ngân hàng thương mại cơ bản.PDF

83 294 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:48

ngân hàng thương mại cơ bản Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 1Năng suất và 5SBí mật sự thành công tạiNhật bản10/11/200610/11/200610/11/200610/11/2006Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 2Làm thế nào người Nhật đã thành côngtrong các ngành công nghiệp ?1. Định hướng khách hàng2. Quan niệm về năng suất3. Thực hành những điều bản nhất4. Tích hợp các hoạt độngHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 3Định hướng khách hàng2. Công đoạn sau là khách hàng1. Thỏa mãn khách hàngCông tyKhách hàngChất lượng & số lượngNguộiTinh chếLắp rápChất lượng & số lượngChất lượng & số lượngHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 4Quan niệm về năng suất1. 3 nguyên tắc chủ đạo2. P, Q, C, D, S và M3.Cho tất cả mọi người, bởi tất cả mọingườiHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 5Thực hành những điều bản nhất - 5S“5” từ tiếng nhật1) Seiri – Sàng lọc2) Seiton – Sẵp xếp3) Seiso – Sạch sẽ4) Seiketsu – Săn sóc5) Shitsuke – Sẵn sàngHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 6Thực hiện những điều bản nhất – Cách tiếpcận thực tiễnBắt đầu từ những việc nhỏ1. ở khu vực làm điểm2. do nhóm dự án3. tập trung nỗ lựcHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 7Thực hành những điều bản nhất – Yếu tố thành công1. Cam kết của lãnh đạo1) Thời gian của bản thân (cho ủy ban, và cho cácphân xưởng)2) Ngân sách (theo chế độ đặc biệt để dành cho nhómdự án )3) Con người (Trưởng dự án, điều phối viên)2. Thực hiện liên tụCần 1 năm để thể xây dựng những nền tẳng đầu tiênHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 8Mục tiêu<Giải quyếtVấn đềHiệu quả>•Điều kiệntốt nhất•Dòngsản xuất•Kiểm soátbằng h.ảnh•PDCA<Productivity> PQCDSM•Năng suất•Chất lượng•Chi phí•Giao hàng•An toàn•Tinh thần•Thoả mãnkhách hàng•Hiệu quả vàan toàntrong công ty•Lợinhuận•Cuộcsốngtươi đẹp< 5S >•Seiri•Seiton•Seiso•Seiketsu•ShitsukeCác hoạt động tích hợpHội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 9Chúc các bạn năng suất cao hơnBằng cách thực hành liên tục 5S. Xin cảm ơn !!Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan0Phương pháp thực tiễnđểthực hiện 5S5S là Công cụ bản và vô cùng hữu dụngđểKAIZENMr. Hajime SUZUKI (Kỹ sư cao cấp, Cố vấn JPC-SED, Chuyên gia JICA, Chuyên gia APO)[...]... hhhhììììnhnhnhnh ảảảảnhnhnhnh chochochocho cơngcơngcơngcơng viviviviệệệệcccc hihihihiệệệệuuuu ququququảảảả Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 2Làm thế nào người Nhật đã thành côngtrong các ngành công nghiệp ?1. Định hướng khách hàng 2. Quan niệm về năng suất3. Thực hành những điều bản nhất4. Tích hợp các hoạt động Tháng 11/2006... không thể nhìn thấy được. Ví dụ như phịng vệsinh trong cơng nghiệp IC, phịng vệ sinh trong bện viện ….Chìa khố để thực hiện thành công “Seiketsu” là “ngăn ngừa” và“vệ sinh” Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 3Định hướng khách hàng 2. Công đoạn sau là khách hàng 1. Thỏa mãn khách hàng Công tyKhách hàng Chất lượng & số lượngNguộiTinh chếLắp rápChất... Định hướng khách hàng 2. Quan niệm về năng suất3. Thực hành những điều bản nhất4. Tích hợp các hoạt động Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan3“5S” là một trong những “Công cụ” bản và vô cùng hữu dụngcho KAIZEN để Cải tiến Quản lý Sản xuất, nếu được áp dụng mộtcách đúng đắn.Điểm mấu chốt:1) Giai đoạn 1: 5S thông thường (Vidu VN 1-1., VN 2-1., VN 3.)Dù thế nào cũũũũng... ththththưưưườờờờngngngngxuyênxuyênxuyênxuyênỐỐỐỐcccc bbbbịịịị long long long long rararara Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 6Thực hiện những điều bản nhất – Cách tiếpcận thực tiễnBắt đầu từ những việc nhỏ1. ở khu vực làm điểm2. do nhóm dự án3. tập trung nỗ lực Tháng 11/2006 Hajime SUZUKI Global Consulting, Japan10SeiriSeiriSeiriSeiri,... ssssảảảảnnnn xuxuxuxuấấấấtttt vvvvàààà côngcôngcôngcông viviviviệệệệcccc. . Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm T11/2006Hajime SUZUKI Chuyên gia JICA, VJCC Hà Nội 5Thực hành những điều bản nhất - 5S“5” từ tiếng nhật1) Seiri – Sàng lọc2) Seiton – Sẵp xếp3) Seiso – Sạch sẽ4) Seiketsu – Săn sóc5) Shitsuke – Sẵn sàng . gia JICA, VJCC Hà Nội 3Định hướng khách hàng2 . Công đoạn sau là khách hàng1 . Thỏa mãn khách hàngCông tyKhách hàngChất lượng & số lượngNguộiTinh chếLắp. 7Thực hành những điều cơ bản nhất – Yếu tố thành công1. Cam kết của lãnh đạo1) Thời gian của bản thân (cho ủy ban, và cho cácphân xưởng)2) Ngân sách (theo chế
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng thương mại cơ bản.PDF, ngân hàng thương mại cơ bản.PDF, ngân hàng thương mại cơ bản.PDF