Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc

52 473 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng LỜI NÓI ĐẦU Trong đời sống kinh tế hàng ngày, rủi ro luôn luôn tiềm ẩn, nó được coi là những bất trắc, những biến cố không có lợi, nằm ngoài sự mong đợi của con người. Rủi ro nhiều khi mang lại những hậu quả không lường. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng luôn có thể gặp nhiều loại rủi ro nhưng rủi ro điển hình nhất mà Ngân hàng phải luôn đối mặt là rủi ro tín dụng- Rủi ro khách hàng không trả được nợ. Rủi ro này không chỉ gây tác động xấu tới ngân hàng mà ở mức độ trầm trọng hơn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đang là mối quan tâm của các nhà quản trị ngân hàng và xã hội.Qua quá trình thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, cùng với sự đồng ý của thầy giáo hướng dẫn, em đã tìm hiểu và chọn đề tài: “Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Chuyên đề gồm có 3 chương:Chương I: Lý luận chung về tín dụngrủi ro tín dụngChương II: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng trong hai năm 2002-2003Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng trong thời gian đến. Với sự hạn chế về kiến thức, thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề không thể tránh khỏi những sai xót, hạn chế nhất định. Do vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, các anh chị và các bạn để chuyên đề được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Ths. Nguyễn Đức Hoà, các cô chú và anh chị phòng tín dụngChi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này. Đà Nẵng, ngày 08/05/ 2004Sinh viên thực hiệnNguyễn Văn HoàngI. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. Ngân hàng Thương mạiTheo luật TCTD đã được Quốc hội thông qua ngày 12/12/1997, có hiệu lực từ năm 1998, ngân hàng là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các dịch vụ tài chính có liên quan. Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.Ngân hàng Thương mại là ngân hàng với các nghiệp vụ truyền thống là huy động vốn và cho vay ngắn hạn là chủ yếu. Tuy nhiên do thị trường ngày càng phát triển, dần dần các ngân hàng này đi vào kinh doanh đa năng, làm cả nghiệp vụ huy động vốn, cho vay trung dài hạn và gần như thực hiện hầu hết các nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng .2. Chức năng của Ngân hàng Thương mạiNgân hàng Thương mại không được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá như các doanh nghiệp thông thường, nhưng nó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thông qua ba chức năng chính: - Trung gian tài chính - Trung gian thanh toán - Tạo tiền dưới hình thức làm các dịch vụ tiền tệ, tín dụng chứng khoán cho khách hàng. 3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Thương mạia) Các hoạt động bên tài sản nợ (huy động vốn)Đây là hoạt động nhằm tạo nguồn vốn cho ngân hàng. Thực chất đây là hoạt động nhận nợ, nhận vốn thanh toán bổ sung để tài trợ cho các hoạt động bên tài sản có. Hoạt động này sẽ quyết định cho hoạt động mở rộng tín dụng và các tài sản đầu tư khác của ngân hàng. Nó bao gồm nhiều hoạt động khác nhau:- Hoạt động nhận tiền gửi- Hoạt động vay ngắn hạn- Hoạt động huy động vốn dưới hình thức phát hành chứng chỉ tiền gởi.- Hoạt động huy động vốn trên thị trường (nhằm hổ trợ bù đắp khả năng thanh toán của ngân hàng, mở rộng các khoản mục tín dụng, tăng mức sinh lời cho hoạt động ngân hàng .)- Hoạt động vay từ Ngân hàng Trung ương chủ yếu là để bù đắp dự trữ bắt buộc và lượng tiền mặt thiếu hụt.- Hoạt động về vốn tự có và các quỹ.b) Các hoạt động bên tài sản có (sử dụng vốn)Đây là hoạt động sử dụng nguồn vốn của ngân hàng để cho vay hay đảm bảo cho các khoản chi trả cho khách hàng bằng cách cấp tín dụng cho họ trong một khoản thời gian nhất định, bao gồm:- Hoạt động về ngân quỹ: là quá trình tạo lập các quỹ tiền tệ, hoạt động này chủ yếu là đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả khi có nhu cầu về rút tiền mặt hay các khoản vay bằng tiền của ngân hàng.- Hoạt động cho vay: đây là hoạt động chủ yếu của ngân hàng, hoạt động này đem lại phần lớn lợi nhuận của ngân hàng, tuy nhiên hoạt động này cũng đem lại phần lớn rủi ro cho ngân hàng.- Hoạt động đầu tư chứng khoán- Hoạt động liên quan đến tài sản cố định: hoạt động này mặt dù không sinh lợi cho ngân hàng nhưng nó là cơ sở để hổ trợ các hoạt động khác hoạt động. c) Các hoạt động khác:- Hoạt động về thanh toán chi trả hộ cho khách hàng- Hoạt động bảo lãnh- Hoạt động kinh doanh ngoại hối- Hoạt động kinh doanh chứng khoán- Hoạt động tư vấn cho khách hàng- Dịch vụ thanh toán quốc tế .II. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG1. Khái niệm- Về hình thức: Tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa những người đi vay và cho vay, tín dụng là quan hệ vay mượn kinh tế.- Về mặt nội dung: Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức tiền tệ hoặc hiện vật từ người cho vay sang người đi vay với những điều kiện thoả thuận: thời hạn hoàn trả lãi và gốc, điều kiện đảm bảo.Quan hệ tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng giữa người đi vay và người cho vay. Đây là điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ tín dụng. Người cho vay tin tưởng rằng vốn sẽ được hoàn trả đầy đủ khi đến hạn. Người đi vay cũng tin tưởng vào khả năng phát huy hiệu quả của vốn vay. Đối với ngân hàng thì đây là yếu tố hết sức cơ bản trong quản trị tín dụng. Trong thực tế, một số nhân viên tín dụng khi xét duyệt cho vay không dựa trên cơ sở đánh giá mức độ tín nhiệm về khách hàng mà lại chú trọng đến các bảo đảm, chính quan điểm này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.2. Phân loạiCó nhiều cách phân loại tín dụng.*Nếu căn cứ vào thời hạn thì người ta chia tín dụng làm hai loại :- Tín dụng ngắn hạn: là những khoản cho vay mà thời hạn không quá 12 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn như bổ sung ngân quỹ, đảm bảo yêu cầu thanh toán đến hạn, bổ sung nhu cầu vốn lưu động hoặc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân.Đây là loại tín dụng có mức rủi ro thấp vì thời hạn hoàn trả vốn nhanh, tránh được các rủi ro về lãi suất, lạm phát cũng như sự bất ổn định trong môi trường kinh tế vĩ mô. Vì vậy, lãi suất thường là thấp hơn các loại tín dụng khác.- Tín dụng trung và dài hạn: có thời hạn cho vay trên một năm đến vài chục năm. Nó thường được sử dụng để phát triển quá trình tái sản xuất theo chiều rộng hoặc theo chiều sâu, kết quả là tăng mức sản xuất và của cải xã hội. Vì thời hạn dài, hiệu quả đầu tư thường là dự tính nên loại tín dụng này chứa đựng rủi ro cao.* Nếu căn cứ vào chủ thể tham gia quan hệ tín dụng- Tín dụng thương mại: là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được thực hiện thông qua hình thức mua bán chịu hàng hoá - trong đó người cho vay là người bán chịu hàng hoá vì đã chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hàng hoá bán chịu cho người mua. Ngược lại, người mua thay vì phải trả tiền ngay, họ được sử dụng số tiền đó một thời gian nhất định, phụ thuộc vào thời gian bán chịu.Tuy nhiên, quan hệ tín dụng này cũng có những hạn chế. Vì tín dụng chỉ diễn ra giữa những nhà sản xuất kinh doanh với nhau nên quy mô hẹp, bị giới hạn bởi khả năng dự trữ giữa các nhà kinh doanh.- Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các chủ thể kinh tế khác trong xã hội- trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay.- Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các chủ thể kinh tế khác trong xã hội. Nhà nước đi vay bằng cách phát hành các tín phiếu và kỳ phiếu tuỳ tính chất thiếu hụt của ngân sách. - Tín dụng doanh nghiệp: là tín dụng đáp ứng quan hệ tín dụng trực tiếp giữa các doanh nghiệp và công chúng. Quan hệ này thể hiện dưới hai hình thức khác nhau:+ Quan hệ tín dụng tiêu dùng - tín dụng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng - tổ chức thương nghiệp lớn cho khách hàng của mình vay bằng cách cho phép họ sử dụng một số lượng hàng hoá tiêu dùng nhất định mà không phải trả tiền ngay trong một thời gian nhất định. Họ có thể phát hành thẻ tín dụng hoặc cho khách hàng hưởng một hạn mức tín dụng để mua hàng.+ Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và công chúng với tư cách là người tiết kiệm. Doanh nghiệp là người có nhu cầu đầu tư, huy động vốn trực tiếp bằng cách phát hành các trái phiếu trên thị trường vốn. Quan hệ này có một vai trò quan trọng trong việc cung ứng các khoản vốn trung và dài hạn cho nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp và nền kinh tế. - Quan hệ tín dụng hợp tác: quan hệ tín dụng giữa một tổ chức với các thành viên của chính nó và mang tính chất tương trợ về vốn.3. Chức năng tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tếTín dụng ngân hàng là nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tín dụng có nhiều chức năng quan trọng:- Tập trung và phân phối vốn cho nền kinh tế: Đó là sự phân phối lại các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi từ người này sang người khác … thông qua hai quá trình huy động vốn và cho vay theo nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi.- Chức năng sinh lợi: ngân hàng tạo ra lợi nhuận cho mình đồng thời giải quyết được nhu cầu vốn cho khách hàng, làm cho đồng vốn có hiệu quả hơn trong nền kinh tế.- Chức năng phản ánh tổng hợp và kiểm soát hoạt động của nền kinh tế: Thông qua hoạt động huy động và cho vay mà tín dụng ngân hàng kiểm tra và kiểm soát được hoạt động của các đơn vị tổ chức có liên quan. Qua việc quản lý tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, ngân hàng thấy được tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị cá nhân.Và ngân hàng sẽ kiểm soát mọi việc sử dụng vốn của các đơn vị cá nhân trước, trong và sau khi cho vay. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị cá nhân là một tế bào của nền kinh tế như vậy tín dụng ngân hàng đã phần nào kiểm soát được mọi hoạt động của nền kinh tế. 4. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương mại.Hiện nay ở Việt Nam ta có các hình thức tín dụng sau:- Tín dụng chiết khấu (Cho vay dưới hình thức chiết khấu): là hình thức cho vay ngắn hạn với mục đích cho đầu tư và cho tiêu dùng. Ngày nay chỉ tài trợ cho vay ngắn hạn, thời gian tối đa không quá 90 ngày. Với hình thức này khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu thương phiếu (giấy tờ có giá) chưa đến hạn cho ngân hàng để nhận một khoản tiền nhỏ hơn mệnh giá.- Cho vay từng lần: Theo quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ - NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mỗi lần vay vốn khách hàngngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng.- Cho vay theo hạn mức: Theo Quyết định 1627, TCTD và khách hàng xác định và thoả thuận một hạn mức tín dụng (mức tối đa) duy trì trong một khoảng thời gian xác định.- Cho vay theo dự án: TCTD cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống. Là hình thức cho vay trung dài hạn.- Thuê tài chính (cho vay thuê mua): được thực hiện bởi công ty độc lập riêng của ngân hàng vì theo nguyên tắc hiện hành ngân hàng không được trực tiếp cho vay thuê mua. Đó là hình thức cho vay trung dài hạn đặc biệt, đối tượng là tài sản.- Cho vay đồng tài trợ: là phương thức cho vay mà trong đó nhiều ngân hàng cùng tham gia cho vay trong một hợp đồng tín dụng. Trong đó một ngân hàng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với những ngân hàng khác.- Cho vay tiêu dùng: là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình.- Cho vay dưới hình thức mua bán nợ: ngân hàng không được phép trực tiếp cho vay dưới dạng này mà qua công ty riêng (AMC). Hiệu ứng chính của phương thức cho vay này là để kích thích hoạt động thương mại phát triển. Trong quan hệ thương mại giữa người mua và người bán có xuất hiện quan hệ nợ nần. Khi người bán dự đoán có khó khăn trong việc đòi nợ, người bán ký hợp đồng với người mua và đồng thời thoả thuận ký kết hợp đồng với công ty mua bán nợ. Khi người mua không trả nợ đúng hạn thì cả người bán và ngân hàng đều có nhiệm vụ liên đới đối với việc đòi nợ.- Cho vay bằng chữ ký: là một dạng ngân hàng không xuất vốn trực tiếp mà thông qua chữ ký của mình, ngân hàng đã cung cấp uy tín của mình cho khách hàng để khách hàng đi vay ở một tổ chức khác. mIII. RỦI RO TÍN DỤNG1. Quan niệm về rủi ro Rủi ro là những biến cố không bình thường, xảy ra ngoài mong đợi và để lại những hậu quả xấu.Rủi ro trong kinh doanh là những biến cố, những bất trắc xảy ra ngoài mong đợi làm cho lợi nhuận và giá trị tài sản đầu tư bị giảm thấp.Nếu ở góc độ đầu tư, rủi ro có hai loại: Rủi ro động và rủi ro tĩnh+Rủi ro tĩnh xảy ra ở phạm vi hẹp, thường tạo ra sự huỷ hoại về mặt vật chất hoặc biến mất quyền sở hữu và xuất hiện theo xu hướng chu kỳ. Ví dụ: tai nạn, ăn cắp .+ Rủi ro động xảy ra ở phạm vi rộng và tạo ra sự hao hụt trong giá trị của tài sản và sản phẩm, có tính chất bất thường. Ví dụ: lạm phát, chính sách nhà nước ảnh hưởng .Mức độ rủi ro phụ thuộc nhiều vào trình độ quản lý thực có của đơn vị. Không thể coi rủi ro là hoạt động bất khả kháng, xem rủi ro là điều không thể tránh khỏi, để nó vận động. Rủi ro có nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng dù là rủi ro nào đều có khả năng phòng ngừa và hạn chế với những phương pháp có thể.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mạia) Khái niệm:Rủi ro ngân hàng là những biến cố, bất trắc xảy ra ngoài mong đợi làm lợi nhuận, giá trị tài sản của ngân hàng bị giảm sút.b) Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng b1. Rủi ro cho vay : Là rủi rongân hàng khi cho vay không thu hồi được nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn. Ví dụ nợ quá hạn là rủi ro cho vay do không thanh toán đúng hạn. Rủi ro cho vay đang là vấn đề quan tâm của chính phủ và ngân hàng.b2. Rủi ro trong đầu tư và đặc biệt là rủi ro trong đầu tư chứng khoán biểu hiện mua chứng khoán mà giá trị lớn hơn giá trị tương lai của nó.b3. Rủi ro nguồn vốn:+ Rủi ro đọng vốn (Rủi ro "thừa vốn"): Huy động được nhưng cho vay và đầu tư không hết làm lợi nhuận giảm+ Rủi ro thiếu vốn khả dụng (rủi ro "thiếu vốn") xảy ra khi ngân hàng không đáp ứng được các nhu cầu thanh toán của khách hàng. Rủi ro này xuất phát từ chức năng chuyển hoán các kỳ hạn sử dụng vốn và nguồn vốn của ngân hàng - thông thường các kỳ hạn sử dụng vốn dài hơn kỳ hạn các nguồn vốn.b4. Rủi ro mất khả năng thanh khoản biểu hiện trầm trọng nhất là rủi ro mất khả năng chi trả tiền gửi, là hậu quả của mọi rủi ro.b5. Rủi ro về lãi suất do sự biến động không cùng chiều giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay làm thay đổi tiền lãi và thu nhập của ngân hàng .b6. Rủi ro về tỉ giá: Tỉ giá luôn biến động. Việc ngân hàng nắm giữ chứng khoán, các khoản vay nợ ngoại tệ hoặc tiền mặt ngoại tệ sẽ bị rủi ro khi tỉ giá thay đổi - giá trị tài sản cũng như thu nhập của ngân hàng từ các ngoại tệ bị đe doạ.b7. Rủi ro do lạm phát: ảnh hưởng rộng và ngân hàng là người chịu rủi ro nhiều hơn vì đặc điểm tài sản của ngân hàng là tiền, vật tư hàng hoá của ngân hàng đều là tiền.b8. Rủi ro thuần tuý: trộm cướp, hoả hoạnc) Nguyên nhân gây ra rủi ro- Thông tin không cân xứng dẫn đến sự lựa chọn đối nghịch, rủi ro đạo đức trên thị trường tài chính- Do bản thân tính chất của cơ chế thị trường - sự điều khiển của "bàn tay vô hình", nếu cạnh tranh gay gắt thì chi phí lớn làm giảm lợi nhuận- Do chính sách điều tiết của Nhà nước, Ngân hàng Trung ương- Do những nguyên nhân bất khả kháng- Do ảnh hưởng của những biến động lớn về kinh tế, chính trị trên thế giới3. Rủi ro tín dụngRủi ro tín dụngrủi ro chủ yếu của ngân hàng. Khi nói đến rủi ro tín dụng, thông thường người ta nghĩ ngay đến hai loại rủi ro: rủi ro không thu hồi được nợ và rủi ro do bị ứ đọng vốn. Nhưng phổ biến hơn cả, chiếm tỉ lệ chủ yếu vẫn là rủi ro khách hàng không trả được nợ.Rủi ro không thu hồi được nợ là rủi ro của ngân hàng do không thu hồi nợ đúng hạn hoặc không thu hồi được nợ đầy đủ sau khi cho khách hàng vay vốn. Hậu quả dẫn đến ngân hàng mất khả năng thanh toán hoặc mất vốn, tốn nhiều chi phí để thu hồi vốn vay, uy tín giảm. Biểu hiện của rủi ro này là những khoản vay có vấn đề.Nguyên nhân:* Nhóm nhân tố thuộc môi trường: chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên. Ví dụ: môi trường chính trị bất ổn, kinh doanh của các doanh nghiệp không ổn định, giảm sút nên ngân hàng khó thu nợ.* Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng:+Do đạo đức khách hàng, do lừa đảo+ Do khả năng tài chính của người đi vay suy yếu có thể là do sự thay đổi của môi trường kinh doanh hoặc sai lầm trong phương án kinh doanh, tổ chức kinh doanh, lựa chọn của lãnh đạo.* Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng - Đạo đức của nhân viên ngân hàng - Trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm- Chất lượng của công tác phân tích tín dụng- Cách thức theo dõi nợ, thu nợ- Phương tiện kỹ thuật, công nghệ, thông tin* Chỉ tiêu đo lường rủi ro Nợ quá hạn bình quân- Tỉ lệ nợ quá hạn bq = x 100% Tổng dư nợ bình quânTỉ lệ này cho biết trong một trăm đồng dư nợ có bao nhiêu đồng nợ quá hạn. Thông thường nếu tỉ lệ này < 3% thì tốt Nợ khó đòi bình quân- Tỉ lệ nợ khó đòi bq = x 100% Nợ quá hạn bình quânTỉ lệ này phản ảnh trong 100 đồng nợ quá hạn có bao nhiêu đồng nợ khó đòi. Nếu tỉ lệ này càng cao thì khả năng thu hồi nợ quá hạn càng thấp và ngược lại.4 . Hậu quả của rủi ro - Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụnga) Hậu quảRủi ro trong kinh doanh tín dụng ảnh hưởng lớn đến ngân hàng. Khi một khoản tín dụng lớn gặp phải rủi ro có thể làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm xuống, có thể đi đến lỗ, mất khả năng chi trả. Lúc đó lòng tin khách hàng vào ngân hàng giảm, ảnh hưởng lớn các yếu tố của quá trình kinh doanh như rỉ chất xám, mối liên kết trong kinh doanh với các ngân hàng khác bị thu hẹp ., đảo lộn thành quả hoạt động nhiều năm của một ngân hàng. Nếu rủi ro ở mức độ cao ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. Rủi ro tỉ lệ nghịch với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó rủi ro là vấn đề sống còn của ngân hàng.Đối với nền kinh tế, hoạt động ngân hàng là hoạt động mang tính xã hội cao, vì vậy khi một ngân hàng suy yếu dễ dàng tạo ra phản ứng dây chuyền đối với các ngân hàng và các định chế tài chính khác, dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, kìm hãm sự phát triển hay dẫn đến sự suy thoái kinh tế.Tóm lại, nguy cơ và mức độ thiệt hại do rủi ro ngân hàng gây ra thật là to lớn. Không những vậy rủi ro ngân hàng lại mang tính hệ thống. Do đó đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro là vấn đề vô cùng trọng đại, không chỉcông việc hàng đầu của mỗi ngân hàng riêng lẻ mà là của toàn hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.b) Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụngb1.Các biện pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừaTrước khi cho vay, phải xem xét, phân tích kĩ lưỡng mới ra quyết định cho vay, như vậy mới không có quyết định sai lầm.Sau khi giải ngân phải giám sát kĩ, chặt chẽ các khoản nợ. Khi phát hiện các khoản vay có dấu hiệu bị " đe doạ" không được hoàn trả, đối với ngân hàng điều tốt nhất là tìm mọi biện pháp điều chỉnh, kiểm soát để bảo vệ lợi ích của mình.- Biện pháp cố vấn: Ngân hàng đưa ra các giải pháp có tính chất tư vấn về nhiều chủ đề như: bán hàng, sản xuất . nếu ngân hàng thấy rằng cho dù có vấn đề về cơ bản khách hàng vẫn đang hoạt động tốt.- Biện pháp tăng thêm vốn: ngân hàng đề nghị khách hàng tăng thêm vốn bằng việc bán thêm cổ phiếu- Biện pháp sát nhập: ngân hàng có thể khuyến khích bên vay hợp nhất với các tổ chức khác- Biện pháp giảm bớt kế hoạch sản xuất kinh doanh nếu kế hoạch mở rộng đang được trù tính, ngân hàng có thể yêu cầu loại bỏ chúng cho đến khi khách hàng cải thiện được tình hình tài chính- Biện pháp đẩy mạnh thu hồi các khoản thu chậm trả- Biện pháp kiểm soát hàng tồn kho: bằng cách giảm giá bán hoặc tăng mức chiết khấu, tăng doanh số bán. Việc này sẽ đặt khách hàng vào thế có thể trả nợ.- Biện pháp gia tăng vật bảo đảm hoặc bảo lãnh- Biện pháp kết cấu lại khoản nợ bằng cách kéo dài kỳ hạn từ đó rút bớt mức trả nợ hàng tháng.- Biện pháp gia tăng khối lượng khoản vay: khi ngân hàng tin tưởng chắc rằng khách hàng có thể được đặt vào đường phục hồi.b2. Các biện pháp tài trợ rủi roSau khi rủi ro xảy ra, để bù đắp thiệt hại, giảm thấp thiệt hại, ngân hàng tài trợ bằng nguồn quỹ dự phòng hoặc từ nguồn bảo hiểm tiền gửi. Như vậy trước đó, ngân hàng phải trích lập quỹ dự phòng và tham gia thực hiện bảo hiểm tiền gửi.Người ta ví kinh doanh và rủi ro như trên hai bàn cân trên một chiếc cân. Nếu kinh doanh giỏi mà phòng ngừa rủi ro tồi thì cuối cùng kinh doanh cũng chẳng có hiệu quả. Ngược lại, nếu quản lý rủi ro tốt nhưng kinh doanh tồi thì hiệu quả cũng tương tự. Ở các nước phát triển, họ thiết lập một hệ thống pháp lý khá đầy đủ, mạng lưới thanh tra, kiểm soát hùng hậu; thiết lập hàng loạt quỹ: bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tín dụng, phòng ngừa rủi ro và các loại hình bảo hiểm khác để giúp phòng ngừa rủi ro hoạt động ngân hàng. Đồng thời, bản thân mỗi ngân hàng họ đều xác định, phải tự mình phòng chống rủi ro là chính.I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NHCT ĐÀ NẴNG: 1. Quá trình thành lập NHCTVN chi nhánh TP Đà Nẵng:Quá trình thành lập:NHCTVN chi nhánh TP Đà Nẵng được tách ra từ chi nhánh NHCT tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, chính thức hoạt động từ 01/01/1997 5 theo Quyết định số 14/ NHCT- QĐ ngày 17/12/1996 của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam, trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của Nhà nước thành hai đơn vị là tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Chi nhánh NHCT Đà Nẵng là đơn vị thành viên của NHCT Việt Nam. Tiền thân của NHCT Đà Nẵng sau 1975 là NHNN TP Đà Nẵng. Từ tháng 07/1988 đến nay, sau khi hệ thống NHVN chuyển từ một cấp quản lý sang hai cấp (Hệ thống NHNN và Hệ thống NHTM) thì đổi thành NHCT tỉnh QNĐN (nay là NHCT Đà Nẵng).Quá trình hoạt động kinh doanh cho đến nay đã phát triển lớn mạnh về nhiều mặt, số lượng khách hàng giao dịch ngày càng tăng, doanh số huy động vốn, cho vay ngày càng lớn, chất lượng hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng lên và đã mở ra nhiều hình thức huy động, cho vay phong phú, đa dạng các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng phục vụ ngày càng tốt hơn cho quá trình phát triển kinh tế và hoạt động kinh doanh. Từ những thành quả nổi bật đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.Hiện nay cùng với sự phát triển chung, chi nhánh NHCT Đà Nẵng từng bước đổi mới, xây dựng phong cách giao dịch của người cán bộ NHCT, đổi mới hiện đại hoá công nghệ ngân hàng chuẩn bị các điều kiện để hội nhập. 2. Về cơ cấu tổ chức:Tổ chức bộ máy quản lý tốt sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh được thể hiện qua sơ đồ sau:SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CHI NHÁNH NHCT ĐÀ NẴNG [...]... yếu tố rủi ro phần nào đã được hạn chế.V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐÀ NẴNG TRONG HAI NĂM 2002-2003:1 .Tình hình rủi ro chung Trong những năm qua, ngân hàng được đánh giá là hoạt động có hiệu quả, NHCT Đà Nẵng là một trong hai Ngân hàng Thương mại Quốc doanh trên địa bàn được xếp ngân hàng loại một. Cơng tác tín dụng năm qua tại ngân hàng đã có những chuyển biến tích. .. Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các chủ thể kinh tế khác trong xã hội- trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay.- Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các chủ thể kinh tế khác trong xã hội. Nhà nước đi vay bằng cách phát hành các tín phiếu và kỳ phiếu tuỳ tính chất thiếu hụt của ngân sách. - Tín dụng doanh nghiệp: là tín. .. quả hoạt động nhiều năm của một ngân hàng. Nếu rủi ro ở mức độ cao ngân hàng có nguy cơ bị phá sản. Rủi ro tỉ lệ nghịch với hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó rủi ro là vấn đề sống còn của ngân hàng. Đối với nền kinh tế, hoạt động ngân hàng là hoạt động mang tính xã hội cao, vì vậy khi một ngân hàng suy yếu dễ dàng tạo ra phản ứng dây chuyền đối với các ngân hàng và các định chế tài chính... ro tín dụng a) Hậu quả Rủi ro trong kinh doanh tín dụng ảnh hưởng lớn đến ngân hàng. Khi một khoản tín dụng lớn gặp phải rủi ro có thể làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm xuống, có thể đi đến lỗ, mất khả năng chi trả. Lúc đó lịng tin khách hàng vào ngân hàng giảm, ảnh hưởng lớn các yếu tố của quá trình kinh doanh như rỉ chất xám, mối liên kết trong kinh doanh với các ngân hàng khác bị thu hẹp ,... nền kinh tế. - Quan hệ tín dụng hợp tác: quan hệ tín dụng giữa một tổ chức với các thành viên của chính nó và mang tính chất tương trợ về vốn.3. Chức năng tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế Tín dụng ngân hàng là nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tín dụng có nhiều chức năng quan trọng:- Tập trung và phân phối vốn cho nền kinh tế: Đó là sự phân phối lại các nguồn vốn... động tín dụng là một trong những lĩnh vực tiềm tàng nhiều rủi ro nhất. Chất lượng tín dụng thể hiện trên báo cáo tài chính của ngân hàng và nó nằm trong từng khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng lành mạnh sẽ kéo theo chất lượng tín dụng tốt và ngược lại. Để tìm kiếm và lựa chọn khách hàng có những khoản đầu tư hiệu quả thì cán bộ ngân hàng phải... doanh tín dụng của Chi nhánh NHCT Đà Nẵng qua hai năm thể hiện qua bảng sau:Bảng 4 BẢNG KẾT QUẢ TÀI CHÍNH Đvt: triệu đồng rủi ro tín dụng ngắn hạn của bộ phận này cũng cao hơn. Trong 12.407 triệu đồng NQH bq ngắn hạn năm 2002 có 1.747 triệu đồng NKĐ bq trong đó KTNN là 1.123 triệu đồng, chi m 64,28%, và KTNQD là 624 triệu đồng, chi m 35,72 %.Chất lượng tín dụng hay mức độ rủi ro tín dụng được... tế.Tóm lại, nguy cơ và mức độ thiệt hại do rủi ro ngân hàng gây ra thật là to lớn. Khơng những vậy rủi ro ngân hàng lại mang tính hệ thống. Do đó đảm bảo an tồn và phịng ngừa rủi ro là vấn đề vô cùng trọng đại, không chỉcông việc hàng đầu của mỗi ngân hàng riêng lẻ mà là của toàn hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. a) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định: Để có thể đưa ra quyết...4. Các hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương mại.Hiện nay ở Việt Nam ta có các hình thức tín dụng sau:- Tín dụng chi t khấu (Cho vay dưới hình thức chi t khấu): là hình thức cho vay ngắn hạn với mục đích cho đầu tư và cho tiêu dùng. Ngày nay chỉ tài trợ cho vay ngắn hạn, thời gian tối đa khơng q 90 ngày. Với hình thức này khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu thương phiếu (giấy tờ... cho vay -thiết lập quan hệ vay mượn trong quan hệ tín dụng giữa khách hàng với ngân hàng nên ngân hàng sẽ rất thuận lợi trong việc giảm thiểu NQH. b) Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng b1.Các biện pháp kiểm sốt rủi ro, phịng ngừaTrước khi cho vay, phải xem xét, phân tích kĩ lưỡng mới ra quyết định cho vay, như vậy mới khơng có quyết định sai lầm.Sau khi giải ngân phải giám sát kĩ, chặt chẽ các . Lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụngChương II: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng trong hai năm 2002-2003Chương. Rủi ro tín dụngRủi ro tín dụng là rủi ro chủ yếu của ngân hàng. Khi nói đến rủi ro tín dụng, thông thường người ta nghĩ ngay đến hai loại rủi ro: rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc, Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc, Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc, Chức năng của Ngân hàng Thương mại, Phân loại, Chức năng tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế Các hình thức tín dụng của Ngân hàng Thương mại., Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại a Khái niệm:, Rủi ro tín dụng, Quá trình thành lập NHCTVN chi nhánh TP Đà Nẵng: Quá trình thành lập:, Tình hình nguồn vốn, huy động vốn. a Tình hình nguồn vốn., Tình hình sử dụng nguồn vốn, Tổng chi phí 56.960 Lợi nhuận 18.865, Tình hình đảm bảo tiền vay: Bảng 5: Nợ quá hạn 19.774 Tỉ lệ nợ quá hạn 1,61, Dư nợ bq Tr.đ Nợ q hạn bq Tr.đ Nợ khó đòi bq Tr.đ NQH bqDN bq 1,61 NKĐ bqNQH bq 10,89, Rủi ro tín dụng trong ngắn hạn, Rủi ro tín dụng trung và dài hạn:, Khó khăn, hạn chế