Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò

15 647 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 16:17

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Thị xã Cửa Lò là một địa phương có nhiều tiềm năng du lịch, đang trong giai đoạn cần tăng cường đầu tư từ ngân sách để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, công tác đầu tư phát triển tại thị xã hiện nay còn có một số tồn tại, cần được đánh giá để có giải pháp hoàn thiện. Bên cạnh đó, tại thị xã chưa có 1 công trình khoa học nào nghiên cứu về hoạt động đầu tư phát triển. Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài ““Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò” làm công trình nghiên cứu. 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về hoạt động động đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tại UBND cấp thị xã; đánh giá vai trò, trách nhiệm của UBND thị xã trong công tác quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, đặc biệt, làm rõ thực trạng từng bước trong nội dung quản lý hoạt động 1 đầu tư phát triển, từ đó chỉ ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư bằng nguồn ngân sách trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tác giả sử dụng lý thuyết quản lý nhà nước, lý thuyết về ngân sách nhà nước, lý thuyết về hoạt động đầu tư để nghiên cứu cơ sở lý luận. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT; kỹ thuật tổng hợp, phân tích chi tiết số liệu thu thập được thông qua các biểu mẫu, báo cáo để so sánh với dữ liệu liên quan qua các thời kỳ để từ đó rút ra kết luận trong các khâu của quá trình quản lý CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CẤP THỊ XÃ 2 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước là một bộ phận của đầu tư phát triển nhà nước. Nguồn vốn ngân sách được nhà nước đầu tư vào các chương trình mục tiêu, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước, mua sắm tài sản công…Đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. 2.2 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở CẤP THỊ XÃ 2.2.1 Khái niệm quản lý hoạt động đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở cấp thị xã. Là việc UBND thị xã tổ chức bộ máy để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách địa phương, ngân sách cấp trên phân bổ theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra. 2.2.2 Nguyên tắc quản lý hoạt động đầu tư phát triển 3 Đảm bảo dự án thực hiện theo chương trình, phù hợp với quy hoạch; đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch, có hiệu quả; đảm bảo tính công khai, minh bạch; quản lý theo thẩm quyền được phân cấp; khuyến khích tư nhân tham gia vào hoạt động đầu tư. 2.2.3 Quy trình quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước ở cấp thị xã Bao gồm các bước: Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Lập, thẩm định, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Tổ chức đấu thầu; Ký hợp đồng với nhà thầu; Nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao công trình. 2.2.4 Nội dung quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước ở cấp thị xã Quản lý hoạt động đầu tư phát triển thực hiện các nội dung theo tứ tự từ quản lý quy hoạch; Quản lý công tác lập kế hoạch, phân bổ nguồn vốn;Quản lý công tác thẩm định trong dự án đầu tư; Quản lý 4 công tác lựa chọn nhà thầu thi công; Quản lý công tác thi công công trình; Quản lý công tác quyết toán dự án đầu tư. 2.2.5 Phương pháp, công cụ quản lý hoạt đầu tư phát triển bằng ngân sách nhà nước Quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng ngân sách sử dụng phương pháp quản lý hành chính. Các công cụ quản lý chủ yếu là pháp luật, cơ chế quản lý tài chính, chế độ, định mức, tiêu chuẩn 2.4.6 Chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả quản lý hoạt động đầu tư phát triển Vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch: Mức độ thực hiện mục tiêu (hiện vật và giá trị) theo nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước; Đánh giá hoạt động đầu tư theo định hướng; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ngoài ra, tác giả sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khác. 2.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 Nhân tố khách quan bao gồm:Tình hình kinh tế xã hội; Chu trình ngân sách; Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng là các quy định của Nhà nước; Sự tiến bộ của khoa học công nghệ; Năng lực của các nhà thầu tư vấn, đơn vị tư vấn giám sát; Chất lượng công tác quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên. Nhân tố chủ quan bao gồm: Xác định chủ trương đầu tư phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tổng thể; Khả năng lập kế hoạch bố trí nguồn vốn, khả năng cân đối ngân sách; Chất lượng công tác thẩm định; Trình độ tổ chức quản lý của UBND thị xã. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011 6 3.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ CỬA LÒ Cửa Lò có điều kiện, tiềm năng về du lịch. Một số yếu tố về điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, tiến độ giao đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 3.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ GIAI ĐOẠN 2007-2011. 3.2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2007 -2011 Kinh tế thị xã Cửa Lò chuyển dịch theo đúng hướng, phát triển theo chiều hướng gia tăng ngành dịch vụ, kinh tế du lịch. 3.2.2 Tình hình hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2007 -2011 UBND thị xã Cửa Lò đầu tư khu vực các phường có mật độ dân cư cao, hạ tầng du lịch dịch vụ tập trung, ưu tiên phát triển các ngành phát triển kinh tế du lịch. Lượng vốn đầu tư hàng năm chiếm tỷ lệ cao 7 trong tổng chi ngân sách. Tuy nhiên, khả năng đầu tư chưa được tập trung. 3.2.3 Thực trạng về công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển giai đoạn 2007-2011 của thị xã Cửa Lò. Công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển đạt được một số kết quả: như cơ bản chấp hành đúng quy hoạch; công tác lập kế hoạch, bố trí vốn đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; công tác thẩm định đạt một số thành tựu; công tác lựa chọn nhà thầu cơ bản đáp ứng được năng lực. Bên cạnh đó còn một số tồn tại như: bố trí vốn còn dàn trải, còn nợ nhiều hạng mục; có một số năm, nhiều công trình áp dụng hình thức chỉ định thầu; nhiều công trình chưa thực hiện quyết toán hoàn thành. 3.3 KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ GIAI ĐOẠN 2007 – 2011 3.3.1 Kết quả công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2007 -2011 8 UBND thị xã Cửa Lò đã đầu tư cơ bản đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật về hệ thống giao thông, trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính, kênh mương tiêu nước phục vụ cho phát triển kinh tế. 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế Đầu tư dàn trải, chất lượng dự án đầu tư chưa cao, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, công tác thanh tra, kiểm tra chưa trọng tâm, một số công trình chậm quyết toán chưa được UBND thị xã giải quyết. 3.3.3 Hiệu quả hoạt động quản lý đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 – 2011 Công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển đạt hiệu quả về mặt kinh tế. Các chỉ tiêu hiệu quả luôn hoàn thành, đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý đầu tư phát triển có tác động tích cực tới đời sống xã hội của dân cư trên địa bàn. 3.3.4 Nguyên nhân của các kết quả đạt được Nguyên nhân góp phần đạt được thành công là do được ưu đãi về vốn, thu ngân sách cao từ nguồn thu từ đất, UBND chủ động trong 9 công tác lãnh đạo, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những nguyên nhân gây ra tồn tại như: cho chủ trương chưa trọng tâm, Ban Quản lý dự án chưa hoàn thiện, người đứng đầu chưa chủ động trong vai trò lãnh đạo. Ngoài ra có một số nguyên nhân từ nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng chất lượng công trình. CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ 4.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ. 4.1.1 Mục tiêu tổng quát 10 [...]... báo cáo người quyết định đầu tư các vi phạm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật 15 KẾT LUẬN Luận văn “ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã đáp ứng yêu cầu cơ bản của luận văn thạc sỹ Tuy nhiên, luận văn còn một số hạn chế: Chưa đi sâu nghiên cứu hoạt động quản lý đầu tư phát triển các chương trình mục... hút vốn đầu tư đầu tư vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thị xã 4.2.4 Tăng cường chế độ trách nhiệm của chủ thể quản lý trong hoạt động quản lý đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Thực hiện đồng bộ việc xem xét, đánh giá trách nhiệm của các đối tư ng tham gia vào quá trình điều hành, quản lý, bao gồm: UBND thị xã, Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Công thương thị xã UBND thị xã. .. phát triển của cụm công nghiệp trọng điểm và của thị xã; tuân thủ các quy định của pháp luật đồng thời phát huy tính 12 sáng tạo, hiệu quả; đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí 4.2 CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ 4.2.1 Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tuân thủ việc triển. .. kỹ thuật cao; phát triển nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống; ưu tiên các ngành dịch vụ phục vụ trực tiếp cho du lịch 4.1.3 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội cơ bản Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ thị xã khóa IV (2010 -2015) đề ra 4.1.4 Quan điểm, định hướng về hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn thị xã UBND định hướng hoạt động đầu tư phát triển phải phù... hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý hoạt động đầu tư phát triển Đưa hoạt động thanh tra xây dựng cơ bản thành nhiệm vụ trọng tâm Xác định chương trình cụ thể, có biện pháp giám sát nhằm phát hiện sai phạm, để có biện pháp điều chỉnh và xử lý cụ thể 4.2.6 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động và xác lập trách nhiệm rõ ràng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư Có biện... chọn nhà thầu tư vấn lập dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát rõ ràng, đảm bảo hoạt động độc lập, minh bạch, có hiệu quả Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các đối tư ng tham gia trong quá trình thực hiện đầu tư 4.2.7 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên thụ hưởng kết quả đầu tư Bên thụ hưởng kết quả đầu tư phải tham gia giám sát hoạt động thi công, kiểm tra chất lượng công trình,...11 Tận dụng thế mạnh của thị xã, trước cơ hội về phát triển kinh tế, UBND thị xã Cửa Lò xác định chiến lược phát triển kinh tế toàn diện, tăng cường thu hút vốn đầu tư, tập trung vào hệ thống hạ tầng du lịch Phấn đấu thành thị xã du lịch vào năm 2015 và thành điểm kinh tế quan trọng của Tỉnh trong giai đoạn sắp tới 4.1.2 Định hướng phát triển một số ngành kinh tế cơ bản Tăng cường... việc triển khai thực hiện theo quy hoạch Lựa chọn nhà thầu tư vấn đủ năng lực thực hiện đồ án Trong quy hoạch phải nghiêm túc, chấp hành, không phá vỡ quy hoạch Đồng thời, coi trọng công tác dự báo và có biện pháp giám sát chặt chẽ để đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển – trách nhiệm của phòng Tài chính – kế hoạch... chất lượng cán bộ làm công tác kế hoạch; 13 Áp dụng các mô hình toán kinh tế Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, thực hiện chuyển đổi, cắt giảm nguồn vốn khi cần thiết 4.2.3 Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý dự án đầu tư Quy định lại chức năng, quyền hạn của các bộ phận tham mưu bên cạnh việc sắp xếp, thay đổi vị trí trong bộ máy vận hành công việc Bên cạnh đó,... còn một số hạn chế: Chưa đi sâu nghiên cứu hoạt động quản lý đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia; một số nội dung chưa có số liệu cụ thể Tác giả kiến nghị Luận văn nghiên cứu cùng đề tài sau sẽ có những bổ cứu khắc phục thiếu sót trên . ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đầu tư phát triển sử dụng vốn ngân sách nhà nước là một bộ phận của đầu tư phát triển nhà nước. Nguồn vốn ngân sách được nhà nước đầu tư vào các. nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư bằng nguồn ngân sách trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tác giả sử dụng lý thuyết quản lý nhà nước, lý thuyết. NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ 4.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Tóm tắt luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Từ khóa liên quan