Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm bất phương trình

1 1,043 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm bất phương trình CẠC CÁU TRÀÕC NGHIÃÛM VÃƯ BÁÚT PHỈÅNG TRÇNH V HÃÛ BÁÚT PHỈÅNG TRÇNH BÁÛC NHÁÚT MÄÜT ÁØN : ( )Cáu 1 Âiãưu dáúu X vo ä âụng hồûc sai ca cạc BPT.a21 3 . 42xx x x−+ − > − ⇔ ⇔ > − © © .b3 5 2 51 .2 3 7x xx x− −+ ≤ − ⇔ ⇔ >© © .c2 25( 1) ( 3) 2 .7x x x− ≥ + + ⇔ ⇔ ≥ −© © : : ( - )Cáu 2 Cho báút phỉång trçnh m x m ≥ -x 1 cạc giạ trë ca m no sau âáy thç táûp = (-nghiãûm ca báút phỉång trçnh l S ∞; + ]m 1 . =A m 1 . >B m 1 . <C m 1 .D m ≥ 1 .Cáu 3 Cho báút phỉång trçnh + < +mx 6 2x 3m <cạc táûp no sau âáy l pháưn b ca táûp nghiãûm ca báút phỉång trçnh trãn våïi m 2 . = ( ; +A S 3 ∞ ) . = [ , +B S 3 ∞ ) . = (-C S ∞ ; );3 . = (-D S ∞ ; ]3 :Cáu 4 Cho hãû báút phỉång trçnh2 1134 32xxx−< − +− .Táûp nghiãûm sau âáy l táûp nghiãûm ca hãû báút phỉång trçnh trãn . = (- ;A S 245 ); . = [- ;B S 245 ]; . = (- ;C S 245 ]; . [- ;D 245) :Cáu 5 Cho hãû báút phỉång trçnh3 01xm x− <− < Cạc giạ trë m no sau âáy thç hãû trãn vä nghiãûm . < ; . > ; .A m 4 B m 4 C m ≤ ; .4 D m ≥ 4ĐS 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm bất phương trình, Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm bất phương trình, Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm bất phương trình

Từ khóa liên quan