Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang.doc

72 798 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:49

Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangPHẦN I: MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:Với xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn tín dụng cho các ngành nghề trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội ngày càng cao. Để có nguồn vốn đủ đáp ứng cho nhu cầu ngày càng phát triển, các tổ chức tín dụng (TCTD) cần hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đồng thời cũng phải đạt được mục tiêu kinh tế cho bản thân các TCTD đó. Như vậy hiệu quả kinh doanh của các TCTD không chỉ đơn thuần là hiệu quả về kinh tế mà còn là hiệu quả về mặt xã hội, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế vùng và đất nước.Trong tiến trình phát triển kinh tế, cùng với hệ thống ngân hàng cả nước, Ngân hàng Công thương Kiên Giang (NHCT KG) cũng góp phần vào việc cung ứng vốn cho tỉnh nhà nhằm hỗ trợ các ngành kinh tế trong tỉnh phát triển. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng cũng ngày càng sôi nổi hơn. Vì vậy, các nhà quản lý cần có phương hướng và biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh. Cũng như các Ngân hàng khác, NHCT Kiên Giang cũng cần phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp tự đánh giá mình về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy, khắc phục, cải tiến quản lý. Kết quả phân tích là cơ sở để đưa ra những quyết định quản trị đúng đắn, giúp dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro bất định.Kết quả kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch đều phải xem xét đánh giá, phân tích nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích kết quả kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có được các thông tin cần thiết để ra những quyết định sửa chữa điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành các quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là lý do tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang” để nghiên cứu.SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình1Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangII. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh trong ba năm gần đây giúp nhà lãnh đạo tìm ra được những biện pháp quản lý đúng đắn và kịp thời trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng là huy động vốn và cho vay, nên mục tiêu nghiên cứu hướng đến những vấn đề sau:- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn- Tình hình thu nợ và giải quyết nợ quá hạn- Tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Ngân hàng- Dựa vào các chỉ tiêu kinh tế tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:+ Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập những dữ liệu thực tế có liên quan đến việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong ba năm gần đây gồm:- Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh- Những quy định trong hoạt động của ngân hàng+ Phương pháp phân tích số liệu: Phân tích các chỉ tiêu kinh tế bằng phương pháp so sánh số tương đối, tuyệt đối kết hợp dùng đồ thị để biểu diễn những chỉ tiêu.IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:Do hạn chế về thời gian cũng như những kinh nghiệm thực tế, tôi không nghiên cứu phân tích chi tiết từng nghiệp vụ, hoạt động cụ thể mà chủ yếu chỉ nghiên cứu tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng, đánh giá kết quả hoạt động trong ba năm gần nhất (2003, 2004, 2005) nhằm đề ra biện pháp và phương hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo.Tuy đã rất cố gắng để hoàn thiện luận văn nhưng đề tài còn những sai sót nhất định. Vì vậy rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô, Ban giám đốc cùng cán bộ công nhân viên trong NHCT Kiên Giang và các bạn sinh viên.SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình2Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangPHẦN II: NỘI DUNGCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬNI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHg+kinh+doanh+doanh+nghiệp.htm' target='_blank' alt='phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp' title='phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHạt+động+kinh+doanh.htm' target='_blank' alt='bài tập phân tích hoạt động kinh doanh' title='bài tập phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANHoạt+động+kinh+doanh.htm' target='_blank' alt='tìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanh' title='tìm hiểu phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH='_blank' alt='phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp' title='phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp'>phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH'_blank' alt='kiến thức phân tích hoạt động kinh doanh' title='kiến thức phân tích hoạt động kinh doanh'>phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH'_blank' alt='tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh' title='tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh'>phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH_blank' alt='lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh' title='lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh'>phân tích hoạt động kinh doanh'>PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanhPhân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của quản lý kinh doanh, căn cứ vào các tài liệu hạch toán và các thông tin kinh tế khác, bằng những phương pháp nghiên cứu thích hợp, phân giải mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế nhằm làm rõ chất lượng của hoạt động kinh doanh, nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.2. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanhĐối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. 3. Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh- Là làm sao cho các con số trên các tài liệu hạch toán “biết nói” để người sử dụng chúng hiểu được tình hình và kết quả kinh doanh- Phân tích hoạt động kinh doanh căn cứ vào các tài liệu của hạch toán nghiên cứu đánh giá, từ đó đưa ra các nhận xét, trên cơ sở nhận xét đúng đắn thì mới đưa ra giải pháp đúng đắn- Vận dụng các phương pháp phân tích thích hợp để đưa ra kết luận sâu sắc sẽ là cơ sở để phát hiện và khai thác các khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, biện pháp quan trọng trong việc phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh.SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình3Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên Giang4. Khái niệm ngân hàng thương mạiNHTM ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa, nó kinh doanh loại hàng hóa rất đặc biệt đó là “tiền tệ”. Thực tế các NHTM kinh doanh “quyền sử dụng vốn tiền tệ”. Nghĩa là NHTM nhận tiền gửi của công chúng, của các tổ chức kinh tế, xã hội và sử dụng số tiền đó để cho vay và làm phương tiện thanh toán với những điều kiện ràng buộc là phải hoàn trả lại vốn gốc và lãi nhất định theo thời hạn đã thỏa thuận.Theo pháp lệnh “các TCTD” (1990) của Việt Nam thì NHTM được định nghĩa như sau:“NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán”. II. CÁC NGHỆP VỤ CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG 1. Nghiệp vụ huy động vốnĐể đáp ứng nhu cầu về vốn cho sự phát triển của nền kinh tế thì việc tạo lập vốn là vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Trong đó vốn tự có của các NHTM tham gia vào nguồn vốn cho vay chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, mà nguồn vốn chủ yếu để cấp tín dụng vào nền kinh tế là nguồn vốn huy động, chiếm tỉ lệ lớn trong tổng nguồn vốn. Việc huy động được nhiều vốn vừa đem lại lợi nhuận, vừa mở rộng hoạt động của Ngân hàng.1.1. Vốn tiền gửi1.1.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tếĐây là số tiền tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của họ được gửi tại Ngân hàng. Nó bao gồm một bộ phận vốn tiền tạm thời được giải phóng khỏi quá trình luân chuyển vốn nhưng chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng cho các mục tiêu định sẵn vào một thời điểm nhất định như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi.Các tổ chức kinh tế thường gửi tiền vào Ngân hàng dưới các hình thức sau:a. Tiền gửi không kỳ hạn: Tiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà khi gửi vào khách hàng gửi tiền có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho Ngân hàng và Ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu đó của khách hàng.SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình4Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangKhi gửi tiền, khách hàng được hưởng lãi suất, góp phần tăng lợi nhuận cho khách hàng nhưng khi có nhu cầu sử dụng thì họ lại chủ động rút ra. Mặt khác khách hàng còn được phép sử dụng tiền gửi để phục vụ cho việc thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng.Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn không ổn định, khách hàng có thể gửi vào và rút ra bất kỳ lúc nào song giữa việc gửi tiền và rút tiền có sự chênh lệch về thời gian và số lượng nên các loại tài khoản này luôn có số dư, Ngân hàng có thể huy động số dư đó làm nguồn vốn tín dụng cho vay.b.Tiền gửi có kỳ hạn:Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi vào có sự thỏa thuận về thời gian rút ra giữa Ngân hàng và khách hàng.Về nguyên tắc, người gửi tiền chỉ có thể rút tiền ra theo thời hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế do yếu tố cạnh tranh, để thu hút tiền gửi các Ngân hàng thường cho phép khách hàng được rút tiền trước thời hạn nhưng không được hưởng lãi suất, hoặc chỉ được hưởng một mức lãi suất thấp hơn hoặc phải chịu một mức phí đối với khoản tiền gửi tiết kiệm rút trước thời hạn theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm (theo Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004).Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn mang tính ổn định. Ngân hàng có thể sử dụng loại tiền này một cách chủ động làm nguồn vốn kinh doanh. Vì vậy, để khuyến khích khách hàng gửi tiền, các NHTM thường đưa ra nhiều loại kỳ hạn khác nhau như: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng… với mức lãi suất tương ứng theo nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao.1.1.2. Tiền gửi của dân cư:Tiền gửi của dân cư là một bộ phận thu nhập bằng tiền của dân cư gửi tại Ngân hàng. Tiền gửi dân cư bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm: là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận gửi tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.Đây là hình thức huy động truyền thống của Ngân hàng. Trong hình thức huy động này, người gửi tiền được cấp một thẻ tiết kiệm. Thẻ này được coi như giấy SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình5Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên Giangchứng nhận có tiền gửi vào quỹ tiết kiệm của Ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm của dân cư cũng được chia thành 2 loại: tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn.Thẻ tiết kiệm được xem là một chứng từ đảm bảo tiền gửi. Vì vậy, người gửi có thẻ tiết kiệm cũng có thể mang thẻ này đến Ngân hàng để cầm cố hoặc xin chiết khấu để vay tiền.1.1.3. Vốn huy động thông qua các chứng từ có giá:Giấy tờ có giá là chứng nhận của TCTD phát hành để huy động vốn, trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa TCTD và người mua.Đây là việc các NHTM phát hành các chứng từ như kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích, trái phiếu Ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn ngắn hạn và dài hạn vào Ngân hàng.Tại một số thời điểm đặc biệt, NHCT còn phát hành công cụ huy động đặc biệt như: tiết kiệm dự thưởng, kỳ phiếu dự thưởng, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm kèm quà tặng khuyến mãi.Việc phát hành các chứng từ có giá để huy động vốn chỉ được thực hiện sau khi đã tiến hành lên cân đối toàn hệ thống ngân hàng giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Khi khả năng nguồn vốn của toàn hệ thống không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn của cả hệ thống, nếu được Thống đốc NHNN chấp nhận thì các NHTM mới được phép phát hành các chứng từ có giá để huy động vốn.1.2. Các nguyên tắc quản lý tiền gửi của khách hàng:- Ngân hàng phải đảm bảo thanh toán kịp thời cho khách hàng. Theo đó Ngân hàng chỉ được sử dụng một tỷ lệ phần trăm tiền gửi nhất định để cho vay, số còn lại làm quỹ dự trữ đảm bảo thanh toán cho khách hàng.- Ngân hàng chỉ được thực hiện các khoản giao dịch trên tài khoản của khách hàng khi có lệnh của chủ tài khoản hoặc có sự uỷ nhiệm của chủ tài khoản. Ngoại trừ trường hợp khách hàng vi phạm luật chi trả và theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện các nghiệp vụ thanh toán thì khi đó Ngân hàng mới có quyền tự động trích các tài khoản tiền gửi của khách hàng để thực hiện các khoản thanh toán có liên quan.- Ngân hàng phải đảm bảo an toàn và bí mật cho chủ tài khoảnSVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình6Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên Giang- Ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm soát các giấy tờ thanh toán của khách hàng, các chứng từ thanh toán phải được lập theo đúng quy định. Ngân hàng phải kiểm tra con dấu và chữ ký của khách hàng, nếu không phù hợp thì Ngân hàng có thể từ chối thanh toán.- Khi có các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản của khách hàng thì Ngân hàng phải kịp thời gửi giấy báo có cho khách hàng. Cuối tháng, Ngân hàng phải gửi bản sao tài khoản hoặc giấy báo số dư cho khách hàng.2. Nghiệp vụ tín dụng:2.1. Khái niệm tín dụng:Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế-xã hội. Ngày nay, tín dụng được hiểu theo những định nghĩa sau:1/ Tín dụng là quan hệ kinh tế được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hay hiện vật, trong đó người đi vay phải trả cho người cho vay cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định.2/ Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các pháp nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hóa.3/ Tín dụng là một giao dịch giữa hai bên, trong đó một bên (trái chủ-người cho vay) cấp tiền, hàng hóa, dịch vụ, chứng khoán… dựa vào lời hứa thanh toán lại trong tương lai của bên kia (thụ trái- người đi vay).Như vậy, tín dụng có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nội dung cơ bản của những định nghĩa này là thống nhất, đều phản ánh một bên là người cho vay, còn bên kia là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên được ràng buộc bởi cơ chế tín dụng và pháp luật hiện tại.2.2. Bản chất tín dụng:Tín dụng thể hiện như một sự chuyển giao tạm thời quyền sử dụng một vật hoặc số tiền giữa người cho vay và người đi vay. Vì vậy, người ta có thể sử dụng được giá trị của hàng hóa trực tiếp hay gián tiếp thông qua trao đổi. Bản chất tín dụng thể hiện trong mối quan hệ kinh tế trong quá trình hoạt động của tín dụng và mối quan hệ của nó trong quá trình sản xuất.2.3. Phân loại tín dụng:Có rất nhiều cách phân loại tín dụng nhưng cách phổ biến nhất là phân loại theo thời gian. Căn cứ vào thời gian, tín dụng được chia thành ba loại:SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình7Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangTín dụng ngắn hạn: có thời hạn đến một nămTín dụng trung hạn: có thời hạn từ trên một năm đến năm nămTín dụng dài hạn: có thời hạn trên năm năm2.4. Nguyên tắc tín dụng:Khi tham gia vào quan hệ tín dụng, các doanh nghiệp vay vốn và các Ngân hàng đều quán triệt các nguyên tắc. Các nguyên tắc tín dụng được hình thành từ bản chất của tín dụng, được khẳng định trong thực tiễn hoạt động của các Ngân hàng và được pháp lý hóa.Trong kinh doanh tiền tệ, các Ngân hàng phải dựa trên các nguyên tắc này để xem xét xây dựng, thực hiện và xử lý những vấn đề liên quan đến tiền vay, khách hàng vay vốn phải tuân thủ và bị ràng buộc bởi các yêu cầu đặt ra theo xu hướng mà các nguyên tắc này đòi hỏi.Nguyên tắc 1: Tiền vay được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng.Nguyên tắc 2: Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã thỏa thuận trên hợp đồng tín dụng.2.5. Lãi suất tín dụng:Lãi suất huy động vốn: Là loại lãi suất mà các tổ chức tín dụng sử dụng để huy động vốn cho các mục tiêu hoạt động kinh doanh của mình như: lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Bảng 01: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHCT KIÊN GIANG NĂM 2005Chỉ tiêuTrả lãi sauTrả lãi trướcVND (%/tháng)Trả lãi định kỳ VND (%/tháng)VND(%/tháng)USD(%/năm)Không kỳ hạn 0,25 1,25 -Kỳ hạn 1 tháng 0,45 3,25 -Kỳ hạn 2 tháng 0,55 3,50 0,54Kỳ hạn 3 tháng 0,64 3,20 0,62Kỳ hạn 6 tháng 0,65 4,00 0,63Kỳ hạn 9 tháng 0,69 4,10 0,66Kỳ hạn 12 tháng 0,70 4,50 0,67Kỳ hạn 24 tháng 0,74 4,55 - 0,72Kỳ hạn 36 tháng 0,76 4,60 - 0,73SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình8Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangKỳ hạn 60 tháng 0,77 4,80 - 0,74Lãi suất cho vay: là tỷ lệ % giữa số lợi tức thu được trong kỳ so với số vốn cho vay phát ra trong thời kỳ nhất định, thông thường lãi suất tính cho năm, quý, tháng…Tùy theo từng phương pháp cho vay và cách trả lãi, Ngân hàng có thể sử dụng hai cách tính lãi độc lập: Cách 1: Không nhập vốn gốc mà chỉ tính một lần vào cuối kỳ hạn gọi là cách tính lãi đơn Cách 2: Lãi tính theo lối nhập vào vốn gốc từng kỳ để tăng vốn gọi là cách tính lãi kép. Do đó, cùng một khoản vốn cho vay sau một thời gian nhất định tùy theo cách tính lãi sẽ tạo ra những khoản thu khác nhau. Tuy nhiên, với cách tính lãi như thế nào thì lãi suất cho vay cũng đảm bảo theo công thức sau:Lãi suất cho vay = Chi phí vốn + Chi phí rủi ro tín dụng + Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng Bảng 02: LÃI SUẤT CHO VAY, CẦM ĐỒ & PHÍ DỊCH VỤ CỦA NHCT KIÊN GIANG NĂM 2005I/ Lãi suất cho vay Lãi suất trong hạn Lãi suất quá hạn1/ Cho vay ngắn hạn bằng đồng VN 0,95%/tháng 1,425%/tháng2/ Cho vay trung, dài hạn bằng đồng VN 1,04%/tháng 1,56%/tháng(Theo phương thức thả nổi)Trong đó: Lãi suất cơ sở 8,4%/nămPhí Ngân hàng 4,08%/năm3/ Cho vay ngắn hạn bằng đô la Mỹ4/ Cho vay trung, dài hạn bằng đô la Mỹ5/ Cho vay ngắn hạn ở nông thôn 1%/tháng 1,5%/tháng6/ Cho vay trung, dài hạn ở nông thôn 1,1%/tháng 1,65%/tháng7/ Cho vay trung, dài hạn vốn Việt Đức 0,73%/tháng8/ Cho vay CB-CNV (Ngắn, T & DH) 0,95-1,04%/thángII/ Lãi suất cho vay dịch vụ cầm đồ- Lãi suất dịch vụ cầm vàng và chứng từ có giá0,95%/tháng 1,425%/tháng- Lãi suất dịch vụ cầm đồ khácIII/ Phí bảo lãnh- Tính trên số tiền được bảo lãnh: 2%/năm- Mức thu phí bảo lãnh tối thiểu : 100.000 đồngSVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình9Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangIV/ Phí khác - Phí phạt chậm trả lãi tiền vay: 0,5%/tháng x số tiền chậm trả lãi x số ngày chậm trả lãi- Phí gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ: 0,1%/tháng x số tiền gia hạn, điều chỉnh- Phí vay trả trong ngày là: 0,1% trên số tiền trả- Phí cam kết sử dụng vốn: 0,3% trên số tiền chưa rút vốn3. Rủi ro tín dụng:3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng:Rủi ro tín dụng là rủi ro do một hoặc một nhóm khách hàng không thực hiện được các nghiệp vụ tài chính đối với Ngân hàng. Hay nói cách khác rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi xuất hiện những biến cố không lường trước được do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà khách hàng không trả được nợ cho ngân hàng một cách đầy đủ cả gốc và lãi khi đến hạn, từ đó tác động xấu đến hoạt động và có thể làm cho Ngân hàng bị phá sản.Đây là rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra và thường gây hậu quả nặng nề nhất. Thông thường ở các nước, nghiệp vụ tín dụng mang lại 2/3 thu nhập cho Ngân hàng. Còn ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thu nhập từ hoạt động tín dụng mang lại thường chiếm 70% - 90% tổng thu nhập. Nhưng đồng thời trong lĩnh vực này cũng chứa đựng nhiều rủi ro bởi các khoản tiền cho vay bao giờ cũng có xác suất vỡ nợ cao so với những khoản đầu tư khác.3.2. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra:3.2.1. Đối với ngân hàng:Rủi ro tín dụng sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng như thiếu tiền chi trả cho khách hàng, vì phần lớn nguồn vốn hoạt động của ngân hàng là nguồn vốn huy động, mà khi ngân hàng không thu hồi được nợ gốc và lãi trong cho vay thì khả năng thanh toán của ngân hàng dần dần lâm vào tình trạng thiếu hụt.Như vậy, rủi ro tín dụng sẽ làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thanh toán, làm cho ngân hàng lỗ và có nguy cơ bị phá sản.3.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội:SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hoà Bình10[...]... vốn điều hòa của NHCT Việt Nam khi cần thiết. Tình hình nguồn vốn được thể hiện qua bảng sau:SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hồ Bình31 Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Cơng Thương Kiên GiangPHẦN II: NỘI DUNGCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬNI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên... cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.2. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến q trình và kết quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. 3. Mục tiêu của phân tích hoạt động kinh doanh - Là làm sao cho các con số trên các tài liệu hạch tốn “biết... tiêu kinh tế tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:+ Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập những dữ liệu thực tế có liên quan đến việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong ba năm gần đây gồm:- Bảng cân đối kế toán - Kết quả hoạt động kinh doanh - Những quy định trong hoạt động của ngân hàng+ Phương pháp phân tích số liệu: Phân. .. Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Cơng Thương Kiên GiangII. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh trong ba năm gần đây giúp nhà lãnh đạo tìm ra được những biện pháp quản lý đúng đắn và kịp thời trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng là huy động vốn và cho vay, nên mục tiêu nghiên cứu hướng đến những vấn đề sau:- Tình hình huy động. .. lý nhất. V. PHÂN TÍCH THU NHẬP, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN:Nâng cao thu nhập, giảm thiểu chi phí kéo theo sự gia tăng lợi nhuận là kỳ vọng cuối cùng của bất kỳ đơn vị kinh doanh nào. Lợi nhuận là nguồn tạo vốn kinh SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hồ Bình49 Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Cơng Thương Kiên GiangCHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH I. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN:Yếu... kết quả hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của quản lý kinh doanh, căn cứ vào các tài liệu hạch tốn và các thơng tin kinh tế khác, bằng những phương pháp nghiên cứu thích hợp, phân giải mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế nhằm làm rõ chất lượng của hoạt động kinh doanh, nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.2.... Kết quả phân tích là cơ sở để đưa ra những quyết định quản trị đúng đắn, giúp dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro bất định.Kết quả kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ kinh doanh hoàn thành hay khơng hồn thành kế hoạch đều phải xem xét đánh giá, phân tích nhằm tìm ra các ngun nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh. .. nghiệp. Phân tích kết quả kinh doanh giúp nhà lãnh đạo có được các thơng tin cần thiết để ra những quyết định sửa chữa điều chỉnh kịp thời nhằm đạt mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành các quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng chính là lý do tơi quyết định chọn đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang” để nghiên cứu.SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hồ Bình1 Phân. .. kinh tế:Bên cạnh sự gia tăng của doanh số cho vay, doanh số thu nợ của Ngân hàng qua ba năm cũng tăng lên đáng kể. Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế của Ngân hàng được thể hiện ở bảng sau:SVTH: Nguyễn Thanh Dung GVHD: Ths. Trương Hồ Bình39 Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Cơng Thương Kiên GiangNhư vậy, NHCT Kiên Giang luôn đạt được các chỉ tiêu tài chính về hiệu quả hoạt động. .. động kinh doanh tại ngân hàng Cơng Thương Kiên GiangBiểu đồ 04: TÌNH HÌNH THU N26,8137,2145,23758,89674,9602,5302004006008002003 2004 2005 NămTỉ đồngQuốc doanh Ngoài quốc doanh 3. Phân tích dư nợ 3.1. Dư nợ theo thành phần kinh tế Phân theo thành phần kinh tế thì dư nợ được phân theo hai thành phần kinh tế chính gồm: quốc doanh và ngồi quốc doanh. Bảng 13: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH . Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh ối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân. Trương Hoà Bình1 Phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Kiên GiangII. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang.doc, Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang.doc, Phân tích hoạt động kinh doanh tại NHCT Kiên Giang.doc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG, CÁC NGHỆP VỤ CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG 1. Nghiệp vụ huy động vốn, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:, VAI TRỊ, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG: 1. Vai trò: CƠ CẤU TỔ CHỨC: 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:, PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN:, TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN:, RỦI RO NỢ QUÁ HẠN 1. Tình hình nợ quá hạn:, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG:, PHÂN TÍCH THU NHẬP, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN:, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG: MỘT SỐ BIỆN PHÁP: 1.Về huy động vốn:, KẾT LUẬN:

Từ khóa liên quan