báo cáo đầu tư xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM

64 723 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 06:08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH CDM ĐỊA ĐIỂM : THUNG CẢ, XÃ SỦ NGÒI, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CỔ PHẦN T & T - 159 Hòa Bình - Tháng 9 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH CDM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN T & T - 159 (Tổng Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) ÔNG. NGUYỄN VĂN MAI Hòa Bình - Tháng 9 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN T & T - 159 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/2013/TTr-DA Hòa Bình, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ Kính gửi: - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình; - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình; - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình; - Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình - Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hòa Bình; - Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;  Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;  Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 10/QĐ-TTg của Thủ tướng v/v phê duyệt "Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Chỉ thị của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto thuộc UNFCCC;  Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình;  Căn cứ các pháp lý khác có liên quan; Chủ đầu tư kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo hướng cơ chế phát triển sạch CDM” với các nội dung chính sau:  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM;  Các hợp phần dự án : + Hợp phần 1 : Trang trại chăn nuôi lợn rừng + Hợp phần 2 : Trang trại chăn nuôi bò + Hợp phần 3 : Nhà máy giết mổ gia súc (Chế biến thực phẩm) + Hợp phần 4 : Hệ thống quầy bán thực phẩm tại các điểm dân cư + Hợp phần 5 : Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ bã Biogas  Địa điểm đầu tư : Thung Cả, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng 1 tổ hợp gồm: + Trang trại chăn nuôi lợn rừng nái: 5000 con tại trang trại và 5000 con được các hộ dân cư nuôi gia công; + Trang trại chăn nuôi bò: 4000 con bò vỗ béo, 1000 con bò giống; + Nhà máy giết mổ gia súc; + Cửa hàng bán thịt sạch và quầy hàng thịt lưu động do nhà máy cung cấp; + Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ bã Biogas;  Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn nuôi nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp sạch, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Tổng mức đầu tư : 487,876,339,000 đồng. Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 146,362,902,000 đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng là 12,124,243,000 đồng.  Tiến độ thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm. Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2016 dự án sẽ đi vào xây dựng hoàn chỉnh; dự án sẽ cho hoạt động dần các hạng mục hoàn thành từ năm 2015: trang trại chăn nuôi gia súc giống và nhà máy chế biến thức ăn cùng các hạng mục phụ trợ khác;  Kết luận : NPV = 594,975,345,000 đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 34.6% ; thời gian hoàn vốn sau 6 năm. => Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước. Dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị các cơ quan ban ngành tỉnh Hòa Bình chấp thuận và tạo điều kiện cho chúng tôi đầu tư dự án “Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM”nói trên. Nơi nhận: - Như trên - Lưu TCHC. CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN T & T - 159 (Tổng Giám đốc) MỤC LỤC I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư 1 II.1. Môi trường vĩ mô và tổng quan ngành chăn nuôi cả nước 2 II.1.1. Môi trường vĩ mô 2 II.1.2. Ngành chăn nuôi Việt Nam 2 II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án 4 II.2.1. Chính sách phát triển chăn nuôi của đất nước 4 II.2.2. Ngành chăn nuôi tỉnh Hòa Bình nói chung 7 II.2.3. Đánh giá tiềm năng thực hiện CDM trong lĩnh vực chăn nuôi heo ở Hòa Bình 7 II.3. Căn cứ pháp lý 9 II.4. Kết luận sự cần thiết đầu tư 10 CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 12 III.1. Địa điểm thực hiện dự án 12 III.2. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 12 III.3. Quy mô dự án 13 III.4. Nhân sự dự án 13 IV.1. Trang trại chăn nuôi lợn rừng 15 IV.2. Trang trại chăn nuôi bò 19 IV.3. Nhà máy giết mổ gia súc 21 IV.3.1. Quy trình giết mổ gia súc 22 IV.3.2. Phân phối thịt gia súc sau khi giết mổ 25 IV.4. Hệ thống cửa hàng thịt sạch 25 IV.4.1. Các sản phẩm từ lợn rừng 25 IV.4.2. Các sản phẩm từ bò 25 V.1. Đánh giá tác động môi trường 27 V.1.1. Giới thiệu chung 27 V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 27 V.2. Tác động của dự án tới môi trường 27 V.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 27 V.2.2. Giai đoạn vận hành 28 V.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 29 V.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 29 V.3.2. Giảm thiểu tác động khi dự án đi vào hoạt động 30 V.4. Kết luận 31 X.1. Kết luận 59 X.2. Kiến nghị 59 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần T & T – 159  Mã số doanh nghiệp :  Ngày cấp :  Nơi cấp :  Địa chỉ trụ sở : Tầng 9, Tòa nhà HAXICO. đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  Đại diện pháp luật : Chức vụ: I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế CDM sạch  Các hợp phần dự án : + Hợp phần 1 : Trang trại chăn nuôi lợn rừng + Hợp phần 2 : Trang trại chăn nuôi bò + Hợp phần 3 : Nhà máy giết mổ gia súc (Chế biến thực phẩm) + Hợp phần 4 : Hệ thống quầy bán thực phẩm tại các điểm dân cư + Hợp phần 5 : Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ bã Biogas  Địa điểm đầu tư : Thung Cả, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng 1 tổ hợp gồm: + Trang trại chăn nuôi lợn rừng nái: 5000 con tại trang trại và 5000 con được các hộ dân cư nuôi gia công; + Trang trại chăn nuôi bò: 4000 con bò vỗ béo, 1000 con bò giống; + Nhà máy giết mổ gia súc; + Cửa hàng bán thịt sạch và quầy hàng thịt lưu động do nhà máy cung cấp; + Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ bã Biogas;  Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn nuôi nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp sạch, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.  Tổng mức đầu tư : 487,876,339,000 đồng. Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 146,362,902,000 đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng là 12,124,243,000 đồng.  Tiến độ thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm. Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2016 dự án sẽ đi vào xây dựng hoàn chỉnh; dự án sẽ cho hoạt động dần các hạng mục hoàn thành từ năm 2015: trang trại chăn nuôi gia súc giống và nhà máy chế biến thức ăn cùng các hạng mục phụ trợ khác; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1. Môi trường vĩ mô và tổng quan ngành chăn nuôi cả nước II.1.1. Môi trường vĩ mô Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2013 vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Mặc dù các điều kiện về tài chính toàn cầu đã và đang được cải thiện; những rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm bớt; một số nền kinh tế lớn đang áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ và tài chính nhằm tăng cầu trong nước nhưng nhìn chung, kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng chậm và vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi. Theo Tổng cục Thống kê, quý II năm 2013 tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4.90% so với cùng kỳ năm 2012 (quý I tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.07%, đóng góp 0.40 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5.18%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.92%, đóng góp 2.51 điểm phần trăm. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 - Nguồn: Tổng cục Thống kê Riêng lĩnh vực chăn nuôi, trong tháng 8 năm 2013, tổng đàn trâu cả nước ước tính giảm 2.5% so với cùng kỳ năm 2012, đàn bò giảm 3%. Riêng đàn bò sữa phát triển tương đối tốt do giá sữa ổn định nên doanh nghiệp mở rộng quy mô. Chăn nuôi lợn chưa ổn định, ước tính tổng số lợn cả nước giảm từ 1-1.5% so với cùng kỳ năm 2012. Chăn nuôi gia cầm gặp nhiều khó khăn do giá bán thấp, dịch bệnh tuy đã được khống chế nhưng vẫn có nguy cơ bùng phát gây tâm lý lo ngại cho người nuôi, tổng số gia cầm cả nước ước tính giảm khoảng 1.5-2% so với cùng kỳ năm trước. II.1.2. Ngành chăn nuôi Việt Nam Ngành nông nghiệp đang đóng góp 24% GDP cả nước và trong đó công lao của ngành chăn nuôi không nhỏ. Đây cũng là một trong những ngành quan trọng để chuyển đổi cơ cấu và thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm qua, ngành chăn nuôi vẫn tự phát, thiếu quy hoạch và định hướng dẫn đến nguy cơ phá sản. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM Theo thống kê, hiện ngành chăn nuôi Việt Nam có sản lượng thịt gia súc đứng thứ nhất khu vực ASEAN, thứ 2 châu Á, thứ 6 thế giới; sản lượng thịt gia cầm đứng thứ 2 khu vực; sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đứng đầu các nước ASEAN và thứ 12 thế giới. Nhiều năm qua ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng trong duy trì tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp với tốc độ 5-7%/năm, so với 2-2.5%/năm của ngành trồng trọt. Theo Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT), năm 2000, tổng sản lượng thịt cung cấp ra thị trường đạt 1.83 triệu tấn, tổng sản lượng sữa đạt 64,000 tấn, nhưng đến năm 2011 tăng lên lần lượt là 4.31 triệu tấn và 360,000 tấn. Con số này đã góp phần tăng lượng tiêu thụ thịt bình quân từ 23.6kg/người trong năm 2000 lên 48.3kg/người trong năm 2011, tiêu thụ sữa từ 0.3kg/người lên 3.8kg/người, tiêu thụ trứng đạt 83 quả/người/năm. Tuy vậy, ngành chăn nuôi vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn do thiếu chính sách hỗ trợ, quy hoạch, định hướng phát triển. Mãi đến năm 2012 và nhất là những tháng đầu năm 2013, khi thị trường liên tục biến động theo chiều hướng xấu, những bất ổn bắt đầu lộ rõ và ngành chăn nuôi đang đứng bên bờ vực phá sản, cơ quan quản lý mới gấp rút vào cuộc. Theo Cục Chăn nuôi, cả nước có khoảng 23,500 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm nhưng đa số hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, không được kiểm soát, hỗ trợ cung cấp thông tin về dịch bệnh, giá cả, thiếu kỹ thuật chăn nuôi. Để thực hiện chiến lược phát triển ngành đến năm 2020, hơn 50 tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi, nhưng ngân sách đầu tư cho ngành chăn nuôi rất hạn chế nên doanh nghiệp (DN) và hộ nông dân phải tự lo, không định hướng được lợi thế từng địa phương để tạo nguồn cung bền vững. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành chăn nuôi chỉ tập trung khâu sản xuất thức ăn. Các khâu mấu chốt đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành như con giống, chế biến, giết mổ và xử lý môi trường có lợi nhuận thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên không hấp dẫn nhà đầu tư. Do ít được quan tâm, ngành chăn nuôi trong nước chỉ phát triển theo kiểu phong trào, khi giá lên cao đồng loạt nuôi gây khủng hoảng thừa dẫn đến giá giảm; khi lỗ lại ngưng nuôi khiến nguồn hàng khan hiếm. Theo nhiêu chuyên gia, sự bất ổn của ngành chăn nuôi thời gian qua một phần do các giải pháp, dự báo thị trường hàng năm đối với ngành thực hiện qua loa, không sát với thực tế khiến DN đầu mối không nắm được nhu cầu thị trường; chăn nuôi tràn lan theo phong trào thay vì tập trung vào vật nuôi lợi thế để gia tăng lợi nhuận. Trước thực trạng ngành chăn nuôi trong nước đứng trước nguy cơ phá sản và rơi vào tay DN ngoại, mới đây Cục Chăn nuôi đã đưa ra mục tiêu phát triển chăn nuôi giai đoạn 2013-2015. Theo đó, ngành chăn nuôi được tổ chức lại theo hướng phát triển các trang trại quy mô vừa và lớn, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, gắn kết các trang trại với nhau để cân bằng cung cầu, kiểm soát giá thành, nâng cao lợi nhuận cho DN, hộ chăn nuôi. Trước mắt, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo 5 ngân hàng thương mại nhà nước cho ngành chăn nuôi vay ưu đãi lãi suất 10%/năm để tái hoạt động. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn bị từ chối cho vay vì không có khả năng trả nợ cũ và không có phương án kinh doanh tốt. Ngân hàng Thế giới khuyến cáo Việt Nam nên đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức công tư. Theo đó, Nhà nước giao khoán một phần dịch vụ, công trình cho lĩnh vực tư nhân quản lý với những thỏa thuận về mục tiêu, chiến lược, kết quả nhằm giải tỏa áp lực về vốn và công nghệ, đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có kiểm soát, bảo đảm an toàn sinh học và môi trường. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Nhà nước nên mở ra các chính sách thu hút DN đầu tư vào những lĩnh vực còn trống như con giống, giết mổ, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; hỗ trợ các DN chăn nuôi đầu tư sản xuất thức ăn, hình thành một chuỗi khép kín nhằm giảm sức ép cạnh tranh của DN ngoại. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 3 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án II.2.1. Chính sách phát triển chăn nuôi của đất nước Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2020 trong Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg như sau: + Quan điểm phát triển 1. Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 2. Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm. 3. Tập trung phát triển sản phẩm chăn nuôi có lợi thế và khả năng cạnh tranh như lợn, bò đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản của vùng, địa phương. 4. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp. + Mục tiêu phát triển 1. Mục tiêu chung a) Đến năm 2020 ngành chăn nuôi cơ bản chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng và xuất khẩu; b) Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 42%, trong đó năm 2010 đạt khoảng 32% và năm 2015 đạt 38%; c) Đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi; d) Các cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường. 2. Chỉ tiêu cụ thể a) Mức tăng trưởng bình quân: giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm và giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 5-6% năm. b) Sản lượng thịt xẻ các loại: đến năm 2015 đạt khoảng 4.300 ngàn tấn. đ) Tỷ trọng thịt được giết mổ, chế biến công nghiệp so với tổng sản lượng thịt đến năm 2015 đạt 25% và đến năm 2020 đạt trên 40%. + Định hướng phát triển đến năm 2020 1. Chăn nuôi gia súc: phát triển nhanh quy mô gia súc ngoại theo hướng trang trại, công nghiệp ở nơi có điều kiện về đất đai, kiểm soát dịch bệnh và môi trường; duy trì ở quy mô nhất định hình thức chăn nuôi lợn lai, lợn đặc sản, bò thịt phù hợp với điều kiện chăn nuôi của nông hộ và của một số vùng. 2. Thức ăn chăn nuôi: phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi trên cơ sở mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 3. Xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến có quy mô phù hợp với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến và gắn với vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa và đa dạng hoá các mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đối với cơ sở chế biến nhỏ, thủ công áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 4 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM 4. Củng cố, nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh của hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương, nhất là hệ thống thú y cơ sở. + Các giải pháp 1. Quy hoạch a) Quy hoạch chăn nuôi phải phù hợp với đặc điểm và lợi thế của từng vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của từng loại vật nuôi trong từng vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. b) Rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch các sản phẩm chăn nuôi, trước hết là các sản phẩm chủ lực như lợn, bò. Phát triển chăn nuôi lợn, bò trọng điểm ở những nơi có điều kiện về đất đai, nguồn nước ngọt và bảo vệ môi trường sinh thái như Trung du, Duyên hải Bắc và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và một số vùng ở đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ. 2. Về khoa học và công nghệ a) Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ chăn nuôi theo hướng kết hợp nghiên cứu với chuyển giao, xã hội hoá đầu tư nghiên cứu, đồng thời ưu tiên đầu tư nghiên cứu cơ bản, bảo tồn và khai thác hợp lý các nguồn gen, giống gốc vật nuôi trong nước, nhập mới các giống có năng suất, chất lượng cao để chọn lọc, thích nghi đưa nhanh vào sản xuất. b) Triển khai có hiệu quả chương trình giống vật nuôi và thực hiện tốt việc nuôi giữ giống gốc. Quản lý giống lợn theo mô hình tháp giống gắn với từng vùng sản xuất, từng thương hiệu sản phẩm. Xây dựng và sử dụng các công thức lai giống phù hợp cho từng vùng sản xuất, từng nhóm sản phẩm để cung cấp sản phẩm đồng nhất cho nhu cầu sản xuất. Mở rộng mạng lưới thụ tinh nhân tạo và tiêu chuẩn hoá các cơ sở chất lượng đực giống, tổ chức đánh giá bình tuyển chất lượng giống hàng năm. c) Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng và hệ số tiêu hoá thức ăn chăn nuôi để giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, nhằm hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi. d) Nghiên cứu chế tạo các thiết bị dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp công suất lớn. e) Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến về chuồng trại, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y với các loại vật nuôi theo phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp; xây dựng và chuyển giao các mô hình chăn nuôi tiên tiến phù hợp với từng vùng sinh thái. f) Hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu, sản phẩm của ngành chăn nuôi phù hợp với thông lệ quốc tế. Áp dụng quy trình sản xuất GMP, HACCP đối với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và chế biến. g) Xây dựng chương trình khuyến nông chăn nuôi (từ khâu sản xuất thức ăn đến bảo quản chế biến, tiêu thụ) bao gồm các nội dung: xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình chăn nuôi trang trại có hiệu quả, bền vững và an toàn sinh học. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến cáo, chuyển giao quy trình kỹ thuật, xây dựng các kiểu chuồng trại, quy trình quản lý, thú y, nuôi dưỡng, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, đào tạo nghề, kỹ thuật, kỹ năng cho cán bộ quản lý, kỹ thuật và người chăn nuôi. h) Đổi mới và hoàn thiện hệ thống khảo kiểm nghiệm, kiểm định đánh giá, công nhận chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, nhằm đưa nhanh giống mới, thức ăn chất lượng vào sản xuất. Nâng cao năng lực hệ thống thú y, nhất là thú y cơ sở. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 5 [...]... HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG V.1 Đánh giá tác động môi trường V.1.1 Giới thiệu chung Dự án Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế CDM sạch là một tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch, được thực hiện tại Thung Cả, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những... Công nhân trại giết mổ Trưởng trại Công nhân thu gom Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM Công nhân giết mổ 5 Nhân viên quầy bán thịt III.5 Tiến độ thực hiện dự án Thời gian hoạt động của dự án là 15 năm Dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015 bắt đầu hoàn... trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2016 dự án sẽ đi vào xây dựng hoàn chỉnh; dự án sẽ cho hoạt động dần các hạng mục hoàn thành từ năm 2015: trang trại chăn nuôi gia súc giống và nhà máy chế biến thức ăn cùng các hạng mục phụ trợ khác Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM công trình xây dựng; - Hoạt động của các loại máy móc phục vụ thi công xây dựng  Thành phần - Bụi: Quá trình san nền được xem là nguồn phát sinh bụi đáng kể nhất trong giai đoạn thi công xây dựng đối với mọi công trường xây dựng Ngoài ra, bụi cũng phát sinh từ bãi chứa...DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM i) Xã hội hoá hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi, thú y theo hướng huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi 3 Về tài chính và tín dụng a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: - Xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường, điện, nước và xử lý môi trường cho các cơ sở giống, chăn nuôi trang trại, công nghiệp và cơ. .. của dự án Dự án Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế CDM sạch bao gồm 3 hợp phần: + Hợp phần 1 : Trang trại chăn nuôi lợn rừng + Hợp phần 2 : Trang trại chăn nuôi bò + Hợp phần 3 : Nhà máy giết mổ gia súc (Chế biến thực phẩm) + Hợp phần 4 : Hệ thống quầy bán thực phẩm tại các điểm dân cư + Hợp phần 5 : Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ bã Biogas Trang trại chăn nuôi lợn rừng + bò Nhà máy sản... và nuôi dưỡng vật nuôi theo hướng: Sử dụng thức ăn, các chất dinh dưỡng, phụ gia và kháng sinh trong khẩu phần chăn nuôi phải đảm bảo nhu cầu sinh trưởng, phát triển, sản xuất của vật nuôi và an toàn thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 6 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM b) Phát triển. .. Nhà máy sản xuất phân vi sinh từ biogas TỔ HỢP Nhà máy giết mổ gia súc + Chế biến thực phẩm Hệ thống quầy bán hàng thịt lợn sạch tại các điểm dân cư Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM III.3 Quy mô dự án Dự án được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 118 ha bao gồm các hạng... trung tâm, chợ đầu mối; hỗ trợ cho việc tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi và đấu giá giống vật nuôi b) Tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho vay đầu tư dự án phát triển giống vật nuôi, xây dựng mới, mở rộng cơ sở chăn nuôi theo hướng công nghiệp c) Các ngân hàng thương mại bảo đảm vốn vay cho các tổ chức, cá nhân vay để đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, con giống phát triển chăn nuôi và giết... hóa… 4 Cơ sở giết mổ nằm cách khu đông dân cư ít nhất 1 km 5 Vị trí cơ sở giết mổ không có nguy cơ trở thành đất đô thị trong vòng ít nhất 10 năm tới Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 DỰ ÁN: TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ SẠCH CDM 6 7 Có điện, nước sạch để cấp cho cơ sở giết mổ Cơ sở giết mổ có đủ diện tích để xây dựng hệ . Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo hướng cơ chế phát triển sạch CDM với các nội dung chính sau:  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM;  Các hợp. tin dự án  Tên dự án : Tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế CDM sạch  Các hợp phần dự án : + Hợp phần 1 : Trang trại chăn nuôi lợn rừng + Hợp phần 2 : Trang trại chăn nuôi bò + Hợp. phúc    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH CDM ĐỊA ĐIỂM : THUNG CẢ, XÃ SỦ NGÒI, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đầu tư xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM, báo cáo đầu tư xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM, báo cáo đầu tư xây dựng dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc theo cơ chế phát triển sạch CDM, CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN

Mục lục

Xem thêm