tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

22 291 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2015, 00:00

Chào mừng cc thầy cô và cc em học sinh Gio viên: V Th Ho Trường THCS M# Đ%nh – Từ Liêm – Hà N)i -  -        !! Điểm G là điểm nào trong tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên đầu ngón tay? G     !! " #$%&' !()*+          = = x x * ,-.$% &'  !" # AM là   $%&"'  ()*+,       x x -./0 -1%2,"3$"4"3/,  56" ,78"'9*+  , "8:;    <    *= % >   ?   2, @AB9C.% DE$FC"/ G"H/"3      x x >AI"  JThùc hµnh: /012*3.' .$%&'-45 &67 @" * Đoạn AM là    $%&"'  ()*+,           = = x x  :?K":"'KK L*=∆MN  O=>"*9KP .,1A1.,Q JThùc hµnh: @AB9C.% "/ G"H/"3      x x >AI"  @" @AB9>CO=!R6S*S   TS*S  DE$FC Cv * Đoạn AM là  êng trung tuyÕn  $%&"'  ()*+,   A B C E F D 8 ! ! 9 9 :;<=>;?@ A : B;C&.'D • E-$%&'&67 • +1F.G.H , , AG BG CG AD BE CF 2 3 AG BG CG AD BE CF ⇒ = = = 4 2 6 3 CG CF = = 4 2 6 3 BG BE = = 6 2 9 3 AG AD = = ! ! * AD l đưng trung tuyn ca tam gic ABC 1U UC [...]... Ba ng trung tuyờn ca tam giỏc cựng i mt im im ú 2 cỏch mi inh mt khong bng 3 ụ di ng trung tuyờn i qua inh õy 1/ Đờng trung tuyến của tam giác A *Đoạn thẳng AM l Đờng trung tuyến B x M x C xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC của ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến của tam giác a) Thực hành: b) Tính chất: Định lí (SGK-trang66) A = / E F G / = x D x B C *Ba. ..1/ Đờng trung tuyến của tam giác A B x M x A C * on AM l ờng trung tuyến xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC của tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến của tam giác a) Thực hành: b) Tính chất: *Thực hành 1: Cắt gấp giấy Nhận xét: Ba đờng trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm *Thực hành 2: Vẽ trên... hoặc ứng với cạnh BC của ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến của tam giác a) Thực hành: b) Tính chất: Định lí (SGK-trang66) A = / E F G / = x D x B C *Ba đờng trung tuyến AD, BE, CF đồng quy tại G AG BG CG 2 = = = AD BE CF 3 *Điểm G gi l trọng tâm của ABC 3/ Luyện tập : Bài 23: Bài tập 23/66 sgk: Cho G là trọng tâm của DEF với đờng trung tuyến DH Trong các khẳng... diện tích bằng nhau của nó thì ta đợc ba 3 giác Đặt một miếng bìa hình tam giác lên giá nhọn, điểm đặt làm cho miếng bìa đó nằm thăng bằng chính là trọng tâm của tam giác Hãy thử xem! Có thể em ch a biết C ? CC TAM GIC Cể CNG TRNG TM A M F N B E G P D C Nắm đựoc cách vẽ đ ờng trung tuyến và trọng tâm của tam giác Học thuộc định lí về ba đ ờng trung tuyến của tam giác Làm bài tập: 25, 26, 27 SGK... A = / E F G / = x D x B C *Ba đờng trung tuyến AD, BE, CF đồng quy tại G AG BG CG 2 = = = AD BE CF 3 *Điểm G gi l trọng tâm của ABC Lm th no xỏc nh trng tõm G ca tam giỏc ABC Cach 1: Tỡm giao cua hai ng trung tuyờn A F B G Cach 2:V mt ng trung tuyờn, v G cach nh bng 2/3 dai ng trung tuyờn ú A E G C B D C 1/ Đờng trung tuyến của tam giác A *Đoạn thẳng AM l Đờng trung tuyến B x M x C xuất phát từ... SGK: Bit rng : Trong mt tam giac vuụng, ng trung tuyờn ng vi cnh huyn bng mt na cnh huyn Hóy gii bi toỏn sau: Cho tam giac vuụng ABC cú hai cnh gúc vuụng AB = 3cm; AC = 4 cm Hóy tớnh khong cach t nh A ti trng tõm G cua tam giac ABC? Hư ngưdẫnưbàiư25: ớ + Tính độ dài cạnh huyền BC + Suy ra độ dài trung tuyến AM + Tính độ dài AG.ư B G A M C Chng minh nh lý Ba ng trung tuyn ca tam giỏc +) Trc ht ta chng... giao im G ca hai ng trung tuyn AD v BE ca tam giỏc ABC chia mi ng trung tuyn theo t s 2:3 k t nh: *) Bc 1: Chng minh DE // AB v DE = 1/2AB: Kộo di DE mt on EF = ED, ta chng minh AF // BD v AF = BD, suy ra DF // AB v DF = AB *) Bc 2: Gi I, K l trung im ca AG, BG, ta chng minh IG = GD, KG = GE, suy ra GA = 2GD, GB = 2GE, do ú GA = 2/3AD, GB = 2/3BE +) Lp lun tng t ng trung tuyn CM v trung tuyn AD cng ct... GE, suy ra GA = 2GD, GB = 2GE, do ú GA = 2/3AD, GB = 2/3BE +) Lp lun tng t ng trung tuyn CM v trung tuyn AD cng ct nhau ti im G chia mi ng trung tuyn ny theo t s 2:3 k t nh Do ú G v G trựng nhau +) Vy ba ng trung tuyn ca tam giỏc cựng i qua mt im v im ú chia mi ng trung tuyn theo t s 2:3 k t nh F A I M B E G K D C ... G E H F Bai tp 24/66 SGK: (HOAT ễNG NHOM) Cho hỡnh v sau, hóy in s thớch hp vao ch trng trong cac ng thc sau? 2 a, MG = MR 3 1 GR = MR Nhúm 1 3 1 GR = MG 2 b, NS = NG 3 2 NS = GS Nhúm 2 3 NG = GS 2 c Nờu NG = 4 thỡ: Nhúm 3 2 6 SG = NS = d Nờu MR =3 thỡ: 9 Nhúm 4 6 RG = GM = A G M B Nếu G là trọng tâm của ABC thì : Nếu nối ba đỉnh của một tam giác với trọng tâm G 1 SAGB = SAGC = SBGC =tamSABCcó . C D E F M N P G CÁC TAM GIÁC CÓ CÙNG TRỌNG TÂM C B A G. / / Nắm đựoc cách vẽ đ ờng trung tuyến và trọng tâm của tam giác. Làm bài tập: 25, 26, 27 SGK trang 67 Học thuộc định lí về ba đ ờng trung. giao ca hai đưng trung tuyn Làm thế nào để xác định trọng tâm G của tam giác ABC G B C D A Cch 2:Vẽ một đưng trung tuyn, vẽ G cch đỉnh bằng 2/3 độ di đưng trung tuyn đó  @. trung tuyến của tam giác. M Bài tập 25/ 67 SGK: Biết rằng : Trong một tam gic vuông, đưng trung tuyn ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền. Hãy giải bài toán sau: Cho tam gic vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Từ khóa liên quan