Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.pdf

47 400 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:47

Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG : 1.1.- LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG : 1.1.1 Bản chất của tín dụng : * Khái niệm : Tín dụng là quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Giá trò của tín dụng không ngừng được bảo tồn mà nó còn được nâng cao nhờ lợi tức tín dụng. * Bản chất của tín dụng : Tín dụng là hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh giữa người đi vay và người cho vay, nhờ quan hệ ấy mà vốn tiền tệ được vận động từ chủ thể này sang chủ thể khác để sử dụng cho các nhu cầu khác nhau trong nền kinh tế xã hội. 1.1.2 Chức năng của tín dụng : * Tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ : Đây là chức năngbản nhất của tín dụng, nhờ chức năng này của tín dụng mà các nguồn vốn tiền tệ trong xã hội được điều hoà từ nơi "thừa" sang nơi " thiếu" để sử dụng nhằm phát triển nền kinh tế. + ƠÛ mặt tập trung vốn tiền tệ : Nhờ sự hoạt động của hệ thống tín dụng mà các nguồn tiền nhàn rỗi được tập trung lại, bao gồm tiền nhàn rỗi của dân chúng, vốn bằng tiền của các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, xã hội . + ƠÛ mặt phân phối lại vốn tiền tệ : Đây là mặt cơ bản của chức năng này - đó là sự chuyển hoá để sử dụng các nguồn vốn đã tập trung được để đáp ứng nhu cầu sản xuất lưu thông hàng hoá cũng như nhu cầu tiêu dùng trong toàn xã hội. Vì vậy tín dụng có ưu thế rõ rệt, nó kích thích mặt tập trung vốn và thúc đẩy việc sử dụng vốn có hiệu quả. * Tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội : Hoạt động tín dụng, trước hết tạo điều kiện cho sự ra đời của các công cụ lưu thông tín dụng như thương phiếu, kỳ phiếu, các loại séc, các phương tiện thanh toán hiện đại như thẻ tín dụng, thẻ thanh toán .cho phép thay thế một số lượng lớn tiền mặt lưu hành ( kể cả tiền đúc bằng kim loại quý như trước đây và tiền giấy như hiện nay) nhờ đó làm giảm bớt các chi phí in tiền, đúc tiền,vận chuyển, bảo quản tiền . * Phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế : Chức năng này là hệ quả của hai chức năng trên. Sự vận động của vốn tín dụng phần lớn là sự vận động gắn liền với sự vận động của vật tư, hàng hoá, chi phí trong các xí nghiệp, các tổ chức kinh tế, vì vậy qua đó tín dụng không những là tấm gương phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn thông qua đó thực 1hiện việc kiểm soát các hoạt động ấy nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lãng phí, vi phạm luật pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 1.1.3 Vai trò của tín dụng : * Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá phát triển : Tín dụng, trước hết là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, là nguồn cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, là công cụ để tập trung vốn một cách có hiệu quả trong nền kinh tế, là công cụ thúc đẩy tích tụ vốn cho các xí nghiệp, tổ chức kinh tế. * Tín dụng góp phần ổn đònh tiền tệ, ổn đònh giá cả : Trong khi thực hiện chức năng tập trung và phân phối lại, tín dụng đã góp phần làm giảm khối lượng tiền lưu hành trong nền kinh tế, đặt biệt là tiền mặt trong tay các tầng lớp dân cư, làm giảm áp lực lạm phát, nhờ vậy góp phần làm ổn đònh tiền tệ, mặt khác, do cung ứng vốn cho nền kinh tế, làm cho sản xuất ngày càng phát triển, sản phẩm hàng hoá dòch vụ làm ra ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, chính nhờ đó mà tín dụng góp phần làm ổn đònh thò trường giá cả trong nước. * Góp phần ổn đònh đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn đònh trật tự xã hội : Một mặt, do tín dụng có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Mặt khác, do vốn tín dụng cung ứng đã thu hút được lực lượng sản xuất mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Qua đó, xã hội được phát triển lành mạnh, đời sống được ổn đònh, ai cũng có công ăn việc làm .đó là tiền đề quan trọng để ổn đònh trật tự xã hội. Cuối cùng tín dụng còn có vai trò quan trọng trong việc mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế. 1.2.- TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 1.2.1 Khái niệm : NHTM là loại ngân hàng giao dòch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu và cung ứng các dòch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên. Như vậy, Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Theo luật các tổ chức tín dụng thì Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Trong đó hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ ( huy động vốn, cấp tín dụng, bảo lãnh vv .) 2 - Cá nhân Cho vay - Cá nhân - Hộ gia đình - Hộ gia đình - Công ty Nhận tiền gửi NHTM Cung cấp - Công ty - Xí nghiệp dòch vụ Ngân hàng - Xí nghiệp - Các tổ chức Tiết kiệm - Các tổ chức 1.2.2 Các chức năng của Ngân hàng thương mại : * Trung gian tín dụng : Đây là chức năng đặc trưng cơ bản nhất của NHTM và có ý nghóa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển, một mặc NHTM huy động và tập trung các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để hình thành vốn cho vay; mặt khác, trên cơ sở nguồn vốn đã huy động được, Ngân hàng sử dụng cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tái sản xuất của các doanh nghiệp. * Trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán : Ngân hàng sẽ trở thành người thủ quỹ của các doanh nghiệp, thực hiện các dòch vụ thanh toán theo sự uỷ nhiệm của khách hàng. Trong khi làm chức năng trung gian thanh toán, Ngân hàng sẽ tạo ra những công cụ lưu thông tín dụng và độc quyền quản lý các công cụ đó như : Séc, giấy chuyển ngân, thẻ thanh toán . nhờ vào các công cụ này, các NHTM đã tiết kiệm được cho xã hội rất nhiều về chi phí lưu thông. * Cung cấp các dòch vụ tài chính - Ngân hàng : Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng và ngân quỹ, Ngân hàng có thể làm tư vấn tài chính, đầu tư, giữ hộ giấy tờ, chứng khoán, làm đại lý phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp . để nhận tiền hoa hồng, sẽ vừa tiết kiệm chi phí vừa đạt hiệu quả cao. Còn trong quá trình tham gia thò trường tiền tệ dưới hình thức mua các chứng khoán, phát hành và bán các cổ phiếu, mua bán số dư trên tài khoản tại NHNN .thì NHTM đơn thuần là doanh nghiệp kinh doanh để thu lợi nhuận. Qua đó chúng ta thấy rằng NHTM là đònh chế tài chính trung gian kinh doanh quyền sử dụng vốn tiền tệ giữa người gửi tiền và bên kia là người sử dụng tiền, hoạt động kinh doanh đó gắn liền với sự thăng trầm của nền kinh tế. Như vậy một NHTM có thể nói là kinh doanh có hiệu quả khi họ có một lượng khách hàng lớn với tỷ lệ rủi ro thấp. Hay nói khác đi chính chất lượng khách hàng mà một NHTM có được sẽ quyết đònh sự thắng lợi của NHTM đó trong quá trình phát triển. 1.2.3 Các mô hình tổ chức : * Căn cứ vào tính chất hoạt động của NHTM : NHTM chuyên doanh : Là loại Ngân hàng được chuyên môn hoá ở một số 3nghiệp vụ Ngân hàng, phục vụ cho một hay một số lónh vực kinh tế nhất đònh. Ví dụ như Ngân hàng nông nghiệp chỉ phục vụ lónh vực nông, lâm, ngư nghiệp. NHTM tổng hợp : Thực hiện toàn bộ hoặc hầu như toàn bộ các nghiệp vụ Ngân hàng và cho mọi lónh vực. * Căn cứ theo tính chất sở hữu của NHTM : NHTMQD : Là NHTM được thành lập toàn bộ bằng vốn của ngân sách Nhà nước như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . NHTMCP : Là Ngân hàng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, nguồn vốn ban đầu có được do các cổ đông đóng góp mua cổ phiếu của Ngân hàng. Ví dụ như Ngân hàng Đại Nam, Ngân hàng Á Châu . NHLD : Là Ngân hàng được thành lập bằng vốn góp của bên Việt Nam (gồm một hoặc nhiều Ngân hàng Việt Nam) và bên nước ngoài (gồm một hoặc nhiều Ngân hàng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh. NHLD là một pháp nhân Việt Nam, có trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động theo các quy đònh liên quan của pháp luật Việt Nam. Thời gian hoạt động được quy đònh trong giấy phép không quá 30 năm. CN-NHNNg : Là đơn vò phụ thuộc của NHNNg, được NHNNg bảo đảm chòu trách nhiệm đối với mọi nghóa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Chi nhánh NHNNg có quyền và nghóa vụ do pháp luật Việt Nam quy đònh, hoạt động theo giấy phép mở chi nhánh và các quy đònh liên quan của pháp luật Việt Nam. Thời gian hoạt động được quy đònh trong giấy phép không quá 20 năm. 1.3. - CÁC NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn và tài sản nợ của NHTM : Nghiệp vụ huy động nguồn vốn là hoạt động tiền đề có ý nghóa quan trọng đối với bản thân Ngân hàng cũng như đối với xã hội. Trong nghiệp vụ này, NHTM được sử dụng những biện pháp và công cụ cần thiết mà luật pháp cho phép để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội, làm nguồn vốn tín dụng để cho vay đối với nền kinh tế. Kết quả của nghiệp vụ nguồn vốn là tạo ra nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế. * Vốn điều lệ và các quỹ : Vốn điều lệ, các quỹ của Ngân hàng được gọi là vốn của Ngân hàng, là nguồn vốn khởi đầu và được bổ sung trong quá trình hoạt động. Vốn điều lệ : Là số vốn ban đầu khi thành lập Ngân hàng được ghi vào điều lệ của Ngân hàng. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng mức vốn pháp đònh do Chính phủ quy đònh (xem Bảng 1.1) Bảng 1.1 : Vốn pháp đònh của NHTM 4LOẠI NGÂN HÀNG Mức vốn pháp đònh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.200.000.000.000VNĐNgân hàng Công thương Việt Nam 1.100.000.000.000VNĐNgân hàng Ngoại thương Việt Nam 1.100.000.000.000VNĐNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 1.100.000.000.000VNĐNgân hàng Thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh 70.000.000.000VNĐNgân hàng liên doanh 10.000.000USDChi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15.000.000USD( Trích danh mục mức vốn pháp đònh theo Nghò đònh số 82/1998/NĐ-CP ngày 03/10/1998 của Chính phủ) Đối với NHTMQD : Vốn điều lệ do ngân sách Nhà nước cấp 100%. Theo nguyên tắc, số cấp ban đầu phải đạt ít nhất 50% vốn điều lệ của NHTMQD. Số còn lại sẽ cấp tiếp đủ trong thời hạn nhất đònh. Đối với NHTMCP : Vốn điều lệ do các cổ đông đóng góp dưới hình thức vốn cổ phần. Toàn bộ số vốn dự kiến hình thành sẽ được chia làm nhiều cổ phần, mỗi cổ phần có giá trò ngang nhau, một cá nhân, pháp nhân được quyền tham gia một hoặc một số cổ phần nhất đònh. Theo quy đònh, mỗi NHTMCP phải có một số cổ đông tối thiểu. Trong đó nhất thiết phải có cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước tham gia một số vốn tối thiểu theo quy đònh. Luật pháp còn cho phép cổ đông là người nước ngoài tham gia nhưng số lượng cổ đông và tỷ lệ vốn cổ phần tham gia không quá tỷ lệ quy đònh. Các cổ đông sáng lập buộc phải tham gia tối thiểu 20% vốn cổ phần. Chỉ khi nào các cổ đông đã đăng ký và góp vốn cổ phần đạt được ít nhất 50% số vốn dự kiến thể hiện trên tài khoản tiền gởi phong toả về vốn cổ phần tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, thì mới được coi là thành công và sẽ được cấp giấy phép hoạt động. Số cổ phần còn lại thông thường phải được góp đủ trong thời hạn một năm. Đối với NHLD : Phần góp vốn của nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ của NHLD. Vốn Điều lệ của NHTM. Trước hết được dùng để : - Xây dựng nhà cửa, văn phòng làm việc, mua sắm tài sản, trang thiết bò. - Để tạo cơ sở vật chất, đảm bảo cho hoạt động của Ngân hàng, số còn lại để đầu tư, liên doanh và cho vay trung, dài hạn. * Các quỹ dự trữ của NHTM : 5 Đây là các quỹ bắt buộc phải trích lập trong quá trình tồn tại và hoạt động của Ngân hàng. Nguồn hình thành quỹ dự trữ là trích theo tỷ lệ phần trăm theo quy đònh trên số lợi nhuận ròng của Ngân hàng. Các quỹ này gồm : + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : Trích 5% lợi nhuận ròng hàng năm cho đến khi bằng vốn điều lệ. + Quỹ dự phòng Tài chính : Trích 10% lãi ròng để bù đắp rủi ro. + Quỹ phát triển, đầu tư phái triển : Trích từ 5% đến 50% theo quy đònh của Hội đồng quản trò. + Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc : Trích 5% lãi ròng. + Quỹ phúc lợi khen thưởng : Trích từ 35% đến 45% lãi ròng để tăng cường phúc lợi cho người lao động và khen thưởng cho cán bộ công nhân viên. Ngoàøi ra, trong các NHTM còn có những quỹ được xác lập không dựa vào lợi nhuận ròng mà có nguồn bù đắp như quỹ khấu hao, quỹ bảo tồn vốn . Tổng hợp các nguồn vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và các quỹ khác của Ngân hàng gọi chung là vốn tự có của Ngân hàng. Đây là yếu tố tài chính quan trọng bậc nhất, nó vừa cho thấy quy mô của Ngân hàng, vừa phản ánh khả năng đảm bảo các khoản nợ của Ngân hàng đối với khách hàng. Tuy nhiên thực có vốn tự có của Ngân hàng chỉ bao gồm ( vốn điều lệ + quỹ dự trữ) mà thôi. * Vốn huy động : Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu của NHTM, thực chất là tài sản bằng tiền của các sở hữu chủ mà Ngân hàng tạm thời quản lý và sử dụng, nhưng với nghóa vụ hoàn trả kòp thời, đầy đủ khi khách hàng yêu cầu. Nguồn vốn huy động là nguồn tài nguyên to lớn nhất và bao gồm : Tiền gửi không kỳ hạn của đơn vò, cá nhân ; tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn; tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn; tiền phát hành kỳ phiếu, trái phiếu; các khoản tiền gửi khác. Đối với tiền gửi của cá nhân và đơn vò, ngoài lãi suất, thì nhu cầu giao dòch với những tiện lợi nhanh chóng và an toàn là yếu tố cơ bản để thu hút nguồn tiền này. Đối với tiền gửi tiết kiệm, tiền phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, thì lãi suất là yếu tố quyết đònh vì người gửi tiết kiệm hay mua kỳ phiếu đều nhằm mục đích kiếm lời. Để đảm bảo một khoảng cách an toàn trong hoạt động của Ngân hàng, trong mối tương quan giữa vốn tự có và vốn huy động, nếu chênh lệch đó càng lớn thì hệ số an toàn của Ngân hàng sẽ càng thấp. Vì vậy, để đảm bảo mức độ an toàn tối thiểu, cần có quy đònh giới hạn giữa vốn tự có và vốn huy động. * Vốn đi vay : Nguồn vốn đi vay có vò trí quan trọng trong tổng nguồn vốn của NHTM. Thuộc loại này bao gồm : 6 * Vốn vay trong nước + Vay NHTW : NHTW sẽ tiếp vốn cho NHTM thông qua biện pháp chiết khấu, tái chiết khấu, nếu các hồ sơ tín dụng cùng các chứng từ xin tái chiết khấu là có chất lượng. Làm như vậy, NHTW trở thành chỗ dựa và là người cho vay cuối cùng đối với NHTM. + Vay các NHTM khác thông qua thò trường liên Ngân hàng. * Vốn vay NHNNg * Vốn tiếp nhận : Đây là các nguồn tiếp nhận từ các tổ chức tài chính Ngân hàng, từ Ngân sách Nhà nước .để tài trợ theo các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội, cải tạo môi sinh .Nguồn vốn này chỉ được sử dụng theo đúng đối tượng và mục tiêu đã được xác đònh. * Vốn khác : Đó là các nguồn vốn phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng ( đại lý, chuyển tiền, các dòch vụ Ngân hàng .) 1.3.2 Cấp tín dụng và đầu tư ( Nghiệp vụ sử dụng vốn) : Nghiệp vụ cho vay và đầu tư là nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết đònh đến khả năng tồn tại và hoạt động của NHTM. Đây là các nghiệp vụ cấu thành bộ phận chủ yếu và quan trọng của tài sản có của Ngân hàng. Thành phần tài sản có của Ngân hàng gồm : Dự trữ, cho vay, đầu tư, tài sản có khác. * Dự trữ : Hoạt động của Ngân hàng nhằm mục đích kiếm lời song cần phải bảo đảm an toàn để giữ vững lòng tin của khác hàng. Muốn có được sự tin cậy về phía khách hàng, trước hết phải đảm bảo khả năng thanh toán làm sao để đáp ứng được các nhu cầu rút tiền của khách hàng. Vì vậy, các Ngân hàng phải để dành một phần nguồn vốn, không sử dụng nó, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán. Phần vốn để dành này gọi là dự trữ. + Dự trữ bắt buộc là một bộ phận cần thiết và tất yếu đối với mọi Ngân hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn chung cho toàn hệ thống, để thực hiện một cách thống nhất, đồng thời qua đó sử dụng như một công cụ để điều hành chính sách tiền tệ. NHTW được phép ấn đònh một tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong từng thời kỳ nhất đònh theo quy luật của Luật NHNN Việt Nam ( Luật số 01/1997/QH10) như sau : Số dư tiền gửi + Số dư tiền gửi Tỷ lệ Tiền dự trữ bắt đầu tháng trước cuối tháng trước dự trữ buộc tháng này = --------------------------------------------------------- X bắt buộc 2 kỳ này Căn cứ vào quyết đònh số 560/2001/QĐ-NHNN1 ngày 27/04/2001 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy đònh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các TCTD (bao gồm cả đồng Việt Nam, ngoại tệ) như sau : 7 Đối với tiền gửi bằng ngoại tệ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng của các NHTMQD, NHTMCP đô thò, CN-NHNNg, NHLD là 15% trên tổng số dư tiền gửi bằng ngoại tệ phải dự trữ bắt buộc. Đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng của các NHTMQD ( không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), NHTMCP đô thò, CN-NHNNg, NHLD là 3% trên tổng số dư tiền gửi bằng Đồng Việt Nam phải dự trữ bắt buộc. + Dự trữ sơ cấp : Gồm tiền mặt, các khoản coi như tiền mặt; tiền gửi tại NHTW (tiền gửi không kỳ hạn); tiền gửi tại các Ngân hàng khác; các khoản khác ( ngân quỹ đang thu .) + Dự trữ thứ cấp : Dự trữ thứ cấp ( cấp 2) là dự trữ không tồn tại bằng tiền mặt và tiền gửi mà bằng chứng khoán, nghóa là những chứng khoán ngắn hạn có thể bán để chuyển thành tiền một cách thuận lợi. Thuộc loại này gồm : Tín phiếu kho bạc; hối phiếu đã chấp nhận; các giấy nợ ngắn hạn khác. Gọi là dự trữ thứ cấp, bởi nó chỉ được sử dụng khi các khoản mục dự trữ sơ cấp bò cạn kiệt. + Cấp tín dụng : Số nguồn vốn còn lại sau khi để dành một phần dự trữ, các NHTM có thể dùng để cấp tín dụng cho các đơn vò tổ chức kinh tế bao gồm : * Cho vay ( trực tiếp) : Là loại hình tín dụng nghiệp vụ của NHTM trong đó Ngân hàng sẽ cho người đi vay được vay một số vốn để sản xuất kinh doanh, đầu tư hoặc tiêu dùng. Khi đến hạn, người đi vay phải hoàn trả vốn và tiền lãi. Ngân hàng kiểm soát được người đi vay, kiểm soát được quá trình sử dụng vốn vay. Phần lớn người đi vay có ý thức quan tâm đến việc trả nợ cho nên bắt buộc họ quan tâm đến việc sử dụng vốn làm sao cho có hiệu quả để hoàn trả nợ. Trong cho vay thì mức độ rủi ro rất lớn, không thu hồi được vốn vay hoặc trả không hết hoặc không đúng hạn .do chủ quan và khách quan. Do đó, trong hoạt động cho vay, các Ngân hàng sử dụng các biện pháp đảm bảo như thế chấp, cầm cố . Rủi ro tín dụng nói riêng và rủi ro trong cho vay nói chung về phía Ngân hàng mang tính khách quan nhiều hơn. Do đó một mặt các NHTM được trích lập quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro, mặt khác bản thân của Ngân hàng phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo hướng không ngừng cải tiến và hoàn thiện để có thể hạn chế được nhiều rủi ro có thể xảy ra trong cho vay. Chiết khấu : Đây là nghiệp vụ cho vay gián tiếp mà Ngân hàng sẽ cung ứng vốn tín dụng cho một chủ thể và một chủ thể khác thực hiện việc trả nợ cho Ngân hàng. Các đối tượng chiết khấu trong nghiệp vụ này gồm hối phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy nợ có giá khác. Cho thuê tài chính : Là loại hình tín dụng trung, dài hạn. Trong đó các Công ty cho thuê tài chính dùng vốn của mình hay vốn do phát hành trái phiếu để mua tài sản thiết bò theo yêu cầu của người đi thuê và cho thuê trong một thời gian nhất đònh. Người đi thuê phải trả cho Công ty 8thuê tài chính tiền thuê mỗi quý hoặc mỗi tháng một lần. Khi kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính, người đi thuê được quyền mua hoặc kéo dài thời hạn thuê, hoặc trả lại thiết bò cho Công ty cho thuê tài chính. Đây là loại hình tín dụng mới được triển khai ở Việt Nam và có khả năng phát triển mạnh trong tương lai. Bảo lãnh Ngân hàng : Trong loại hình nghiệp vụ Ngân hàng này, khách hàng được Ngân hàng cấp bảo lãnh để vay vốn Ngân hàng khác hoặc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết. Các hình thức khác : Sự chuyển hoá từ vốn tiền gửi thành vốn tín dụng để bổ sung cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế không những có ý nghóa quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế xã hội, mà cả đối với bản thân NHTM bởi vì nhờ cho vay mà tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng để từ đó bồi hoàn lại tiền gửi cho khách hàng, bù đắp các chi phí kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay là hoạt động mang tính rủi ro lớn. Vì vậy, cần phải quản lý các khoản cho vay một cách chặt chẽ thì mới có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro. + Các khoản cho vay nếu phân tích theo thời hạn thì có : • Cho vay ngắn hạn ( từ 01 ngày đến 01 năm) • Cho vay trung hạn ( từ 01 năm đến 05 năm) • Cho vay dài hạn ( trên 05 năm) + Nếu căn cứ vào tính chất đảm bảo có hai loại : • Cho vay bằng tín chấp. • Cho vay có đảm bảo trực tiếp bằng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba, hoặc tài sản hình thành từ vốn vay. + Nếu căn cứ vào tính chất tham gia của vốn, có hai loại : • Cho vay vốn lưu động • Cho vay vốn cố đònh * Đầu tư : Khoản mục đầu tư có vò trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, nó mang lại khoản thu nhập lớn và đáng kể của NHTM. Trong nghiệp vụ này, Ngân hàng sẽ dùng nguồn vốn của mình và nguồn vốn ổn đònh khác để đầu tư dưới các hình thức như : + Hùn vốn, mua cổ phần, cổ phiếu của các công ty, xí nghiệp. Việc hùn vốn mua cổ phần chỉ được phép thực hiện bằng vốn của Ngân hàng. + Mua trái phiếu chính phủ, chính quyền đòa phương + Mua trái phiếu công ty . Tất cả mọi hành động đầu tư vào chứng khoán đều nhằm mục đích mang lại thu nhập. Nhưng mặt khác nhờ hoạt động đầu tư mà các rủi ro trong hoạt động Ngân hàng sẽ được phân 9tán. Ngoài ra, nếu đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì mức độ rủi ro sẽ rất thấp. Vì vậy các NHTM có xu hướng sử dụng nguồn vốn ngày càng tăng cho việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ. * Tài sản có khác : Những khoản mục còn lại của tài sản Có, trong đó chủ yếu là tài sản lưu động-cơ sở vật chất để tiến hành hoạt động Ngân hàng như xây dựng hoặc mua thêm nhà cửa để làm trụ sở văn phòng, mua sắm trang thiết bò, máy móc dụng cụ làm việc, xây dựng hệ thống kho quỹ . Ngoài tài sản lưu động, còn có các khoản thuộc tài sản Có như các khoản phải thu, các khoản khác . * Các hoạt động kinh doanh dòch vụ Ngân hàng : Những dòch vụ Ngân hàng ngày càng phát triển vừa cho phép hổ trợ đáng kể cho nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng các nghiệp vụ đầu tư, vừa tạo ra thu nhập cho Ngân hàng bằng các khoản tiền hoa hồng, lệ phí .có vò trí xứng đáng trong giai đoạn phát triển hiện nay của NHTM. Các hoạt động này gồm : + Các dòch vụ thanh toán, thu chi hộ cho khách hàng ( chuyển tiền, thu hộ séc, dòch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ thanh toán .) + Nhận bảo quản các tài sản quý giá, các giấy tờ, chứng từ quan trọng của dân chúng. + Bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo uỷ nhiệm của khách hàng. + Kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. + Tư vấn tài chính, giúp đỡ các công ty, xí nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu . 1.4.- THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LI NHUẬN CỦA NHTM : 1.4.1 Thu nhập của NHTM : Mục đích hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thò trường là lợi nhuận cao, vấn đề then chốt là phải quản lý tốt các khoản mục tài sản Có, nhất là khoản mục cho vay và đầu tư, cùng các hoạt động trung gian khác. * Các khoản thu nhập của NHTM bao gồm 2 khoản sau : + Thu về hoạt động tín dụng ( thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài chính, phí bảo lãnh .) + Thu về dòch vụ thanh toán và ngân quỹ ( thu lãi tiền gửi, dòch vụ thanh toán, dòch vụ ngân quỹ .) + Thu từ các hoạt động khác như : Thu lãi góp vốn, mua cổ phần; thu về mua bán chứng khoán; thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý; thu về nghiệp vụ ủy thác, đại lý; thu dòch vụ tư vấn ; thu kinh doanh bảo hiểm; thu dòch vụ Ngân hàng khác ( bảo quản cho thuê tủ két sắt, cầm đồ .) 10[...]... vụ Ngân hàng và cho mọi lónh vực. * Căn cứ theo tính chất sở hữu của NHTM : NHTMQD : Là NHTM được thành lập toàn bộ bằng vốn của ngân sách Nhà nước như Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam NHTMCP : Là Ngân hàng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, nguồn vốn ban đầu có được do các cổ đông đóng góp mua cổ phiếu của Ngân hàng. Ví dụ như Ngân hàng Đại Nam, Ngân. .. NHTMQD trong năm 1999 lỗ -175,7 tỷ đồng (23 Ngân hàng lãi và 8 Ngân hàng lỗ), năm 2000 lãi ròng 145.8 tỷ đồng ( 30 Ngân hàng lãi, 01 Ngân hàng lỗ). Khối NHTMCP có tổng số lãi ròng trong năm 1999 là 28.8 tỷ đồng ( 13 Ngân hàng lãi, 07 Ngân hàng lỗ), năm 2000 là 177.1 tỷ đồng ( 16 Ngân hàng lãi, 07 Ngân hàng lỗ). Nhìn chung cả khối NHLD gồm 04 Ngân hàng đều có lãi năm 1999 là 36 tỷ đồng, năm 2000... thấy hiệu suất sinh lời của tài sản có sinh lời. Tỷ suất này càng gần H(ROA) thì hiệu suất sử dụng tài sản của Ngân hàng càng lớn. 1.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG NHTM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI : 1.5.1 Bài học kinh nghiệm của nước Nhật : Hiện nay nước Nhật đang áp dụng mô hình sáp nhập, liên kết những Ngân hàng hiện hữu thành những đại gia Ngân hàng. Mô hình " siêu Ngân hàng. .. rủi ro vì lợi ích lâu dài. 1.5.2 Bài học kinh nghiệm của nước Trung quốc : Việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới ( WTO) đang đem lại nhiều cơ hội và thách thức cho hệ thống Ngân hàng của quốc gia này. Trước tình hình đó, Ngân hàng công thương Trung Quốc ( ICBOC), là Ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời được xếp vào nhóm 10 Ngân hàng lớn nhất thế giới với tổng giá trị tài sản có là 4.000... của hai loại hình Ngân hàng này hơi cao nhưng khá linh hoạt. Để giữ chân khách hàng, thường hai khối Ngân hàng này áp dụng lãi suất cho vay rất thấp có lúc gần bằng lãi suất huy động đối với những khách hàng tiềm năng, khách hàng lớn có uy tín, thường xuyên giao dịch. Tuỳ từng thời điểm, Ngân hàng có những điều chỉnh về mức lãi suất khác nhau. Ngân hàng huy động nguồn tiền gởi (VNĐ, ngoại tệ) của. .. điểm của NHTMCP. Khó có thể cạnh tranh bằng biện pháp lãi suất. Nhìn chung tâm lý người dân vẫn còn e ngại khi gửi tiền vào khối NHTMCP. NHLD và CN-NHNNg : Tùy thuộc vào mối quan hệ giao dịch giữa khách hàngNgân hàng. Do LSHĐ bình quân đầu vào hơi cao và chi phí dịch vụ của các Ngân hàng loại này khá cao hơn so với các NHTM khác nên LSCV đối với khách hàng mới của nhóm Ngân hàng này thường cao. .. QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI : 1.2.1 Khái niệm : NHTM là loại ngân hàng giao dịch trực tiếp với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế và cá nhân bằng cách nhận tiền gửi rồi sử dụng số vốn đó để cho vay, chiết khấu và cung ứng các dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng nói trên. Như vậy, Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của. .. thị trường để tìm hiểu tâm lý, nhu cầu khách hàng, thị hiếu, thói quen, động cơ giao dịch với Ngân hàng. NHTM nên nâng cao hiệu quả nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm chi phí của các công cụ thanh toán, chi trả lương, giao nhận tiền tại doanh nghiệp, quản lý tài sản, két sắt để hấp dẫn tiền gửi vào Ngân hàng đồng thời nên trang bị máy ATM đặt trước Ngân hàng để làm phương tiện rút tiền trong và ngoài... nhu cầu của nền kinh tế. * Vốn điều lệ và các quỹ : Vốn điều lệ, các quỹ của Ngân hàng được gọi là vốn của Ngân hàng, là nguồn vốn khởi đầu và được bổ sung trong quá trình hoạt động. Vốn điều lệ : Là số vốn ban đầu khi thành lập Ngân hàng được ghi vào điều lệ của Ngân hàng. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định (xem Bảng 1.1) Bảng 1.1 : Vốn pháp định của NHTM... khác, trên cơ sở nguồn vốn đã huy động được, Ngân hàng sử dụng cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tái sản xuất của các doanh nghiệp. * Trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán : Ngân hàng sẽ trở thành người thủ quỹ của các doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ thanh toán theo sự uỷ nhiệm của khách hàng. Trong khi làm chức năng trung gian thanh toán, Ngân . HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA : 2.1.- VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TP. HCM : TP. HCM là một trung tâm. các quỹ khác của Ngân hàng gọi chung là vốn tự có của Ngân hàng. Đây là yếu tố tài chính quan trọng bậc nhất, nó vừa cho thấy quy mô của Ngân hàng, vừa phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.pdf, Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.pdf, Nâng cao hiệu quả của hẹ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM.pdf, Kiến nghò với NHNN và cơ quan chức năng :

Từ khóa liên quan