Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

26 990 34
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 11:42

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH Trường THPT Trảng Bàng ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Cho biết hằng số plăng h=6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; số Avôgađrô N A = 6,02.10 23 mol -1 . Câu 1: Đặt điện áp u = 120cos(100πt + π/6 ) V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = cos(100πt- π/6)A, Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng A. 60 3 W B. 120 W C. 60 W D. 30 W Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là A. 16 cm B. 64 cm C. 8 cm D. 32 cm Câu 3: Tại O có các nguồn âm giống nhau. Nếu tại O có 4 nguồn thì tại điểm A thu được âm có mức cường độ âm là 50dB, nếu tại M là trung điểm của OA thu được âm có mức cường độ âm 60dB thì tại O có bao nhiêu nguồn âm? A. 10 nguồn B. 5 nguồn C. 20 nguồn D. 15 nguồn Câu 4: Để khử trùng các dụng cụ y tế, người ta thường dùng loại tia nào sau đây A. Tia X B. Tia tử ngoại C. Tia hồng ngoại D. Tia Laze Câu 5: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S 1 , S 2 giống nhau. Phương trình dao động tại S 1 và S 2 đều là: u=2cos(40πt)(cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 8(m/s). Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau A. 12(cm) B. 40(cm) C. 16(cm) D. 8(cm) Câu 6: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có A. năng lượng liên kết càng lớn B. năng lượng liên kết càng nhỏ C. năng lượng liên kết riêng càng lớn D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ Câu 7: Khi nói về âm thanh, điều nào sau đây không đúng? A. Tốc độ âm thanh phụ thuộc vào khối lượng riêng và tính đàn hồi của môi trường B. Tốc độ âm thanh không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C. Âm thanh truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí D. Âm thanh là sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật có khối lượng m=80g được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g=10m/s 2 . Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 1,6 J B. 1,6 mJ C. 0,16 mJ D. 0,16 J Câu 9: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện. Chọn kết luận sai A. Hệ số công suất cực đại B. u L = u C C. Khi tăng hay giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều giảm D. Z = R Câu 10: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùngsóng A. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ B. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn C. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ D. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn Câu 11: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung tụ điện là C 1 thì bước sóng mà máy thu được là 10 m. Từ giá trị C 1 , nếu tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng ∆C thì máy thu được sóng có bước sóng λ, còn nếu giảm điện dung của tụ 1 lượng 2∆C thì máy bắt được sóng có bước sóng λ/2. Nếu từ giá trị C 1 tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng 9∆C thì máy bắt được sóng có bước sóng A. 40 m B. 20 m C. 4 m D. 2 m Câu 12: Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 2 ω = LC . Điểm giữa C và L là M. Khi u MB =40V thì u AB có giá trị A. 160V B. – 30V C. – 120V D. 200V Câu 13: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc g. Khi giảm chiều dài con lắc đi 19% thì tần số con lắc sẽ A. tăng 19% B. tăng 10% C. giảm 10% D. giảm 19% Câu 14: Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ=0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt Trang 1/26 vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là A. 27 km B. 470 km C. 6 km D. 274 km Câu 15: Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có E ur thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q 1 và q 2 , con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T 1 , T 2 , T 3 có 1 3 2 3 1 5 T T ; T T 3 3 = = . Tỉ số 1 2 q q là A. 8 B. 12,5 C. -12,5 D. -8 Câu 16: Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn cùng pha S 1 S 2 cách nhau 20(cm). Biết vận tốc truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40(cm/s), tần số của nguồn là f=8(Hz). Hỏi trên đoạn S 1 S 2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn A. 3 B. 5 C. 4 D. 9 Câu 17: Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp u AB =U 0 cosωt (V). Thay đổi R, khi điện trở có giá trị R=24(Ω) thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng 18(Ω) thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu A. 168(W) B. 144(W) C. 288(W) D. 248(W) Câu 18: Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng A. AC 2 B. AC 2 2 C. AC 3 3 D. AC 3 Câu 19: Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos ( t / 3 / 2)cm π − π . Biết tại thời điểm t 1 (s) li độ x = 4cm.Tại thời điểmt 1 + 3(s) có li độ là A. + 3,2 cm B. – 4 cm C. – 4,8 cm D. + 4cm Câu 20: Cho mộtđoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=100 2 cos(100πt-π/2)V, i=10 2 cos(100πt-π/4)A, Hai phần tử đó là A. R và C B. R và L C. L và C D. Không xác định được Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,75µm, biết S 1 S 2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 và vân sáng bậc 3 ở cùng bên so với vân trung tâm là A. 3mm B. 2,5mm C. 4,5mm D. 2mm Câu 22: Từ thông qua mỗi vòng dây dẫn của một máy phát điện xoay chiều một pha có biểu thức 2 2.10 cos(100 t 5 / 3) (Wb) − ϕ = π + π π . Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong máy phát là A. e 2sin(100 t 5 / 3)(V). = − π + π B. e 200sin(100 t / 3)(V). = π − π C. e 200sin(100 t 5 / 3)(V). = − π − π D. e 2sin(100 t 5 / 3)(V). = π + π Câu 23: Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660nm từ chân không sang thuỷ tinh có chiết suất n =1,5.Khi tia sáng truyền trong thuỷ tinh có màu và bước sóng là: A. Màu tím, bước sóng 660nm B. Màu đỏ, bước sóng 440nm C. Màu đỏ, bước sóng 660nm D. Màu tím, bước sóng 440nm Câu 24: Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi của gia tốc a theo li độ x của một vật dao động điều hoà với biên độ (A) A. B. C. D. Câu 25: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 0 u U cos t= ω . Chỉ có ω thay đổi được. Điều chỉnh ω thấy khi giá trị của nó là 1 ω hoặc 2 ω ( 2 ω < 1 ω ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại n lần (n > 1). Biểu thức tính R là A. R = 1 2 2 L( ) n 1 ω − ω − B. R = 1 2 2 ( ) L n 1 ω −ω − C. R = 1 2 2 L( ) n 1 ω − ω − D. R = 1 2 2 L n 1 ω ω − Câu 26: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có các phương trình lần lượt là Trang 2/26 x 1 = 3cos(10t + π/3) cm, x 2 = A 2 cos(10t – π/6) cm. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 50 cm/s. Biên độ dao động thành phần thứ hai là A. 2 cm B. 1 cm C. 4 cm D. 5 cm Câu 27: Đối với máy biến áp phát biểu nào sau đây là sai? A. Lõi sắt chỉ có tác dụng cố định hai cuộn dây B. Máy biến áp được sử dụng trong truyền tải điện C. Có thể chỉ cần dùng một cuộn dây D. Hiệu suất của máy biến áp thường rất cao Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C và ghi lại số chỉ lớn nhất trên từng vôn kế thì thấy U Cmax = 3U Lmax . Khi đó U Cmax gấp bao nhiêu lần U Rmax ? A. 3 8 B. 8 3 C. 4 2 3 D. 3 4 2 Câu 29: Một mũi nhọn S được gắn vào đầu A của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước; Khi lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước; Lá thép dao động với tần số f=100(Hz), S tạo ra trên mặt nước những vòng tròn đồng tâm, biết rằng khoảng cách giữa 11 gợn lồi liên tiếp là 10(cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây A. v=100(cm/s) B. 0,1(m/s) C. v=50(cm/s) D. v=10(m/s) Câu 30: Một vật dao động nằm ngang trên quỹ đạo dài 10(cm), tìm biên độ dao động A. 5(cm) B. 4(cm) C. 8(cm) D. 10(cm) Câu 31: Một máy thu thanh vô tuyến đơn giản nhất cần các bộ phận: (1) anten thu; (2) Mạch tách sóng; (3) mạch khuếch đại âm tần; (4) Mạch khuếch đại cao tần; (5) Loa. Thứ tự sắp xếp các bộ phận trên máy thu thanh là A. 1-4-3-2-5 B. 1-4-2-3-5 C. 1-3-2-4-5 D. 1-3-4-2-5 Câu 32: Một mạch điện gồm R=60 (Ω), cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=0,4/πH và tụ điện có điện dung C=10 -4 /πF mắc nối tiếp, biết f=50(Hz) tính tổng trở trong mạch, và độ lệch pha giữa u và i A. 60 2 (Ω); π/4 (rad) B. 60 2 (Ω); -π/4 (rad) C. 60 (Ω); π/4 (rad) D. 60 (Ω); -π/4 (rad) Câu 33: Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra A. chỉ với lăng kính thuỷ tinh B. chỉ với các lăng kính chất rắn hoặc lỏng C. ở mặt phân cách hai môi trường chiết quang khác nhau D. ở mặt phân cách một môi trường rắn hoặc lỏng, với chân không (hoặc không khí) Câu 34: Trong các tia sau, tia nào thể hiện tính chất hạt (lượng tử) rõ nhất? A. Tia hồng ngoại B. Tia tử ngoại C. Tia gamma D. Tia X Câu 35: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ thành phần a và 2a được dao động tổng hợp có biên độ là 3a . Hai dao động thành phần đó A. vuông pha với nhau B. cùng pha với nhau C. lệch pha 5π/6 D. lệch pha 2π/3 Câu 36: Đặc điểm của quang phổ liên tục là A. nhiệt độ càng cao, miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía bước sóng lớn của quang phổ liên tục B. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng D. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng Câu 37: Người ta dùng prôton bắn phá hạt nhân Bêri 9 4 Be đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli ( 4 2 He ) và X. Biết prton có động năng K= 5,45MeV, Hạt Hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôton và có động năng K He = 4MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng A. 6,225MeV B. 1,225MeV C. 4,125MeV D. 3,575MeV Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là D D + ∆ hoặc D D − ∆ thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là 2i và i. Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là D 3 D + ∆ thì khoảng vân trên màn là A. 3 mm B. 2,5 mm C. 2 mm D. 4 mm Câu 39: Gọi ε Đ là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ; L ε là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục; V ε là năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng? Trang 3/26 A. L ε > V ε > ε Đ B. L ε > ε Đ > V ε C. V ε > L ε > ε Đ D. ε Đ > V ε > L ε Câu 40: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng A. 0,4 μm B. 0,2 μm C. 0,3 μm D. 0,1 μm Câu 41: Một con lắc lò xo có độ cứng k=40N.m -1 đầu trên được giữ cố định còn phia dưới gắn vật m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm. Lấy g=10m/s 2 .Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng A. 0,41W B. 0,32W C. 0,5W D. 0,64W Câu 42: Biết bán kính Bo là r 0 = 5,3.10 -11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hiđrô bằng A. 84,8.10 -11 m B. 21,2.10 -11 m C. 132,5.10 -11 m D. 47,7.10 -11 m Câu 43: Đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C được mắc vào giữa hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rôto quay với tốc độ n (vòng/giây) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 1mA; khi rôto quay với tốc độ 2n (vòng/giây) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2 3 mA, Tìm (gần đúng) cường độ hiệu dụng trong mạch khi rôto quay với tốc độ 3n (vòng/giây) A. 5,6mA B. 7,2mA C. 3,6mA D. 6,5mA Câu 44: Người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24 Na có độ phóng xạ bằng 1,5 µ Ci. Sau 7,5giờ người ta lấy ra 3 1cm máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ là 392 phân rã/phút,biết chu kỳ bán rã của 24 Na là 15 giờ. Thể tích máu của người đó là A. 5,25 lít B. 525cm 3 C. 6 lít D. 600cm 3 Câu 45: Biết điện tích của êlectron là -1,6.10 -19 C, Điện tích của hạt nhân nguyên tử 4 2 He là A. –3,2.10 -19 C B. –6,4.10 -19 C C. 6,4.10 -19 C D. 3,2.10 -19 C Câu 46: Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s. Năng lượng nghỉ của 2gam một chất bất kì bằng A. 2.10 7 kW.h B. 3.10 7 kW.h C. 5.10 7 kW.h D. 4.10 7 kW.h Câu 47: Cho khối lượng các hạt 12 6 C , prôtôn và nơtron lần lượt là m C = 12,0000u; m p = 1,00728u; m n = 1,00866u; 1uc 2 =931,2 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 12 6 C bằng A. 89,0887MeV B. 8,90887MeV C. 7,424MeV D. 14,84811MeV Câu 48: Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây A. P=ui B. P=UI cosφ C. P=UIsinφ D. P=uisinφ Câu 49: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì những điểm trên dây cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng sẽ dao động A. vuông pha với nhau B. cùng pha với nhau C. lệch pha nhau bất kì D. ngược pha với nhau Câu 50: Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C . Nếu gọi I max là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Q max và I max là A. max max C Q I L = π B. max max LC Q I = π C. max max Q LCI = D. max max 1 Q I LC = HẾT ĐÁP ÁN 1D 6A 11B 16C 21A 26C 31B 36B 41C 54C 2D 7B 12C 17A 22B 27A 32B 37D 42D 53C 3A 8B 13C 18C 23B 28A 33C 38C 43D 52B 4B 9B 14D 19D 24D 29A 34C 39A 44C 51D 5B 10D 15C 20A 25A 30A 35D 40A 45D 50C SỞ GD - ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có Trang 4/26 Mã đề thi 132 A. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông. B. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. C. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. D. độ lớn bằng không. Câu 2: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là A. li độ và tốc độ. B. biên độ và tốc độ. C. biên độ và năng lượng. D. biên độ và gia tốc. Câu 3: Một dây đàn có chiều dài l = 90cm, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất bằng A. 180cm. B. 45cm. C. 90cm. D. 22,5cm. Câu 4: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t (U0 và ω không đổi) vào hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 3A, 4A, 5A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch có giá trị gần nhất với giá trị là A. 1,41A. B. 6A. C. 2,71A. D. 2,44A. Câu 5: Cùng một nốt La nhưng phát ra từ đàn ghi ta và đàn violon nghe khác nhau là do A. chúng có độ cao khác nhau. B. chúng có năng lượng khác nhau . C. chúng có độ to khác nhau. D. chúng có âm sắc khác nhau. Câu 6: Nếu ánh sáng huỳnh quang có màu lam thì ánh sáng kích thích có thể là A. màu đỏ. B. màu lục. C. màu cam. D. màu chàm. Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm treo cách mặt đất 2,5m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α = 0,09 rad rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s 2 . Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,55s có giá trị gần với giá trị nào nhất A. 5,5 m/s B. 1 m/s C. 0,28 m/s D. 0,57m/s Câu 8: Môt vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài bằng A là: A. 4 f . B. 3f 1 . C. 6f 1 . D. 4f 1 . Câu 9: Một mạch dao động gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi I max là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Q max và I max là A. ax axm m C Q I L π = . B. ax axm m LC Q I π = . C. ax axm m Q LCI= . D. ax ax 1 m m Q I LC = . Câu 10: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là A. 2 2 1 R . C   −  ÷ ω   B. 2 2 1 R . C   +  ÷ ω   C. ( ) 2 2 R C . − ω D. ( ) 2 2 R C . + ω Câu 11: Mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hộp X chứa các phần tử R 2 , L, C 2 mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch AB có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 220V thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng Error: Reference source not found. Biết 1 40R = Ω và nếu tại thời điểm t(s) cường độ dòng điện i = 2A thì ở thời điểm 1 400 t   +  ÷   s, điện áp u AB = 0(V) và đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB bằng A. 400W. B. 200W. C. 120W. D. 140W. Câu 12: Một mạch điện RLC nối tiếp có C = (ω 2 L) -1 được nối với nguồn xoay chiều có U 0 xác định. Nếu ta tăng dần giá trị của C thì A. công suất của mạch tăng lên rồi giảm. B. công suất của mạch tăng. C. công suất của mạch không đổi. D. công suất của mạch giảm. Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là A. 2 2 2 4 2 A ω a ω v =+ . B. 2 4 2 2 2 A ω a ω v =+ . C. . 2 2 2 2 2 A ω a ω v =+ . D. 2 4 2 2 2 A ω a v ω =+ . Câu 14: Dựa vào tác dụng nào sau đây của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại ? A. kích thích phát quang. B. nhiệt. Trang 5/26 R 1 C 1 A M B X C. hủy diệt tế bào. D. gây ra hiện tượng quang điện. Câu 15: Một con lắc đơn khi dao động với biên độ góc 0 1 30 α = thì lực căng dây lúc gia tôc cực tiểu là T 1 , khi dao động với biên độ góc 0 2 60 α = thì lực căng dây lúc gia tốc cực tiểu là T 2 . Tỉ số T 1 /T 2 là A. 0,79. B. 1,27. C. 7,9. D. 9,7. Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm.Tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S 1 , Ox trùng S 1 S 2 . Trong không gian, phía trên mặt nước có 1 chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + 2 và có tốc độ Error: Reference source not found. Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của sóng? A. 22. B. 15. C. 13. D. 14. Câu 17: Một mạch dao động LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π(mH) và một tụ điện có điện dung C = 0,8/ π(μF). Tần số riêng của dao động trong mạch là A. 25kHz. B. 2,5kHz. C. 50kHz. D. 12,5kHz. Câu 18: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz. Dao động truyền đi với vận tốc 0.4m/s trên dây dài, trên phương này có hai điểm P và Q với PQ=15cm, P ở giữa O và Q, Cho biên độ sóng a=10mm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 0,5cm di chuyển theo chiều dương thì li độ tại Q là A. - 8.66mm. B. - 10mm. C. 8.66mm. D. -5mm. Câu 19: Cho một con lắc lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A. Vào thời điểm động năng của con lắc bằng 3 lần thế năng thì độ lớn vận tốc của vật được tính bằng biểu thức A. v = A 4m k . B. v = A 2m k . C. v = A 4m 3k . D. v = A 8m k . Câu 20: Cho một mạch dao động gồm một tụ điện phẳng có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì T. Khi cường độ dòng điện trong mạch cực đại thì người ta điều chỉnh khoảng cách giữa các bản tụ điện sao cho độ giảm của cường độ dòng điện trong mạch sau đó so với ban đầu tỉ lệ thuận với bình phương thời gian. Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu điều chỉnh, bỏ qua điện trở dây nối. Kể từ lúc bắt đầu điều chỉnh thì cường độ dòng điện trong mạch bằng không sau một khoảng thời gian là A. 2 T t = . B. 2π T t = . C. π T t = . D. π 2T t = . Câu 21: Chiếu một chùm sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau . Hiện tượng đó gọi là A. phản xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng. C. giao thoa ánh sáng. D. khúc xạ ánh sáng. Câu 22: Một máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa n, p và f là A. p 60f n = . B. f = 60 np. C. f 60p n = . D. p 60n f = . Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh AD gồm hai đoạn AM và MD. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây điện trở thuần R = 40 3 Ω và độ tự cảm L = π 5 2 H. Đoạn MD là một tụ điện có điện dung thay đổi được, C có giá trị hữu hạn khác không. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u AD = 240cos100πt (V). Điều chỉnh C để tổng điện áp (U AM + U MD ) đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó là A. 120 V. B. 240 2 V. C. 120 2 V. D. 240 V. Câu 24: Trong dao động điều hoà con lắc đơn thì phát biểu nào sau đây là đúng: A. Khi vật đến vị trí cân bằng thì lực căng dây bằng trọng lực. B. Khi vật đến vị trí cân bằng thì gia tốc của vật bằng không. C. Lực căng sợi dây luôn lớn hơn hoặc bằng trọng lực. D. Khi vật đến vị trí biên thì véc tơ gia tốc tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. Trang 6/26 Câu 25: Một dòng điện xoay chiều chạy trong một động cơ điện có biểu thức i = 2cos(100πt + 2 π ) (A) (với t tính bằng giây) thì A. tần số góc của dòng điện bằng 50 rad/s. B. cường độ hiệu dụng của dòng điện bằng 2A C. chu kì dòng điện bằng 0,02 s. D. tần số dòng điện bằng 100π Hz. Câu 26: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên treo vào điểm cố định, đầu dưới gắn với quả nặng có khối lượng m. Khi vật ở vị trí cân bằng thì lò xo bị dãn một đoạn Δl. Kích thích cho quả nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng của nó với chu kì T. Xét trong một chu kì dao động thì thời gian mà độ lớn gia tốc của quả nặng lớn hơn gia tốc rơi tự do g tại nơi treo con lắc là 2T/3. Biên độ dao động A của quả nặng m là A. Error: Reference source not found. B. Error: Reference source not found. C. Error: Reference source not found. D. Error: Reference source not found. Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn sóng A, B giống nhau trên mặt nước. Hai sóng truyền đi có bước sóng 2cm. Tại điểm M trên miền gặp nhau của hai sóng có hiệu đường đi bằng 3,2cm sóng dao động với biên độ a. M’ là điểm đối xứng với M qua trung điểm của đoạn AB. Trên khoảng MM’ số điểm dao động với biên độ bằng a là A. 5 B. 3. C. 4 . D. 6. Câu 28: Đặt điện áp u = U 0 cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng A. 0 U 2 L ω . B. 0. C. 0 U L ω . D. 0 U 2 Lω . Câu 29: Khi sóng ngang truyền qua một môi trường vật chất đàn hồi, các phần tử vật chất của môi trường sẽ : A. chuyển động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng. B. chuyển động theo phương vuông góc phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc sóng. C. dao động theo phương truyền sóng với vận tốc bằng vận tốc dao động của nguồn sóng. D. dao động theo phương vuông góc phương truyền sóng với tần số bằng tần số dao động của nguồn sóng. Câu 30: Một vật dao động điều hoà theo phương trình:       += 3 5cos4 π π tx ( x tính bằng cm, t tính bằng s), tần số của dao động bằng A. 2,5(Hz). B. 4(Hz). C. 5π(Hz). D. 5(Hz). Câu 31: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bằng A. 359,26 V. B. 330 V. C. 134,72 V. D. 146,67 V. Câu 32: Môt sóng cơ truyền theo một đường thẳng có bước sóng (, tần số góc ω và biên độ a không đổi, trên phương truyền sóng có hai điểm A, B cách nhau một đoạn 3 10 λ . Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của A bằng ωa, lúc đó tốc độ dao động của điểm B bằng A. 2 a ω . B. 0. C. 2 2 a ω . D. 2 3 a ω . Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều )(cos 0 VtUu ω = vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với rR = . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời u AM và u NB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là V530 . Giá trị của U 0 bằng A. 2120 V. B. 120 V. C. 260 V. D. 60 V. Câu 34: Trong thí nghiệm I-âng: D = 2m, a = 1mm. Khe S được chiếu bởi ánh sáng có ba bức xạ λ 1 =0,48μm, λ 2 = 0,60μm, λ 3 =0,72μm. Biết ba bức xạ này trùng khít lên nhau cho ánh sáng màu hồng. Trên trường giao thoa bề rộng L=6cm có số vân sáng màu hồng là A. 4 vân. B. 3 vân. C. 5 vân. D. 6 vân. Câu 35: Biết vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là v m và gia tốc cực đại của nó là a m . Chu kì dao động của vật này là Trang 7/26 A. m m a2 v π B. m m v a2 π C. m m v2 a π D. m m a v2 π Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều ( ) 2 os 2u U c ft π = ( U, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh điện dung đến giá trị 1 C thì công suất tiêu thụ trong mạch là 1 P , sau đó điều chỉnh điện dung đến giá trị 2 C thì công suất tiêu thụ trong mạch là 2 1 1,7P P= . Khi đó hệ số công suất của mạch đã A. giảm 30,4%. B. tăng 30,4 %. C. tăng 69,6 %. D. giảm 69,6% Câu 37: Phép đo độ dài quãng đường s cho giá trị trung bình là Error: Reference source not found. Với sai số phép đo tính được là ∆s = 0,0042 m thì sai số ở đây có mấy chữ số có nghĩa A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 38: Thí nghiệm giao thoa I- âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,70 µm. D. 0,64 µm. Câu 39: Công thức xác định vị trí vân sáng trên màn so với vân trung tâm trong hiện tượng giao thoa ánh sáng là A. ( 1) D x k a λ = + . B. 2 D x k a λ = . C. D x k a λ = . D. 2 D x k a λ = . Câu 40: Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. Hiện tượng quang điện ngoài. C. Hiện tượng quang điện trong. D. Hiện tượng quang phát quang. Câu 41: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10 -3 N. Lấy π 2 = 10. Sau 13,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là A. 72πmm/s. B. 74πmm/s. C. 75πmm/s. D. 73πmm/s. Câu 42: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ 1 = 0,56 μm và λ 2 với 0,67 μm < λ 2 < 0,74 μm , thì trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ 2 . Lần thứ 2, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ 1 , λ 2 và λ 3 , với λ 3 = 2 12 7 λ , khi đó trong khoảng giữa 2 vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm còn có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc khác ? A. 25. B. 23. C. 21. D. 19. Câu 43: Khi điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha 4/ π so với dòng diện trong mạch thì A. tổng trở của mạch bằng hai lần điện trở thuần R của mạch. B. điện áp giữa hai đầu điện trở sớm pha 4/ π so với điện áp giữa hai đầu tụ điện. C. hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch. D. tần số của dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Câu 44: Một anten parabol đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng ngang một góc 45 0 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện ly, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Coi Trái đất là hình cầu có bán kính R = 6400km. Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100km so với mặt đất. Cho 1 phút=3.10 -4 rad. Độ dài cung OM bằng A. 452,4 km. B. 201,6 km. C. 965,5 km. D. 640 km. Câu 45: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì: A. tấm kẽm mất dần điện tích dương. B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm. C. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện. D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi. Câu 46: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng A. phản xạ ánh sáng. B. quang - phát quang. C. hóa - phát quang. D. tán sắc ánh sáng. Câu 47: Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng λ 1 = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ 2 = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n 1 = 1,33 và n 2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt Trang 8/26 trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ 1 so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ 2 bằng A. 5/9. B. 9/5. C. 133/134. D. 134/133. Câu 48: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. C. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi. Câu 49: Cho ba chất điểm (1), (2) và (3) dao độn theo phương thẳng đứng trên cùng một hệ trục toạ độ với phương trình dao động của (1) và (2) tương ứng là cm 2 π -t54cosx 1       = π và cm 6 π t52cosx 2       += π . Biết trong quá trình dao động chất điểm (2) luôn cách đều chất điểm (1) và (3) và 3 chất điểm luôn thẳng hàng. Phương trình dao động chất điểm thứ 3 là A. cm 3 π t54cosx 3       += π . B. cm 3 π t5cos34x 3       += π . C. cm 3 2π -t54cosx 3       = π . D. cm 3 2π t5cos34x 3       −= π . Câu 50: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp xoay chiều u = 2 cos 2U ft π (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi tần số là f 1 thì điện áp hiệu dụng trên R đạt cực đại. Khi tần số là f 2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không thay đổi khi điều chỉnh R. Hệ thức liên hệ giữa f 1 và f 2 là A. f 2 = 1 2 f B. f 2 = 1 3 . 4 f C. f 2 = 1 3 . 2 f D. f 2 = 1 4 . 3 f HẾT TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014-2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian: 90 phút Mã đề : 224 1. Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính, bị phân tách thành các chùm đơn sắc là hiện tượng A. tán sắc ánh sáng. B. giao thoa ánh sáng. C. phản xạ toàn phần. D. phản xạ ánh sáng. A 2. Máy biến áp là thiết bị A. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. B. làm tăng công suất của dòng xoay chiều. C. biến đổi dòng xoay chiều thành dòng một chiều. D. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. A 3. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10 4 rad/s. Điện tich cực đại trên tụ điện là 10 9− C . Khi cường độ trong mạch bằng 6.10 6− A thì điện tích trên tụ điện là A. 6.10 10− C . B. 4.10 10− C . C. 2.10 10− C . D. 8.10 10− C . D 4. Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L, nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K, nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bước sóng A. 534,5 nm. B. 309,1 nm. C. 95,7 nm. D. 102,7 nm. D 5. Hai nhạc cụ khác loại cùng chơi một bản nhạc, ta phân biệt được loại nhạc cụ là nhờ âm sắc (sắc thái của âm). Âm sắc khác nhau là do A. Số lượng, loại họa âm và cường độ các họa âm khác nhau. B. Số lượng các họa âm khác nhau. C. Tần số khác nhau, năng lượng khác nhau. D. Độ cao và độ to khác nhau. A 6. Cho đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa tụ điện, đoạn MN chứa điện trở, đoạn NB chứa cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu đoạn AN có giá trị hiệu dụng là 40 2 V và trễ pha hơn i là 4 π . Điện áp hai đầu đoạn MB cũng có giá trị hiệu dụng là 40 2 V và trễ pha hơn u NB là 4 π . Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB là A. 40/ 2 V. B. 40 2 V. C. 40 V. D. 80 V. C Trang 9/26 7. Đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở thuần R = 50Ω, một tụ điện có điện dung C và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U 2 cos 2πft (V). Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị L 1 = π 1 H thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Khi thay đổi độ tự cảm tới giá trị L 2 = π 2 H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tần số f có giá trị A. 75Hz. B. 25 Hz. C. 50 Hz. D. 100 Hz. B 8. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt(cm). Quãng đường vật đi được trong một chu kì là: A.20cm B. 5cm C. 10cm D. 15cm A 9. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là: A. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. C. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. D. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó. C 10. Một mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có điện dung C = 5.10 3− µF. Độ tự cảm L của mạch dao động là: A. 5.10 5− H. B. 5.10 4− H. C. 5.10 3− H. D. 2.10 4− H. B 11. Hạt nhân 10 4 Be có khối lượng 10,0135u. khối lượng của nơtron m n = 1,0087u, khối lượng của proton m p = 1,0073u, 1u = 931MeV/c 2 . Năng lượng liên kết riêng của 10 4 Be là A. 6,3215 MeV. B. 632,1531 MeV. C. 0,6321 MeV. D. 63,2152 MeV. A 12. Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào? A. Khí. B. Rắn. C. Lỏng. D. Bán dẫn. D 13. Một vật dao động điều hoà có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm A. t = 8 T . B. t = 6 T . C. t = 2 T . D. t = 4 T . D 14. Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy phát điện nhỏ được đưa đến một khu tái định cư (khu dân cư mới). Các kỹ sư tính toán được rằng: nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể; các hộ dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho A. 164 hộ dân. B. 324 hộ dân. C. 252 hộ dân. D. 180 hộ dân. A 15. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng theo phương pháp I-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, vân giao thoa được nhìn qua kính lúp bởi người có mắt thường trong trạng thái không điều tiết, tiêu cự của kính là 5cm, kính song song với mặt phẳng chứa hai khe, đặt cách mặt phẳng chứa hai khe S 1 S 2 một khoảng 105cm. Người quan sát qua kính với góc trông khoảng vân là 30’. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,3966 μm. B. 0,4363 μm. C. 0,4156 μm. D. 0,6434 μm. B 16. Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5µH đến 10µH và tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 500pF. máy thu có thể bắt được các sóng vô tuyến trong dải sóng: A. 421,3m ≤ λ ≤ 1332 m. B. 4,2m ≤ λ ≤ 133,2 m. C. 4,2m ≤ λ ≤ 13,32 m. D. 4,2m ≤ λ ≤ 29,8 m. B 17. Một đèn nêon đặt dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 119V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng lên hay tắt đi mỗi khi điện áp tức thời trên đèn đạt giá trị tức thời 84V. Thời gian đèn sáng trong mỗi chu kì của dòng điện xoay chiều là A. 150 2 s. B. 150 1 s. C. 300 1 s. D. 50 1 s. A 18. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = 220 2 cos( ωt - 2 π ) (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2 2 cos( ωt - 4 π ) (A). công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là A. 440 W. B. 440 2 W. C. 220 W. D. 220 2 W. D 19. Trong giờ thực hành, một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V – 120 W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 Ω thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75 A và công suất của quạt điện A Trang 10/26 [...]... tần số của tia sáng vàng -Hết TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 336 B 1 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian A Biên độ và gia tốc B Biên độ và cơ năng C Li độ và tốc độ D Biên độ và tốc độ 2 Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương,... cao cỡ hàng chục triệu độ -Hết TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : B đỏ C vàng C 558 D 1 Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,4μm Ánh sáng này có màu A lục C D tím 2 Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hoà Trong khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 C dao động toàn phần; thay... -Hết TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút Mã đề : 779 A 1 Phản ứng phân hạch A là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn B là phản ứng hạt nhân thu năng lượng C là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân năng hơn D Chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao cỡ hàng chục triệu độ 2 Một vật dao động điều... khoảng thời gian ∆t, con lắc thực hiện 60 A dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian ∆t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần chiều dài ban đầu của con lắc là A 100 cm B 60 cm C 80 cm D 144 cm -Hết -C u M = 4cos(20πt - TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Năm học 2014 -2015 BẢNG ĐÁP ÁN ÐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ KỲ THI THPT QUỐC GIA - Thời gian : 90 phút... 4,14 eV C 6,62 eV D 1,16 eV 39 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian A Li độ và tốc độ B Biên độ và tốc độ C Biên độ và gia tốc D Biên độ và cơ năng 40 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục x, vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc cực đại của vật là 2m/s 2 lấy π = 3,14 Chu kì dao động của vật là A 3,5 s B 2,05 s C 1,57 s D... tuyến D cùng bản chất với sóng âm 6 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt(cm) Quãng đường vật đi được trong một chu kì là: Trang 13/26 D D A C C A 10cm B 15cm C.20cm D 5cm C 7 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục x, vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc 2 cực đại của vật là 2m/s lấy π = 3,14 Chu kì dao động của vật là A 3,5 s B 1,57 s C 2,05 s D 1,97... cao cỡ hàng chục triệu độ 2 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt(cm) Quãng đường vật đi được trong một chu kì là: A.20cm B 10cm C 15cm D 5cm 3 Một vật dao động điều hoà có chu kì là T Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm T T T T A t = B t = C t = D t = 6 2 8 4 4 Về yếu tố kĩ thuật, để giảm... Be là 4 A 6,3215 MeV B 63,2152 MeV C 632,1531 MeV D 0,6321 MeV 25 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian A Biên độ và tốc độ B Biên độ và gia tốc C Biên độ và cơ năng D Li độ và tốc độ 26 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng theo phương pháp I-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, vân giao thoa được nhìn qua kính lúp bởi người có mắt thường trong trạng... rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là A2 A1 A1 A2 A 4 B 4 C 3 D 3 A1 A2 A2 A1 32 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục x, vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc A cực đại của vật là 2m/s 2 lấy π = 3,14 Chu kì dao động của vật là A 2,05 s B 3,5 s C 1,97 s D 1,57 s A 33 Phản ứng phân hạch A là sự vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân... 8 cm D 6,4 cm 21 Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây giảm liên tục theo thời gian A Biên độ và cơ năng B Li độ và tốc độ C Biên độ và tốc độ D Biên độ và gia tốc 22 Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có A năng lượng liên kết càng nhỏ B năng lượng liên kết càng lớn C năng lượng liên kết riêng càng nhỏ D năng lượng liên kết riêng càng lớn 23 Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt . theo phương làm với mặt phẳng ngang một góc 45 0 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện ly, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Coi Trái đất là hình cầu có bán kính R = 6400km. Tầng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn vật lý năm 2015

Từ khóa liên quan