Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc

76 788 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:45

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa Chuyên đề tốt nghiệp.Lời nói đầu.Trong năm qua, tuy phải đơng đầu với những khó khăn thách thức nhng đất nớc ta đã giành đợc những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, giữ vững ổn định kinh tế chính trị - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu đều đạt và vợt kế hoạch, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng đất nớc đợc giữ vững. Tình hình hoạt động tiền tệ Ngân hàng có nhiều biến chuyển tích cực mặc phải chịu tác động ảnh hởng của nhiều yếu tố bất lợi trong nớc cũng nh trên thế giới. Cùng với xu thế này, trong những năm vừa qua , NHCT Đống Đa đã đợc đánh giá là một trong những Ngân hàng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đổi mới của ngành, cơ cấu tổ chức Ngân hàng đợc hoàn thiện hơn. Là một Ngân hàng thơng mại, NHCT Đống Đa thực hiện rất nhiều nghiệp vụ, trong đó nghiệp vụ duy trì sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng chủ yếu là huy động vốn trung dài hạn để cho vay dự án đầu t phát triển, nhận vốn ngân sách để cho vay các dự án thuộc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc, kinh doanh tiền tệ tín dụng. Bên cạnh những thành công đã đạt đợc trong hoạt động cho vay tín dụng trung dài hạn các dự án đầu t, Ngân hàng còn gặp không ít khó khăn và nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho vay đòi hỏi phải tích cực nâng cao chất lợng công tác thẩm định trớc cho vay, đặc biệt là cho vay dự án đầu t. Hoạt động thẩm định dự án đầu t đang thực sự đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu đặt ra của NHCT Đống Đa trong năm tới là tiếp tục mở rộng hình thức tín dụng này.Từ thực tế nh vậy, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của Ngân hàng nơi cá nhân thực tập, em lựa chọn đề tài : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa làm chuyên đề tốt nghiệp. 1Chuyên đề tốt nghiệp.Chuyên đề gồm 3 chơng cơ bản :Chơng I : Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống ĐaDo hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tế cũng nh tài liệu sử dụng nên nội dung chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đ-ợc ý kiến đóng góp bổ ích của các thầy cô giáo và các cán bộ Ngân hàng để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin trân trọng cảm ơn! 2Chuyên đề tốt nghiệp. Chơng I:Những vấn đề lí luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t.1.1. Khái niệm về đầu t và dự án đầu t1.1.1 . Đầu ta. Khái niệm đầu t.Hoạt động đầu t (gọi tắt là đầu t) là quá trình sử dụng các nguồn lực tài chính, lao động , tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp tái sản xuất giản đơn, tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ của ngành, cơ quan quản lý và xã hội nói riêng.Hoạt động đầu t bao gồm đầu t trực tiếp và gián tiếp.Hoạt động đầu t gián tiếp là hoạt động bỏ vốn trong đó ngời đầu t không trực tiếp tham gia điều hành quản trị vốn đầu t đã bỏ ra.Hoạt động đầu t trực tiếp là hoạt động trong đó ngời bỏ vốn trực tiếp tham gia điều hành quản trị vốn đầu t đã bỏ ra. Nó chia ra thành 2 loại đầu t chuyển dịch và đầu t phát triển. Trong đó:- Nâng cấp các hoạt động đó vì mục tiêu phát triển thực chất. Nó tạo ra của cải vật chất cho nền kinh tế quốc dân, tạo công ăn việc làm Đầu t chuyển dịch là hoạt động đầu t mà chủ đầu t bỏ tiền để mua lại một số lợng đủ lớn cổ phiếu của một doanh nghiệp nhằm tham gia nắm quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó.- Đầu t phát triển là hoạt động bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản, tạo ra những năng lực sản xuất , phục vụ mới bao gồm: xây dựng các công trình mới, các hoạt động dịch vụ mới, cải tạo mở rộng cải thiện đời sống ngời lao động.Có thể nói đầu t phát triển đó là một quá trình có thời gian kéo dài trong nhiều năm với số lợng các nguồn lực đợc huy động cho từng công cuộc đầu t khá lớn và vốn nằm đọng trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu t(viết tắt là DAĐT). Các thành quả của loại đầu t này cần đợc sử dụng trong nhiều năm, đủ để các lợi ích thu đợc tơng ứng và lớn hơn những nguồn lực đã bỏ ra. Chỉ có nh vậy thì công cuộc đầu t mới đợc coi là có hiệu quả.3Chuyên đề tốt nghiệp.b. Đặc trng của đầu tĐể làm rõ hơn nội dung của khái niệm hoạt động đầu t, chúng ta đi sâu phân tích các đặc trng cơ bản của hoạt động này:- Hoạt động đầu t là hoạt động bỏ vốn nên quyết định đầu t thờng và trớc hết là quyết định tài chính.Vốn đợc hiểu nh là các nguồn lực sinh lợi. Dới các hình thức khác nhau nhng vốn có thể xác định dới hình thức tiền tệ. Vì vậy, các quyết định đầu t th-ờng đợc xem xét trên phơng diện tài chính (khả năng sinh lời, tổn phí, có khả năng thu hồi đợc hay không ). Trên thực tế, các quyết định đầu t cân nhắc bởi sự hạn chế của ngân sách nhà nớc, địa phơng, cá nhân và đợc xem xét từ các khía cạnh tài chính nói trên. Nhiều dự án có khả thi ở các phơng diện khác (kinh tế xã hội) nhng không khả thi về phơng diện tài chính vì thế cũng không thể thực hiện đợc trên thực tế. - Hoạt động đầu t là hoạt động có tính chất lâu dài.Khác với các hoạt động thơng mại, các hoạt động chi tiêu tài chính khác, đầu t luôn là hoạt động có tính chất lâu dài. Do đó, mọi sự trù liệu đều là dự tính và chịu một xác suất biến đổi nhất định do nhiều nhân tố biến đổi tác động. Chính điều này là một trong những vấn đề then chốt phải tính đến trong nội dung phân tích, đánh giá của quá trình thẩm định dự án.- Hoạt động đầu t là một trong những hoạt động luôn cần có sự cân nhắc giữa lợi ích trớc mắt và lợi ích trong tơng lai.Đầu t về một phơng diện nào đó là sự hy sinh lợi ích hiện tại để đánh đổi lấy lợi ích trong tơng lai. Vì vậy, luôn có sự so sánh cân nhắc giữa hai loại lợi ích này và nhà đầu t chỉ chấp nhận trong điều kiện lợi ích thu đợc trong tơng lai lớn hơn lợi ích hiện này họ phải hy sinh - đó là chi phí cơ hội của nhà đầu t.- Hoạt động đầu t chứa đựng nhiều rủi ro.Các đặc trng nói trên đã cho ta thấy đầu t là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro do chịu xác suất nhất định của yếu tố kinh tế chính trị xã hội tài nguyên thiên nhiên Bản chất của sự đánh đổi lợi ích và lại thực hiện trong một thời gian dài không cho phép nhà đầu t lờng hết những thay đổi có thể xảy ra trong quá trình thực hiện đầu t so với dự tính. Tuy nhiên, nhận 4Chuyên đề tốt nghiệp.thức rõ điều này nên nhà đầu t cũng có những cách thức, biện pháp để ngăn ngừa hay hạn chế để khả năng rủi ro là ít nhất.Những đặc trng nói trên cũng đặt ra cho ngời phân tích, đánh giá dự án chẳng những quan tâm về mặt nội dung xem xét mà còn tìm các phơng pháp, cách thức đo lờng, đánh giá để có những kết luận giúp cho việc lựa chọn và ra quyết định đầu t một cách có căn cứ. c. Vai trò của đầu t.Từ sau Đại hội Đảng lần VI, với chủ trơng chuyển đổi cơ chế kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng, nền kinh tế Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt. Tỉ lệ tăng trởng cao và tơng đối ổn định, tỉ lệ lạm phát dừng lại ở mức thấp, đặt biệt kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng cùng với sự chuyển mình của đất nớc cũng nh việc thực hiện đa dạng, đa phơng hoá các phơng thức sản xuất kinh doanh đã làm cho chúng ta hoà nhập hơn, thân thiện hơn với bạn bè quốc tế. Theo đó, t duy về kinh tế của mỗi ngời dân đều thay đổi. Chính vì vậy mà ngời ta đã biết đến đầu t nh là một yếu tố quan trọng cần thiết. Hay nói khác đi, đầu t cũng giống nh một chiếc chìa khoá để chiến thắng trong cạnh tranh sinh tồn.Tăng trởng và phát triển bền vững là phơng hớng, mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia. Để đạt đợc điều đó cần quan tâm giải quyết các nhân tố ảnh h-ởng đến sự tăng trởng là nguồn nhân lực, tài nguyên, vốn và công nghệ. Thông qua hoạt động đầu t, các yếu tố đó sẽ đợc khai thác, huy động và phát huy một cách tối đa để từ đó tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực mới cho sự tăng tr-ởng và phát triển kinh tế.Đối với nền kinh tế, đầu t có tác động rất lớn đến tổng cung và tổng cầu. Do đầu t tác động không hoàn toàn phù hợp về mặt thời gian đối với nhịp độ phát triển nên mỗi sự thay đổi tăng hoặc giảm của đầu t đều cùng lúc vừa là yếu tố duy trì sự ổn định, vừa là yếu tố phá vỡ sự ổn định của nền kinh tế. Với những nớc có tỉ lệ đầu t lớn thì tốc độ tăng trởng cao. Ngợc lại khi tỉ lệ đầu t càng thấp thì tốc độ tăng trởng và mức độ tích luỹ càng thấp. Trong nền kinh tế quốc dân, để tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý thì vấn đề đầu tiên có tính chất then chốt là phải thực hiện đầu t và phân bổ vốn một cách hợp lý. Có nh vậy mới tạo ra đợc sự dịch chuyển về cơ cấu do mỗi ngành, mỗi thành phần kinh tế đều có thế lực và tiềm năng riêng. Ngoài ra, kinh nghiệm của các nơi 5Chuyên đề tốt nghiệp.trên thế giới cho thấy con đờng tất yếu để có thể phát triển nhanh là tăng cờng đầu t vào phát triển khu công nghiệp thơng mại du lịch và dịch vụ. Đối với một doanh nghiệp thì đầu t cũng đóng vai trò quyết định đến sự tồn vong và phát triển. Trong nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp đợc coi là các tế bào chủ yếu nhất cho sự phát triển chung. Để thành lập nên một doanh nghiệp thì điều đầu tiên là phải có vốn đầu t. Nó là một trong những yếu tố thiết yếu để có thể tạo dựng nên nền móng cơ sở vật chất ban đầu cho doanh nghiệp. Ngay cả sau khi doanh nghiệp đã đợc thành lập thì việc phát triển hay lụi tàn đến mức nào đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc đầu t. 1.1.2. Dự án đầu t.a. Khái niệm dự án đầu t (DAĐT)Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại thì DAĐT là một tập hợp các hoạt động đặc thù nhằm tạo nên một thực tế mới có phơng pháp trên cơ sở các nguồn lực nhất định.ở Việt Nam, khái niệm DAĐT đợc trình bày trong nghị định 52/1999 NĐ-CP về quy chế quản lý đầu t và xây dựng cơ bản: DAĐT là tập hợp các đề xuất có liên quan tới việc bỏ vốn để tạo vốn, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt đợc sự tăng trởng về số lợng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lợng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thơì gian nhất định. Về mặt hình thức: DAĐT là một tập hồ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt độngchi phí theo một kế hoạch để đạt đ-ợc những kết quả và thực hiện đợc những mục tiêu nhất định trong tơng lai. Về mặt nội dung: DAĐT là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau nhằm đạt đợc những mục đích đã đề ra thông qua nguồn lực đã xác định nh vấn đề thị trờng, sản phẩm, công nghệ, kinh tế , tài chínhVậy, DAĐT phải nhằm việc sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào để thu đợc đầu ra phù hợp với những mục tiêu cụ thể. Đầu vào là lao động, nguyên vật liệu, đất đai, tiền vốn Đầu ra là các sản phẩm dịch vụ hoặc là sự 6Chuyên đề tốt nghiệp.giảm bớt đầu vào. Sử dụng đầu vào đợc hiểu là sử dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, biện pháp tổ chức quản trị và các luật lệDù xem xét dới bất kỳ góc độ nào thì DAĐT cũng gồm những thành phần chính sau:+ Các mục tiêu cần đạt đợc khi thực hiện dự án: Khi thực hiện dự án, sẽ mang lại những lợi ích gì cho đất nớc nói chung và cho chủ đầu t nói riêng. + Các kết quả: Đó là những kết quả có định lợng đợc tạo ra từ các hoạt động khác nhau của dự án. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu của dự án. + Các hoạt động: Là những nhiệm vụ hoặc hành động đợc thực hiện trong dự án để tạo ra các kết quả nhất định, cùng với một lịch biểu và trách nhiệm của các bộ phận sẽ đợc tạo thành kế hoạch làm việc của dự án.+ Các nguồn lực: Hoạt động của dự án không thể thực hiện đợc nếu thiếu các nguồn lực về vật chất, tài chính và con ngời. Giá trị hoặc chi phí của các nguồn lực này chính là vốn đầu t cho các dự án.+ Thời gian: Độ dài thực hiện DAĐT cần đợc cố định.DAĐT đợc xây dựng phát triển bởi một quá trình gồm nhiều giai đoạn. Các giai đoạn này vừa có mối quan hệ gắn bó vừa độc lập tơng đối với nhau tạo thành chu trình của dự án. Chu trình của dự án đợc chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị đầu t, giai đoạn thực hiện đầu t và giai đoạn vận hành kết quả. Giai đoạn chuẩn bị đầu t tạo tiền đề quyết định sự thành công hay thất bại ở giai đoạn sau, đặc biệt đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu t. Đối với chủ đầu t và nhà tài trợ, việc xem xét đánh giá các giai đoạn của chu trình dự án là rất quan trọng. Nhng đứng ở các góc độ khác nhau, mỗi ngời có mối quan tâm và xem xét các giai đoạn và chu trình cũng khác nhau. Chủ đầu t phải nắm vững ba giai đoạn, thực hiện đúng trình tự. Đó là điều kiện để đảm bảo đầu t đúng cơ hội và có hiệu quả. b. Vai trò của DAĐT.Vai trò của DAĐT đợc thể hiện cụ thể ở những điểm chính sau:- Đối với chủ đầu t: dự án là căn cứ quan trọng để quyết định sự bỏ vốn đầu t. DAĐT đợc soạn thảo theo một quy trình chặt chẽ trên cơ sở nghiên 7Chuyên đề tốt nghiệp.cứu đầy đủ về các mặt tài chính, thị trờng, kỹ thuật, tổ chức quản lý. Do đó, chủ đầu t sẽ yên tâm hơn trong việc bỏ vốn ra để thực hiện dự án vì có khả năng mang lại lợi nhuận và ít rủi ro. Mặt khác, vốn đầu t của một dự án thờng rất lớn, chính vì vậy ngoài phần vốn tự có các nhà đầu t còn cần đến phần vốn vay ngân hàng. Dự ánmột phơng tiện rất quan trọng giúp chủ đầu t thuyết phục ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng xem xét tài trợ cho vay vốn. DAĐT cũng là cơ sở để chủ đầu t xây dựng kế hoạch đầu t, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình thực hiện đầu t. Quá trình này là những kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, kế hoạch thi công, xây lắp, kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, dự án còn là căn cứ để đánh giá và điều chỉnh kịp thời những tồn đọng vớng mắc trong quá trình thực hiện đầu t, khai thác công trình.- Đối với Nhà nớc: DAĐT là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nớc xem xét, phê duyệt cấp vốn và cấp giấy phép đầu t. Vốn ngân sách Nhà nớc sử dụng để đầu t phát triển theo kế hoạch thông qua các dự án các công trình, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp Nhà nớc, cac DAĐT quan trọng của quốc gia trong từng thời kỳ. Dự án sẽ đợc phê duyệt, cấp giấy phép đầu t khi mục tiêu của dự án phù hợp với đờng lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc, khi hoạt động của dự án không gây ảnh hỏng đến môi trờng và mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội. Dự án đợc phê duyệt thì các bên liên q uan đến dự án phải tuân theo nội dung, yêu cầu của dự án. Nếu nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên liên quan thì dự ánmột trong những cơ sở pháp lý để giải quyết. - Đối với nhà tài trợ: Khi tiếp nhận dự án xin tài trợ vốn của chủ đầu t thì họ sẽ xem xét các nội dung cụ thể của dự án đặc biệt về mặt kinh tế tài chính, để đi đến quyết địnhđầu t hay không. Dự án chỉ đợc đầu t vốn nếu có tính khả thi theo quan điểm của nhà tài trợ. Ngợc lại khi chấp nhận đầu t thì dự án là cơ sở để các tổ chức này lập kế hoạch cấp vốn hoặc cho vay theo mức độ hoàn thành kế hoạch đầu t đồng thời lập kế hoạch thu hồi vốn.1.2. Thẩm định dự án đầu t1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tĐối với mỗi DAĐT, từ khi lập xong đến khi thực hiện phải đợc thẩm định qua nhiều cấp: Nhà nớc, nhà đầu t, nhà đồng tài trợ Đứng d ới mỗi giác độ, 8Chuyên đề tốt nghiệp.có những định nghĩa khác nhau về thẩm định. Nhng hiểu một cách chung nhất thì: Thẩm định DAĐT là việc tổ chức xem xét một cách khách quan và toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hởng trực tiếp đến sự vận hành, khai thác và tính sinh lợi của công cuộc đầu tCụ thể theo cách phân chia các giai đoạn của chu trình DAĐT, ta thấy ở cuối Bớc 1 có khâu Thẩm định và ra quyết định đầu t. Đây là bớc mà chủ đầu t phải trình hồ nghiên cứu khả thi lên các cơ quan có thẩm quyền để xem xét quyết định và cấp giấy phép đầu t và cấp vốn cho hoạt động đầu t.Dới góc độ là ngời cho vay vốn, các Ngân hàng thơng mại (viết tắt là NHTM) khi nhận đợc bản luận chứng kinh tế kỹ thuật sẽ tiến hành thẩm định theo các chỉ tiêu và ra quyết định là có cho vay hay không cho vay. Sau đó là đi đến đàm phán và ký kết hợp đồng. Nh vậy có thể hiểu thẩm định DAĐT trong Ngân hàng là thẩm định trớc đầu t hay thẩm định tín dụng. Nó đợc đánh giá là công tác quan trọng nhất.1.2.2. ý nghĩa của công tác thẩm định DAĐT+ Đối với nền kinh tế : Xét trên phơng diện vĩ mô để đảm bảo đợc tính thống nhất trong hoạt động đầu t của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra một tốc độ tăng trởng mạnh mẽ, đồng thời tránh đợc những thiệt hại và rủi ro không đáng có thì cần phải có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nớc trong lĩnh vực đầu t cơ bản. Thẩm định DAĐT chính là một công cụ hay nói cách khác đó là một phơng thức hữu hiệu giúp nhà nớc có thể thực hiện đợc chức năng quản lý vĩ mô của mình. Công tác thẩm định sẽ đợc tiến hành thông qua một số cơ quan chức năng thay mặt nhà nớc để thực hiện quản lý nhà nớc trong lĩnh vực đầu t nh: Bộ kế hoạch đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Chính, Bộ khoa học công nghệ và môi trờng cũng nh các UBND tỉnh, thành phố, các bộ quản lý ngành khác. Qua việc phân tích DAĐT một cách hết sức toàn diện, khoa học và sâu sắc, các cơ quan chức năng này sẽ có đợc những kết luận chính xác và rất cần thiết để tham mu cho nhà nớc trong việc hoạch định chủ trơng đầu t, định hớng đầu t và ra quyết định đầu t đối với dự án. Trong thực tế, để tạo điều kiện cho các cơ quan thẩm định dự án, các DAĐT đợc chia ra làm một số loại cụ thể. Trên cơ sở phân loại này, các sự phân cấp trách nhiệm trong khâu thẩm định và xét duyệt. Các DAĐT phải đảm bảo tính chính xác và đợc nhanh chóng phê duyệt. 9Chuyên đề tốt nghiệp.Hiện nay, các công tác quản lý đầu t trên lãnh thổ Việt nam đợc thực hiện theo quy chế quản lý đầu t và xây dựng, ban hành và kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ - CP ban hành 08/07/1999 của Thủ tớng Chính phủ Nghị định số 12/2000/NĐ - CP ban hành 05/05/2000. Theo những Nghị định này, các ngân hàng đã cụ thể hoá chức năng của mình nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý phân cấp đầu t.+ Đối với NHTM: Cũng nh các doanh nghiệp khác, trong cơ chế thị trờng hoạt động của NHTM phải chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan trong đó có quy luật cạnh tranh. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng luôn dẫn đến kết quả một ngời thắng và nhiều kẻ thất bại và cạnh tranh là một quá trình diễn ra liên tục. Các doanh nghiệp luôn phải cố gắng để là ngời chiến thắng. NHTM trong nền kinh tế luôn phải đơng đầu với áp lực của cạnh tranh, khả năng xảy ra rủi ro. Rủi ro có thể xảy ra bất cứ loại hình hoạt động này của ngân hàng nh rủi ro tín dụng, thanh toán, chuyển hoán vốn, lãi suất, hối đoáiTrong đó rủi ro về tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn là rủi ro mà hậu quả của nó có thể tác động nặng nề đến các hoạt động kinh doanh khác thậm chí đe doạ sự tồn tại của ngân hàng.Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng xảy ra khi xuất hiện các biến cố làm cho bên đối tác (khách hàng) không thực hiện đợc nghĩa vụ trả nợ của mình đối với ngân hàng vào thời điểm báo hạn. Các khoản nợ đến hạn nh-ng khách hàng không có khả năng trả nợ ngân hàng sẽ thuộc về một trong hai trờng hợp: khách hàng sẽ trả nợ ngân hàng nhng sau một thời gian kể từ thời điểm báo hạn, nh vậy ngân hàng sẽ gặp phải rủi ro đọng vốn, hoặc khách hàng hoàn toàn không thể trả nợ cho ngân hàng đợc, trờng hợp này ngân hàng gặp rủi ro mất vốn.Nh vậy rõ ràng trong nền kinh tế thị trờng, thẩm định dự án là vô cùng quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thực tiễn hoạt động của các NHTM Việt Nam một số năm vừa qua cho thấy bên cạnh một số DAĐT có hiệu quả đem lại lợi ích to lớn cho chủ đầu t và nền kinh tế, còn rất nhiều dự án do cha đợc quan tâm đúng mức đến công tác thẩm định trớc khi tài trợ đã gây ra tình trạng không thu hồi đợc vốn nợ quá hạn kéo dài thậm chí có những dự án bị phá sản hoàn toàn. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời làm cho uy tín của một số NHTM bị giảm sút nghiêm trọng. Nh vậy, khi đi vào nền kinh tế thị trờng với đặc điểm cố hữu của nó là đầy biến 10[...]... để xác định đợc hiệu quả đầu t của dự án cũng nh khả năng hoàn vốn, trả nợ của dự án và chủ đầu t.- Rút kinh nghiệm và đa ra bài học để thực hiện các dự án đợc tốt hơn.- T vấn cho chủ đầu t để hoàn thiện nội dung của dự án. 1.2.3. Nội dung công tác thẩm định DAĐT tại các NHTM Xem xét bộ theo các nội dung chính của dự án: - Mục tiêu của dự án - Sự cần thiết đầu t dự án - Quy mô đầu t: Công suất... I : Những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT §èng §aDo h¹n chÕ vỊ kiÕn thøc, kinh nghiƯm thùc tế cũng nh tài liệu sử dụng nên nội dung chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đ-ợc ý kiến đóng góp bổ ích của các thầy cô giáo và các cán bộ Ngân hàng để đề tài ngày càng... của một dự án. Vì vậy việc thẩm định dự án cần đợc xem xét đánh giá kỹ về phơng diện này khi thẩm định dự án. Các nội dung chính cần xem xét đánh giá là: - Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án: + Định dạng sản phẩm của dự án. + Đặc tính của nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ đầu ra của dự án, tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ thay thế đến thời điểm thẩm định. + Xác định. .. Quy trình thẩm định và kết quả thẩm định của chi nhánh về DAĐT đổi mới thiết bị dệt kim điện tử.Nhận đợc hồ xin vay vốn của Công ty dệt len Mùa Đông gửi đến chi nhánh NHCT Đống Đa. Tại đây, Cán bộ thẩm định trên cơ sở xem xét lại, để khách hàng không bị bỏ lỡ cơ hội. Việc tổ chức thẩm định DA đà đợc triển khai nhanh chóng cụ thể. Quy trình thẩm định .ã Cơ sở pháp lý của DA:+ Dự án Đầu t đổi... thấy công tác thẩm định tại chi nhánh đà đợc củng cố và đạt đợc những kết quả nhất định. Giờ đây , chi nhánh đà chủ động tìm kiếm những dự án có hiệu quả để cho vay, chủ động tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu đầu t của doanh nghiệpm từ đó t vấn cho khách hàng phơng hớng đầu t có hiệu quả căn cứ vào định hớng , kế hoạch của nhà nớc và kế hoạch cho vay của Ngân hàng.2.2.2.2. Minh hoạ công tác thẩm định dự. .. +Vốn chuẩn bị đầu t: gồm các chi phí điều tra, khảo sát, lập, thẩm định DAĐT.+Vốn chuẩn bị xây dựng: chi phí ban đầu về đất đai(tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất ). Chi phí khảo sát, lập và thẩm định thiết kế, tổng dự toán. Chi phí đấu thầu hoàn tất các thủ tục đầu t. Chi phí xây dựng đờng điện, nớc, lán trại thi công. + Vốn thực hiện đầu t: Chi phí xây dựng mới hoặc cải... xây lắp- Thẩm định phơng diện thị trờng: Khả năng cung cấp đầu vào, khả năng tiêu thụ sản phẩm- Thẩm định phơng diện kỹ thuật nhân lực hạ tầng- Thẩm định phơng diện tổ chức sản xuất và quản lý- Thẩm định phơng diện kinh tế tài chính:thời hạn thu hồi vốn đầu t, tỷ suất sinh lời của dự án, điểm hoà vốn của dự án, NPV, IRR, độ nhạy của dự án - Thẩm định biện pháp đảm bảo tiền vay của dự án Nh vậy... nhânP.Kế toánP.khách hàng số 1,2P.Kiểm tra, kiểm soátQuỹ tiết kiệmQuỹ tiết kiệmQuỹ tiết kiệmP.Tổng hợp và tiếp thị Chuyên đề tốt nghiệp.CHƯƠNG II:Thực trạng chất lợng thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh ngân hàng công thơng đống đa.2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Công thơng Đống Đa2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Công thơng Đống Đa.Lịch... động thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa 2.2.2.1. Quy trình thẩm định DAĐT tại chi nhánh NHCT Đống §a40 Chuyên đề tốt nghiệp.còn có bộ phận quản lý, theo dõi 15 quỹ tiết kiệm nằm rải rác trên địa bàn quận nhằm thu hút khách hàng và huy động tiền gửi tiết kiệm có và không có kỳ hạn của mọi tổ chức kinh doanh, cá nhân trong và ngoài nớc.- Phòng tổng hợp và tiếp thị - Phòng tiỊn tƯ... việc tính toán các chỉ tiêu, việc thẩm định chi phí và lợi ích của dự án phải đợc quy về thời điểm gốc để tiện cho việc so sánh. Thẩm định tài chính DAĐT ở các NHTM thờng đợc tiến hành với các nội dung sau: Thẩm định về tổng vốn đầu t và nguồn vốn đầu t.Việc thẩm định tổng vốn đầu t là rất quan trọng để tránh việc khi thực hiện, vốn đầu t tăng lên hoặc giảm đi quá lớn so với dự kiến ban đầu dẫn đến . luận cơ bản về thẩm định dự án đầu t Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống ĐaDo hạn chế. thực tập, em lựa chọn đề tài : Một số giải pháp nâng cao chất lợng công tác thẩm định dự án đầu t tại chi nhánh NHCT Đống Đa làm chuyên đề tốt nghiệp. 1Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc, Khái niệm về đầu t và dự án đầu t, Thẩm định dự án đầu t, Chất lợng thẩm định dự án đầu t tại các NHTM, Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa, Đánh giá chất lợng và hiệu quả công tác thẩm định DAĐT của NHCT Đống Đa, Một số giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định DAĐT tại NHCT Đống Đa.