Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn

64 790 3
  • Loading ...
1/64 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 09:47

Ở tất cả các quốc gia ,các tổ chức tín dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội Đề tài : “Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng các biện pháp bảo đảm an toàn” LỜI MỞ ĐẦU 1.Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Ở tất cả các quốc gia ,các tổ chức tín dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội.Chính vì vậy ,ngay trong điều kiện nước nhà mới độc lập thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,Đảng Nhà nước đã quan tâm đến việc xây dựng hệ thống các Tổ chức tín dụng của chế độ mới. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao so với khu vực. Với mức độ tăng trưởng như hiện nay, nhu cầu vốn cho nền kinh tế là hết sức lớn. Trong điều kiện hiện nay, đầu tư nước ngoài chưa đạt được mức kế hoạch, ngược lại ở nhiều nơi còn có dấu hiệu giảm sút thì chủ trương dựa vào nguồn vốn trong nước đang được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, các kênh huy động vốn từ nội lực kinh tế còn hẹp. Thị trường chứng khoán Việt Nam mới được hình thành chưa thật sự trở thành kênh cung cấp vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế cho thấy phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam năng lực tài chính còn yếu kém, hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay từ các Tổ chức tín dụng.Từ đo khẳng định tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay sẽ còn tiếp tục là một kênh cung cấp vốn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Nếu muốn có một nền kinh tế ổn định, đòi hỏi quốc gia phải có hệ thống ngân hàng vững mạnh. Muốn vậy, Chính phủ phải thiết lập được hệ thống pháp luật chặt chẽ để đảm bảo được hành lang an toàn cho hệ thống ngân hàng. 1 Chính vì vậy ,việc nghiên cứu những quy định của pháp luật cũng như thực tế áp dụng các quy dịnh của pháp luật trong hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng các biện pháp bảo đảm an toàn là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.Và trên cơ sở đó,có thể đó có thể đề ra những phương hướng hoàn thiện có ý nghĩa thiết thực.Đây cũng là lý do sinh viên chọn đề tài “Tìm hiểu pháp luật về hoat động cho vay của các Tổ chức tín dụng các biện pháp bảo đảm an toàn ”làm khóa luận tốt ngiệp. 2.Mục đích,đối tượng nghiên cứu ,phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật về hoạt động cho vay của các loại hình tổ chức tín dụng để trên cơ so đó để ra các biện pháp tối ưu nhằm đảm bảo cho các hoạt động trên.Từ mục đích đó ,nhiệm vụ nghiên cứu được xác định là : Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan trực tiếp đến đề tài về hoạt động cho vay của các tổ chức tín đụng ,về pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng . Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành thực tiễn áp dụng phát hiện những bất cập trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng các biện pháp bảo đảm an toàn. Đối tượng nghiên cứu được xác định là các quy phạm pháp luật Việt Nam,các tài liệu liên quan đến hoạt đông cho vay của các tổ chức tín dụng các biện pháp an toàn,một số quy định của pháp luật nước ngoài về hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phạm vi nghên cứu của khóa luận không bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Tổ chức tín dụng Việt Nam mà giới hạn ở các quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng các biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng .Trong khuôn khổ của một khóa luận tốt nghiệp ,sinh viên không có 2 nhiều sự hiểu biết chuyên sâu,cũng như sự hạn chế về thời gian nên những vấn đề nêu ra trong khóa luận chỉ dừng lại ở những vấn đề đã đươc nêu ra trước đó trong các nghiên cứu ,cũng như trên các thông tin đại chúng trong thời gian qua những kiến thức ,mà sinh viên được học ,nghiên cứu tại trường .Vì vậy những phân tích đánh giá chưa được sâu sắc hoàn chỉnh,sinh viên mong nhận được sự góp ý đánh giá từ các Thầy Cô để khóa luận có thể hoàn thiện hơn. 3.Phương pháp nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu dựa trên phương pháp luận là phép biện chứng duy vật sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể là phân tích ,đánh giá các quy định của pháp luật ,để từ đó có một số đề xuất cụ thể có ý nghĩa thiết thực . 4.Cơ cấu của khóa luận Khóa luận ngoài lời nói đầu ,kết luận danh mục tài liệu tham khảo ,có 3 chương: Chương I:Một số vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay của các Tổ chức tin dụng . Chương II:Pháp luật bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng. Chương III:Thực trang phương hướng hoàn thiện pháp luật về hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng pháp luật bảo dảm an toàn . 3 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG. 1.1Khái niệm phân loại cho vay của tổ chức tín dụng 1.1.1Khái niệm cho vay của tổ chức tín dụng Theo Đại từ điển Tiếng Việt thì có các định nghĩa sau về cho vayCho vay là đưa tiền cho vay trong một thời hạn nhất định rồi trả cả vốn lẫn tỷ suất lãi theo quy định :cho vay tiền để phát triển sản xuất.” “Cho vay cầm chứng từ là hình thức cho vay dựa vào những chứng từ sở hữu hàng hóa (vận đơn ,phiếu lưu kho làm đảm bảo….).” Trong nền kinh tế thị trường, mỗi một tổ chức hay cá nhân đều phải có hoặc tự tìm kiếm cho mình một nguồn vốn nhất định để tham gia vào các quan hệ mua bán, trao đổi hay đầu tư . Tuy nhiên, không phải bất cứ lúc nào hoặc không phải bất cứ chủ thể nào cũng có vốn hoặc có đủ vốn tiền tệ kinh doanh. Nói cách khác, nếu xét tại một thời điểm bất kỳ luôn luôn xảy ra hiện tượng có những người có những nguồn vốn nhàn rỗi, dư thừa, nhưng cũng có những người thiếu hụt vốn tạm thời. Hiện tượng này đòi hỏi có sự điều hoà vốn từ nơi dư thừa sang nơi thiếu hụt vốn tạm thời. Việc điều hoà vốn này có thể là sự gặp gỡ trực tiếp giữa người có vốn cho vay, với người cần vốn, hoặc có thể là qua một tổ chức trung gian là các tổ chức tín dụng. Theo Quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Ban hành kèm quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ),tại điều 3 khoản 1“ Cho vay là một hình thức cấp tín dụng ,theo đó Tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lãi.” 4 Theo giáo trình Luật ngân hàng của Nhà xuất bản Cho vay là một hiện tượng kinh tế khách quan ,xuất hiện khi trong xã hội loài người có tình trạng tạm thời thừa tạm thời thiếu vốn.Khái niệm cho vay ,theo nghĩa chung nhất được hiểu là việc một người thỏa thuận để cho người khác đươc quyền sử dung tài sản của mình(vật cùng loại)trong một thời hạn nhất định với điều kiện có hoàn trả ,dựa trên cơ sở sự tín nhiệm của mình đối với người đó. Như vậy, cho vay khác với các hình thức cấp tín dụng: chiết khấu, bảo lãnh, cho thuê tài chính. Trong nghiệp vụ cho vay, các ngân hàng giao một khoản tiền nhất định trong một thời gian nhất định cho bên đi vay dùng vào mục đích nhất định bên đi vay phải hoàn trả cả gốc lãi khi đến hạn. Điều này có ý nghĩa là đối với hình thức cho vay, khoản tiền vay được chuyển giao trực tiếp hoặc nhập vào tài khoản của bên đi vay. Trong nghiệp vụ chiết khấu khoản tiền vay cũng được chuyển giao tương tự như vậy. Còn đối với hình thức cho thuê tài chính thì khoản tiền vay chính là khoản tiền mà các ngân hàng dùng để mua tài sản để cho thuê. Trong trường hợp bảo lãnh ngân hàng, khoản tiền vay mà bên đi vay (bên được bảo lãnh) nhận được chính là khoản tiền mà ngân hàng (bên bảo lãnh) phải trả cho bên có quyền trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 1.1.2.Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) Việc phân loại cho vay của TCTD có ý nghĩa quan trong cả về lý luận thực tiễn .điều đó thể hiện ở chỗ ,dựa vào kết quả phân loại cho vaycác nhà làm luật có thể xây dựng thành những quy chế cho vay phù hợp với hoạt động thực tiễn nghiệp vụ của các tổ chức tin dụng.Mặt khác cũng dựa trên kết quả phân loại cho vay mà mỗi TCTD có thể xây dựng ,hoạch định cho mình chiến lược kinh doanh phù hợp ,mang tính khả thi hiệu quả.Đặc biệt việc phân loại cho vay còn giúp cho các TCTD ở cơ sở lý luận để xây dựng thành các quy tắc kỹ thuật nghiệp vụ tương thích với từng loại 5 hình nghiệp vụ cho vay nhằm phục vụ cho việc triên khai các hoạt động cho vay của mình trong thực tiễn. 1.1.2.1Phân loại cho vay dựa vào thời hạn vay Thời hạn vay theo quy đinh tại điều 10,Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN “Tổ chức tín dụng khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay. Đối với các pháp nhân Việt Nam nước ngoài, thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam; đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn được phép sinh sống, hoạt độngtạiViệtNam. 1.1.2.1.1Cho vay ngắn hạn :thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thỏa thuận đến một năm.Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động. 1.1.2.1.2.Cho vay trung hạn dài hạn: thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thỏa thuận từ trên một năm trở lên . Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng .(theo Luật Mỹ thì thời hạn này có thể từ trên 1 năm đến 7 hoặc 8 năm ).Mục đích của loại cho vay này là nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định như: đầu tư mua máy móc trang thiết bị … Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn vay từ trên 60 tháng trở lên .Mục đích của loại cho vay này là thường là nhằm tài trợ đầu tư vào các dự án đầu tư.Thời gian thu hồi vốn của các chủ thể có nhu cầu vay là lâu ,phải có thời gian kinh doanh lâu dài ,ví dụ như:vay vốn để đầu tư xây dựng khách sạn để kinh doanh,xây dựng cơ sở sản xuất… 1. 1.2.2.Phân loại cho vay dựa vào tính chất có bảo đảm của khoản vay 1.1.2.2.1. Cho vaybảo đảm bằng tài sản: đây là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ trả nợ tiền vay được bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc của người thứ ba .Các bảo đảm cho tiền vay như:thế chấp ,cầm cố… 6 1.1.2.2.2. Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản : đây là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ trả nợ tiền vay không được đảm bảo bằng tài sản cụ thể ,xác định bằng tài sản của khách hàng vay hoặc của người thứ ba.Loại cho vay này chủ yếu dựa trên uy tín của bản thân khách hàng vay vốn mà Tổ chức tín dụng quyết định cho vay. 1.1.2.3. Phân loại cho vay dựa vào mục đích sử dụng vốn vay 1.1.2.3.1. Cho vay kinh doanh: đây là hình thức cho vay trong đó các bên cam kết số tiền vay sẽ được bên vay sử dụng vào mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình .Ví dụ như:cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp ,cho vay nông nghiệp,cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu… 1.1.2.3.2. Cho vay tiêu dùng: đây là hình thức cho vay trong đó các bên cam kết số tiền vay sẽ được bên vay sử dụng vào việc thoả mãn nhu cầu sinh hoạt hay tiêu dùng như mua sắm đồ gia dụng ,mua sắm nhà cửa ”TCTD không được cho vay các nhu cầu vốn trong trường hợp dùng để mua sắm các tài sản mà Pháp luật cấm mua bán ,chuyển nhượng,chuyển đổi,để thanh toán các giao dịch mà pháp luật cấm”. Ngoài các căn cứ trên để phân loại cho vay ,thì theo các quy định của pháp luật một số nước trên thế giới còn phân loại cho vay theo một số căn cứ khác ,ví dụ như theo pháp luật Hoa kỳ thì việc phân loại cho vay còn căn cứ vào:phương pháp hoàn trả là hoàn trả một lần “trả một lần thườnglà những khoản cho vay thẳng,hợp đồng yêu cầu hoàn trả toàn bộ một lần vào thời gian đáo hạn cuối cùng “, hoặc hoàn trả theo hình thức trả góp “trả góp là hoàn trả gốc lãi theo định kỳ”. II.Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng 2.1.Các quy định của pháp luật về quy trình cho vay vốn của các Tổ chức tín dụng đối với khách hàng 2.1.1.Quy trình cho vay vốn của các TCTD. 7 Quy trình cho vay vốn là tổng hợp các bước cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi TCTD quyết định cho vay ,ngân thanh lý hợp đồng tín dụng.Dựa trên những điều kiện của mình thì các TCTD sẽ tự thiết kế những quy trình cho vay cụ thể ,bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau .Sau đây là một quy trình tóm tắt được sinh viên lựa chọn để tham khảo: Bảng tóm tắt quy trình cho vay 1 Các giai đoạn của quy trình Nguồn nơi cung cấp thông tin Nhiệm vụ của TCTD ở mỗi giai đoạn Kết quả của mỗi gia đoạn Lập hồ sơ xin vay vốn Khách hàng đi vay cung cấp thông tin Tiếp xúc,phổ biến hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn. Hoàn thành bộ hồ sơ để chuyển sang giai đoạn sau. Phân tích điều kiện *Hồ sơ đề nghị vay từ giai đoạn trước chuyển sang. *Các thông tin bổ sung từ hồ sơ,hoặc phỏng vấn Tổ chức thẩm định về các mặt tài chính phi tài chính do các cá nhân hoặc các bộ phận thẩm định thực hiện. Báo cáo kết quả thẩm định để chuyển sang các bộ phận có thẩm quyền để quyết định cho vay hoặc từ chối cho 1 Thẩm định dự án,www.fetp.edu.vn. 8 vay. Quyết định tín dụng Bổ sung các thông tin cần thiết dựa trên các thông tin đã có. Quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay dựa vào kết quả phân tích. Quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay dựa vào kết quả phân tích.Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký Hợp đồng tín dụng,Hợp đồng công chứng ,và các loại hợp đồng khác . Giải ngân *Quyết định cho vay các hợp đồng liên quan. *Các chứng từ làm cơ sở giải ngân . Thẩm định các chứng từ theo điêù kiện của hợp đồng tín dụng (HĐTD) trước khi phát tiền vay. Chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng hoặc chuyển trả 9 cho nhà cung cấp theo yêu cầu của khách hàng,hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. Giam sát thanh lý tín dụng *Các thông tin từ ,báo cáo tài chính từ khách hàng. *Các thông tin khác *Kiểm tra hoạt động sử dụng vốn vay . *Thanh lý HĐTD *Báo cáo kết quả giám sát đưa ra các giải pháp xử lý. Việc xây dựng quy trình cho vay của các TCTD là dựa trên những quy định thực tế của pháp luật hiện hành:“Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn các tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn như quy định tại Điều 7 Quy chế này. Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác hợp pháp của các tài liệu gửi cho tổ chức tín dụng.”(Khoản 1 điều 14 Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN). Thẩm định hồ sơ tín dụng là tất cả những hành vi mang tính nghiệp vụ pháp lý do TCTD thực hiện nhằm xác định các điều kiện vay vốn đối với bên vay ,trên cơ sở đó mà quyết định cho vay hay không .Trong thực tế giao dịch ngân hàng ,việc thẩm định hồ sơ tín dụng thường do các nhân viên chuyên trách của tổ 10 [...]... đẩy sự phát triển của hệ thống các Tổ chức tín dụng nói riêng sự phát triển của nền kinh tế Chương II :Pháp luật bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng 2.1.Khái niệm pháp luật bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của TCTD Cho vay là hình thức cấp tín dụng cơ bản thiết yếu nhất của các Tổ chức tín dụng, là biểu hiện đặc trưng nhất của hoạt động tín dụng, đem lại khả... quan trọng nhất trong tài sản Nợ của từng Tổ chức tín dụng, hoạt động kinh doanh tín dụng của các Tổ chức tín dụng chủ yếu bằng vốn của người khác tức là chủ yếu bằng tiền gửi mà các Tổ chức tín dụng đã huy động được;do đó chúng ta vẫn thường nói các Tổ chức tín dụng kinh doanh bằng cách “đi vay để cho vay hay kinh doanh trên sự kinh doanh của người khác Việc cho vay đầu tư của các Tổ chức tín dụng. .. góc độ pháp lý, bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay là một chế định pháp luật, bao gồm tổng thể các quy định pháp luật về các biện phápcác TCTD phải thực hiện để bảo đảm cho hoạt động cho vay được an toàn Mọi ngành kinh doanh đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tuy nhiên không phải tất cả các ngành kinh doanh đều có được tổng thể các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của mình... đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với những đối tượng sau đây :Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng cho vay; Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Các tổ chức tín. .. đãi về lãi suất, về mức cho vay đối với những đối tượng sau đây :Tổ chức kiểm toán, Kiểm toán viên có trách nhiệm kiểm toán tại tổ chức tín dụng cho vay; Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại tổ chức tín dụng cho vay; Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng cho vay; Các cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; Doanh nghiệp có một trong những đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Các tổ chức tín. .. biện pháp bảo đảm cần thiết duy trì ổn định cho hoạt động kinh doanh của của các TCTD, góp phần khắc phục hạn chế những hậu quả xấu có thể xảy ra Đồng thời thông qua các quy định của pháp luật về các biện pháp bảo đảm an toàn thể hiện sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động của các TCTD nói riêng nền kinh tế nói chung xây dựng được hệ thống các quy định của pháp luật bảo đảm an toàn trong hoạt. .. định của pháp luật yêu cầu của hoạt động tín dụng sao cho đảm bảo cho hoạt động cho vay một cách an toàn hiệu qủa Bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay đòi hỏi phải là một quá trình từ giai đoạn hình thành cả quá trình phát triển của các hoạt động ngân hàng Bên cạnh đó, nếu có rủi ro xảy ra, hậu quả mà nó mang lại là rất lớn, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của cả hệ thống các TCTD, gây... tốt cho các Tổ chức tín dụng đi kèm với nguy cơ rủi ro cao Hoạt động cho vay quyết định trực tiếp đến khả năng thanh khoản của các Tổ chức tín dụng, đồng thời cho vay kéo dài dễ dẫn đến thất thoát các khoản vốn đã cho vay. Hiện nay,bên cạnh việc nới rộng các quy định ,tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các Tổ chức tín dụng, thì cũng có nhưng quy định pháp lý chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an. .. doanh của các TCTD nói chung hoạt động cho vay nói riêng luôn là yêu cầu cấp bách bức thiết Đồng thời với sự phát triển của ngành công nghiệp ngân hàng ngày càng đa dạng, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn luôn cần được Đảng Nhà nước rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính phù hợp đựơc vận dụng một cách có hiệu quả các biện pháp pháp lý này 2.3 .Pháp luật bảo đảm an. .. tới nhằm đảm bảo cho các TCTD được kinh doanh trong môi trường phápan toàn hiệu quả Theo từ điển Tiếng Việt thì bảo đảm được hiểu theo nhiều cách, nhưng nhìn chung lại thì bảo đảm là "sự làm cho chắc chắn", có nghĩa là đã bảo đảm thì phải là chắc chắn Dưới góc độ kinh tế, bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của các TCTD là các TCTD thực hiện các biện pháp nhất định theo quy định của pháp . quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng .Trong. quan đến hoạt đông cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp an toàn, một số quy định của pháp luật nước ngoài về hoạt động của các tổ chức tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Quy định nhằm đảm bảo an toàn trong cho vay đối với khách hàng, Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn