đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015

241 873 6
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 12:29

UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Năm học 2014 - 2015 Bắc Ninh, tháng 11 năm 2014 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 1 CHUYÊN ĐỀ 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN Biên soạn và sưu tầm: Ngô Văn Khánh – GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ 1. Chủ đề 1: Bài toán về tiếp tuyến 1.1. Dạng 1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm 0 0 M( , ) ( ) : ( ) x y C y f x   * Tính ' ' ( ) y f x  ; tính ' 0 ( ) k f x  (hệ số góc của tiếp tuyến) * Tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( ) y f x  tại điểm   0 0 ; M x y có phương trình   ' 0 0 0 ( ) y y f x x x    với 0 0 ( ) y f x  Ví dụ 1: Cho hàm số 3 3 5 y x x    (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): a) Tại điểm A (-1; 7). b) Tại điểm có hoành độ x = 2. c) Tại điểm có tung độ y =5. Giải: a) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 0 0 0 ( ; ) M x y có dạng: 0 0 0 '( )( ) y y f x x x    Ta có 2 ' 3 3 y x   '( 1) 0 y    . Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1; 7) là: 7 0 y   hay y = 7. b) Từ 2 7 x y    . y’(2) = 9. Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 2 là: 7 9( 2) 7 9 18 9 11 y x y x y x           c) Ta có: 3 3 0 5 3 5 5 3 0 3 3 x y x x x x x x                   +) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm (0; 5). Ta có y’(0) = -3. Do đó phương trình tiếp tuyến là: 5 3( 0) y x     hay y = -3x +5. +) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm ( 3;5)  . 2 '( 3) 3( 3) 3 6 y      Do đó phương trình tiếp tuyến là: 5 6( 3) y x   hay 6 6 3 5 y x    . +) Tương tự phương trình tiếp tuyến của (C) tại ( 3;5)  là: 6 6 3 5 y x    . Ví dụ 2: Cho đồ thị (C) của hàm số 3 2 2 2 4 y x x x     . a) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành. b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm x 0 thỏa mãn y”(x 0 ) = 0. Giải: Ta có 2 ' 3 4 2 y x x    . Gọi   0 0 ; M x y là tiếp điểm thì tiếp tuyến có phương trình: http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 2 0 0 0 0 0 0 '( )( ) '( )( ) (1) y y y x x x y y x x x y        a) Khi ( ) M C Ox   thì y 0 = 0 và x 0 là nghiệm phương trình: 3 2 2 2 4 0 2 x x x x       ; y’(2) = 6, thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 6( 2) y x   b) Khi ( ) M C Oy   thì x 0 = 0 0 (0) 4 y y     và 0 '( ) '(0) 2 y x y   , thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 2 4 y x   . c) Khi x 0 là nghiệm phương trình y”= 0. Ta có: y” = 6x – 4. y” = 0 0 0 2 2 88 6 4 0 3 3 27 x x x y y                 ; 0 2 2 '( ) ' 3 3 y x y         Thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 2 100 3 27 y x  Ví dụ 3: Cho hàm số 3 3 1 y x x    (C) a) Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tai điểm có hoành độ x=2. b)Tiếp tuyến d cắt lại đồ thị (C) tại điểm N, tìm tọa độ của điểm N. Giải a) Tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) có hoành độ 0 0 2 3 x y    Ta có 2 0 '( ) 3 3 '( ) '(2) 9 y x x y x y      Phương trình tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) là 0 0 0 '( )( ) 9( 2) 3 9 15 y y x x x y y x y x           Vậy phương trình tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) là 9 15 y x   b) Giả sử tiếp tuyến d cắt (C) tại N Xét phương trình     3 3 2 2 3 1 9 15 12 16 0 2 2 8 0 4 x x x x x x x x x x                     Vậy   4; 51 N   là điểm cần tìm Ví dụ 4: Cho hàm số 3 3 1 ( ) y x x C    và điểm 0 0 ( , ) A x y  (C), tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A cắt (C) tại điểm B khác điểm A. tìm hoành độ điểm B theo 0 x Lời giải: Vì điểm 0 0 ( , ) A x y  (C) 3 0 0 0 3 1 y x x     , ' 2 ' 2 0 0 3 3 ( ) 3 3 y x y x x      Tiếp tuyến của đồ thị hàm có dạng: ' 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 ( )( ) (3 3)( ) 3 1 (3 3)( ) 2 1 ( ) y y x x x y y x x x x x y x x x x d                 Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 3 3 2 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 (3 3)( ) 2 1 3 2 0 ( ) ( 2 ) 0 ( ) 0 ( 0) 2 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                               Vậy điểm B có hoành độ 0 2 B x x   Ví dụ 5: Cho hàm số 3 2 1 2 3 3 y x x x    (C). Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ 0 x thỏa mãn '' 0 ( ) 0 y x  và chứng minh d là tiếp tuyến của (C) có hệ số góc nhỏ nhất. Giải Ta có ' 2 '' 4 3 2 4 y x x y x       0 0 0 2 ''( ) 0 2 4 0 2 (2; ) 3 y x x x M       Khi đó tiếp tuyến tại M có hệ số góc 0 k  ' ' 0 ( ) (2) 1 y x y    Vậy tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm 2 2; 3 M       có phương trình   ' 0 0 0 ( ) y y f x x x    suy ra   2 1 2 3 y x     hay 8 3 y x    Tiếp tuyến d có hệ số góc 0 k  -1 Mặt khác tiếp tuyến của đồ thi (C) tại điểm bấy kỳ trên (C) có hệ số góc   2 ' 2 0 ( ) 4 3 2 1 1 k y x x x x k           Dấu “=” xảy ra 1 x   nên tọa độ tiếp điểm trùng với 2 2; 3 M       Vậy tiếp tuyến d của (C) tại điểm 2 2; 3 M       có hệ số góc nhỏ nhất. Ví dụ 6: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C): 2 1 x y x    tại các giao điểm của (C) với đường thẳng (d): 3 2 y x   . + Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): 2 3 2 2 (3 2)( 1) 1 x x x x x x          (x = 1 không phải là nghiệm phương trình) 2 3 6 0 0 ( 2) 2 ( 4) x x x y x y           Vậy có hai giao điểm là: M 1 (0; -2) và M 2 (2; 4) + Ta có: 2 3 ' ( 1) y x    . http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 4 + Tại tiếp điểm M 1 (0; -2) thì y’(0) = -3 nên tiếp tuyến có phương trình: 3 2 y x    + Tại tiếp điểm M 2 (2; 4) thì y’(2) = -3 nên tiếp tuyến có phương trình: 3 10 y x    Tóm lại có hai tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 3 2 y x    và 3 10 y x    . Ví dụ 7: Cho hàm số 3 2 1 1 3 2 3 m y x x    (C m ).Gọi M là điểm thuộc đồ thị (C m ) có hoành độ bằng -1. Tìm m để tiếp tuyến với (C m ) tại M song song với đường thẳng d: 5x-y=0 Giải Ta có ' 2 y x mx   Đường thẳng d: 5x-y=0 có hệ số góc bẳng 5, nên để tiếp tuyến tại M song song với đường thẳng d trước hết ta cần có ' ( 1) 5 1 5 4 y m m        Khi 4 m  ta có hàm số 3 2 1 1 2 3 3 y x x    ta có 0 1 x   thì 0 2 y   Phương trình tiếp tuyến có dạng ' 0 0 0 ( )( ) 5( 1) 2 5 3 y y x x x y y x y x           Rõ ràng tiếp tuyến song song với đường thẳng d Vậy 4 m  là giá trị cần tìm. Ví dụ 8: Cho hàm số 3 2 3 y x x m    (1). Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị (1) tại điểm có hoành độ bằng 1 cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 3 2 . Giải Với 0 0 1 2 x y m      M(1 ; m – 2) - Tiếp tuyến tại M là d: 2 0 0 0 (3 6 )( ) 2 y x x x x m       d: y = -3x + m + 2. - d cắt trục Ox tại A: 2 2 0 3 2 ; 0 3 3 A A m m x m x A                - d cắt trục Oy tại B: 2 (0 ; 2) B y m B m     - 2 3 1 3 2 | || | | || | 3 2 3 ( 2) 9 2 2 2 3 OAB m S OA OB OA OB m m             2 3 1 2 3 5 m m m m                 Vậy m = 1 và m = - 5 1.2. Dạng 2: Viết tiếp tuyến của đồ thi hàm số ( ) y f x  (C) khi biết trước hệ số góc của nó + Gọi 0 0 ( , ) M x y là tiếp điểm, giải phương trình ' 0 0 ( ) f x k x x    , 0 0 ( ) y f x  + Đến đây trở về dạng 1,ta dễ dàng lập được tiếp tuyến của đồ thị: 0 0 ( ) y k x x y    http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 5  Các dạng biểu diễn hệ số góc k:hoctoancapba.com *) Cho trực tiếp: 3 5; 1; 3; 7 k k k k       *) Tiếp tuyến tạo với chiều dương của trục Ox một góc  , với 0 0 0 2 15 ;30 ;45 ; ; . 3 3           Khi đó hệ số góc k = tan  . *) Tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): y = ax + b. Khi đó hệ số góc k = a. *) Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): y = ax + b 1 1ka k a       . *) Tiếp tuyến tạo với đường thẳng (d): y = ax + b một góc  . Khi đó, tan 1 k a ka     . Ví dụ 9: Cho hàm số 3 2 3 y x x   (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết hệ số góc của tiếp tuyến k = -3. Giải: Ta có: 2 ' 3 6 y x x   Gọi 0 0 ( ; ) M x y là tiếp điểm  Tiếp tuyến tại M có hệ số góc ' 2 0 0 0 ( ) 3 6 k f x x x    Theo giả thiết, hệ số góc của tiếp tuyến k = - 3 nên: 2 2 0 0 0 0 0 3 6 3 2 1 0 1 x x x x x          Vì 0 0 1 2 (1; 2) x y M       . Phương trình tiếp tuyến cần tìm là 3( 1) 2 3 1 y x y x         Ví dụ 10: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 2 3 1 y x x    (C). Biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 9x + 6. Giải: Ta có: 2 ' 3 6 y x x   Gọi 0 0 ( ; ) M x y là tiếp điểm  Tiếp tuyến tại M có hệ số góc ' 2 0 0 0 ( ) 3 6 k f x x x    Theo giả thiết, tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 9x + +6  tiếp tuyến có hệ số góc k = 9  0 2 2 0 0 0 0 0 1 ( 1; 3) 3 6 9 2 3 0 3 (3;1) x M x x x x x M                  Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M(-1;-3) là: 9( 1) 3 9 6 y x y x       (loại) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M(3;1) là: 9( 3) 1 9 26 y x y x       Ví dụ 11: Cho hàm số 3 3 2 y x x    (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng 1 9 y x   . Giải: http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 6 Ta có 2 ' 3 3 y x   . Do tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng 1 9 y x   nên hệ số góc của tiếp tuyến k = 9. Do đó 2 2 ' 3 3 9 4 2. y k x x x          +) Với x = 2 4 y   . Pttt tại điểm có hoành độ x = 2 là: 9( 2) 4 9 14. y x y x       +) Với 2 0 x y     . Pttt tại điểm có hoành độ x = - 2 là: 9( 2) 0 9 18 y x y x       . Vậy có hai tiếp tuyến củả (C) vuông góc với đường thẳng 1 9 y x   là: y =9x - 14 và y = 9x + 18. Ví dụ 12: Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số: 4 2 1 2 4 y x x   , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): 5 2010 0 x y    . Giải: (d) có phương trình: 1 402 5 y x   nên (d) có hệ số góc là - 1 5 . Gọi  là tiếp tuyến cần tìm có hệ số góc k thì 1 . 1 5 ( ( )) 5 k k do d        . Ta có: 3 ' 4 y x x   nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm phương trình: 3 4 5 x x   3 2 9 4 5 0 ( 1)( 5) 0 1 0 1 4 x x x x x x x y                 Vậy tiếp điểm M có tọa độ là 9 1; 4 M       Tiếp tuyến có phương trình: 9 11 5( 1) 5 4 4 y x y x       Vậy tiếp tuyến cần tìm có phương trình: 11 5 4 y x   . Ví dụ 13: Cho hàm số 2 2 3 x y x    (C). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết rằng tiếp tuyến cắt trục hoành tại A, trục tung tại B sao cho tam giác OAB vuông cân tại O, ở đây O là góc tọa độ. Giải Ta có: ' 2 1 (2 3) y x    http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 7 Vì tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân nên hệ số góc của tiếp tuyến là: 1 k   Khi đó gọi   0 0 ; M x y là tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị (C) ta có ' 0 ( ) 1 y x   0 2 00 2 1 1 1 (2 3) x xx              Với 0 1 x   thì 0 1 y  lúc đó tiếp tuyến có dạng y x   (trường hợp này loại vì tiếp tuyến đi qua góc tọa độ, nên không tạo thành tam giác OAB) Với 0 2 x   thì 0 4 y   lúc đó tiếp tuyến có dạng 2 y x    Vậy tiếp tuyến cần tìm là 2 y x    Ví dụ 14: Cho hàm số y = 2 1 1 x x   có đồ thị (C). Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A và B thỏa mãn OA = 4OB. Giải Giả sử tiếp tuyến d của (C) tại 0 0 ( ; ) ( ) M x y C  cắt Ox tại A, Oy tại B sao cho 4O OA B  . Do OAB vuông tại O nên 1 tan 4 OB A OA    Hệ số góc của d bằng 1 4 hoặc 1 4  . Hệ số góc của d là 0 2 2 0 0 1 1 1 ( ) 0 ( 1) ( 1) 4 y x x x            0 0 0 0 3 1 ( ) 2 5 3 ( ) 2 x y x y            Khi đó có 2 tiếp tuyến thỏa mãn là: 1 3 1 5 ( 1) 4 2 4 4 1 5 1 13 ( 3) 4 2 4 4 y x y x y x y x                            . 1.3. Dạng 3: Tiếp tuyến đi qua điểm Cho đồ thị (C): y = f(x). Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm ( ; ) A   . Cách giải + Tiếp tuyến có phương trình dạng: 0 0 0 ( ) '( )( ) y f x f x x x    , (với x 0 là hoành độ tiếp điểm). + Tiếp tuyến qua ( ; ) A   nên 0 0 0 ( ) '( )( ) (*) f x f x x      + Giải phương trình (*) để tìm x 0 rồi suy ra phương trình tiếp tuyến. Ví dụ 15: Cho đồ thị (C): 3 3 1 y x x    , viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-2; -1). http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 8 Giải: Ta có: 2 ' 3 3 y x   Gọi M   3 0 0 0 ; 3 1 x x x   là tiếp điểm. Hệ số góc của tiếp tuyến là 2 0 0 '( ) 3 3 y x x   . Phương trình tiếp tuyến với (C) tại M là  :   3 2 0 0 0 0 3 1 (3 3)( ) y x x x x x        qua A(-2;-1) nên ta có:   3 2 0 0 0 0 1 3 1 (3 3)( 2 ) x x x x         3 2 0 0 3 4 0 x x     0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 ( 1)( 4 4) 0 2 1 x y x x x x y                   Vậy có hai tiếp tuyến cần tìm có phương trình là: : 1; : 9 17 y y x       1.4. Dạng 4. Một số bài toán tiếp tuyến nâng cao. Ví dụ 16: Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) của hàm số: 3 3 2 y x x    sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB = 4 2 . Giải: Gọi 3 3 ( ; 3 2) , ( ; 3 2) , A a a a B b b b a b      là hai điểm phân biệt trên (C). Ta có: 2 ' 3 3 y x   nên các tiếp tuyến với (C) tại A và B có hệ số góc lần lượt là: 2 2 '( ) 3 3 à '( ) 3 3 y a a v y b b     . Tiếp tuyến tại A và B song song với nhau khi: 2 2 '( ) '( ) 3 3 3 3 ( )( ) 0 ( ì 0) y a y b a b a b a b a b v a b a b                 2 2 2 3 3 4 2 32 ( ) ( 3 2) ( 3 2) 32 AB AB a b a a b b                 2 2 2 3 3 2 2 2 ( ) ( ) 3( ) 32 ( ) ( )( ) 3( ) 32 a b a b a b a b a b a ab b a b                         2 2 2 2 2 ( ) ( ) ( ) 3 32 a b a b a ab b             , thay a = -b ta được:     2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 2 4 4 3 32 3 8 0 6 10 8 0 b b b b b b b b b              2 4 2 2 2 2 ( 4)( 2 2) 0 4 0 2 2 b a b b b b b a                     - Với 2 à 2 a v b     ( 2;0) , (2;4) A B  - Với 2 à 2 a v b     (2;4) , ( 2;0) A B  Tóm lại cặp điểm A, B cần tìm có tọa độ là: ( 2; 0) à (2; 4) v  Ví dụ 17: Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) của hàm số: 2 1 1 x y x    sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB = 2 10 . Giải: http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 9 Hàm số được viết lại: 3 2 1 y x    Gọi 3 3 ;2 , ;2 1 1 A a B b a b                 là cặp điểm trên đồ thị (C) thỏa mãn yêu cầu bài toán. Với điều kiện: , 1, 1 a b a b      . Ta có: 2 3 ' ( 1) y x   nên hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A và B là: 2 2 3 3 '( ) à '( ) ( 1) ( 1) y a v y b a b     Tiếp tuyến tại A và B song song khi: 2 2 3 3 '( ) '( ) ( 1) ( 1) y a y b a b      1 1 2 1 1 2 a b a b a b a b a b                        (1) (do a b  ) 2 2 2 3 3 2 10 40 ( ) 40 1 1 AB AB a b b a                 2 2 2 2 3 3 6 ( 2 2) 40 4( 1) 40 1 1 1 b b b b b                           ( do thay a ở (1) ) 2 4 2 2 ( 1) 1 1 1 1 1 ( 1) 10( 1) 9 0 1 3 1 3 ( 1) 9 b b b b b b b b                               0 2 2 0 2 4 4 2 b a b a b a b a                        Cặp điểm A và B cần tìm có tọa độ là: ( 2;5) à (0; 1) ; (2;1) à ( 4;3) v v    Ví dụ 18: Cho hàm số: y = x 3 + 3x 2 + mx + 1 có đồ (C m ); (m là tham số). Xác định m để (C m ) cắt đường thẳng y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0, 1), D, E sao cho các tiếp tuyến của (C m ) tại D và E vuông góc với nhau. Giải Phương trình hoành độ giao điểm của (C m ) và đường thẳng y = 1 là: x 3 + 3x 2 + mx + 1 = 1  x(x 2 + 3x + m) = 0  2 0 3 0 (2) x x x m        * (C m ) cắt đường thẳng y = 1 tại C(0, 1), D, E phân biệt:  Phương trình (2) có 2 nghiệm x D , x E  0. [...]... biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của đồ thị (C) đều lập với hai đường tiệm cận một tam giác có diện tích không đổi  11 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 Giải a) Tự làm  a2 b) Giả sử M  a;   (C)  a 1  2 (a ).( x  a )  a  2  y  3 x  a  4a  2 PTTT (d) của (C) tại M: y  y a 1 ( a  1) 2 ( a  1) 2  a5 Các giao...  Biễu diễn điều kiện của bài toán qua tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số, từ đó đưa ra điều kiện của tham số 2.2 Ví dụ và bài tập 1 3 1 2 Ví dụ 1: Tìm cực trị của của hàm số y  x3  x 2  2 x  2 16 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 Giải Cách 1 * Tập xác định:R  x  1 x  2 Ta có: y '  x 2  x  2; y '  0   * Bảng biến thi n: x   y’ y –1 + 0 2... phương trình hoành độ tương giao về: g(x) = m Khi đó số nghiệm chính là số giao điểm của đồ thị y = g(x) và đường thẳng y = m 3.2 Ví dụ và bài tập Ví dụ 1 Cho hàm số y   x3  3 x 2  1 a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên b) Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình x 3  3 x 2  m  0 26 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 Giải a)  TXĐ: D = R ... 2  x2  x1 2 -Gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên d h là khoảng cách từ M đến d thì: 1 3  4 1 1 h  2  S  BC.h  x2  x1 2 2  x2  x1 2 2 2 - Theo giả thi t: S = 4  x2  x1  4;  2  '  4;  m 2  m  2  4  m 2  m  6  0 Kết luận: với m thỏa mãn: m  2  m  3  m  3 (chọn) 30 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 Ví dụ 7 Cho hàm số y  x 4   m...  OD  4  2 2 Giải Xét phương trình hoành độ giao điểm x  2  m  1 x 2  2m  2  1  x 4  2  m  1 x 2  2m  1  0 4 Đặt t  x 2  t  0  , ta có phương trình t 2  2  m  1 t  2m  1  0, * Để có 4 giao điểm phân biệt thì phương trình (*) phải có 2 nghiệm dương phân biệt 31 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015  m  12   2m  1  0    0  m0... giá trị đều thỏa mãn a  1  a  1  2  a  3 + Với a = 1 thay vào (*) ta được phương trình tiếp tuyến là: 4 x  4 y  4  0  x  y  1  0 + Với a = -3 thay vào (*) ta được phương trình tiếp tuyến là: 4 x  4 y  28  0  x  y  7  0 Tóm lại: Có hai tiếp tuyến cần tìm có phương trình là: x  y  1  0 ; x  y  7  0 10 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 x 1... đặc biệt khi không sử dụng được trong trường hợp f , ( x0 ) = f ,, ( x0 ) =0 Quy tắc 1 thường được dùng cho các hàm đa thức, hàm phân thức và tích các lũy thừa Quy tắc 2 thường được sử dụng cho các hàm lượng giác Ví dụ 3: Tìm m để hàm số: y  1 x3   m 2  m  2  x 2   3m 2  1 x  m  5 đạt cực tiểu tại x  2 3 Giải: 18 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 y  x... I(m; 2m3) Điều kiện để AB đối xứng nhau qua đường thẳng y = x là AB vuông góc với đường thẳng y = x và I thuộc đường thẳng y = x  2m  4m3  0   3  2m  m  Giải hệ phương trình ta được m   Kết hợp với điều kiện ta có: m   2 ;m=0 2 2 2 20 http://thaytoan.net Ví dụ 9 Cho hàm số Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 y  x 3  3mx 2  3( m 2  1) x  m3  m (1) Tìm m để hàm số (1) có... – m4) ; +) CM tam giác ABC cân đỉnh A Tọa độ trung điểm I của BC là I(0 ; 1 – m4) 21 http://thaytoan.net +) S ABC  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 1 5 AI BC  m 4 m  m  32  m  2 (tm) 2 Ví dụ 12 Cho hàm số y  x 4  2mx 2  1 (1) Tìm các giá trị của tham số m để đồ thi hàm số (1) có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua ba điểm này có bán kính bằng 1 Giải Ta có y '  4 x3  4mx x... trình (*) vô nghiệm khi m > 0 Vậy bài toán thỏa mãn khi m = 1 và m = 1  5 2 Ví dụ 13 Cho hàm số y  x 4  2mx 2  m  1 (1), với m là tham số thực Xác định m để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 Giải 22 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014- 2015 x  0 y '  4 x3  4mx  4 x  . ĐỀ CƯƠNG ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Năm học 2014 - 2015 Bắc Ninh, tháng 11 năm 2014 http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 .                Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C): http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 3 3 2 3 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3.        Vậy có hai giao điểm là: M 1 (0; -2) và M 2 (2; 4) + Ta có: 2 3 ' ( 1) y x    . http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 4 + Tại tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015, đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015, đề cương ôn thi thpt quốc gia môn toán năm học 2014 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn