Nuôi trồng và xác định thành phần Amino acid

51 401 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2013, 20:11

Nuôi trồng và xác định thành phần Amino acid của một số nấm bào ngư bằng kĩ thuật sắc kí lỏng cao áp BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2001-2005 Sinh viên thực hiện: ĐOÀN BẢO QUỐC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2005 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC) Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. LÊ ĐÌNH ĐÔN ĐOÀN BẢO QUỐC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 9/2005 ii LỜI CẢM TẠ CHÂN THÀNH CẢM ƠN: Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Bộ môn Bảo vệ Thực vật Quí thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho chúng tôi trong suốt quá trình học tại trƣờng. TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN Thầy Lê Đình Đôn đã tận tình hƣớng dẫn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành khóa luận này. Thầy Bùi Cách Tuyến, Thầy Bùi Minh Trí đã tạo điều kiện cho tôi thực tập tại Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh. Cô Trần Thị Dung, Thầy Lƣu Phúc Lợi, Thầy Nguyễn Văn Cƣờng, Anh Mai Huy Hoàng đã giúp tôi có trang thiết bị cũng nhƣ phòng thí nghiệm để hoàn thành khóa luận. Các anh chị ở Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi hòan thành khóa luận. Anh Lê Viết Ngọc Viện hạt nhân Đà Lạt, anh Hoàng trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp giống nấm bào ngƣ cho tôi thực hiện khóa luận. Các thành viên lớp Công Nghệ Sinh Học 27 đã động viên, giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập. iii TÓM TẮT Đoàn Bảo Quốc, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích amino acid trên nấm bào ngƣ Pleurotus spp. bằng sắc ký lỏng cao áp - high performance liqud chromatography (HPLC) thời gian từ 14/2/2005 đến 18/8/2005. Hội đồng hƣớng dẫn: TS. Lê Đình Đôn Khóa luận đƣợc thực hiện trên đối tƣợng nấm bào ngƣ Pleurotus spp Đây là loại nấm rất phổ biến trên thị trƣờng Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng tôi tiến hành trồng nấm tại Trung tâm Công Nghệ Sinh Học sử dụng thiết bị là sắc ký lỏng cao áp (HPLC) của Trung tâm Hóa Lý đều thuộc Trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Những kết quả đạt đƣợc: Nuôi trồng đƣợc 4 dòng nấm Pleurotus spp. trên cơ chất là mùn cƣa có bổ sung thêm cám gạo, một số chất khác. Phân tích định lƣợng đƣợc 17 amino acid trong 2 loài nấm Pleurotus flabellatus Pleurotus pulmonarius. Từ đó chúng tôi tiến hành so sánh thành phần amino acid của chúng với một số rau quả khác, với một số nấm khác so sánh giữa chúng. iv MỤC LỤC CHƢƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm ta i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh sách các chữ viết tắt . vi Danh sách các hình . vii Danh sách các bảng . viii 1. MỞ ĐẦU . 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích 2 1.3. Yêu cầu 1.4. Nội dung thực hiện 2 2. TỔNG QUAN . 3 2.1. Nấm trồng 3 2.1.1. Khái niệm về nấm 3 2.1.2. Sinh sản chu trình sống . 5 2.1.3 Đặc điểm biến dƣỡng sinh lý . 7 2.2. Nấm bào ngƣ 8 2.2.1. Giới thiệu . 8 2.2.2. Một số loài nấm bào ngƣ đƣợc nuôi trồng ở VIệt Nam 9 2.2.2.1. Nấm bào ngƣ Pleurotus florida 10 2.2.2.2. Nấm bào ngƣ Pleurotus sajor-caju . 10 2.2.2.3. Nấm bào ngƣ Pleurotus pulmonarius . 11 2.2.2.4. Nấm bào ngƣ Pleurotus abalonus . 11 2.3. Phƣơng pháp sắc ký . 12 2.3.1. Đặc điểm chung của phƣơng pháp sắc ký . 12 2.3.2. Cơ sở của phƣơng pháp sắc ký 12 2.4. Một số phƣơng pháp sắc ký trong phân tich amino acid . 13 v 2.4.1. Sắc ký giấy (Paper chromatography) . 13 2.4.2. Sắc ký lớp mỏng ( Thin layer chromatography _TLC) . 14 2.4.3. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 15 2.4.3.1. Pha tĩnh 15 2.4.3.2. Pha động 16 2.4.3.3. Bộ dụng cụ HPLC . 16 2.5. Các bƣớc phân tích amino acid . 17 2.5.1. Quá trình thủy phân (Hydrolysis) 17 2.5.2. Quá trình tạo dẫn xuất (Derivatisation) 19 2.5.3. Phân tách trên HPLC . 20 2.5.4. Phân tích tính toán dữ liệu 21 2.4.4.1. Định tính 21 2.4.4.2. Định lƣợng . 21 2.6. Phân tích amino acid trên nấm bào ngƣ 23 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1.Thời gian địa điểm thực hiện . 23 3.1.1. Thời gian thực hiện . 23 3.1.2 .Địa điểm . 23 3.1.3.Vật liệu nghiên cứu . 23 3.2. Hóa chất dụng cụ 23 3.2.1. Hóa chất . 23 3.2.2. Dụng cụ thiết bị . 24 3.3. Phƣơng pháp nhân giống trồng nấm . 24 3.3.1. Môi trƣờng . 24 3.3.2. Phƣơng pháp 24 3.2.2.1. Chuẩn bị môi trƣờng PGA . 24 3.2.2.2. Chuẩn bị môi trƣờng hạt . 24 3.3.2.3. Chuẩn bị môi trƣờng giá môi . 25 3.2.2.4. Chuẩn bị môi trƣờng nuôi trồng 25 3.2.2.5. Tóm tắt quy trình . 26 3.3.3. Phân tích amino acid 26 3.3.3.1.Thủy phân mẫu . 26 vi 3.3.3.2. Tạo dẫn xuất: . 27 3.3.3.3. Phân tích HPLC . 28 3.3.3.4. Phân tích tính toán kết quả . 28 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1. Kết quả . 29 4.1.1. Kết quả trồng nấm 29 4.1.1.1. Sự tăng trƣởng của hệ sợi trên các môi trƣờng . 29 4.1.1.2. Sự hình thành quả thể 30 4.1.2. Kết quả phân tích amino acid 32 5. KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 5.1. Kết luận 35 5.2. Đề nghị . 35 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACN:Acetonitril HPLC: High performance liquid chromatography TLC: Thin layer chromatography PITC: phenylisothiocyanate PTC: phenylisocarbamyl TEA: Triethylamine. viii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1. Cấc trúc tế bào nấm 3 Hình 2.2. Chu kỳ sống của nấm đảm 6 Hình 2.3. Pleurotus pulmonarius . 11 Hình 2.4. Pleurotus abalonus . 11 Hình 2.5 Pleurotus sp 11 Hình 2.6. Pleurotus floridanus . 11 Hình 2.7. Mô hình sắc ký giấy . 14 Hình 2.8. Mô hình sắc ký lớp mỏng . 14 Hình 2.9. Bộ dụng cụ HPLC 16 Hình 2.10. Thủy phân protein bằng HCl 18 Hình 2.11. Tạo dẫn xuất amino acid bằng PITC 20 Hình 2.12. Kết quả phân tích amino acid trên Pleurotus sp bởi sắc ký giấy tròn . 22 Hình 4.1. Sinh trƣởng trên môi trƣờng hạt của Pleurotus floridanus, Pleurotus flabellatus, Pleurotus flabellatus 31 Hình 4.2. Pleurotus abalonus trên giá mô 31 Hình 4.3. Bào tử Pleurotus abalonus . 31 Hình 4.4. Bào tử đảm Pleurotus floridanus 31 Hình 4 .5. Bào tử đảm Pleurotus abalonus 31 Hình 4.6. Quả thể nấm Pleurotus floridanus 32 Hình 4.7. Quả thể nấm Pleurotus abalonus . 32 Hình 4.8 Quả thể nấm Pleurotus flabellatus 32 Hình 4.9 Quả thể nấm Pleurotus pulmonarius 32 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG . TRANG Bảng 2.1. Nhiệt độ thích hợp đối với một số nấm bào ngƣ 10 Bảng 2.2. Các dạng sắc ký cơ bản 13 Bảng 4.1. Thời gian lan tơ đầy thiết bị của các dòng nấm . 29 Bảng 4.2. Đặc tính quả thể của các dòng nấm . 30 Bảng 4. 3. Thành phần amino acid trên Pleurotus pulmonaius, Pleurotus flabellatus 33 [...]... một số loài đã đƣợc biết rất rõ về thành phần dinh dƣỡng, một số loài còn lại thành phần này vẫn chƣa đƣợc công bố chính thức, đặc biệt là thành phần amino acid Vì thế, việc xác định thành phần amino acid trên nấm bào ngƣ đối với Việt Nam là điều cần thiết để có thể đánh giá giá trị sinh học, cũng nhƣ so sánh sự khác nhau giữa chúng Từ xƣa đến nay, việc xác định amino acid đã đƣợc thực hiện trên rất nhiều... tính Khi đó dữ liệu đƣợc chuyển thành những peak trên sắc ký đồ đƣợc tính toán 2.5 Các bƣớc phân tích amino acid Phân tích amino acid đƣợc thực hiện thông qua các bƣớc sau đây [17] - Chuẩn bị mẫu - Thủy phân protein thành những amino acid đơn - Tạo dẫn xuất - Phân tách amino acid trên hệ thống sắc ký - Phân tích dữ liệu tính toán Trƣớc khi tiến hành phân tích amino acid, quá trình chuẩn bị mẫu cũng... Rắn Lớp mỏng Hấp phụ Rây (sắc ký gel) Lỏng Lỏng Cột Theo kích thƣớc Lỏng phân tử 2.4 Một số phƣơng pháp sắc ký trong phân tích amino acid Phân tích amino acid là phƣơng pháp xác định thành phần amino acid cũng nhƣ định lƣợng chúng trong mẫu protein hay peptide Phân tích amino acid có thể sử dụng sắc ký giấy (paper chromatography), sắc ký lớp mỏng (thin layer chomatographyTLC), sắc ký khí (gas chromatography),... dung thực hiện Thu thập nhân giống các loài nấm đang có trên thị trƣờng Nuôi trồng các loài nấm này trên môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung một số vi lƣợng Tiến hành thu quả thể Xác định thành phần amino acid trên các loài nấm bào ngƣ bằng sắc ký lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 Khái niệm về nấm Hiện nay, số loài nấm trồng đƣợc chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số nấm... bám vào mẫu 18 2.5.1 Quá trình thủy phân (Hydrolysis) Để phân tích amino acid trong mẫu protein, mẫu phải đƣợc thủy phân tạo thành những amino acid đơn Thủy phân bằng acid là phƣơng pháp thông thƣờng nhất để thủy phân protein trƣớc khi tiến hành pnân tích amino acid Phƣơng pháp thủy phân bằng acid có thể tạo Hình 2.10 Thủy phân protein bằng HCl [17] ra sự phân cắt khác nhau đối với một vài amino acid- ... amino acid trên các công cụ phân tích truyền thống này thì đòi hỏi nhiều thời gian rất phức tạp Ngày nay, với sự phát triển của kỹ thuật phân tích, việc xác định thành phần amino acid trong mẫu sinh hóa đã đƣợc đơn giản hơn rất nhiều, bởi hầu hết các công cụ đã đƣợc tự động hóa đƣợc nối trực tiếp bộ phận xử lý số liệu Hiện nay, trên thị trƣờng đang tồn tại rất nhiều kỹ thuật phân tích amino acid. .. với chuẩn này từ đo xác định từng amino acid tƣơng ứng với từng diện tích peak để định lƣợng 2.5.4.2 Định lƣợng Thành phần của từng amino acid đƣợc thể hiện bằng phần trăm về số mol (mol%) so với tất cả những phần khác trong mẫu protein hay peptide Chẳng hạn nhƣ nếu protein có 5 nmol Ala tổng số tất cả các amino acid trong protein là 200 nmol kể cả Ala thì phần trăm số mol của Ala là 2.5 Kết quả thu... tất cả các amino acid trong một protein hay peptide cụ thể 2.6 Phân tích amino acid trên nấm bào ngƣ Thành phần amino acid trên nấm bào ngƣ đã đƣợc tiến hành phân tích từ rất lâu, nhất là khi kỹ thuật sắc ký ra đời .Năm 1962, Zakia Bano cộng sự, viện nghiên cứu công nghệ thực phẩm Mysore, Ấn Độ đã tiến hành phân tích trên sắc ký giấy tròn ông đã phát hiện trong nấm này chứa đến 17 amino acid Trong... thực hiện “Phân tích amino acid bằng sắc ký lỏng cao áp” trên một số loài nấm đang có ở thị trƣờng Việt Nam Từ đó, với kết quả thu đƣợc chúng tôi sẽ tiến hành so sánh với các đối tƣợng khác cũng nhƣ sự khác nhau giữa chúng dữ liệu về thành phần amino acid của từng loài nấm bào ngƣ sẽ đƣợc lƣu lại để làm cơ sở cho những nghiên cứu sau này 2 1.2 Mục đích So sánh sự thành phần amino acid giữa các loài... phản ứng với amino acid ở nhiệt độ phòng trong vòng 5-10 phút (Pierce Chemical company, 1999) tạo thành phenylisocarbamyl (PTC) có thể đƣợc phát hiện ở bƣớc sóng 254 nm Vì thế tạo dẫn xuất amin acid với PITC thông qua sắc ký ngƣợc pha (reversed-phase HPLC) có thể đƣợc sử dụng để phân tích định lƣợng amino acid với detector UV Với phƣơng pháp này, giới hạn phát hiện cho phần lớn những amino acid là khoảng . về thành phần dinh dƣỡng, một số loài còn lại thành phần này vẫn chƣa đƣợc công bố chính thức, đặc biệt là thành phần amino acid. Vì thế, việc xác định. Việt Nam. Vì thế, thành phần dinh dƣỡng của chúng, đặc biệt là thành phần amino acid rất đƣợc quan tâm. Để thực hiện phân tích amino acid trên nấm, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nuôi trồng và xác định thành phần Amino acid, Nuôi trồng và xác định thành phần Amino acid, Nuôi trồng và xác định thành phần Amino acid, Đặt vấn đề 1. MỞ ĐẦU, Sinh sản và chu trình sống, Đặc điểm biến dƣỡng và sinh lý, Nấm bào ngƣ Pleurotus floridanus Hình 2.6 Nấm bào ngƣ Pleurotus sajor - caju nấm sò phƣợng vỹ hay nấm sò Nấm bào ngư Pleurotus pulmonarius Nấm bào ngƣ Pleurotus abalonus, Cơ sở của phƣơng pháp sắc ký Phân loại quá trình sắc ký, Sắc ký giấy Paper chromatograhhy, Pha tĩnh Pha động, Quá trình thủy phân Hydrolysis, Quá trình tạo dẫn xuất Derivatisation [17], Chuẩn bị mơi trƣờng hạt Chuẩn bị mơi trƣờng giá mơi Chuẩn bị mơi trƣờng ni trồng Tóm tắt quy trình [1, 2], Tạo dẫn xuất, Phân tích và tính tốn kết quả, Kết quả phân tích amino acid