Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM

96 219 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 05:48

   B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN ÌNH HUN ÌNH CÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIP CÓ VN U T NC NGOÀI TI KHU CH XUT, KHU CÔNG NGHIP, KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH: NGUYÊN NHÂN VÀ GII PHÁP LUN VN THC S KINH T     B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN ÌNH HUN ÌNH CÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIP CÓ VN U T NC NGOÀI TI KHU CH XUT, KHU CÔNG NGHIP, KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH: NGUYÊN NHÂN VÀ GII PHÁP CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH MÃ S:60.34.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN KIM DUNG      MC LC Li cam oan xxx Các t vit tt xxx Phn m u 1 1. Gii thiu lý do chn  tài 1 2. Mc ích nghiên cu ca  tài 3 3. Phm vi và phng pháp nghiên cu 3 4. Ý ngha thc tin ca nghiên cu 4 5. B cc  tài 4 Chng 1: GII THIU V ÌNH CÔNG VÀ CÁC KHU CH XUT, KHU CÔNG NGHIP VÀ KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH 1.1 Gii thiu v ình công 6 1.1.1 Khái nim, c im, b n ch!t và d!u hiu ca ình công 6 Khái nim 6 ình công và bãi công 7 ình công và biu tình 7 B n ch!t ca ình công 8 1.1.2 Các d!u hiu c b n ca ình công 9 1.1.3 S chuyn ∀i b n ch!t các cu#c ình công  Vit Nam 10 1.1.4 Nguyên nhân gây ra ình công 11 1.1.5 Tác hi ca ình công 13 1.1.6 Th nào là m#t cu#c ình công h∃p pháp 14 1.1.7 Nh%ng iu cn tránh khi t∀ chc ình công 16 1.2 Gii thiu v khu ch xu!t - khu công nghip, khu công ngh cao 17 1.2.1 Gii thiu v khu ch xu!t, khu công nghip 17 1.2.2 Gii thiu khu công ngh Cao (KCNC) Thành ph H& Chí Minh 19 1.3 Tóm tt chng 1 21       Chng 2: NGUYÊN NHÂN ÌNH CÔNG T∋I CÁC DOANH NGHIP FDI ( KHU CH XUT, KHU CÔNG NGHIP VÀ KHU CÔNG NGH CAO THÀNH PH H CHÍ MINH 23 2.1 Tình hình ình công t n)m 1995 n nay 23 2.2 Xác ∗nh các nguyên nhân gây ra ình công trong khu ch xu!t và khu công ngh cao thành ph H& Chí Minh ……………… 24 2.2.1 Các nguyên nhân liên quan n v!n  tin lng, tin thng 25 Lng ti thiu và lng th+a thu,n 25 Kt qu kh o sát theo nhóm nguyên nhân liên quan n v!n  lng, thng………… 27 2.2.2 Các nguyên nhân liên quan n thi gian lao #ng 31 2.2.3 Các nguyên nhân liên quan n iu kin sinh hot và môi trng làm vic……………… 32 2.2.4 Các nguyên nhân liên quan n thái #, hành #ng i x− thiu v)n hóa ( xúc phm nhân ph.m, danh d, dân t#c, tôn giáo) ca ngi s− dng lao #ng và các nguyên nhân liên quan n ngi lao #ng 37 2.3 M#t s các cu#c ình công tiêu biu  các khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao 38 2.3.1 Các cu#c ình công do nguyên nhân liên quan n các v!n  v lng, thng óng vai trò ch o và là ngòi n∀ ca cu#c ình công 39 2.3.2 Các cu#c ình công do nguyên nhân liên quan n các v!n  v thi gian lao #ng óng vai trò ch o là git nc làm tràn ly gây ra các v!n  ình công………… 42 2.3.3 Các cu#c ình công có nguyên nhân liên quan n các v!n  v iu kin làm vic óng vai trò ch o và là ngòi n∀ d/n n ình công ………… . 43 2.4 Nh,n xét 45 2.5 Các nguyên nhân khác gây ra ình công 46 a. Thiu thng l∃ng, i thoi là nguyên nhân ca ình công 46       b. Vic thc thi pháp lu,t không hiu qu và m#t môi trng ng h# các nhà u t……………… 47 c. Công oàn  c!p doanh nghip yu kém 47 2.6 Tóm tt chng 2 49 Chng 3: M0T S GI1I PHÁP NH2M NG3N NG4A VÀ GI1I QUYT ÌNH CÔNG……… 51 3.1 Thách thc ca quan h lao #ng trong các khu ch xu!t, khu công nghip và khu ngh cao 51 3.1.1 Th∗ trng lao #ng khan him 51 3.1.2 Nh,n thc ca ngi lao #ng v ình công ã thay ∀i nhiu, mun ình công hn, bit cách t∀ chc ình công hn, ình công x y ra nhiu hn 52 3.1.3 ình công tip tc x y ra vi nh%ng nguyên nhân là ngi lao #ng mun nâng lng và c i thin iu kin làm vic hn là vi phm ca ngi s− dng lao #ng …… 52 3.2 Gi i pháp ng)n nga ình công 53 3.2.1 Phát trin các kênh thông tin thông sut 53 3.2.1.1 Thit l,p và duy trì kênh thông tin hai chiu gi%a ban giám c và ngi lao #ng 53 3.2.1.2 To h#p th góp ý 56 3.2.2 Phát trin quan h lao #ng tt 5p 56 3.2.2.1 Phát trin quan h lao #ng trong phm vi doanh nghip 56 3.2.2.2 Phát trin quan h lao #ng  tm v mô 59 3.2.3 Gi i pháp x− lý khi có d!u hiu hay nguy c x y ra ình công 60 3.3 Gi i pháp gi i quyt khi có ình công x y ra 61 3.4 Gi i quyt ình công thông qua quyt ∗nh ca th tng 66 3.5 Gi i quyt ình công thông qua quyt ∗nh ca Tòa án nhân dân 66       3.6 Kin ngh∗ các gi i pháp nh6m gi i quyt và ng)n nga ình công 67 3.6.1 Kin ngh∗ m#t s gi i pháp nh6m gi i quyt ình công 67 3.6.2 Nh%ng lu ý khi gi i quyt ình công 70 3.7 Tóm tt chng 3 70 KT LU7N… 72 PH8 L8C ……… xxx TÀI LIU THAM KH1O ……… xxx       LI CAM OAN Tác gi xin cam oan t!t c các n#i dung chi tit ca bài lu,n v)n này ∃c trình bày theo kt c!u và dàn ý ca tác gi vi s dày công nghiên cu, thu th,p và phân tích các tài liu có liên quan, &ng thi ∃c s óng góp ý kin ca Phó Giáo s – Tin s Trn Kim Dung  hoàn t!t lu,n v)n. Tác gi xin hoàn toàn ch∗u trách nhim vi cam kt trên. Hc viên: Nguyn ình Hu!n Lp: Qu n Tr∗ Kinh Doanh, K15       CÁC T4 VIT T9C KCNC Khu công ngh cao CNC Công ngh cao TLLTP T∀ng liên oàn lao #ng thành ph ILO T∀ chc lao #ng quc t PTMCNVN/ VCCI Phòng thng mi công nghip Vit Nam S LTBXH S lao #ng thng binh xã h#i Cty Công ty                PHN M U 1. Gii thiu lý do chn  tài Thi gian gn ây, tình trng ình công liên tip x y ra theo chiu hng gia t)ng, c bit trong các doanh nghip có vn u t nc ngoài, t,p trung  các công ty có l∃ng lao #ng ln trong các lnh vc nh giày da, may mc,in t−… Nh%ng cu#c ình công quy mô ln ti các khu công nghip, khu ch xu!t va qua ã ánh #ng xã h#i Vit Nam v m#t chiu xung #t mi ã n và s: sng chung lâu dài vi chúng ta: xung #t l∃i ích gi%a ch-th∃, gi%a ngi s− dng lao #ng và ngi lao #ng.Nh%ng ∗nh kin t b!t kì phía nào (dù là ng h# công nhân hay khuyn khích u t) u không có ích cho nh%ng chính sách dài hn. T khi ình công ∃c a vào b# Lu,t Lao #ng, ngi lao #ng thông qua i din ca mình hoc t∀ chc công oàn ã t∀ chc nhiu cu#c ình công theo quy ∗nh ca pháp lu,t, !u tranh òi quyn l∃i chính áng ca mình m#t cách h∃p pháp .Tuy nhiên, hu ht các cu#c ình công u mang tính t phát, trái vi quy ∗nh ca pháp lu,t. a s các trng h∃p ình công  ph n i ngi s− dng lao #ng do n∃ lng, thng hoc vi phm các cam kt khác vi ngi lao #ng, vi phm quy ∗nh ca pháp lu,t, hoc ch doanh nghip thng xuyên ép ngi lao #ng t)ng ca không úng qui ∗nh, iu kin lao #ng không ∃c  m b o M#t cu#c ình công dù din ra ngn hay kéo dài u  li h,u qu tiêu cc cho c ngi s− dng và ngi lao #ng. Do v,y vic ∀n ∗nh s n xu!t, khi li tinh thn làm vic, to s yên tâm cho ngi lao #ng b6ng các       iu ch;nh h∃p lý v chính sách sau khi cu#c ình công ch!m dt c<ng là iu cn làm trc tiên i vi doanh nghip. ình công trong các doanh nghip là m#t v!n  r!t r#ng nó din ra  mi ni, mi loi hình doanh nghip. Tuy nhiên thng kê cho th!y hai phn ba các cuôc ình công xy ra  các doanh nghiêp có vn u t nc ngoài, tp trung ch yu các tnh và thành ph phía Nam, ni có nhiu khu ch xut và khu công nghip ca c nc. Mc dù các doanh nghip này ch chim khong 3% tng s doanh nghip trên c nc nhng s dng ti 15% lc lng lao ng 1 . Thng kê t Ban Qu n lý các khu ch xu!t, khu công ngh cao thành ph H& Chí Minh cho th!y tình hình ình công ang có xu hng gia t)ng. C th, nm 2005 các khu ch xu!t, khu công ngh cao thành ph H& Chí Minh ch có 16 v ình công; nm 2006: 38 v; nm 2007: 62 v và ch mi 6 tháng u nm 2008: trên 60 v 2 M=i cu#c ình công u làm phát sinh nh%ng v!n  pháp lý, có khi là nh%ng v!n  r!t phc tp mà các quy ∗nh v lao #ng hin ti cha th bao quát ht. Thc t ã cho th!y nh%ng b!t c,p trong lý lu,n c<ng nh thc tin cu#c sng mà c)n nguyên xu!t phát t mâu thu/n l∃i ích trong quan h lao #ng, xung #t gi%a ch và th∃. Vì th trong bi c nh hin nay ca nc ta, v!n  này cn ∃c nghiên cu sâu  to c s lý lu,n cho vic gi i quyt nh%ng vng mc này.  tài: “ình công trong các doanh nghip có vn u t nc ngoài ti khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao thành ph H Chí Minh: Nguyên nhân và gi i pháp” ∃c thc hin nh6m giúp cho các nhà hoch ∗nh chính sách, các doanh nghip, các nhà qu n tr∗ nhân s có cái nhìn khoa hc v v!n  ình công.   Jan Jung Min. 2007.Tr.3.  Ngc L%.2008 [...]... cu#c ình công ch!m d t c . “ình công trong các doanh nghip có vn u t nc ngoài ti khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao thành ph H Chí Minh: Nguyên nhân và gi i pháp” ∃c thc hin nh6m giúp cho các. c<ng nh tìm kim c s khoa hc ca các cu#c ình công trong các doanh nghip FDI hot #ng trong các khu ch xu!t, khu công nghip và khu công nghê cao  thành ph H& Chí Minh. Ph. #ng và các nguyên nhân liên quan n ngi lao #ng 37 2.3 M#t s các cu#c ình công tiêu biu  các khu ch xu!t, khu công nghip và khu công ngh cao 38 2.3.1 Các cu#c ình công do nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM, Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM, Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao TPHCM

Từ khóa liên quan