Bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn

1 2,029 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn ĐỀ TRẮC NGHIỆMBài bất phương trình hệ bất phương trình bật nhất một ẩn:1/ Khoanh tròn các câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau: Với giá trị nào của m thì bất phương trình: mx + m < 2x vô nghiệm?A/ m = 0 B/ m = 2 C/ m = -2 D/ m ∈ R2/ Bất phương trình: xx >−12 có nghiệm là:A/ x ∈ ( )+∞∪∞− ;131;B/ ∈ 1;31xC/ x ∈ R D/ Vô nghiệm3/ Tập nghiệm của bất phương trình: 724515 −<−+− xxx là:A/ ∅ B/ R C/ ( )1;−∞−D/ ( )+∞− ;14/ Với những giá trị nào của m thì hệ bất phương trình sau có nghiệm: ( )>+−<−725363mxxA/ m > -11 B/ m ≥ -11 C/ m < -11 D/ m ≤ -115/ Cho hệ bất phương trình: +<++>+25223874756xxxx số nghiệm nguyên của bất phương trình là:A/ Vô số nghiệm nguyên B/ 4 C/ 8 D/ 0 ĐÁP ÁNChọn 1 2 3 4 5B A C A C . NGHIỆMBài bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn: 1/ Khoanh tròn các câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau: Với giá trị nào của m thì bất. Tập nghiệm của bất phương trình: 724515 −<−+− xxx là:A/ ∅ B/ R C/ ( )1;−∞−D/ ( )+∞− ;14/ Với những giá trị nào của m thì hệ bất phương trình sau có nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn, Bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn, Bất phương trình và hệ bất phương trình bật nhất một ẩn

Từ khóa liên quan