Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình.DOC

80 840 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:45

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ : TrangBiểu số 2.1: Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên của NHNo&PTNT Quảng Bình17Sơ đồ bộ máy tổ chức .20Biểu số 2.2: Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Quảng Bình .23Biểu số 2.3: Hoạt động thanh toán kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT Quảng Bình .24Biểu số 2.4: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Bình qua 2 năm (2006 – 2007) .26Biểu đồ: Tình hình nguồn vốn của NHNo&PTNT Quảng Bình .28Biểu số 2.5: Cơ cấu vốn huy động theo loại tiền tệ trong năm 2005 – 2007 .29Biểu số 2.6: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn trong năm 2005 – 2007 .30Biểu số 2.7: Cơ cấu vốn huy động theo thành phần kinh tế trong năm 2005 – 2007 .31Biểu số 2.8: Bảng cân đối huy động cho vay ngắn hạn, trung dài hạn .34Biểu số 2.9: Kết quả hoạt động kỳ phiếu .39MỤC LỤCLời mở đầuChương I . 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1. Ngân hàng Thương mại vai trò của nó trong nền kinh tế 1 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM) . 1 Chương II 14 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH . 14 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình 14 2.1.1.Qúa trình hình thành phát triển của Ngân hàng nông nghiệp . 14 và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình . 14 Chương 3: . 53 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT QUẢNG BÌNH . 53 3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Quảng Bình 53 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh năm 2008 53 Kết luậnTài liệu tham khảoLỜI MỞ ĐẦUNền kinh tế nước ta hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện đổi mới một cách toàn diện sâu sắc nhằm tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ đưa đất nước nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, nền kinh tế nước ta cần phải tăng trưởng phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Muốn vậy, chúng ta cần phải có một lượng vốn đầu tư lớn vào nền kinh tế thị trường. Do đó, vốn được xác định vừa là một mục tiêu vừa là giải pháp để thực hiện thay đổi cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, tránh nguy cơ tụt hậu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh.Trước bối cảnh đó, Ngân hàng thương mại với tư cách là một trung gian tài chính đã có những đóng góp quan trọng trong việc điều hoà phân phối vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng chính là nơi thu hút lượng vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi trong xã hội đồng thời cũng chính là nơi cung ứng phần lớn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Chính vì vậy, trong những năm qua thực hiện các chính sách, đường lối của Đảng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Bình nói riêng đã không ngừng đổi mới hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới đặc biệt là trong điều kiện khi mà đất nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ngân hàngmột định chế tài chính có khả năng to lớn trong việc tổ chức huy động các nguồn vốn từ nội lực nền kinh tế quốc dân, tăng cường công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh công tác cho vay. Chính vì vậy, đã góp phần quan trọng vào công cuộc đầu tư phát triển thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân. Với mạng lưới huy động vốn rộng lớn bao trùm từ Trung ương đến địa phương đã cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức huy động vốn trong nền kinh tế đạt hiệu quả cao.Tuy nhiên, các hình thức huy động vốn của Ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cũng như đòi hỏi của nền kinh tế, chưa khai thác được nguồn vốn tiềm tàng trong nền kinh tế, nguồn vốn huy động trong thời gian dài cho đầu tư phát triển còn thiếu. Điều đó cho thấy chính sách huy động vốn vẫn còn nhiều tồn tại cần nhanh chóng có biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn trong kinh doanh Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp.Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Bình.Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Quảng Bình.Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đặc biệt là cô Lê Hương Lan cùng với các cô chú trong phòng Kế hoạch - nguồn vốn cũng như Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Quảng Bình đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, tận tình chỉ bảo em trong suốt thời gian thực tập để em có thể hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn!1Chương ILÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Ngân hàng Thương mại vai trò của nó trong nền kinh tế 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM)Trải qua nhiều giai đoạn hình thành phát triển, NHTM được các tổ chức tín dụng của các nước trên thế giới đưa ra các nhận định khác nhau để diễn đạt về hoạt động của các NHTM. Sau đây là một số định nghĩa khác nhau về NHTM:* Theo định nghĩa của Pháp: Ngân hàng là những xí nghiệp sở kinh doanh mà hành nghề thường xuyên là nhận của công chúng dưới hình thức ký thác các hình thức khác, các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng tài chính.* Theo định nghĩa của Ấn Độ: Ngân hàng là những cơ sở nhận tiền ký thác để cho vay đầu tư tài trợ.* Theo pháp lệnh Ngân hàng của Hội đồng Nhà nước Việt Nam 1990 đã định nghĩa NHTM như sau: “NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu thanh toán”.* Theo luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội khoá X Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/1997: Ngân hàngmột tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động của Ngân hàng các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Hoạt động Ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền SVTH: Trần Anh Tiến Lớp: TCDN 46Q2tệ, làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM:1.1.2.1. Hoạt động huy động vốnNgân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động vốn, cho vay, đầu tư cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn - hoạt động tạo nguồn vốn cho NHTM – đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. Vốn là các tài sản trong xã hội được đưa vào đầu tư nhằm mang lại hiệu quả trong tương lai. Vì thế trong nền kinh tế thị trường dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì vốn cũng là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của nó. Hoạt động Ngân hàng cũng vậy, muốn hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì công tác huy động vốn cần phải được quan tâm đúng mức.1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốnHoạt động sử dụng vốn được tập trung lớn vào hoạt động đầu tư cho vay. Các hoạt động đầu tư của NHTM thường được đầu tư vào chứng khoán của Nhà nước (Kho bạc Nhà nước), chứng khoán của các tổ chức tín dụng hoặc góp vốn mua cổ phần . Dư nợ cho vay đối với các tổ chức dân cư trong nền kinh tế chiếm tỷ trọng cao trong sử dụng vốn của NHTM. Ngoài ra, các NHTM còn sử dụng vốn để thực hiện các nghiệp vụ như chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá trị, cho thuê tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ .Hoạt động sử dụng vốn là hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng nói riêng của các trung gian tài chính nói chung, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản, tạo thu nhập từ lãi lớn nhất cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất. 1.1.2.3. Hoạt động trung gianĐể tạo ra doanh thu cho mình, các NHTM có thể thực hiện các dịch vụ như: thanh toán, chuyển tiền hộ, tư vấn khách hàng, quản lý hộ tài sản cho SVTH: Trần Anh Tiến Lớp: TCDN 46Q3khách hàng . trên cơ sở đó Ngân hàng thu phí dịch vụ. Thực hiện tốt các dịch vụ khách hàng sẽ góp phần tăng thu nhập cho xã hội. Chính vì vậy, nguồn thu của dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng doanh thu của Ngân hàng.Như vậy, hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác phải tập hợp các yếu tố “đầu vào” tổ chức tốt các yếu tố “đầu ra” trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh có lãi.1.1.3. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế1.1.3.1. NHTM là công cụ quan trọng thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triểnNHTM có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án chương trình xây dựng cơ bản, tăng cường cơ sở vật chất kỷ thuật của đất nước, góp phần giám sát tài chính quốc gia trong quá trình triển khai các hoạt động tiền tệ tín dụng thanh toán.1.1.3.2. NHTM là công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Trung ươngPhần lớn các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương chỉ được thực thi có hiệu quả của các NHTM từ việc chấp hành quy chế dự trữ bắt buộc, quy chế thanh toán không dùng tiền mặt đến việc nâng cao hiệu quả cho vay đầu tư.1.1.3.3. NHTM là cầu nối nền kinh tế trong nước với nền kinh tế quốc tếQuan hệ quốc tế ngày càng mở rộng. Do đó, việc giao lưu kinh tế là điều rất quan trọng. Các NHTM đã liên kết với các tổ chức tài chính nước ngoài nhằm phục vụ tốt các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với nước ngoài. 1.2. Nguồn vốn nghiệp vụ huy động vốn của NHTM 1.2.1. Vốn chủ sở hữuĐể bắt đầu hoạt động ngân hàng chủ ngân hàng phải có một lượng vốn nhất định. Đây là loại vốn ngân hàng có thể sử dụng lâu dài, hình thành nên SVTH: Trần Anh Tiến Lớp: TCDN 46Q4trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng.Nguồn hình thành nghiệp vụ hình thành loại vốn này rất đa dạng tuỳ theo tính chất sở hữu, năng lực tài chính của chủ ngân hàng, yêu cầu sự phát triển của thị trường.1.2.1.1. Nguồn vốn hình thành ban đầu Tuỳ theo tính chất của mỗi ngân hàng mà nguồn gốc hình thành vốn ban đầu khác nhau. Nếu ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách Nhà nước cấp. Nếu ngân hàng cổ phần, các cổ đông đóng góp thông qua mua cổ phần hoặc cổ phiếu. Ngân hàng liên doanh do các bên đóng góp; ngân hàng tư nhân là vốn thuộc sở hữu tư nhân.1.2.1.2. Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Trong quá trình hoạt động, ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể.Nguồn từ lợi nhuận: Trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn của chủ bằng cách chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư. Tỷ lệ trích lập tuỳ thuộc cân nhắc của chủ ngân hàng về tích luỹ tiêu dùng.Nguồn bổ sung từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm… để mở rộng quy mô hoạt động, hoặc có thể đổi mới trang thiết bị hoặc có thể đáp ứng nhu cầu gia tăng vốn của chủ do Ngân hàng Nhà nước quy định. 1.2.1.3. Các quỹNgân hàng có nhiều quỹ. Mỗi quỹ có mục đích riêng.Trước tiên là quỹ dự phòng tổn thất, quỹ bảo toàn vốn nhiều quỹ khác tuỳ theo quy định của từng nước. Các quỹ của ngân hàng thuộc sở hữu của chủ ngân hàng. Nguồn hình thành các quỹ này là từ thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên khả năng sử dụng các quỹ này vào hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng quỹ. 1.2.1.4. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần SVTH: Trần Anh Tiến Lớp: TCDN 46Q5Các khoản vay trung dài hạn của NHTM mà có khả năng chuyển đổi thành vốn cổ phần có thể coi là một bộ phận vốn chủ sở hữu của ngân hàng do nguồn này có một số đặc điểm như sử dụng lâu dài, có thể đầu tư vào nhà cửa, đất đai có thể hoàn trả khi đến hạn.1.2.2. Nguồn tiền gửi các nghiệp vụ huy động tiền gửi Đặc điểm chung của tiền gửi là chúng phải được thanh toán khi khách hàng yêu cầu ngay cả khi đó là tiền gửi có kỳ hạn nhưng chưa đến hạn thanh toán. Sự thay đổi, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn, làm thay đổi cầu thanh khoản của ngân hàng.Tiền gửi là nguồn tiền quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn tiền của ngân hàng. Để gia tăng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh để có được nguồn tiền có chất lượng ngày càng cao, các ngân hàng phải đưa ra thực hiện nhiều hình thức huy động khác nhau. 1.2.2.1. Tiền gửi thanh toán Đây là tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân vào ngân hàng để nhờ ngân hàng giữ thanh toán hộ. Trong phạm vi số dư cho phép , các nhu cầu chi trả của cá nhân doanh nghiệp đều được ngân hàng thực hiện. Các khoản thu của doanh nghiệp cá nhân đều có thể nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu. Nhìn chung lãi suất của khoản tiền này rất thấp (hoặc bằng không), thay vào đó chủ tài khoản có thể được hưởng các dịch vụ của ngân hàng với mức phí thấp.1.2.2.2. Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội Nhiều khoản thu bằng tiền của doanh nghiệp các tổ chức xã hội sẽ được chi trả sau một thời gian xác định. Tiền gửi thanh toán tuy rất thuận tiện cho hoạt động thanh toán song lãi suất lại thấp. Để đáp ứng nhu cầu tăng thu cho người gửi tiền ngân hàng đã đưa ra hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Người gửi không được sử dụng các hình thức thanh toán đối với tiền gửi thanh toán SVTH: Trần Anh Tiến Lớp: TCDN 46Q[...]... “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng về hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. 46Q Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Bình 14 Chương 3: 53 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo&PTNT QUẢNG BÌNH 53 3.1. Định hướng hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT Quảng Bình 53 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh năm 2008 53 Kết luậnTài liệu tham khảoLỜI MỞ ĐẦUNền kinh tế nước ta hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện đổi mới một cách toàn diện sâu... đã góp phần quan trọng vào công cuộc đầu tư phát triển thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng cao, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân. Với mạng lưới huy động vốn rộng lớn bao trùm từ Trung ương đến địa phương đã cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức huy động vốn trong nền kinh tế đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, các hình thức huy động vốn của Ngân hàng vẫn còn nhiều hạn... 31Biểu số 2.8: Bảng cân đối huy động cho vay ngắn hạn, trung dài hạn 34Biểu số 2.9: Kết quả hoạt động kỳ phiếu 39MỤC LỤCLời mở đầuChương I 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1.1. Ngân hàng Thương mại vai trị của nó trong nền kinh tế 1 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM) 1 Chương II 14 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN... chiếm 9,4% tổng nguồn vốn Đây là nguồn vốn huy động có chi phí đầu vào thấp mang lại hiệu quả huy động cho Ngân hàng tuy nhiên hình thức huy động này có biến động thất thường, phụ thuộc nhiều vào tình hình cân đối Ngân sách. Năm 2007 là năm có tình hình huy động vốn từ Kho bạc Nhà nước lớn nhất mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho Ngân hàng. Dự kiến vào năm 2008, NHNo&PTNT Quảng Bình tiếp tục... NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NƠNG THƠN TỈNH QUẢNG BÌNH 14 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn tỉnh Quảng Bình 14 2.1.1.Qúa trình hình thành phát triển của Ngân hàng nông nghiệp 14 6để áp dụng với loại tiền gửi này. Nếu cần chi tiêu, người gửi phải rút tiền ra. Tuy không thuận lợi bằng tiền gửi thanh toán nhưng tiền gửi có kỳ hạn lại được hưởng lãi suất cao. .. chưa khai thác được nguồn vốn tiềm tàng trong nền kinh tế, nguồn vốn huy động trong thời gian dài cho đầu tư phát triển cịn thiếu. Điều đó cho thấy chính sách huy động vốn vẫn còn nhiều tồn tại cần nhanh chóng có biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn trong kinh doanh Ngân hàng trong giai đoạn hiện... vốn. để thực hiện tốt các giải pháp đó Phịng kế hoạch - nguồn vốn cần nắm chắc các số liệu khả năng phán đoán sự biến động các nguồn vốn vào ra cũng như sự biến động về lãi suất.Trong xu hướng hiện nay, các Ngân hàng tự cân đối để đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Trước những thách thức đó, NHNo&PTNT Quảng Bình cần phải kết hợp tốt giữa huy động. .. nghiệp Phát triển nơng thơn Quảng Bình. 9 Ngân hàng không thể tiến hành các hoạt động của mình có hiệu quả nếu thiếu vốn, nên hoạt động vốn là hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng. Để huy động được vốn khơng phải dễ dàng vì hoạt động huy động vốn chịu tác động bởi các nhân tố sau:1.3.1. Nhân tố khách quan:* Điều kiện kinh tế xã hội:Đây là yếu tố khách quan đối với Ngân hàng, yếu tố này... Quảng Bình chứng tỏ chiến lược huy động vốnNgân hàng vạch ra là đúng đắn hiệu quả. Ngân hàng sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào khai thác triệt để nguồn vốn này vì đây là nguồn vốn ổn định, an toàn giàu tiềm năng. Sự phát triển của nền kinh tế trên địa bàn Quảng Bình nói riêng sự phát triển nền kinh tế đất nước nói chung sẽ khiến cho thu nhập của người dân ngày càng tăng cao nhu cầu . VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển. triển nông thôn Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình. Em xin chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình.DOC, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình.DOC, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Quảng Bình.DOC, Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động trung gian NHTM là cơng cụ thực hiện chính sách tiền tệ của Trung ương, Nguồn vốn hình thành ban đầu Nguồn vốn bổ sung trong q trình hoạt động Các quỹ Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần, Tiền gửi thanh tốn Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội Tiền gửi tiết kiệm của dân cư, Nhân tố khách quan: Các nhân tố chủ quan, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, Một số nét về tình hình kinh tế - xã hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHNoPTNT Quảng Bình, Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng, Công tác cân đối vốn và sử dụng vốn:, Tiền gửi tiết kiệm, Trái phiếu NHNoPTNT, Kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi Ngân hàng nông nghiệp, Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế, Nguồn tiền gửi của các tổ chức tín dụng: Tiền gửi Kho bạc Nhà nước:, Đa dạng hố các hình thức huy động vốn, Tăng cường huy động nguồn vốn trung, dài hạn Mở rộng mạng lưới kinh doanh, Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng, Không ngừng đổi mới công nghệ Ngân hàng Xây dựng chiến lược khách hàng, Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Kiến nghị đối với Nhà nước Việt Nam:

Từ khóa liên quan