Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì.doc

45 864 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:46

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì. Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2HLời cam đoan Tôi xin cam đoan chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Thanh Trì" là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập, Nếu có dấu hiệu sai lệch tôI xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hà Nội, ngày 05/11/2005 Ngời trình bày. Đặng thị thanh hoài.Đặng Thị Thanh Hoài 1Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2HMục lục Lời cam đoan .1Mục lục .2Lời nói đầu .3Chơng I: tín dụng hộ sản xuất thực trạng cho vay hộ sản xuất trong thời gian qua tại nnno & ptnt huyện thanh trì .61.1: Tình hình kinh tế xã hội huyện Thanh Trì .61.1.1: Tình hình kinh tế xã hội huyện Thanh Trì .61.1.2:Sự cần thiếy của tín dụng hộ sản xuất trong nền kinh tế 81.2: Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT huyện Thanh trì .101.3: Đánh giá chất lợng tín dụng, hiệu quả tín dụng 211.3.1: Kết quả đầu t vốn .221.3.2: Tồn tại nguyên nhân .24Chơng II: Các giải pháp hoàn thiện mở rộng cho vay hộ sản xuất trong thời gian trớc mắt tại ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thanh trì .272.1: Định hớng hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thanh trì trong thời gian tới .272.2: Giải pháp hoàn thiện mở rộng vốn tín dụng tại NHNo & PTNT Huyện Thanh trì .312.3: Những đề xuất kiến nghị .352.3.1: Về chính sách của nhà nớc .352.3.2: Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nớc 382.3.3: Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam 392.3.4: Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Huyện Thanh trì 39Kết luận 42Danh mục tài liệu tham khảo .44Nhận xét của đơn vị thực tập 45Nhận xét của giáo viên hớng dẫn .46Đặng Thị Thanh Hoài 2Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2HLời nói đầuTrong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ nền kinh tế hành chính quan liêu bao cấp sang cơ chế hoạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế quốc dân bao gồm nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề với quy mô trình độ khác nhau, công nghệ khác nhau. Phát triển nông - lâm -ng - nghiệp gắn liền công nghệ chế biến xây dựng nông thôn mới. Để đa nền kinh tế nông thôn phát triển ngang tầm nền kinh tế thành thị, từng bớc công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong nông nghiệp. Vì thế việc phát triển xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu, nó có tầm quan trọng trong việc nâng cao ổn định đời sống của hộ sản xuất nông nghiệp, không ngừng tăng cờng phát triển đời sống mới ở nông thôn.Muốn đạt đợc mục đích trên trớc hết phải chú ý đến nền sản xuất nông nghiệp hiện nay bằng cách trong sản xuất nông nghiệp phải thay đổi cơ cấu tính chất trong quan hệ sản xuất nông nghiệp, lấy sản xuất hộ nông dân là mặt trận hàng đầu, thông qua việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh việc phát triển trong chăn nuôi gia súc, gắn liền với việc sản xuất hàng hoá tiêu dùng phải đẩy mạnh sản xuất hàng hoá xuất khẩu, mở rộng kinh tế đối ngoại phát triển kinh tế dịch vụ, đẩy mạnh việc mở rộng phát triển ngành nghề truyền thống. Từng bớc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng nền công nghiệp nặng với bớc đi thích hợp.Trớc hết là các ngành dịch vụ cho việc phát triển trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chuyên môn hoá, tự động hoá trong sản xuất chúng ta thấy nớc ta sản xuất nông nghiệp là chủ yếu chiếm 70% trong nền sản xuất hàng hoá. Thu nhập chính trong nền kinh tế quốc dân. Đờng lối phát triển kinh tế của Đảng ta qua các giai đoạn đều tập trung quan tâm chú trọng tới nông nghiệp. Luôn có những chính sách mới về nông nghiệp để phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế. Ban th ký Trung ơng Đảng Bộ chính trị đã ra chỉ thị 100 quyết định đa việc khoán 10 trong sản xuất nông nghiệp. Đây là chính sách lớn làm thay đổi nền sản xuất nông nghiệp. Đổi mới về mô hình cũng nh tổ chức sản Đặng Thị Thanh Hoài 3Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2Hxuất trong nông nghiệp.Ngày 02 tháng 03 năm 1993 Thủ tớng Chính phủ ra nghị định số 14 ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông lâm ng nghiệp kinh tế nông thôn. Kèm theo nghị định này có những quy định cụ thể về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn. Mục đích khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng, sức lao động, năng lực trình độ tổ chức sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, nâng cao đời sống của các hộ sản xuất hết đói nghèo. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất có điều kiện vơn lên làm giầu chính đáng.Để thực hiện thắng lợi đờng lối phát triển kinh tế của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ . chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông ng diêm nghiệp kinh tế nông thôn. Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn dới sự chỉ đạo của ngân hàng Nhà nớc đã tổ chức triển khai tới toàn ngành, việc đầu t vốn cho các hộ sản xuất có nhu cầu vay vốn để sản xuất - kinh doanh không phân biệt các thành phần kinh tế. Đã tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình mở rộng mạng lới trên khắp mọi miền đất nớc phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp. Có các quy định cụ thể về việc cho vay vốn hộ sản xuất nh văn bản 499A quy định về nghiệp vụ cho vay hộ sản xuất. Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chấp nhận khó khăn vì lợi ích kinh tế của đất nớc của ngành đã vợt qua những bớc thăng trầm đứng vững lên trong cơ chế thị trờng chuyển hớng đầu t tín dụng về với nông nghiệp, nông dân nông thôn. Ngời nông dân mấy năm qua đã gắn bó, gắn gũi với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thực sự đã là ngời bạn đồng hành với ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Họ đã tiếp nhận vốn vay sử dụng có hiệu quả nên thực sự đã hết đợc nghèo đói một số hộ đã vợt lên làm giầu chính đáng vì vậy đầu t vốn cho hộ sản xuất là rất cần thiết, thực sự là ý Đảng lòng dân luôn đợc các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ.Chính vì vậy, em mạnh dạn chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng Đặng Thị Thanh Hoài 4Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2Hcao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì . Phơng pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử lý luận kinh tế, quản lý trên lĩnh vực tài chính ngân hàng để thống kê, phân tích tổng hợp, tổng kết thực tiễn, nhằm đa ra các giải pháp cho hoạt động tín dụng ngân hàng.Chuyên đề đợc chia thành 2 chơng:Chơng I: Tín dụng hộ sản suất thực trạng cho vay Hộ sản xuất trong thời gian qua tại NHNN & PTNT Huyện Thanh Trì. Chơng II: Các giải pháp hoàn thiện mở rộng cho vay hộ sản xuất trong thời gian tới tại NHNN&PTNT huyện Thanh Trì.Chơng IĐặng Thị Thanh Hoài 5Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2HTín dụng Hộ Sản xuất - Thực trạng cho vayHộ sản xuất tại NHNn&PTNT Thanh trì1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Thanh Trì .1.1.1, tình hình kinh tế xã hội huyện thanh trì:Huyện Thanh Trì là huyện nằm ở vùng trũng phía Nam Hà Nội, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Trong những năm gần đây, thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XX kinh tế Huyện đã có bớc phát triển khá. Hiện nay Huyện đang tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn, có chính sách u tiên hỗ trợ nông thôn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chỉ đạo thực hiện các dự án phát triển làng nghề, quy hoạch khu sinh thái, các dự án phát triển rau, hoa cao cấp có giá trị kinh tế cao .Tuy nhiên hiện nay diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp hiện đang bị thu hẹp do Nhà nớc triển khai nhiều dự án vào địa bàn Huyện, làm giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản thơng mại dịch vụ. Tốc độ đô thị hoá diễn ra rất nhanh.Năm 2004 UBND thành phố Hà Nội thành lập 2 quận mới đã chia tách 09 xã của Huyện Thanh Trì về quận Hoàng Mai.Điều kiện kinh tế - xã hội của Huyện nh trên đã tạo ra một số thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì cụ thể:- NHNo & PTNT Thanh Trì có hớng đầu t mới trong lĩnh vực thơng mại, dịch vụ - xây dựng. Là một ngân hàng lớn có uy tín trên địa bàn Huyện, với mạng lới chi nhánh phòng giao dịch đợc bố trí rất thuận tiện cho dân c trong Huyện, đặc biệt ở gần các làng nghề, các khu dân c có tốc độ đô thị hoá cao nh Đông Mỹ, Cầu Bơu, PGD Ngũ Hiệp . sẽ giúp ngân hàng thu hút đợc khách hàng.- Việc Quận mới Hoàng Mai đợc thành lập, nhờ mối quan hệ uy tín lâu dài với Khoa bạc Nhà nớc BHXH quận Hoàng Mai, Ngân hàng Thanh Trì đã Đặng Thị Thanh Hoài 6Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2Hthu hút đợc KBNN quận Hoàng Mai BHXH Hoàng Mai mở tài khoản giao dịch tại NHNo Thanh Trì, đặc biệt là các đơn vị này luôn có nguồn tiền gửi với lãi suất thấp, chi phí trả lãi rẻ. Đồng thời nhờ việc nhanh chóng khai trơng PGD Vạn Xuân để tranh thủ thu hút khách hàng là các cán bộ công chức trên địa bàn quận Hoàng Mai nên việc cho vay đợc tăng trởng.- Nh đã nói, Nhà nớc triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn Huyện năm 2004 nh dự án cầu Thanh Trì, đờng vành đai 3, khu công nghiệp Ngọc Hồi ., việc đền bù giải phóng mặt bằng đợc triển khai mạnh mẽ, tạo điều kiện cho Ngân hàng thu nợ tồn đọng khó đòi thu tiền gửi tiết kiệm khá lớn từ dân c tập trung ở một số địa bàn có dự án.- Với tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều doanh nghiệp (chủ yếu là vừa nhỏ) các Công ty ra đời trên địa bàn Huyện tạo điều kiện để NHNo & PTNT Thanh Trì thu hút khách hàng là doanh nghiệp, điều mà trớc đây còn rất hạn chế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội nh trên tạo ra khó khăn cho hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì, đó là:- Do diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dẫn tới thị phần đầu t hộ sản xuất nông nghiệp của ngân hàng bị thu hẹp.- Phòng giao dịch của ngân hàng chính sách xã hội, phòng giao dịch của ngân hàng Đầu t Hà Nội ra đời, thêm vào đó, NHNo Hoàng Mai đợc khai trơng vào đầu năm 2005 tạo ra sự cạnh tranh về huy động vốn, cho vay chia sẻ thị phần của NHNo Thanh Trì tại khu vực.- Do đối tợng vay của NHNo & PTNT Thanh Trì chủ yếu là bà con nông dân với đối tợng đầu t là cây trồng, con giống, gia súc, thả cá, sản xuất nông nghiệp với số món tuy nhiều nhng lợng nhỏ lẻ, manh mún, nên d nợ cho vay hộ sản xuất còn ít. Hơn nữa, trình độ dân trí nhìn chung còn thấp, hiểu biết hạn chế, vì vậy rủi ro lớn. Trớc những thuận lợi khó khăn đó, chi nhánh NHNo & PTNT Thanh Trì đã, đang sẽ nỗ lực hết mình để có thể vừa vợt qua đợc những khó khăn thử Đặng Thị Thanh Hoài 7Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2Hthách để đứng vững trong cạnh tranh, phát huy hơn nữa thế mạnh cũng nh khai thác những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động kinh doanh của mình.1.1.2. Sự cần thiết của tín dụng hộ sản xuất trong nền kinh tế Tình hình kinh tế xã hội huyện Thanh trì cho chúng ta thấy việc phát triển kinh tế nông nghiệpnông thôn hiện nay giữ một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hàng hoá, phát triển mở rộng các ngành nghề truyền thống, khi đồng tiền này sẵn có trong nông nghiệp. Hộ sản xuấtmột trong những nhân tố quyết định tạo ra của cải vật chất cho xã hội, làm phong phú đã dạng hoá trong nông nghiệp. Từ việc sản xuất hàng hoá mang tính chất tự cung tự cấp, đến việc trao đổi hàng hoá trên thị trờng. Hộ sản xuất là đơn vị sản xuất hàng hoá tự chủ tiến hành sản xuất trong điều kiện tự nhiên, phải tham gia cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế, trong quá trình sản xuất tiêu thụ hàng hoá. Ngày nay kinh tế hộ đã đang phát triển nhờ có cơ chế chính sách mới của Đảng cho hộ tự chủ trong sản xuất kinh doanh đã phát huy đợc thế mạnh tính năng động sáng tạo, tính nhanh nhạy trong việc: Thay đổi cơ cấu sản xuất, Thay đổi cơ cấu đầu t. Mạnh dạn đa khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, hàng hoá sản xuất ra ngày càng phong phú. Đời sống nhân dân đợc cải thiện. Nh vậy từ việc phát triển kinh tế hộ đã hình thành nên các thị trờng tiêu thụ hàng hoá ngày càng mở rộng phát triển đã làm cho nền kinh tế nông thôn ngày càng đổi mới. Trong thời gian qua hoạt động của ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nớc, điều hành chính sách tiền tệ tích cực, cơ bản ổn định đợc giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, tăng dự trữ ngoại tệ cho quốc gia.Huy động đợc một khối lợng đáng kể vốn trong ngoài nớc, thúc đẩy đầu t cho sản xuất của các thành phần kinh tế góp phần tăng trởng kinh tế, tăng cờng đầu t tín dụng u đãi để phục vụ xoá đói giảm nghèo thực hiện một số chính sách xã hội.Khi đất nớc chuyển sang nền kinh tế thị trờng công nhận sự ra đời tồn Đặng Thị Thanh Hoài 8Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2Htại của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế nói chung kinh tế hộ nông dân nói riêng. Muốn sản xuất kinh doanh dịch vụ đòi hỏi t liệu sản xuất, vật t tiền vốn phải luôn đổi mới mở rộng, thay đổi hình thức đầu t vốn, luôn cải thiện trang thiết bị mẫu mã. Đổi mới cơ cấu đầu t cây giống, con giống . mặt hàng mới sản xuất luôn phải phù hợp với nhu cầu thị hiếu ngời tiêu dùng. Muốn đổi mới sản xuất kinh doanh cần phải có vốn đầu t. Nhu cầu vốn này bản thân ngời sản xuất không thể có đủ đợc mà cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nớc các tổ chức tín dụng của ngân hàng.Trớc nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ ngành ngân hàng cũng nhanh chóng đổi mới phơng thức đầu t thích hợp để hoà nhập với cơ chế thị trờng. Là đầu t vốn mở rộng tới các thành phần kinh tế về với thị trờng nông thôn, nông nghiệp nông dân. Đổi mới công tác kế hoạch hoá tín dụng gắn liền với quan hệ cung cầu trên thị trờng vốn. Đầu t vốn tới các hộ sản xuấtnông thôn nhằm thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển.Nguồn vốn cho vay của ngân hàng là nguồn vốn bổ sung vốn thiếu cho hộ sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn tín dụng tạo điều kiện cho các hộ sản xuất phát triển các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi cải tạo cây con giống cho năng suất cao giá trị lớn vốn tín dụng đầu t mở rộng sản xuất các ngành nghề truyền thống giải quyết việc làm cho ngời lao động, cải thiện đời sống dân sinh. Vốn tín dụng đã đến với tất cả các loại hộ sản xuất.- Hộ giầu có điều kiện mở rộng sản xuất cải tiến kỹ thuật thu hút lao động tổ chức sản xuất lớn tạo ra nhiều sản phẩm có năng suất chất lợng tốt giá trị cao đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Bù đắp đủ chi phí còn có tích luỹ ngày càng nhiều hộ giầu ngày càng giầu thêm. - Hộ trung bình vay thêm vốn tín dụng ngân hàng có điều kiện mở rộng sản xuất. Từng bớc đầu t thiết bị tăng năng suất lao động sản phẩm sản xuất ra nhiều hơn đủ chi dùng cho gia đình còn dôi thừa, dần dần có tích luỹ để tái tạo sản xuất để trở thành hộ sản xuất khá dẫn đến giầu.Đặng Thị Thanh Hoài 9Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2H- Hộ nghèo đói có vốn tín dụng dần từng bớc tiếp thu khoa học kỹ thuật tự tổ chức sản xuất làm ra sản phẩm dần cải thiện đời sống đủ bù đắp chi phí sinh hoạt cho gia đình từ hộ nghèo đói phấn đấu trở thành hộ trung bình.Việc thực hiện chủ trơng chính sách cho vay đối với kinh tế hộngân hàng nông nghiệp thực hiện theo văn bản 499A. Đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tín dụng hộ sản xuất sử dụng vốn tín dụng ngân hàng phải sử dụng đúng mục đích bảo toàn vốn sử dụng có hiệu quả, hoàn trả vốn ngân hàng đầy đủ cả gốc lãi, ngân hàng sẽ tiếp tục đầu t vốn để thực hiện chu kỳ sản xuất tiếp theo.Nh vậy việc đầu t vốn tín dụng cho các hộ là rất cần thiết đây cũng là một chính sách mới của Đảng đối với kinh tế hộ đã làm cho quá trình phân hoá giàu nghèo ở nông thôn đợc rút ngắn, kinh tế nông thôn ngày càng đổi mới.Tóm lại: Tín dụng ngân hàng đối với việc mở rộng phát triển kinh tế hộnông thônmột chủ trơng lớn của Đảng. Thông qua việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, thông qua việc đầu t vốn đã khuyến khích tạo điều kiện cho hộ thiếu vốn có vốn sản xuất, phát triển các ngành nghề truyền thống. Tín dụng ngân hàng đã làm thay đổi về cơ cấu sản xuấtnông thôn thông qua việc đầu tvốn đã xoá hẳn nạn cho vay nặng lãi, bớc đầu đã làm cho nền kinh tế nông thôn phát triển nâng cao đời sống của nông dân nông thôn. 1.2 thực trạng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng thanh trì trong thời gian qua.1.2.1. Hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Thanh Trì thời gian qua.a). Hoạt động huy động vốn.Đối với một NHTM thì nguồn vốn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại phát triển của nó trong tơng lai. Bởi vai trò của ngân hàng là "đi vay" để "cho vay". Nguồn vốn còn ảnh hởng lớn đến khả năng cạnh tranh lợi thế cạnh tranh của các NHTM. Hầu hết các NHTM Việt Nam hiện nay đều huy động cho mình nguồn vốn bằng nhiều biện pháp tiêu chí là tìm nguồn vốn sao cho chi phí rẻ nhất ổn định. Theo tiêu chí đó, ngân hàng có thể sử dụng biện pháp làm tăng Đặng Thị Thanh Hoài 10[...]... cầu vay vốn của hộ sản xuất. - Một số cán bộ tín dụng cha đi sâu cha nắm hết đợc nhu cầu vay vốn của hộ sản xuất, công tác kiểm tra trớc, trong sau cha thờng xuyên, có một số hộ sử dụng vốn vay không đúng mục đích, cha có vật t, hàng hoá sản phẩm tơng đơng với vốn vay. Trong những năm qua ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thanh Trì đà đầu t vốn trực tiếp cho hộ sản xuất nông. .. kiện cho một số hộ vơn lên làm giầu chính đáng.*) Thực trạng cho vay hộ sản xuất: Qua bảng số liệu về d nợ của ngân hàng Thanh Trì ta thấy, cho vay hộ sản xuất đang là đói tợng chủ yếu trong chính sách đầu t của NHNo Thanh Trì. Ngày 30/03/1999 thủ tớng chính phủ ký quyết định 67/1999/QĐ-TTg ban hàng về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ nông nghiệp phát triển nông thôn đà mở ra một. .. trờng nông thôn, nông nghiệp nông dân. Đổi mới công tác kế hoạch hoá tín dụng gắn liền với quan hệ cung cầu trên thị trờng vốn. Đầu t vốn tới các hộ sản xuấtnông thôn nhằm thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển. Nguồn vốn cho vay của ngân hàng là nguồn vốn bổ sung vốn thiếu cho hộ sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn tín dụng tạo điều kiện cho các hộ sản xuất phát triển. .. có hiệu quả thị trờng tiền tệ.Đặng Thị Thanh Hoài 27 Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2H cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì . Phơng pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử lý luận kinh tế, quản lý trên lĩnh vực tài chính ngân hàng để thống kê, phân tích tổng hợp, tổng kết thực tiễn, nhằm đa... xuất hộ nghèo ở huyện Thanh Trì đà góp phần rất đáng kể vào việc xoá đói giảm nghèo nhất, tăng trởng kinh tế trong huyện. Số vốn cho vay thì số đông các hộ sử dụng vốn làm kinh tế tốt có hiệu quả, đà góp phần tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo. Có những hộ trớc đây đói, nghèo nay đà đang thoát khói đói nghèo. Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn huyện Thanh Trì tiến hành cho vay. .. hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thanh trì phấn đấu trong năm 2004 để góp phần vào thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ.- Chất lợng tín dụng với sự chỉ đạo của ngân hàng nông nghiệp Việt Nam ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thanh Trì đà tiến hành rà soát lại 100% d nợ về các mặt nh : Hồ tín dụng, quy trình nghiệp vụ và. .. hớng mới cho NHNo & PTNT Huyện Thanh trì. Ngân hàng nông nghiệp Thanh trì đà báo cáo làm tham mu cho uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì, các ban ngành đoàn thể ở các xÃ, thị trấn phối hợp cùng ngân hàng nông nghiệp lồng ghép các chơng trình nội dung hoạt động của đơn vị mình ngành mình vào hoạt động của ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt uỷ ban nhân dân huyện Thanh. .. tiễn, nhằm đa ra các giải pháp cho hoạt động tín dụng ngân hàng. Chuyên đề đợc chia thành 2 chơng:Chơng I: Tín dụng hộ sản suất thực trạng cho vay Hộ sản xuất trong thời gian qua tại NHNN & PTNT Huyện Thanh Trì. Chơng II: Các giải pháp hoàn thiện mở rộng cho vay hộ sản xuất trong thời gian tới tại NHNN&PTNT huyện Thanh Trì.Chơng IĐặng Thị Thanh Hoài 5 Chuyên đề tốt nghiệp Lớp DH2HBảng... nhân một phần là do hoạt động này của chi nhánh còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm hoạt động, một phần do điều kiện kinh tế - xà hội của huyện cha phát triển các hoạt động kinh doanh với nớc ngoài.1.2.2 : thực trạng cho vay Hộ sản xuất của ngân hàng thanh trì: Chủ trơng của Đảng Nhà nớc về cho vay hộ sản xuất hộ nghèo với lÃi suất u đÃi là hợp với ý Đảng lòng dân. Thực trạng vốn cho vay hộ sản xuất. .. triển kinh tế nông nghiệpnông thôn hiện nay giữ một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hàng hoá, phát triển mở rộng các ngành nghề truyền thống, khi đồng tiền này sẵn có trong nông nghiệp. Hộ sản xuấtmột trong những nhân tố quyết định tạo ra của cải vật chất cho xà hội, làm phong phú đà dạng hoá trong nông nghiệp. Từ việc sản xuất hàng hoá mang . rủi ro nhiều .Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Thanh Trì đã tiến hành cho vay thu nợ trực tiếp cho hộ sản xuất nông nghiệp cho các đối. nghèo .Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Thanh Trì tiến hành cho vay trực tiếp đến hộ vay vốn sản xuất kinh doanh theo hớng dẫn nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì.doc, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì.doc, thực trạng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng thanh trì trong thời gian qua. Hoạt động huy động vốn., Hoạt động cho vay:, Đánh giá chất lợng tín dụng hiệu quả tín dụng

Từ khóa liên quan