Thiết lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhựa Corona của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng công nghiệp Nhật Hoa

70 507 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 18:21

i LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô khoa đã trang bò cho em kiến thức trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy đã hướng dẫn em hoàn thành một cách tốt nhất luận văn tốt nghiệp của mình. Nhân đây em xin cảm ơn anh    – Gia     cùng với các anh, chò tại Cơng ty đã giúp đỡ em nhiệt tình trong việc thu thập, tìm tài liệu cũng như cho em những lời khuyên quý giá để luận văn có những thông tin cập nhật, đầy đủ và chính xác hơn. Do trình độ chuyên môn và thời gian hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót nhất đònh, rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, các anh chò, các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy cao quý. Đồng kính chúc các anh/chò tại   dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc. Thành phố H, ngày 03 tháng 04 năm 2012. Sinh viên thực hiện V ii NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv  DANH    1  1  2  2  3  3  4 PHN I: TÓM TT D ÁN 1. Tên d án 5 2. Ch d án 5  5 4. Công sut thit k 5 5. Sng sn xut 6 6. Nguu vào 6 7. Hình th 6 8. Th 6 9. Tng vn cung cp tài chính 7 10. Hiu qu tài chính ca v 7 11. Hiu qu kinh t, xã hng ca d án 7 v PHN II: NI DUNG CHÍNH CA D ÁN U VÀ PHÂN TÍCH TH NG 8 1.1 Tng quan v th ng vt liu lót sàn 8  10  12 c tiêu 13 i th cnh tranh 13 1.5.1 Cnh tranh trong nhãn hiu gch nha 13 1.5.2 Cnh tranh trong ngành vt liu lót sàn 15 1.6 Th ng nguyên vt liu 17 1.6.1 Lp Wearlayer và lp in 17 1.6.2 B 3 17 1.6.3 Nha tái sinh 18  18  NGHIÊN CU NI DUNG CÔNG NGH K THUT C ÁN 20 c tính sn phm d án 20 2.2 Công sut ca d án 20 n xua d án 21 2.4 Công ngh k thut sn xut 21 2.5 H thb 24 2.6 Nguyên vt lic và bao bì 25 2.6.1 Nguyên vt liu 25 vi  26 2.6.3 Nhu cc và bao bì 27 m thc hin d án 27 2.8 Quy mô xây dng và các hng mc công trình ca d án 28 2.8.1 Quy mô nhà máy 28 2.8.2 Hng mc công trình 29 2.9 Ti thc hin d án 32  CHC QUC HIN D ÁN 34 3.1 Hình thc t ch thc hin d án 34 u t chc qun lý vn hành d án 34 3.3 D kin s ng, chng và ting cho d án 36 U QU TÀI CHÍNH CA D ÁN 39 4.1 Quy hoch ngun vn 39 4.1.1 Các khou 39 4.1.2 Ngun v 40 4.1.3 Lch tr n vn gc và lãi vay 40 4.2 Phân tích tài chính 41 4.2.1 Chi phí hong sn xut 41 4.2.2 Thu nhp d trù 42  42 4.2.6 Các ch s  43  an toàn v tài chính 43 vii  MÔ 47 5.1 Kh o vic tip và gián tip 47  48  48  49 PHN III: KT LUN VÀ KIN NGH   .  . . . . viii   . . . . . . 2.1: B. . . . . 2.8: S. . . . . . . 0. . ix .  . 1     24.2      k  i Xây dng Công nghip Nh -.                    .  -        [...]... m n c a máy móc trong dây chuy n S Tên máy móc ng Công su t ( KW) 1 Máy nghi n nh a ph th i 1 160 2 Máy cán nóng ch y 1 45 3 Máy cán luy n tr 3 135 5 Máy ép nhi t và Boiler 1 1000 6 Máy c t 1 1.5 7 Máy mài c nh 1 1.5 8 Máy ph UV 1 2 9 Máy UV Drying 1 16 10 Máy UV Light 1 31 11 .Máy nung nhi t 1500C 1 35 12 Máy làm l nh 250C 1 1.5 26 13 Máy làm l nh 70C 1 1.5 14 Máy s y khô 500C 1 7 15.M t s máy ph tr... TÓM T T D ÁN 1 Tên d án D ng nhà máy s n xu t g ch nh a Corona 2 Ch d án Xây d ng Công nghi p Nh t Hoa a ch tr s chính : n tho i : S 45A Hu nh T nh C a, P.8, Q.3, TP.HCM 08-54046838-37-36 : Fax: 08 54046839 3 ng dây chuy n s n xu t G ch nh a Corona Dây chuy n s n xu t t o ra dòng s n ph m g ch nh a Corona cao c tiêu ch ng s n ph m 4 Công su t thi t k - Công su t thi t k : Công su t mà d án có th th... th ng kh p và công ng Vi u c a doanh nghi giá cao Công ty TNHH Myung Shung Vina Công ty TNHH Myung Shung Vina có v l a Hàn Qu c thành n xu t lo i g ch nh a PVC 14 S n ph m c a doanh nghi p có màu s và 12 m u g ch nh ng; bao g m: 30 m u g ch nh a vân g n t i, g ch nh a PVC c c phân ph i thông qua công ty TNHH phát tri n Vi t Nam Giá c a g ch nh a do công ty này ng công Ho ng/m2 m m keo dán và thi ng... công ty l t tr c ti p t i công ng - S n ph c b o hành sau thi công hoàn thành : 1 2.2 Công su t c a d án u tiên d án l - t 1 dây chuy n s n xu t: Công su t lý thuy t: V i vi c s n xu t ch y trên 1 dây chuy n, th c hiên 24h/ngày Công su t lý thuy t - t m c : 1.135.800m2/ Công su t thi t k : Công su t mà d án có th th c hi xu ng, t c máy móc không b n vì nh ng lý dó không d tính c Công su t s n xu t 1ca/ngày,... li u là Công ty TPC Vina, Công ty Nh a và Hóa ch t Phú M và Công ty Formusa Vi t Nam, 100% v n c Loan, cung c p kho ng 0,45 tri u t nh a hi 0 30% nhu c u, ngành thu c r t l n vào nh p kh u Chính ph t v quy ho ch t ng th phát tri n ngành nh p trung vào các d án s n xu t nguyên li u nh a Hi n nay các d án nguyên v t li u cho ngành nh máy s n xu án này sau khi hoàn thành xong có th nâng t ng c ng công su... nay có khá nhi u nhãn i các c a hàng v t li u xây d c nh p kh u t Trung Qu c, Hàn Qu c Hi n t i có 2 nhà máy s n xu t g ch nh a t i Vi t Nam v i v c ngoài là nhà tt t t i Bình Công ty s n xu t g ch nh a Aroma Cresyn Korea: c thành l i Hàn Qu c, kinh doanh trong c s n xu t g ch nh a v i nhãn hi u Aroma Tháng 3/2008 công ty m r ng ho t ng b ng vi ng nhà máy Cresyn t i Vi t Nam 13 - S n ph m: G ch nh... ng máy móc, thi t b T t c các máy móc trong dây chuy n s n xu t c Trung Qu c H th c nh p kh u t mb chu n theo công ngh k thu t s n xu T t c giá thành, và s ng c nêu u k thu t ph n trên y c n mua v c t ng h p trong b ng sau: B ng 2.3: Giá thành các máy móc : tri ng S Tên máy móc ng Thành ti n 24 1 Máy nghi n nh a ph th i 1 264 2 Máy cán nóng ch y 1 6160 3 Máy cán luy n tr 3 660 4 Khuôn ép 1 440 5 Máy. .. theo công ngh hi ng hãng s n xu t g ch c ti p th t t ng s d ng ván lót sàn thay th g nên ph bi n Lo i ván này c s n xu t t b t g ép thành nhi u l M t ván có nhi lý nên không b th c phong phú T i th c ng tp H Chí Minh ván lót sàn g m 2 lo i là ván công nghi p và ván làm t g t nhiên Ván lót sàn hi n không còn là m t hàng cao c p mà giá c ngày càng phù h p v i nhi khách hàng N ng a các lo i ván sàn công. .. Minh và 2 doanh nghi p t i Hà N i là nhà phân ph i các s n ph m c a công ty - Chiêu th : Công ty Cresyn không chú tr khách hàng cu i cùng mà ch y n vi c qu ng bá các s n ph i lý c p 1 c i lý c p thu hút s tham gia nhi lý bán l thông qua website c a công ty, website qu qu ng bá s n ph n i n t ; ho ng c th c hi n thông qua tri n lãm t i h i ch Vietbuild, y, công ty s n xu t g m m nh là s n ph m ng, giá... : Công su t mà d án có th th c hi xu ng, t c máy móc không b u ki n s n n vì nh ng lý do không d c t s s n ph m: 321,000 m2 Công su t s n xu t 1ca/ngày, - Công su t c a d án qua c h th ng trong b ng sau, công su t này c tính d a trên nh ng d th ng tiêu th s n ph p c n công ngh dây chuy n c a doanh nghi p, k 1: Công su t s n xu t c a d án Công su t h a d án ( Ph Tên s n ph m t thi t k ) 2,3,4 G ch nh . 5 PHN I: TÓM TT D ÁN 1. Tên d án D ng nhà máy sn xut gch nha Corona 2. Ch d án  Xây dng Công nghip Nht Hoa. a ch tr s chính. m thc hin d án 27 2.8 Quy mô xây dng và các hng mc công trình ca d án 28 2.8.1 Quy mô nhà máy 28 2.8.2 Hng mc công trình 29 2.9 Ti thc hin d án 32  CHC.  NGHIÊN CU NI DUNG CÔNG NGH K THUT C ÁN 20 c tính sn phm d án 20 2.2 Công sut ca d án 20 n xua d án 21 2.4 Công ngh k thut sn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhựa Corona của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng công nghiệp Nhật Hoa, Thiết lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhựa Corona của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng công nghiệp Nhật Hoa, Thiết lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhựa Corona của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng công nghiệp Nhật Hoa

Từ khóa liên quan