượng cao, giao hàng đúng kỳ…Chính vì thế để đạt được những hợp đồng có giá trị , xí nghiệp phải ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị chất lượng giữ vững niềm tin trong khách hàng.1.3. Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản của xí nghiệp được tổ chức theo kiểu cơ cấu trực tuyến – chức năng được thể hiện theo sơ đồ sau :Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy quản của xí nghiệp ( Nguồn : Phòng tổ chức hành chính )GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 6GIÁM ĐỐCPHÒNG CBSXPHÒNG TC - HCPHÒNGKẾ TOÁN CỬA HÀNG GTSPNGÀNH CƠ ĐIỆNTổ 1,2,3,4 Tổ 9,10,11,12 XƯỞNG CẮT XƯỞNG GIẶTXƯỞNG MAY III XƯỞNG MAY IIXƯỞNG MAY ITổ 5,6,7,8[...]... www.vinatexnamdinh.com.vn. Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Số tài khoản :102010000363239 Hình thức pháp hiện nay : Cổ phần Nhà Nước Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng ( 136 tỷ đồng chẵn ) được chia thành 13.600.000 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.1.1.2. Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : Xí nghiệp may 2 – Tổng công ty cổ... thành sản phẩm quá cao, mất khả năng thanh toán. Đây là bài học lớn về công tác đầu tư cho Tổng công ty nói chung và xí nghiệp may 2 nói riêng. Bộ máy quản cồng kềnh, số lượng đơng, trình độ quản chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường thời kỳ đổi mới. Năm 2005 là năm xí nghiệp đứng trước những khó khăn thách thức lớn. Nguồn hàng bị cắt giảm một cách đáng kể... thành và phân tích hoạt động kinh tế. Tổ chức việc thanh lý, thanh toán hợp đồng và quyết toán với khách hàng một cách kịp thời, đúng pháp luật, tham mưu cho giám đốc về hoạt động tài chính trong tồn xí nghiệp. - Phịng chuẩn bị sản xuất : Chịu trách nhiệm lập hạn mức cấp phát vật tư trong quá trình sản xuất, giám sát công nghệ kỹ thuật. Quản công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, thiết... của Xí nghiệp May 2 - Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định 47 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 47 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng 50 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ cơng nhân viên trong Xí nghiệp 52 KẾT LUẬN... vật tư, bảo quản vật tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng xe vận tải, tổ chức theo dõi hoạt động phục vụ của xí nghiệp. Chịu trách nhiệm cân đối năng lực sản xuất, cân đối nguyên phụ liệu theo từng mã hàng, khách hàng; lên tiến độ chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức ký kêt hợp đồng với khách hàng và giao kế hoạch sản xuất trong nội bộ xí nghiệp cũng như đi gia công. * Mối... thì chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng hoá tồn kho (hàng hoá lu trữ tại hệ thống kho hàng của Xí nghiệp). Năm 2007 lợng hàng tồn kho của Xí nghiệp là 3 559,4403 triệu đồng, chiếm 51,09% tổng lợng vốn lu động. Năm 2008 hàng tồn kho là 3 362,8512 triệu đồng chiếm 51,96 % tổng lợng vốn lu động giảm 196,5891 triệu đồng tức là chỉ bằng 94,47% so với năm 2007 Hàng tồn kho có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng... quản trị chất lượng giữ vững niềm tin trong khách hàng. 1.3. Cơ cấu tổ chức Bộ máy quản của xí nghiệp được tổ chức theo kiểu cơ cấu trực tuyến – chức năng được thể hiện theo sơ đồ sau :Sơ đồ 1 : Sơ đồ bộ máy quản của xí nghiệp ( Nguồn : Phịng tổ chức hành chính )GVHD: ThS. Đỗ Thị Đơng 6GIÁM ĐỐCPHỊNG CBSXPHỊNG TC - HCPHỊNGKẾ TỐN CỬA HÀNG GTSPNGÀNH CƠ ĐIỆNTổ 1,2,3,4 Tổ 9,10,11,12... ban hành. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Tổng công ty cũng như trước pháp luật về mọi hoạt động của xí nghiệp. - Phịng tổ chức – hành chính : Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất quản lao động, phục vụ cơng việc hành chính, tổ chức bảo vệ xí nghiệp và y tế cho tồn xí nghiệp. - Phịng kế tốn : Chịu trách nhiệm huy động vốn, quản lý, phân phối vốn cho hoạt động sản xuất kịnh doanh. Tiến... các bộ phận trong bộ máy quản của xí nghiệp.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh rất khốc liệt này, xí nghiệp địi hỏi phải sản xuất được cac sản phẩm có chất lượng cao, giao hàng đúng kỳ…Chính vì thế để đạt được những hợp đồng có giá trị , xí nghiệp phải ngày càng hồn thiện hơn về công tác quản trị chất lượng giữ... mua và phụ tùng đặt hàng sản xuất đơn chiếc.Vì vậy số lợng hàng hoá dự trữ trong kho là rất lớn và có có giá trị cao.* Nguyên nhân thứ hai: Xí nghiệp tồn kho một lợng hàng hoá sản phẩm cha tiêu thụ hết Do Xí nghiệp sản xuất và kinh doanh chính là ngành dệt may nên hàng hoá sản phẩm sản xuất ra ( Aó Jacket , Quần âu, Quần sooc) có mẫu mà phải theo thị hiếu, nhu cầu của khách hàng. Mặt khác sản . Website : www.vinatexnamdinh.com.vn. Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Số tài khoản :102010000363239. thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch Quốc Tế : NAMDINH TEXTILE
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.DOC, Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.DOC, Tăng cường quản lý thanh khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.DOC, Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định., Sản phẩm và thị trường, Cơ cấu tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Cụng ngh v quy trỡnh sn xut S 2 :dây chuyền sản xuất, Nguyên vật liệu, . Quản trị chất lượng sản phẩm, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2, Những kết quả đạt được, Những tồn tại và nguyên nhân.