624 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp May da - Công ty May Chiến Thắng

65 255 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 17:21

624 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp May da - Công ty May Chiến Thắng Đề tài : một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nghiệp may da công ty may chiến thắng ------------------- Lời mở đầu Đào tạophát triển là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất cứ một loại hình tổ chức nào . Một xã hội tồn tại đợc hay không là do đáp ứng đợc với sự thay đổi . Một xã hội phát triển hay chậm phát triển cũng do các nhà lãnh đạo thẩy trớc đợc sự thay đổi để kịp thời đào tạophát triển lực lợng lao động của mình Ngày nay trớc yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật , yếu tố con ngời thực sự trở thành nhân tố quyết định , một điều kiện tiên quyết của mọi giải pháp để phát triển kinh tế xã hội . Xét góc độ doanh nghiệp , đào tạophát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp là một hoạt động cần nhiều thời gian , tiền bạc và công sức , là một điều kiện để nâng cao năng xuất lao động , phát triển cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Công ty May Chiến Thắng là một đơn vị kinh tế kỹ thuật đặc thù , đ- ợc Đảng , nhà nớc luôn quan tâm định hớng phát triển cùng với quan điểm chủ yếu là : lấy con ngời làm trung tâm trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá . Thực tế trong những năm qua , công ty May Chiến Tắng có những bớc tiến rõ rệt đáng mừng và có những đổi mới đáng kể phù hợp trên con đờng công nghiệp hoá - hiện đại hoá mà Đảng ta đã vạch ra . Đạt đợc những thành tựu đó là nhờ vào nhân tố con ngời trong quá trình quản lý , sản xuất kinh doanh trong mọi đơn vị thành viên của Công ty . Công tác đào tạophát triển luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng và trở thành công tác thờng xuyên đợc quan tâm đúng mức. Qua đợt thực tế tại nghiệp may da Công ty may Chiến Thắng tôi thấy công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực của nghiệp may luôn đợc ban lãnh đạo nghiệp quan tâm trú trọng vì vậy đã thu đợc kết quả tốt nhng bên cạnh đó vẫn bộc lộ những tồn tại , hạn chế do đó làm thế nào để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực là một vấn đề đặt ra cho lãnh đạo nghiệp. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài : Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nghiệp may da- Công ty may Chiến Thắng làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chơng : Chơng I: Lý luận chung về đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chơng II: Phân tích công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nghiệp may da Công ty may chiến thắng Chơng III: Một số phơng pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nghiệp may da công ty may chiến thắng Chơng I: Lý luận chung về đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp I. Khái niệm và các hình thức đào tạophát triển nguồn nhân lực. Đào tạophát triển nguồn nhân lực là một loại hoạt động có tổ chức đợc điều khiển trong một thời gian xác định nhằm đem đến sự thay đổi về trình độ kỹ năng và thái độ của ngời lao động đối với công việc của họ Việc đào tạophát triển nguồn nhânlực liên quan đến công việc cá nhân , con ngời và tổ chức . Phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động là : + Đào tạo : là quá trình học tập làm cho ngời lao động có thể thực hiện đợc chức năng , nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ. + Giáo dục : là quá trình học tập để chuẩn bị con ngời cho tơng lai có thể cho ngời đó chuyển sang công việc mới trong một thời gian thích hợp. + Phát triển : là quá trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên cơ sở định hớng tơng lai của tổ chức. Nền kinh tế nớc ta đang trải qua những thay đổi to lớn thông qua những tiến bộ về công nghệ đang làm biến đổi về cơ cấu kinh tế . Đào tạophát triển nhân lực trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phân kinh tế trở nên ngày càng quan trọng đối với ngời lao động , nhằm từng bớc phát triểnnâng cao chuyên môn nghiệp vụ của ngời lao động một cách có hệ thống thông qua quá trình làm việc , trên cơ sở đó đánh giá khả năng của họ một cách toàn diện trong từng giai đoạn . Xuất phát từ lợi ích và yêu cầu đó , đòi hỏi mỗi ngời lao động cần phải có một trình độ đáp ứng yêu cầu công việc và để có đội ngũ nhân viên giỏi , có trình độ và năng lực phục vụ hoạt động sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp . Hoạt động đào tạophát triển gồm có hai hình thức cơ bản sau : - Đào tạo tại chỗ Để có thể khai thác hết khả năng làm việc của ngời lao động .Đó là việc ngời lao động vừa làm vừa tham gia các lớp huấn luyện về kỹ năng , trình độ thực hiện công việc. - Đào tạo ngoài doanh nghiệp : Chọn ra một số ngời lao động u tú cho ra nớc ngoài học tập trau dồi thêm kiến thức hoặc gửi đến các trờng dạy nghề trong nớc , các tr- ờng đại học trong nớc để học tập . Tuỳ đối tợng mà doanh nghiệp xác định phơng thức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho phù hợp II. Các phơng pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 1. Yêu cầu đặt ra khi đánh giá công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Việc đánh giá công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp đấnh giá đợc khả năng , kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý của cán bộ nhân viên trớc và sau quá trình đào tạo, đem lại hiệu quả kinh tế kết hợp với các hoạt động bổ trợ khác nh hoạt đông tài chính , hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp , phát hiện ra những sai sót cần đợc khắc phục , cải tiến trong quá trình đào tạophát triển nguồn nhân lực , phục vụ mục tiêu và chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp . Chính vì lẽ đó , các khoá đào tạophát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp thì khâu đánh giá hiệu quả đào tạophát triển là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng . Nhng thực tế cho thấy , các khoá đào tạophát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp hiện nay nhìn chung không đợc đánh giá tổng quát và cụ thể , cha đa ra các chỉ tiêu sát thực tế để đánh giá hiệu quả đào tạo một cách cụ thể và chính xác. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho chúng ta biết mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đạt đợc qua doanh thu , lợi nhuận , thị phần của doanh nghiệp trên thị trờng Để có đợc hiệu quả kinh doanh cao , doanh nghiệp cần phải có chiến lợc kinh doanh đúng đắn kết hợp với các cá nhân tổ chức khác nh nguồn vốn , vật t kỹ thuật và con ngời thực hiện công việc sản xuất kinh doanh . Bên cạnh đó doanh nghiệp cần phải có những chỉ tiêu để so sánh , đánh giá hiệu quả đào tạophát triển của doanh nghiệp từ việc kế hoạch hoá nguồn nhân lực , trên cơ sở đó tạo ra một cách nhìn tổng quát về thực chất đội ngũ cán bộ nhân viên , về trình độ học vấn , chuyên môn các tiềm năng đợc khai thác giúp nâng cao tốc độ phát triển sản xuất , kinh doanh của doanh nghiệp , số lợng và chất lợng lao động đã đợc đáp ứng đến đâu sau các khoá đào tạo , cơ cấu tổ chức và nghề nghiệp đợc thay đổi hợp lý hay cha và đa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đào tạo phát triển sát thực , chính xác. 2. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. Các nhà khoa học đã xuất phát từ công thức tính toán hiệu quả kinh tế nói chung để tính hiệu quả kinh tế cho việc đào tạophát triẻn nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thông qua công thức sau : Hiệu quả kinh tế của Kết quả kinh doanh công tác đào tạo và = phát triển nguồn nhân lực chi phí đầu t cho đào tạophát triển Từ công thức trên ta thấy rằng sự tăng trởng , phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào kiến thức trình độ quản lý , chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ nhân viên trong doanhnghiệp . Do vậy nếu đầu t không đúng mức cho công tác đào tạophát triển sẽ ảnh hởng vô cùng lớn đến chiến lợc đào tạophát triển cán bộ , nhân viên lâu dài của doanh nghiệp. Thật vậy , hiệu quả đào tạophát triển nguồn nhân lực đợc hiểu là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh quá trình đầu t cho công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ( doanh thu , lợi nhuận và lợi ích cá nhân thu đợc từ giá ngời đào tạo ) . Khái niệm này có thể đợc diễn giải nh sau : - Một là : Đợc đào tạophát triển mà ngời lao động nhanh tróng nắm bắt đợc kiến thức , chuyên môn nghiệp vụ , kinh nghiệm ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đem lại năng suất cao. - Hai là : Đợc đào tạophát triển tốt ngời lao động với trình độ của mình sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại những doanh thu có thể bù đắp những chi phí kinh doanh và chi phí đào tạo đã bỏ ra mà lợi nhuận vẫn tăng lên so với trớc. - Ba là : Đào tạophát triển nguồn nhân lực góp phần thực hiện đợc mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với mục đích đào tạo đề ra. - Bốn là : Đào tạophát triển tạo ra đợc đội ngũ cán bộ, nhân viên kế cận cho sự phát triển của doanh nghiệp 3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả trơng trình đào tạophát triển. Khi xây dựng chơng trình cho một khoá đào tạo cán bộ nhân viên các doanh nghiệp cần phải tính toán đợc những yếu tố cần thiết đảm bảo cho khoá học diễn ra một cách liên tục và đạt đợc kết quả mong muốn theo mục tiêu kinh doanh cũng nh mục tiêu đào tạo mà doanh nghiệp đề ra . Sau khi khoá học hoàn thành , doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá kết quả đào tạo theo những tiêu chuẩn cụ thể , phát hiện những mặt tích cực đã làm đợc và chấn chỉnh khắc phục những tồn tại. 3.1 Lợng hoá những chi phí và lợi ích thu đợc từ hoạt đông đào tạophát triển nguồn nhân lực. Khi thực hiện một khoá đào tạophát triển cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp cần dự tính đợc những khoản chi phí đầu t cho khoá đào tạo đó cũng nh xác định đợc những lợi ích gì mà khoá đào tạo đó mang lại cho cá nhân ngời đơc cử đi đào tạo và bản thân doanh nghiệp . Nếu không tính toán những chi phí đó thì dẫn đến tình trạng doanh nghiệp sẽ đầu t chi phí cho các khoá đào tạo có thể thiếu hoặc thừa mà lợi ích thu đợc sau khi khoá đào tạo kết thúc ngời đợc tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cha chắc đã bù đắp đợc những chi phí đó , thậm chí chất lợng đào tạo vẫn cha đợc nâng cao thật sự , vì vậy việc tính toán chi phí đào tạo phát triển và lợi ích thu đợc từ việc đào tạophát triển là một việc cần thiết. 3.1.1 Chi phí đào tạophát triển nguồn nhân lực gồm nhiều loại chi phí khác nhau , ta có thể chia thành 3 loại sau : - Chi phí bên trong là chi phí cho các phơng tiện vật chất kỹ thuật cơ bản nh : khấu hao tài sản cố định phục vụ đào tạophát triển , trang bị kỹ thuật , nguyên vật liệu sử dụng trong quá trinh giảng dạy , chi phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nh : cán bộ giảng dạy, công nhân huấn luyện thực hành , cán bọ quản lý , nhân viên phục vụ các cơ sở đào tạo của doanh nghiệp. - Chi phí cơ hội : là loại chi phí khó xác định ( bao gồm chi phí cơ hội của doanh nghiệp và chi phí cơ hội của học viên ) và sẽ không thực tế nếu chúng ta muốn làm rõ chi phí này . Vì vậy , ta chỉ lấy loại chi phí cơ hội dễ nhận ra nhất là tiền lơng phải trả cho các học viên trong thời gian họ đợc cử điđào tạo và không tham gia công việc công ty - Chi phí bên ngoài : hầu nh các doanh nghiệp không tự tổ chức toàn bộ các trơng trình đào tạo cho nhân viên của mình mà thờng phải thuê bên ngoài . Khoản chi phí bên ngoài gồm: + Tiền chi phí đi lại , ăn và học bổng ( nếu có cho học viên ) + Tiền trả cho các tổ chức , cá nhân mà doanh nghiệp thuê họ đào tạo Nh vậy , tổng chi phí đào tạo bao gồm : chi phí bên trong , chi phí cơ hội và chi phí bên ngoài 3.1.2 Lợi ích cá nhân thu đợc từ các trơng trình đào tạophát triển. Những cá nhân đợc cử đi đào tạo đơng nhiên là họ thu đợc nhiều lợi ích: - Lợi ích vô hình : đó là sự thoả mãn nhu cầu cơ bản về tinh thần nhu cầu đợc đào tạophát triển . Vì vậy họ thu đợc lợi ích về tinh thần. - Lợi ích hữu hình : nhờ đợc đào tạophát triển mà họ có đợc công việc mới với thu nhập cao hơn , điều kiện lao động tốt hơn , vị trí công tác chắc chắn hơn , có nhiều thăng tiến trong nghề nghiệp hơn. Về phía doanh nghiệp thu đợc những lợi ích qua việc nâng cao chất lợng sản phẩm trên thị trờng đứng vững cạnh tranh với doanh nghiệp khác . Doanh nghiệp có đợc đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng , phục vụ tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tất nhiên , những lợi ích vô hình và hữu hình từ phía cá nhân và doanh nghiệp đạt đợc phải lớn hơn chi phí đầu t cho việc đào tạo đó thì mới chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạophát triển của doanh nghiệp mình 3.2 Đánh giá hiệu quả đào tạo theo mục têu đào tạo Trong tiến trình đào tạo , bớc tiếp theo của việc đánh giá nhu cầu đào tạo là chuyển nhu cầu đó thành mục tiêu đào tạo . Việc phân tích tốt nhu cầu đào tạo sẽ góp phần vào việc thực hiện công tác đào tạo với chất l- ợng cao và thuận tiện cho việc đánh giá hiệu quả đào tạo đào tạo . Chính vì vậy việc đánh giá hiệu quả đào tạophát triển dựa trên mục tiêu đào tạo sẽ cho chúng ta biết chơng trình đào tạophát triển sẽ thực hiện đến đâu ? Những mục tiêu đào tạo đề ra có đạt đợc với mong muốn của doanh nghiệp hay không ? Mức độ đạt đợc đến đâu ? Nếu thực sự những mục tiêu của doanh nghiệp đề ra mà quá trình đào tạophát triển của doanh nghiệp đạt đợc thì chứng tỏ việc đào tạophát triển nguồn nhân lực là thành công. Với phơng pháp đánh giá theo mục tiêu có u điểm là bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng để đa ra những mục tiêu đào tạo có lợi cho doanh nghiệp mình trên cơ sở thiết kế chơng trình đào tạophát triển phù hợp với từng đối tợng là bộ phận quản lý hay bộ phân trực tiếp sảm xuất. Nhợc điểm của chỉ tiêu này là khó có thể lợng hoá đợc một cách chính xác . Nhiều khi việc đa ra mục tiêu đào tạo sai lệch do đánh giá nhu cầu đào tạo cha đúng mức làm cho việc đánh giá hiệu quả đào tạophát triển về sau cũng bị ảnh hởng theo. 3.3 Đánh giá hiệu quả đào tạophát triển theo trình độ. Trong chỉ tiêu đánh giá này thì hiệu quả đào tạophát triển phụ thuộc vào từng đối tợng trong doanh nghiệp . Đối với ngời lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì để đánh giá hiệu quả đào tạo , ngời ta dựa vào trình độ lành nghề , kỹ năng chuyên môn , nghiệp vụ và năng suất lao động của họ . Nó biểu hiện mặt chất và mặt lợng , trình độ đào tạo công việc trớc và sau quá trình đào tạo. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp mà lựa chọn các chỉ tiêu phù hợp phản ánh đợc kết quả của công tác đào tạo . Trong các doanh nghiệp sản xuất , chỉ tiêu năng suất lao động thơng đợc coi là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh hiệu quả hoạt động đào tạo . Tuy nhiên, trong chỉ tiêu năng suất lao động lựa chọn đơn vị tính toán sao cho phản ánh chính xác hoạt động đào tạo Chỉ tiêu năng suất lao động đo bằng đơn vị giá trị. Chỉ tiêu giá trị : thực chất là dung tiền để biểu hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh qua quá trình đào tạo : Qo W= T Trong đó : W: là năng suất lao động của một nhân viên Qo : là doanh thu từng năm đã quy đổi T : là số lợng nhân viên từng năm Qo = Q(1+ I1)(1+I2) .(1+In) Trong đó Q : là doanh thu từng năm cha quy đổi I1, I2, .,In : là chỉ số giá năm t+1, t+2 , ., t+n Chỉ tiêu này phản ánh năng suất lao động của một nhân viên đạt đợc đợc trong năm từ các yếu tố sau : - Các yếu tố gắn liền với viếc sử dụng kiến thức học đợc , trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin áp dụng trong kinh doanh , sản xuất - Các yếu tố gắn liền với tự nhiên và xã hội . Môi trờng bên trong và môi trờng bên ngoài ảnh hởng đến hoạt động doanh nghiệp , khí hậu , thị trờng , u thế thơng mại , các chính sách kinh tế , luật pháp của Nhà nớc. - Các yếu tố gắn liền con ngời và quản lý con ngời nh trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngời lao động, trình độ quản lý và tổ chức hoạt động doanh nghiệp Chỉ tiêu này đợc sử dụng tính toán cho tất cả các loại sản phẩm cho nên nó chỉ là chỉ tiêu tổng hợp nhất để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với bộ phận quản lý doanh nghiệp thì việcđánh giá hiệu quả đào tạo khó có thể lợng hoá đợc mà chỉ có thể đa ra một số chỉ tiêu đánh giá : + Kiến thức chuyên môn , nghiệp vụ : ngời quản lý đã hiểu sâu sắc những kiến thức lý luận , thực tiễn và lĩnh vực chuyên môn của mình cha. + Trình độ giao tiếp : những giao tiếp thông thờng trong nớc và ngoài nớc gồm sự hiểu biết về tâm lý xã hội của ngời lao động doanh nghiệp mình Yếu tố tâm lý quản lý có vai trò quan trọng trong kinh doanh + Trình độ năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý . Biết tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với cơ chế quản lý , biết sử dụng , phát hiện ngời có năng lực , có trình độ . Biết khen thởng đúng lúc ngời lao động giúp họ làm việc hiệu quả , năng suất cao. Biết giải quyết công việc có hiệu quả , nhanh , nhạy bén và có khả năng tự ra quyết định phù hợp mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Biết phân tích các tình huống kinh doanh thực tế phát sinh trong doanh nghiệpđa ra những biện pháp hiệu quả. 3.4 Đánh giá hiệu quả đào tạophát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh giữa lợi ích thu đợc và chi phí bỏ ra Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hàng ngày , hàng giờ luôn gắn với các chi phí . Lợng chi phí nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô , khối lợng cộng việc . Một trong những chi phí đó là chi phí cho công tác đào tạophát triển cán bộ nhân viên trong ngành. Để đánh giá hiệu quả công tác đào tạophát triển ngời ta sử dụng các phơng pháp so sánh giữa lợi ích thu đợc và chi phí bỏ ra đầu t cho công tác đào tạophát triển. = = n i i cc 1 Trong đó : C : là tổng chi phí bỏ ra đào tạophát triển trớc năm n-1 và kết thúc vào năm n-1 c i : là những chi phí cấu thành nên tổng chi phí đào tạophát triển bao gồm [...]... tiêutriển nguồn nhân lực trình đào tạophát cụ thể và xây dựng chương trình đào tạophát triển Môi trờng bên ngoài Môi trờng bên trong Lựa chọn các phương pháp thích hợp Thực hiện chương trình đào tạophát triển Đánh giá chương trình đào tạophát triển Chơng II Phân tích công tác đào tạopháT triển nguồn nhân lực nghiệp may da Công ty may chiến thắng I Giới thiệu chung về Công ty may. .. của công ty Nhìn vào bảng 2 ta thấy lợi nhuận của công ty luôn dơng tức là doanh thu mà công ty đạt đợc có thể bù đắp những chi phí cho đào tạo phát triển và chi phí kinh doanh bỏ ra tức là công ty hoạt động kinh doanh có lãi và kết quả đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã phát huy đợc hiệu quả của nó 1.Tình hình công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực của công ty - ội ngũ cán bộ công nhân. .. thu nhập của cán bộ công nhân viên trong nghiệp vẫn đợc đảm bảo và không ngừng tăng Đây chính là thàng công của nghiệp trong việc bố trí và sử dụng nhân lực IV Đánh giá hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực của công ty nói chung và nghiệp nói riêng Để đánh giá hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực có nhiều cách đánh giá khác nhau nhng đây ta chỉ xét từ góc... doanh nghiệp và cũng thể hiện mức độ phát huy các kiến thức và kỹ năng của ngời lao động Vì vậy tiền lơng là yếu tố trung tâm phản ánh đợc sự ảnh hởng của tình trạng sử dụng lao động đến hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp IV Những yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân. .. và phát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nh : quy chế quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo nhằm sử dụng có hiệu quả , đúng mục đích các nguồn kinh phí cho đào tạophát triển nguồn nhân lực Các quy chế liên quan đến quyền lợi , nghĩa vụ và trách nhiệm của ngời lao động nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn. .. đối với hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Nếu không làm rõ tình hình sử dụng lao động thì không thể đánh giá đợc hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực luôn là vấn đề mới mẻ và phức tạp có liên quan đến hàng loạt vấn đề nh tiền lơng , tiền thởng, phúc lợi và dịch vụ tạo động lực trong lao... việc đào tạo và khoa học công nghệ hiện công việc thì cung Đánh giá sự thực cấp thông tin cho việc xác định quản 2 Đào tạophát triển với vấn đềnhu cầutrị nhân lực trong đào tạo doanh nghiệp ( sơ đồ 1) Đào tạo sẽ nâng lại sự thực tạo phát triển Sơ đồ 1 : ảnh hơng qua caogiữa đàohiện -công việc và cácSự đềnnăng chức đáp cho công ty và cho Đào quản trị nhân và sự đóng góp của người lao động và tăng lực. .. thiệu chung về Công ty may chiến thắng 1 Quá trình hình thành và phát triển : Giới thiệu chung về Công ty: - Tên đầy đủ của Công ty : công ty may chiến thắng - Tên giao dịch : chiến thắng garment company Viết tắt : Chigamex - Địa chỉ : Thành Công - Ba đình Hà Nội -Loại hình : Doanh nghiệp nhà nớc Quá trình hình thành : Ban đầu doanh nghiệp có tên là nghiệp may Chiến Thắng đợc chính thức thành lập... cho đào tạo năm n-1 TR(n) HT = Chi phí đào tạo năm n-1 Trong đó : HT là doanh thu thu đợc năm n trên một đơn vị chi phí đào tạo năm n-1 - Thời gian thu hồi chi phí đào tạo năm n Chi phí đào tạo năm n TD = Lợi nhuận thu đợc từ đào tạo phát triển năm n Nói tóm lại : sử dụng các chỉ tiêu một mặt phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chung , hiệu quả đào tạo phát triển nói riêng 3.5 Đánh giá hiệu. .. Trên cơ sở xác định sự thiếu hụt trên , kế hoạch hoá nguồn nhân lực đa ra các giải pháp : - Tuyển dụng bao nhiêu lao động và loại nào từ thị trờng lao động - Bố trí sắp xếp lại lực lợng lao động - Đào tạophát triển nguồn nhânlực trong doanh nghiệp Sơ đồ 2 : Kế hoạch hoá nguồn nhân lực với đào tạophát triển Chiến lược sản xuất kinh doanh Các mục tiêu cần đạt tới Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Dự . pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da công ty may chiến thắng -- -- - -- - -- - -- - -- - -- Lời mở đầu Đào tạo. tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da Công ty may chiến thắng Chơng III: Một số phơng pháp nâng cao hiệu quả công tác đào
- Xem thêm -

Xem thêm: 624 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp May da - Công ty May Chiến Thắng, 624 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp May da - Công ty May Chiến Thắng, 624 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp May da - Công ty May Chiến Thắng, Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả trơng trình đào tạo và phát triển., Giới thiệu chung về Công ty may chiến thắng. 1. Quá trình hình thành và phát triển :, Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp may da., Tình hình hoạt động sản xuất của xí nghiệp trong những năm qua, Chiến lợc phát triển của công ty trong năm 2002:

Từ khóa liên quan