GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ

38 4,609 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:50

GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)Tiết 15 :GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 00 đến 1800) I .Mục tiêu 1. Về kiến thức - Học sinh nắm được định nghĩa các giá trị lượng giác của một góc α bất kỳ ( Từ 00 đến 1800) - Vận dụng tìm được GTLG của một số góc đặc biệt 2. Về kỹ năng - Xác định được điểm M(x;y) thuộc nửa đường tròn đơn vị : ∠ Mox = α ( Cho trước ) - Tìm đ ược GTLG của góc α bằng cách sử dụng tỉ s ố lượng giác của góc nhọn đã học ở lớp 9 3. Về tư duy - Biết quy lạ về quen : Biết vận dụng các tỉ số LG của góc nhọn để tính các GTLG của một góc 4. Về thái độ - Nghiêm túc, cẩn thận ,chính xácII. Chuẩn bị - Phương tiện : Thước kẻ , eke , com pa, phiếu học tập ,bảng phụ , máy overheadIII. Phương pháp - Về cơ bản dựa vào phương pháp gợi mở vấn đề thông qua các hoạt động đièu khiển tư duy đan xen các hoạt động nhóm IV . Tiến trình bài dạy 1.Kiểm tra bài củ ( 5 phút ) HĐ1: chia lớp thành 6 nhóm . Phát phiếu học tập . Nội dung của phiếu học tập như sau 1.Cho tam giác vuông MOH vuông tại H , có góc nhọn MOH = α ( Cho trước ) . . a)Hãy điền tiếp vào các biểu thức sau : sin α = c os α = . tanα = . cotα = . b) Nếu OM = 1 , OH = x , MH = y thì : sin α = = cosα = . = tanα = . . = cotα = . .= H Đ2 : Học sinh thảo luận cử đại diện trình bày H Đ3 : Gv nhận xét cho điểm cả nhóm 2. Bài mới 1Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25) Hoạt động 1 : Định nghĩa ( 10 phút)Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1: Nắm định nghĩa nửa đường tròn đơn vị Hiểu đ ược vấn đề mở rộng khái niệm các GTLG của góc α bất kỳ( 00 ≤ α ≤ 1800) H2 : Nhắc lại định nghĩa T ìm được điều kiện của α để tanα và cotα có nghĩa H3 : Nêu được : ααααααsincoscotcossintan==H4 : Nêu đựơc các bướcxác định các GTLG của góc α cho trước bằng định nghĩa H1 - Treo bảng phụ hoặc dùng máy chi ếu ov erhead để nêu định nghĩa nửa đường tròn đơn vị - Nêu vấn đề mở rộng khái niệm các GTLG của góc α bất kỳ ( 00 ≤ α ≤ 1800)H2: - Nhắc lại góc 00 góc 1800 - Nêu định nghĩa - Các em hãy tìm điều kiện của α để tanα và cotα có nghĩa - Lưu ý hs các GTLG của góc α là các số thựcH3: T ừ định nghĩa các em hãy cho biết tanα và cotanα có mối liên hệ như thế nào với sinα và cosα H4: Mu ốn xác định các GTLG của góc α cho trước ta phải thực hiện những bước nào H5 : Nhắc lại các bước để học sinh nắm chắc phần kiến thức 1.Định nghĩa Cho trước góc α ( 00 ≤α≤ 1800)Điểm M( x; y) thuộc nửa đường tròn đơn vị : ∠ MOx = α . Khi đó ta có: sin α = y c os α = x xy=αtan 0900( ≠⇔≠αx) yx=αcot)180;00(00≠≠⇔≠ααy Suy ra : )180;0(sincoscot)90(cossintan000≠≠=≠=αααααααααHoạt động 2 : Ví dụ (10 phút )2Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25) Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1 : Làm bài theo nhómCử đai diện trình bày - Lớpnhận xét H2 : Học sinh ghi lời giải vào vở H3: Hs làm bài theo nhóm , cử đại diện trình bàyH4 : Hs nêu được 1.Không có giá trị nào của α để sin α < 0 2. cosα < 0 khi α là góc H1: Giao nhiệm vụ cho học sinh : tính các GTLG của góc 1500H2 : Nhận xét bài làm của học sinh - sửa chửa các sai sót - Giải đáp thắc mắc H3 : Tổ chức và hướng dẫn hs làm bài luyện tập ở sgk -Lưu ý hs : tan 900 , cot00 và cot180o không xác định H4: Dựa vào hình vẽ và định nghĩa các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây 1 Tìm các góc α đ ể Sinα < 02. Tìm các góc α đ ể cosα < 0 Ví dụ : Tìm các GTLG của góc 1500sin 1500 = 21cos1500 = -23tan1500 = -3cot1500 = -31Luyện tập 1.Tính GTLG của các góc 00 , 900 và 180o  tan 900 , cot00 và cot180o không xác định.2.Với các góc α nào thì sin α < 0 ? Với các góc α nào thì cosα < 0 ?  sin α ≥ 0 với m ọi α cosα < 0 với 900< α< 1800 cosα >0 với 00< α < 900Hoạt động 3 : Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau (10 phút ) Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1 : Rút ra được:• sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau • cosin của hai góc bù nhau thì đối nhau • tan và cot của hai góc bù nhau thì đối nhau H2: Có thể tính các H1 : V ẽ hinh hoặc treo bảng phụ hướng dẫn học sinh rút tính chất của các GTLG của hai góc bù nhau H2: Ta có thể tính các sin ( 1800- α ) = sinα cos( 1800- α ) = - cosα tan( 1800- α ) = - tanα (α≠900) cot( 1800- α ) = - cotα ( 0o< α <180o)3Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)GTLG của góc tù bằng hai cách : dựa vào định nghĩa hoặc tính chất vừa nêu kết hợp với tỉ số LG của góc nhọn H3: Học sinh làm bài theo nhóm H4: Hs ghi bảng này vào vở GTLG của góc tù bằng mấy cách ?H3:-Nhắc lại các phương pháp tính các GTLG của một góc - Nêu ví dụ 2H4: N êu bảng giá trị LG của m ột số góc đặc biệt Ví dụ 2: Tìm các giá tri lượng giác của góc 120oGi ải : g óc 1200 bù với góc 30o nên sin 1200 = sin 60o = 23 cos1200 = - cos600 = -21tan1200 = - tan600 = -3cotan1200 = - cotan600 = -312. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt 1. Củng cố :(7 phút ) - Nhắc lại định nghĩa , cách xác định giá trị lượng giác của một góc bất kỳ , mối quan hệ của các GTLG của hai góc bù nhau - Củng cố kiến thức thông qua một bài trắc nghiệm . Nội dung bài trắc nghiệm như sau : Câu 1: Cho điểm M (x; y) thộc nửa đường tròn đơn vị : ∠ Mox = α (α cho trước ) h ãy nối các m ệnh đề ở cột A với các mệnh đề ở cột B để có mệnh đề đúng A Bsin α cosα tanα cotαcác giá trị lượng giác của góc αlà m ột số dươnglà m ột số âmx)180;0(sincos)90(cossin000≠≠≠αααααααyLà các số thực 4Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25) Câu 2 : Giá trị đúng của biểu thức P = 2 c os300 +sin 1350 + cot1500( sin1800- 3cos900) là : A.23 + B.6 C.23 − D.-6 3. H ướng dẫn bài tập về nhà : (3 phút) -BTVN : bài 1,2,3 sgk trang 43 - Bài 1 và 2 / sgk trang 43 : sử dụng bảng các GTLG của một số góc đặc biệt . Đối với bài 2a sử dụng máy tính bỏ túi hoặc bảng 4 chữ số thập phân để tra các giá tri LG - Bài 3a /sgk trang 43 : s ử dụng định l ý Pitago trong tam giác vuông MOH 5Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)Tiết 16 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC BẤT KỲ ( Từ 0 o đến 180 o ) I . Mục tiêu1. Về kiến thức : - Nắm chắc các kiến thức đã học .Vận dụng vào các bài tập : tính đựoc giá trị đúng của các biểu thức lượng giác , vận dụng định nghĩa chứng minh được các biểu thức lượng giác 2 Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng nhớ được các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt , cách tra các giá trị lượng giác của một góc bằng bảng hoặc bằng máy tính bỏ túi - Rèn kỹ năng tính toán , chứng minh các biểu thức lượng giác 3 . Về tư duy - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập một cách linh hoạt - Biết quy lạ về quen 4 . Về thái độ : nghiêm túc , cẩn thận chính xácII.Chuẩn bị - Phương tiện : Thước kẻ , eke , com pa, phiếu học tập ,bảng phụ , máy tính bỏ túi , bảng 4 chữ số thập phân III. Phương pháp - Về cơ bản dựa vào phương pháp gợi mở vấn đề thông qua các hoạt động đièu khiển tư duy đan xen các hoạt động nhóm IV . Tiến trình bài dạy 1.Kiểm tra bài củ ( 5 phút) - Nêu tính chất về GTLG của hai góc bù nhau . Tính giá trị lượng giác của góc1350 2. Bài mới Hoạt động 1 : Bài tập 1 và 2 / sgk trang 43( 15 phút) Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1 : Học sinh sửa bài H2: Học sinh nhận xét bài làm của bạn và sửa chửa các sai sótH3: làm bài theo nhóm , nêu kết quả của nhóm mình H4: Học sinh sửa bài , lớp nhận xét - Hs nhận biết được sự khác biệt mà gv vừa nêu để tránh sai sót H1: Gọi hai học sinh sửa bài 1/sgk trang 43H2: - Gọi một em nhận xét bài làm của bạn -Nhận xét cho điểm H3: Hướng dẫn học sinh dùng máy tính bỏ túi bảng 4 chữ số thập phân để tra các GTLG của góc bất kỳ để làm bài 2a/sgk trang 43H4 : Gọi một học sinh sửa bài 2b/sgk- Nhận xét bài làm của học sinh và cho điểm- Lưu ý hs : cos2 α = (cosα)2 khác cos2α Bài 1/sgk trang 43 Tính giá trị đúng của các biểu thức a) ( 2sin30o +cos135 o-3tan150o)(cos 180o-cos600)b) sin2900 +cos21200 +cos200- tan2600 +cos21350Bài 2/SGK trang 43Đơn giản các biểu thứca)sin1000+sin800+co160+cos1640b) 2sin (1800-α)cotα-cos (1800-α)tanα.cot (1800-α) với 00< α <9006Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)Hoạt động 2 : (15 phút) Bài 3/sgk trang 43 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1: Học sinh nhắc lại định nghiã và định lý Pytago H2 : Hai học sinh sửa bài H3 : Lớp nhận xét bài làm của bạn H4: Nắm phưong pháp chứng minh H1: Gọi học sinh nhắc lại định nghĩa các GTLG của góc bất kỳ , định lý Py tago H2: Gọi hai học sinh sửa bài 3a, b/ sgk trang 43H3: GV nhận xét bổ sung và cho điểm H4: H ướng dẫn bài 3c/sgkBài 3/sgk trang 43Chứng minh các hệ thức sau a) sin2α+ c os2α = 1 b) 1+ tan2α = α2cos1 (α ≠900)3.Củng cố : (3 phút )nh ắc lại tính chất các GTLG của hai góc bù nhau 4. H ướng dẫn bài tập về nhà (2 phút) - Ôn lại định nghĩa , tính chất , cách tra các giá trị l ương giác - Chuẩn bị bài tích vô hướng của hai véc tơ 7Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)Tiết 17: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (t1)I. Mục tiêu1. Về kiến thức- Định nghĩa góc giữa 2 vectơ, định nghĩa và ý nghĩa vật lý của tích vô hướng, cách tính bình phương vô hướng của một vectơ. Biết cách chứng minh hai vectơ vuông góc bằng cách dùng tích vô hướng.2. Về kỹ năng- Thành thạo cách tính góc giữa 2 vectơ.- Thành thạo cách tính tích vô hướng của 2 vectơ khi biết độ dài 2 vectơ và góc giữa 2 vectơ đó.3. Về tư duy- Hiểu được định nghĩa góc giữa 2 vectơ, định nghĩa tích vô hướng của 2 vectơ. Biết suy luận ra các trường hợp đặc biệt và biết áp dụng vào bài tập.4. Về thái độ- Cẩn thận, chính xác- Xây dựng bài học một cách tự nhiên chủ động.- Toán học bắt nguồn từ thực tiễn.II. Chuẩn bị phương tiện dạy học- Thực tiễn học sinh đã được học trong vật lý khái niệm công sinh ra bởi lực và công thức tính công theo lực.- Tiết trước học sinh đã được học về tỷ số lượng giác của 1 góc.- Chuẩn bị bảng phụ cho các nhóm.III. Phương pháp dạy học- Phương pháp mở vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.8Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)IV. Tiến trình bài học và các hoạt độngA. Các tình huống học tậpTình huống 1: Giáo viên nêu vấn đề: Ta đã biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng, bây giờ ta xác định góc giữa 2 vectơ thông qua các hoạt động.- Hoạt động 1: Cho 2 vectơ 0, ≠ba trên bảng. Lấy 1 điểm 0, vẽ ⇒== bOBaOA , đưa ra khái niệm góc giữa 2 vectơ.- Hoạt động 2: Cho điểm O thay đổi, nhận xét góc giữa 2 vectơ ba, khi ta thay đổi điểm O.- Hoạt động 3: Xét các trường hợp:( )0, =ba( )090, =ba( )0180, =ba- Hoạt động 4: Ví dụ áp dụng định nghĩa để khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán.Tình huống 2: Giáo viên nêu vấn đề về vật lý: "Ta có khái niệm công sinh bởi lực", giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động.- Hoạt động 1: Bài toán vật lý. Tính công sinh ra bởi lực nhằm đưa ra khái niệm mới.- Hoạt động 2: Định nghĩa tích vô hướng của 2 vectơ.- Hoạt động 3: Ví dụ áp dụng để khắc sâu định nghĩa và rèn luyện kỹ năng tính toán.- Hoạt động 4: Từ định nghĩa suy ra trong tập hợp nào thì ( )0, =ba?- Hoạt động 5: Từ định nghĩa suy ra trường hợp bình phương vô hướng.9Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)B. Tiến trình bài học1. Tình huống 1: Định nghĩa góc giữa 2 vectơHoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảngHoạt động 1:+ Học sinh theo dõi và trả lời + Cho 2 vectơ 0, ≠ba . Từ 1 điểm o, dựng aOA ≠, bOB =.- Giáo viên gọi học sinh dựng hình ở bảng, sau đó đưa ra định nghĩa gọc giữa 2vectơ.1. Góc giữa 2 vectơa. ĐN:Hoạt động 2:+ HS theo dõi trả lời: gó giữa 2 vectơ ba, không phụ thuộc vào vị trí của điểm O.+ Nhận xét góc giữa 2 vectơ ba, khi cho điểm O thay đổi.GV gọi 1 học sinh khác vẽ góc giữa 2 vectơ ba,từ 1 điểm O.'≠O- Sau đó gọi học sinh nhận xét giáo viên nhấn mạnh lại góc ( ba, ) không phụ thuộc vào việc chọn điểm O.b. Nhận xét:+Hoạt động 3+ HS làm việc theo nhóm trả lời vào bảng con.+ Khi nào góc giữa 2 vectơ bằng O0? 1800? 900?+ GV yêu cầu HS trả lời +10abbBAaO[...]... tiết 25)Tiết 15 :GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 00 đến 1800) I .Mục tiêu 1. Về kiến thức - Học sinh nắm được định nghĩa các giá trị lượng giác của một góc α bất kỳ ( Từ 00 đến 1800) - Vận dụng tìm được GTLG của một số góc đặc biệt 2. Về kỹ năng - Xác định được điểm M(x;y) thuộc nửa đường tròn đơn vị : ∠ Mox = α ( Cho trước ) - Tìm đ ược GTLG của góc α bằng cách sử... 900Hoạt động 3 : Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau (10 phút ) Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1 : Rút ra được:• sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau • cosin của hai góc bù nhau thì đối nhau • tan và cot của hai góc bù nhau thì đối nhau H2: Có thể tính các H1 : V ẽ hinh hoặc treo bảng phụ hướng dẫn học sinh rút tính chất của các GTLG của hai góc bù nhau H2: Ta có... định nghĩa chứng minh được các biểu thức lượng giác 2 Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng nhớ được các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt , cách tra các giá trị lượng giác của một góc bằng bảng hoặc bằng máy tính bỏ túi - Rèn kỹ năng tính toán , chứng minh các biểu thức lượng giác 3 . Về tư duy - Biết vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập một cách linh hoạt - Biết quy lạ về quen 4 .... đề mở rộng khái niệm các GTLG của góc α bất kỳ ( 00 ≤ α ≤ 1800)H2: - Nhắc lại góc 00 và góc 1800 - Nêu định nghĩa - Các em hãy tìm điều kiện của α để tanα và cotα có nghĩa - Lưu ý hs các GTLG của góc α là các số thựcH3: T ừ định nghĩa các em hãy cho biết tanα và cotanα có mối liên hệ như thế nào với sinα và cosα H4: Mu ốn xác định các GTLG của góc α cho trước ta phải thực... các khả năng của k( ) ( )bkabak =⇒( )bak .=3. Tính chất của tích vơ hướngĐịnh lý: (SGK)15 Trung học phổ thông Hương ThủyGiáo án 10 nâng cao ( từ tiết 15 đến tiết 25)Tiết 16 : GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC BẤT KỲ ( Từ 0 o đến 180 o ) I . Mục tiêu1. Về kiến thức : - Nắm chắc các kiến thức đã học .Vận dụng vào các bài tập : tính đựoc giá trị đúng của các biểu thức lượng giác , vận dụng... 1.Kiểm tra bài củ ( 5 phút) - Nêu tính chất về GTLG của hai góc bù nhau . Tính giá trị lượng giác của góc1 350 2. Bài mới Hoạt động 1 : Bài tập 1 và 2 / sgk trang 43( 15 phút) Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1 : Học sinh sửa bài H2: Học sinh nhận xét bài làm của bạn và sửa chửa các sai sótH3: làm bài theo nhóm , nêu kết quả của nhóm mình H4: Học sinh sửa bài , lớp nhận xét... 1/sgk trang 43H2: - Gọi một em nhận xét bài làm của bạn -Nhận xét cho điểm H3: Hướng dẫn học sinh dùng máy tính bỏ túi và bảng 4 chữ số thập phân để tra các GTLG của góc bất kỳ để làm bài 2a/sgk trang 43H4 : Gọi một học sinh sửa bài 2b/sgk- Nhận xét bài làm của học sinh và cho điểm- Lưu ý hs : cos2 α = (cosα)2 khác cos2α Bài 1/sgk trang 43 Tính giá trị đúng của các biểu thức a)... TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (t1)I. Mục tiêu1. Về kiến thức- Định nghĩa góc giữa 2 vectơ, định nghĩa và ý nghĩa vật lý của tích vơ hướng, cách tính bình phương vô hướng của một vectơ. Biết cách chứng minh hai vectơ vng góc bằng cách dùng tích vơ hướng.2. Về kỹ năng- Thành thạo cách tính góc giữa 2 vectơ.- Thành thạo cách tính tích vơ hướng của 2 vectơ khi biết độ dài 2 vectơ và góc giữa 2 vectơ... nghĩa ( 10 phút)Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng H1: Nắm định nghĩa nửa đường tròn đơn vị Hiểu đ ược vấn đề mở rộng khái niệm các GTLG của góc α bất kỳ ( 00 ≤ α ≤ 1800) H2 : Nhắc lại định nghĩa T ìm được điều kiện của α để tanα và cotα có nghĩa H3 : Nêu được : ααααααsincoscotcossintan==H4 : Nêu đựơc các bướcxác định các GTLG của góc α cho trước bằng định... tam giác. A.Các tình huống học tập: *Tình huống 1: GV nêu vấn đề: Trong một tam giác có ba cạnh, ba góc .Vậy phải biết tối thiểu bao nhiêu yếu tố ta mới tính được các yếu tố cịn lại ? Để giải quyết vấn đề qua hoạt động 1 sau: + HĐ1: Tìm hiểu nhiệm vụ Đề bài tập: Bài toán1: Cho tam giác ABC. Biết a= 17, A = 3030°’, B= °70. Tính góc C và các cạnh b, c của tam giác đó. Bài tốn2: Cho tam giác . :GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ ( Từ 00 đến 1800) I .Mục tiêu 1. Về kiến thức - Học sinh nắm được định nghĩa các giá trị lượng giác. -312. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt 1. Củng cố :(7 phút ) - Nhắc lại định nghĩa , cách xác định giá trị lượng giác của một góc bất
- Xem thêm -

Xem thêm: GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ , GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ , GÍA TRỊ LƯƠNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ , H ướng dẫn bài tập về nhà : 3 phút Bài mới Hoạt động 1 : Bài tập 1 và 2 sgk trang 43 15 phút

Từ khóa liên quan