Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

83 477 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 00:53

2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THANH HƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CHỢ LỚN GIAI ĐOẠN 2011- 2012 Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu ñược nêu trong bản luận văn là trung thực. Những phân tích ñánh giá trong bản luận văn này là của tôi, chưa ñược công bố ở các công trình khác. Người cam ñoan Phan Thị Thanh Hương 4 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG I 11 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của NHTM 11 1.1.1 Khái niệm về cho vay tiêu dùng 11 1.1.2 Đặc ñiểm cho vay tiêu dùng 11 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 12 1.1.4 Tác dụng của cho vay tiêu dùng 15 1.1.5 Quy trình cho vay tiêu dùng 16 1.2. Cạnh tranh trong hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của NHTM 18 1.2.1 Khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng 18 1.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18 1.2.3 Yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng 21 1.3 Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng 26 1.3.1 Nhóm biện pháp trực tiếp 26 1.3.2 Nhóm biện pháp gián tiếp 27 CHƯƠNG 2 30 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH CHỢ LỚN 2.1 Giới thiệu tổng quát về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 30 2.1.2 Một số thành tựu ñạt ñược 33 2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 34 2.1.4 Quá trình ra ñời và phát triển của chi nhánh Chợ Lớn 36 2.1.5 Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 36 2.1.6. Chức năng hoạt ñộng của các phòng ban 37 2.2. Giới thiệu hoạt ñộng phòng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 38 5 2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 38 2.3.1 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 38 2.3.2 Lãi suất cho vay và phương thức tính lãi 43 2.3.3 Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 44 2.4 Đánh giá hoạt ñộng cho vay tiêu dùng và khả năng cạnh tranh trong hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 62 CHƯƠNG 3 68 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH CHỢ LỚN GIAI ĐOẠN 2011- 2012 3.1 Xu hướng phát triển cho vay tiêu dùng trong thời gian sắp tới 68 3.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn 68 3.2.1 Định hướng chung 68 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt ñộng cho vay tiêu dùng 69 3.3 Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn. Giai ñoạn 2011- 2012 70 3.3.1 Hoàn thiện chính sách tín dụng 70 3.3.2 Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng 71 3.3.3 Mở rộng quan hệ với các ñơn vị hỗ trợ hoạt ñộng ngân hàng 71 3.3.4 Nâng cao hiệu quả của hoạt ñộng Marketing 72 3.3.5 Đổi mới công nghệ ngân hàng 79 3.3.6 Tăng cường huy ñộng vốn trung và dài hạn 80 3.3.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 Kết luận 82 Tài liệu tham khảo 83 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TMCP THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHNN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CBTD CÁN BỘ TÍN DỤNG SXKD SẢN XUẤT KINH DOANH TCKT TỔ CHỨC KINH TẾ CN CHI NHÁNH KH KHÁCH HÀNG UNDP CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME) 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1 : Các chỉ tiêu ñánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng Bảng 2 : Các chỉ tiêu về tăng trưởng và kết quả kinh doanh. Bảng 2.1: Tình hình huy ñộng vốn giai ñoạn 2008 – 2009 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn theo ñối tượng khách hàng Bảng 2.3: Nguồn vốn huy ñộng theo loại tiền Bảng 2.4: Nguồn vốn huy ñộng xét theo kỳ hạn Bảng 2 .5 : Doanh số cho vay tiêu dùng theo ñối tượng cho vay Bảng 2.6 : Doanh số cho vay tiêu dùng theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.7: Doanh số cho vay tiêu dùng theo hình thức cho vay Bảng 2.8: Doanh số thu nợ theo ñối tượng cho vay Bảng 2.9: Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.10: Doanh số thu nợ theo hình thức cho vay Bảng 2.11: Dư nợ cho vay theo ñối tượng cho vay Bảng 2.12: Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.13: Dư nợ cho vay theo hình thức cho vay Bảng 2.14: Tình hình dư nợ phân theo các nhóm nợ Bảng 2.15: Nợ quá hạn theo ñối tượng cho vay Bảng 2.16: Nợ quá hạn theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.17: Nợ quá hạn theo hình thức cho vay Bảng 2.18:Thu lãi từ cho vay tiêu dùng Bảng 2.19: Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ Bảng 2.20: Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng 8 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài: Trong những năm vừa qua, hoạt ñộng của hệ thống NHTM Việt Nam ñã có những chuyển biến sâu sắc. Quy mô hoạt ñộng kinh doanh ngày càng mở rộng cả về số lượng lẫn phạm vi, các loại hình kinh doanh ña dạng và phong phú hơn. Trong hoạt ñộng tín dụng, bên cạnh việc không ngừng mở rộng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp, hoạt ñộng cho vay tiêu dùng cũng ñược mở rộng và phát triển khá mạnh. Đặc biệt trong các ngân hàng thương mại cổ phần. Hoạt ñộng cho vay tiêu dùng, trên thực tế ñã góp phần quan trọng ñối với kinh tế xã hội. Thông qua cho vay tiêu dùng, hệ thống ngân hàng ñã góp phần ổn ñịnh ñời sống của người lao ñộng. Đây ñược coi là sự ñóng góp của ngành ngân hàng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á là một ngân hàng cổ phần ñược thành lập năm 1994, ñến nay ñã trãi qua hơn 16 năm hoạt ñộng và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có mặt sớm ở Việt Nam. Hoạt ñộng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có sự phát triển khá tốt. Trong những năm gần ñây hoạt ñộng cho vay tiêu dùng ñang ñược quan tâm phát triển, nhất là tại các chi nhánh phía Nam. Trong ñó, hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Chợ lớn là một ñiển hình, và ñược coi là lá cờ ñầu trong cho vay tiêu dùng của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Việc mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Chợ lớn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ñang ñược khuyến khích mạnh mẽ. Với lý do ñó, tôi quyết ñịnh chọn ñề tài “Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn Giai ñoạn 2011- 2012” làm luận văn tốt nghiệp Cao học ngành Kinh tế - Tài chính Ngân hàng. Qua nghiên cứu ñề tài này, tác giả mong góp một phần nhỏ trong việc ñề xuất các giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Chợ lớn trong giai ñoạn 2 năm tới và cả trong tương lai xa hơn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nhằm ñáp ứng 3 mục tiêu: 9 Một là: Làm sáng tỏ những vấn ñề lý luận về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích các yếu tố và khả năng cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Hai là: Phản ánh, phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn trong thời gian từ 2008 ñến 2009. Ba là: Nghiên cứu và ñề xuất các giải pháp nhằm mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - chi nhánh Chợ lớn giai ñoạn 2011 ñến 2012. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại nói chung và của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn nói riêng trong giai ñoạn 2008-2009. Qua ñó nêu ra các giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn giai ñoạn 2011- 2012. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực tiễn hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. 4. Phương pháp nghiên cứu Tác giả chọn phương pháp Thống kê và phương pháp Phân tích ñịnh lượng ñể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu. Các phương pháp này cho phép tiếp cận và giải quết vấn ñề dựa trên các số liệu thống kê, báo cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn . Các giải pháp ñề xuất cũng dựa trên cơ sở thực tiễn nhằm tạo tính khả thi và hiện thực trong nghiên cứu. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài Luận văn có ý nghĩa về phương diện khoa học. Qua nghiên cứu ñề tài, luận văn góp phần hệ thống hóa các vấn ñề có tính khoa học và thực tiễn về cho vay tiêu dùng của NHTM. Qua ñó phân tích thực trạng hoạt ñộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn mà ñưa ra giải pháp ñể mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng trong thời gian tới, thuộc giai ñoạn 2011- 2012 tại chi nhánh Chợ lớn. 6. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược trình bày gồm 3 chương: 10 Chương 1: Tổng quan về cho vay tiêu dùng và vấn ñề cạnh tranh trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ lớn giai ñoạn 2011 – 2012. 11 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về cho vay tiêu dùng của NHTM: 1.1.1 Khái niệm về cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là một trong những nghiệp vụ của ngân hàng. Cho vay tiêu dùng là một khái niệm chỉ mối quan hệ về kinh tế trong ñó ngân hàng chuyển cho khách hàng quyền sử dụng một lượng giá trị (tiền) với những ñiều kiện mà hai bên ñã thỏa thuận nhằm giúp người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo ñiều kiện cho họ có thể hưởng một mức sống cao hơn . 1.1.2 Đặc ñiểm cho vay tiêu dùng − Quy mô của từng hợp ñồng cho vay thường nhỏ, dẫn ñến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. − Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phải phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Khi nền kinh tế thịnh vượng, ñời sống của người dân ñược nâng cao thì nhu cầu vay tiêu dùng lại càng cao. Vào các dịp lễ tết, nhu cầu mua sắm nhiều thì số lượng các khoản vay cũng tăng lên. − Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng phụ thuộc chặt chẽ vào mức thu nhập và trình ñộ học vấn. Những người có thu nhập khá và tương ñối ñều sẽ tìm tới cho vay tiêu dùng bởi họ có khả năng trả ñược nợ. − Khách hàng vay tiêu dùng thường là các cá nhân nên việc chứng minh tài chính thường khó. Nếu như các doanh nghiệp có bảng cân ñối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh ñể chứng minh nguồn thu nhập và chi tiêu của mình thì các cá nhân vay tiêu dùng muốn chứng minh tài chính cùa mình thường phải dựa vào tiền lương, sự suy ñoán chứ không có bằng chứng rõ ràng. − Cho vay tiêu dùng có ñộ rủi ro cao bởi nguồn trả nợ của người vay có thể biến ñộng lớn, nó phụ thuộc vào quá trình làm việc, kinh nghiệm, tài năng và sức khỏe của người vay… Nếu người vay bị chết, ốm hoặc mất việc làm ngân hàng sẽ rất khó thu lại ñược nợ. Do ñó, các ngân hàng thường yêu cầu lãi suất cao, yêu cầu người vay phải mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa ñã mua… [...]... tiêu dùng Chương I cũng ñã trình bày lý thuy t chung v gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh trong cho vay tiêu dùng c a các ngân hàng thương m i 29 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N ĐÔNG NAM Á - CHI NHÁNH CH L N 2.1 Gi i thi u t ng quát v Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng thương m i C ph n Đông. .. s thanh toán ti n cho công ty bán l Cu i cùng ngư i tiêu dùng thanh toán ti n tr góp cho ngân hàng Cho vay tiêu dùng gián ti p có m t s ưu ñi m sau: − Cho phép ngân hàng d dàng tăng doanh s cho vay tiêu dùng − Gi m ñư c chi phí trong cho vay − M r ng quan h v i khách hàng và các ho t ñ ng ngân hàng khác − Vay v n ñúng m c ñích Cho vay tiêu dùng gián ti p có m t s như c ñi m sau: − Ngân hàng không... p v i ngư i tiêu dùng ñã ñư c bán ch u, do ñó thông tin v khách hàng ñôi khi không chính xác, không tìm hi u k ñư c khách hàng có th d n t i r i ro cho ngân hàng − Thi u s ki m soát c a ngân hàng khi công ty bán l th c hi n vi c bán ch u hàng hóa − K thu t nghi p v cho vay tiêu dùng gián ti p có tính ph c t p cao Cho vay tiêu dùng tr c ti p Là các kho n cho vay tiêu dùng trong ñó ngân hàng tr c ti... khách hàng nên hi u rõ khách hàng − Khi khách hàng có quan h tr c ti p v i ngân hàng, có r t nhi u l i th có th phát sinh, có kh năng làm th a mãn quy n l i cho c hai phía khách hàng l n ngân hàng 1.1.4 Tác d ng c a cho vay tiêu dùng Đ i v i ngân hàng Ngoài hai như c ñi m l n c a cho vay tiêu dùng là r i ro và chi phí cao, cho vay tiêu dùng có nh ng l i ích và vai trò quan tr ng ñ ngân hàng thúc ñ y cho. .. ng cho vay tiêu dùng ñư c ch m ñi m qua b ng sau: 19 B ng 1: Các ch tiêu ñánh giá ch t lư ng cho vay tiêu dùng TT Ch tiêu Đi m s I Hư ng d n th t c cho khách hàng vay 1 CBTD hư ng d n t n nơi cho khách hàng có nhu c u vay 10 2 G i email cho khách hàng (v th t c ñi u ki n vay) 8 3 Khách hàng ch ñư c hư ng d n khi ñ n t n tr s ngân hàng 6 II Đi n thông tin trong t khai v nhân thân lai l ch khách hàng, ... Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, ñ t dư i s ch ñ o tr c ti p, ñ i di n pháp nhân c a Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, có con d u riêng M i ho t ñ ng c a chi nhánh ñ u tuân th theo pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Lu t các T ch c tín d ng, ch u s lãnh ñ o và ki m tra ho t ñ ng c a Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2.1.5 Ch c năng và nhi m v c a Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Ch L n Tùy... G m Giám ñ c và m t phó Giám ñ c ch u trách nhi m ñi u hành, qu n lý m i ho t ñ ng c a chi nhánh, tr c ti p phê duy t cho vay theo m c c p phán quy t cho vay t i ña, ch u trách nhi m trư c T ng Giám ñ c Ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong m i ho t ñ ng c a chi nhánh Phòng K Toán: Đóng vai trò quan tr ng trong vi c ho ch toán th c hi n báo cáo ñ nh kỳ theo quy ñ nh c a NHNN, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, th... ti n vay ñư c khách hàng thanh toán cho ngân hàng m t l n khi ñ n h n, áp d ng v i các kho n vay có giá tr nh , th i h n ng n Cho vay tiêu dùng tu n hoàn: Là các kho n cho vay tiêu dùng trong ñó ngân hàng cho phép khách hàng s d ng th tín d ng ho c phát hành lo i sec ñư c phép th u chi d a trên tài kho n vãng lai Theo phương th c này, trong th i h n ñư c th a thu n trư c, căn c vào nhu c u chi tiêu. .. c a khách hàng ñ cho ra ñ i nh ng s n ph m hoàn h o nh t Ph c v cho chi n lư c bán l SeABank ñã, ñang và s gi i thi u hàng lo t s n ph m d ch v ti n ích như Cho vay tiêu dùng - SeABuy, Cho vay mua ôtô - SeACar, Cho vay mua, s a ch a nhà - SeAHome, Cho vay khuy n h c - SeAStudy, Cho vay nhanh mua ôtô - SeACar Business, Chi tr lương qua tài kho n - SeAPay, D ch v ngân hàng qua ñi n tho i 24/7 - SeACall... hi n quy ch cho vay tiêu dùng Bư c 2: Th m ñ nh cho vay tiêu dùng: Đây là khâu quan tr ng nh t trong quy trình cho vay tiêu dùng, quy t ñ nh ch t lư ng cho vay, nó bao g m các n i dung sau: − Th m ñ nh nhân thân ngư i vay v n và ngư i b o lãnh (n u có): Cán b tín d ng ph i ñ m b o khách hàng vay v n có ñ y ñ năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s , ñ tư cách pháp lý vay v n ngân hàng ñ ng th . ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi. trong cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Hai là: Phản ánh, phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn. “Giải pháp mở rộng hoạt ñộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Chợ lớn Giai ñoạn 201 1- 2012” làm luận văn tốt nghiệp Cao học ngành Kinh tế - Tài chính Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ, Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ, Gỉai pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông nam á - chi nhánh chợ lớn Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan