Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

73 406 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 18:17

Chuyênă Tt Nghip i GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA KINH T PHÁT TRIN CHUYÊN NGÀNH KINH T THMăNH GIÁ   CHUYÊNă TT NGHIP XÁCăNHăKHUNGăGIÁăT THEO GIÁ TH TRNG & XÂY DNG H S HMăTRÊNăONăNG PHAN NGăLU,ăINHăTIÊNăHOÀNG-QUN BÌNH THNH GVHD: T.S Nguyn Qunh Hoa SVTH: Hunh Th Diu MSSV: 108209206 TP. H CHÍ MINH, 2012 Chuyênă Tt Nghip ii GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU LI CMăN    hoƠnăthƠnhăđcăchuyênăđ tt nghipănƠy,ătôiăđƣ nhnăđc s giúpăđ rt tn tình ca các thyăcôăgiáo,ăngiăthơnătrongăgiaăđình,ăbn bè. Tôi xin bày t li cmănăchơnăthƠnhăti nhngăngiăđƣăquanătơmăgiúpăđ vƠăđng viên tôi rt nhiu trong quá trình thc hinăchuyênăđ này. Xin cmănăcácăthy cô trong khoa Kinh T Phát Trin,ăcngănhăcácăthy cô trongătrngăđƣănhit tình ging dy,ăgiúpăđ tôiătrongă4ănmăhcăqua.ăc bit tôi kính gi li cmănă sơuă scă đn cô giáo Nguyn Qunhă Hoaă đƣă nhită tìnhă đnh hng,ăgópăỦăvƠăgiúpăđ tôi thc hin chuyên đ tt nghip này. Tôiăcngăxinăcmănăđn Công ty C phnăGiámăđnh Ngân Hà ( Micontrol), các anh, ch trong phòng thmăđnhăgiáăđƣăquanătơm,ătruynăđt kinh nghim, kin thc thc t cho tôi trong 3 tháng thc tp ti công ty. TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 04 nm 2012 Sinh viên Hunh Th Diu Chuyênă Tt Nghip iii GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU CNG HÒA XÃ HI CH NGHAăVIT NAM c lp ậ T do ậ Hnh phúc NHN XÉT THC TP H và tên sinh viên : Hunh Th Diu MSSV: 108209206 Khóa : 34 1. Thi gian thc tp ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 2. B phn thc tp ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 3. Tinh thn trách nhim vi công vic và ý thc chp hành k lut ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 4. Kt qu thc tpătheoăđ tài ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 5. Nhn xét chung ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 06 nm 2012 n ố thc tp Chuyênă Tt Nghip iv GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU NHN XÉT CA GIÁO VIÊN   ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầ.ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ T.P H Chí Minh, ngày 06 tháng 04 nm 2012 Giáo viên T.S Nguyn Qunh Hoa Chuyênă Tt Nghip v GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU MC LC LI M U 1 Chng 1: C S LÝ LUN 3 1.1. C s lý lun v BS 3 1.1.1. Khái nim BS 3 1.1.2. Các thuc tính ca BS 3 1.1.3. Phân loi BS 4 1.1.4. c trng ca BS 5 1.2. C s lý lun th trngăBS 6 1.2.1. Khái nim th trng BS 6 1.2.2. Phân loi th trng BS 6 1.2.3. c đim ca th trng BS 7 1.2.4. Các lc lng tham gia th trng BS 8 1.2.5. Vai trò và v trí ca th trng BS 8 1.3. C s lý lun v TGăBS 10 1.3.1. Khái nim TG BS 10 1.3.2. Mc đích TG BS 11 1.3.3. C s giá tr ca TG BS 11 1.3.4. Các phng pháp TG BS 12 1.3.4.1. Phng pháp so sánh giá bán 12 1.3.4.2. Phng pháp chi phí 13 Chuyênă Tt Nghip vi GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU 1.4. Hm và cách tính h s điu chnh gia hm và mt tin theo quy đnh pháp lut 14 1.4.1. Khái nim hm 14 1.4.2. Phân loi hm 15 1.4.3. Cách tính toán h s điu chnh giá đt hm và mt tin đng theo công ốn 7575/HD-LS ca UBND Thành ph H Chí Minh 15 1.4.4. Nguyên nhân cn phi tính toán h s điu chnh 17 1.4.5. Ý ngha ca h s điu chnh 18 1.4.6. Mt s cách tính h s điu chnh 18 Chng 2: TH TRNG BTăNG SN KHU VC- GII THIU ONăNG NGHIÊN CU & PHÂN TÍCH THÔNG TIN CÁC TÀI SN KHO SÁT 19 2.1.ăTìnhăhìnhăthătrngăBSăkhuăvcăhinănay 19 2.1.1. nh hng phát trin và quy hoch đn nm 2020 ca thành ph H Chí Minh 19 2.1.2. Th trng BS Thành ph H Chí Minh nói chung 20 2.1.3. Th trng BS qun Bình Thnh 22 2.2. Giiăthiuăcác đonăđngănghiênăcu vƠăcácăBSăkhoăsát 23 2.2.1. ng Phan ng Lu 23 2.2.1.1. V trí đa lý 23 2.2.1.2. Vai trò & thc trng phát trin kinh t trên đon đng Phan ng Lu, Qun Bình Thnh 23 Chuyênă Tt Nghip vii GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU 2.2.1.3. ánh giá s lc các BS đc kho sát trên đon đng Phan ng Lu, Qun Bình Thnh 25 2.2.2. ng inh Tiên Hoàng 27 2.2.2.1. V trí đa lý 27 2.2.2.2. Vai trò & thc trng phát trin kinh t trên đon đng inh Tiên Hoàng, Qun Bình Thnh 27 2.2.2.3. ánh giá s lc các BS đc kho sát 28 2.2.3. Phân tích các yu t tác đng đn giá tr ca BS trên đon đng Phan ng Lu ốà đng inh Tiên Hoàng 30 2.3. Bng thng kê s liuăsauăkhiătínhătoánăraăđnăgiáăđt caăcácăBSă thu thpăđc 31 2.3.1. ng Phan ng Lu 31 2.3.2. ngăinhăTiênăHoƠng 32 2.4. Xácăđnhăkhungăgiáăđt theo giá th trngătrênăđonăđng Phan ngăLu - inh Tiên Hoàng, Qun Bình Thnh 34 2.4.1. ng Phan ng Lu 34 2.4.2. ng inh Tiên Hoàng 35 2.5. So sánh kt qu nghiên cu viăkhungăgiáăđt Nhà nc khu vc qun Bình Thnh do UBNN T.P H ChíăMinhăbanăhƠnhănmă2012 35 2.5.1. Bng giá đt Nhà nc qun Bình Thnh nm 2012 35 2.5.2. So sánh đn giá đt th trng ốà đn giá đt Nhà nc ban hành…36 Chngă3:ăXỄCăNH H S CHÊNH LCHăGIỄăT GIA HM VÀ MT TINăNGăPHANăNGăLU,ăINHăTIểNăHOÀNG-QUN BÌNH THNH 39 Chuyênă Tt Nghip viii GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU 3.1. Quá trình xây dng h s điu chnh hm và mt tin caăcácăđon đng kho sát 39 3.1.1. Xác đnh h s điu chnh din tích cho các BS  v trí mt tin đon đng kho sát 39 3.1.2.Xác đnh h s giá đt gia hm và mt tin đng Phan ng Lu 42 3.1.2.1. H s hm 3m – mt tin 42 3.1.2.2. H s hm 4m – mt tin 44 3.1.2.3. H s hm 5m - mt tin 46 3.1.2.4. H s hm 6m – mt tin 48 3.1.2.5. H s hm 7m – mt tin 50 3.1.2.6. Kt lun 52 3.1.3.Xác đnh h s giá đt gia hm và mt tin đng inh Tiên Hoàng 52 3.1.3.1.H s hm cp 2-4m – mt tin 52 3.1.3.2. H s hm 3m- mt tin 53 3.1.3.3. H s hm 4m – mt tin 54 3.1.3.4. H s hm 6m – mt tin 55 3.1.3.5. H s hm 8m – mt tin 58 3.1.3.6. Kt lun 59 KT LUN VÀ KIN NGH 60 TÀI LIU THAM KHO 61 Chuyênă Tt Nghip ix GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU DANH MC CÁC T VIT TC   Vitătc Dinăgii BS Btăđngăsn CX Căxá CLCL Chtălngăcònăli DT KV Dinătíchăkhuônăviên DT SXD DinătíchăsƠnăxơyădng G năgiá TH inhăTiênăHoƠng GT Giáătr GT KCC Giáătrăktăcuăchính KHTL Khuăhaoătíchăly PL PhanăngăLu QSD Quynăsădngăđt SVăTăXDCT Sut vnăđuătăxơyădngăcôngătrình TG Thmăđnhăgiá THQ Tuiăđiăhiuăqu TGSD Thiăgianăsădng TS TƠiăsn TS SS TƠiăsnăsoăsánh TSăT TƠiăsnăthmăđnh Chuyênă Tt Nghip x GVHD: TS.NGUYN QUNH HOA SVTH: HUNH TH DIU DANH MC CÁC BNG BIU   Bng Dinăgii Trang Bngă1.1 QuyăđnhăhăsôăhmăcaăUBNDăTP.ăHăChí Minh 15 Bngă2.1 BngăđnăgiáăđtăcaăcácăBSătrênăđonăđngăPhanăngă Lu 31 Bngă2.2 BngăđnăgiáăđtăcaăcácăBSătrênăđonăđngăinhăTiênă Hoàng 33 Bngă2.3 ChênhălchăgiaăgiáăđtăthătrngăvƠăgiáăđtăNhƠăncăquyă đnhă trênăđonăngăPhanăngăLu,ăQunăBìnhăThnhă 37 Bngă2.4 ChênhălchăgiaăgiáăđtăthătrngăvƠăgiáăđtăNhƠăncăquyă đnhă trênăđonăđngăinhăTiênăHoƠng,ăQunăBìnhăThnhăăăăă 37 Bngă3.1 năgiáăđtătrungăbìnhăcaăcácăBSăcóădinătíchătngă đngătrênă haiăđonăđngăkhoăsátă 40 Bngă3.2 BngătălăđiuăchnhădinătíchăcaăcácăBSătrênăhaiăđonă đngăkhoăsát 42 [...]... và tài chính toàn c u 1.3.2 M - ) - TS - 1.3.3 giá tr c Giá th th ng c a m t TS là m vào th i c tính s c mua bán trên th nh gi a m m ng i mua s n sàng mua và i bán s n sàng bán; trong m t giao d l c u ki n giá tr th nh t và t t nh t c a Giá tr phi th u t quan tr ng phi th cho ng là t ng s ti kinh t ho c các ch M t s giá tr phi th ho quy nh vi c s d ng cao nh giá tr c a TS : c tính mà khi TS d a vào... s suy gi m kinh t toàn c u, các lo i hình nhà trung bình và giá th p nhi u chuy T s tò mò mu n tìm hi u v tình hình th ng ng phát tri n giá u hi n nay di n bi n góp ph n c ng c ki n th c v lý lu n và kinh nghi m th c ti n y em th c hi n tài t t nghi p: ng và xây d ng h s h m Hoàng, Qu n Bình Th nh, T.P H Chí Minh - SVTH: HU NH TH DI U t theo giá th ng P T t Nghi p 2 GVHD: NGUY N QU NH HOA trên o Ngoài... ch t p trung nghiên c 1.3.4.1 lý lu n D a trên gi nh gi a giá tr th v i giá tr c ng c a nh ng c giao d ch có m i liên h v i nhau D a ch y u trên nguyên t c thay th và nguyên t ng h p áp d ng nh giá các TS ng nh c xây d ng cùng m t ki u, các ngôi nhà riêng bi t và bán riêng bi ng và nhà kho trên m t m t b m a hi u, các t tr ng c ti nh giá th ch nh giá cho m nh giá cho vi c mua ho c chuy n quy n s h u... d ng a TS ng c a TS ho c khi c bi t, giá tr ng ph i g n li n v c bán trên th u ki n th ng n hình hay ng: giá tr s d ng, giá tr bán tháo hay bu c bán, giá tr tính thu , giá tr b o hi m, giá tr thanh lý, giá tr ng, giá tr th ch p cho vay SVTH: HU NH TH DI U T t Nghi p 12 GVHD: NGUY N QU NH HOA 1.3.4 Các p so sánh, p pháp thu nh p pháp chi phí, p n chi t kh u Tùy theo m mà s d nh cho phù h tài nghiên... Phân lo i theo giá tr s d ng c a : th tr ng công trình th ng công trình công nghi p, th Phân lo i theo tính ch t ho t ng ng c a th t ai, th ng nhà , th i và d ch v ng: th tr ng mua bán, th ng cho thuê, th ng c m c , th tr ng th ch Phân lo i theo quá trình t o ra hàng hoá - Th tr ng ai cho các c p: là th Th tr ng ch hành vi Nhà n c giao hay cho thuê n v kinh t thu c các thành ph n kinh t và cá nhân... ng) và nhu c u kinh doanh ( cao u th 3 này sau này phát tri n lên s làm n y sinh ra th i bán: Cá nhân và các doanh nghi p c, doanh nghi Các t ch c d ch v h tr th ch : Các t ch c phát tri n qu n pháp lý v t, T ch c ch c môi gi ch c nh ch c: Tham gia th i qu xây d ng h th ng pháp lu t t o khuông kh pháp lý, qu n lý và giám sát th c ng c tr c ti p tham gia vào th c quy ho ch và k ho 1.2.5 Vai trò và v... u, giá c T t Nghi p 9 GVHD: NGUY N QU NH HOA TS TS : - TS - TS SVTH: HU NH TH DI U T t Nghi p 10 GVHD: NGUY N QU NH HOA n sách: các công trình, n -nông thôn: 1.3 lý lu n v 1.3.1 Khái ni c tính v giá tr c a các quy n TS thái ti n t cho m t m ng nh nh và nh nh rõ,trong nh c ta hi SVTH: HU NH TH DI U u ki n c a m t th p trí quan tr ng trong ho gi th b ng hình c th hi n ng trên toàn th m kh ng và giá. .. ng d ng vào m c bi t: b nh vi ng h c o hi m u ki pháp so sánh c ti n hành: SVTH: HU NH TH DI U th c hi T t Nghi p 14 GVHD: NGUY N QU NH HOA m, m - m nh giá cho nh ng nh ng r t ít ho c không có mua bán trên th không có ho c ít có kh p Kh c ph c h n ch c - ng; c ti p m Ph i có kinh nghi m chuyên môn v k t c u xây d ng, xem xét b n v thi t k C n có ki n th c tính toán d án, chi phí công trình xây d ng... ng ng i nh - Không th di d i, ho c di d i h n ch không thay nh lâu dài thì yêu c u ph i có các i u ki n sau: - Là y u t v t ch t có ích cho con ng - c, t n t i và n tính ch t, công n ng, hình thái c a nó i 1.1.2 Các thu c tính c Tính c nh và lâu b n: t ai, và ch t o l p trên m t di n tích c th c a t ai là tài nguyên qu c gia không th thay ó không ph i là hàng hoá thì cách là hàng hoá g n trên ó c ng... ch th trên th quy nh ns c th ng nh pháp quy qu n lý và Ng Nam có ng kinh doanh trên th ai là thu c s h u toàn dân do Nhà s d ng thông qua các hình t i v i các cá nhân và t ch c Vì v y khác bi là hàng hoá trao nh ra ch cho thuê quy n s d ng V ng y phát tri n hay kìm hãm ho Nam, n ng mà so i trên th s h u các TS, v n i th g ng V các c giao, tr c T Nam chính là Ch và quy v 1.2.2 Phân lo i th Tùy theo m .   CHUYÊNă TT NGHIP XÁCăNH KHUNG GIÁăT THEO GIÁ TH TRNG & XÂY DNG H S HMăTRÊNăONăNG PHAN NGăLU,ăINHăTIÊNăHOÀNG-QUN BÌNH THNH GVHD: T.S Nguyn. liuăsauăkhiătínhătoánăraăđn giá đt caăcácăBSă thu thpăđc 31 2.3.1. ng Phan ng Lu 31 2.3.2. ngăinh Tiên HoƠng 32 2.4. Xác đnh khung giá đt theo giá th trng trên đonăđng Phan ngăLu - inh Tiên. lun và kinh nghim thc tin đƣăthúcăđy em thc hin đ tài tt nghip: Xác đnh khung giá đt theo giá th trng và xây dng h s hm trên đonă đng Phan ngă Luă &ă inhă Tiên Hoàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế, Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế, Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế