Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp

112 379 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 15:33

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM CHUYÊN NGÀNH KINH T THM NH GIÁ  tài: XÁC NH GIÁ T TH TRNG VÀ XÂY DNG H S HM NG TNH L 10 THUC QUN BÌNH TÂN, TP.HCM GVHD : TS. NGUYN QUNH HOA SVTH : BÙI TN DNG Lp : THM NH GIÁ 01-K35 MSSV : 3109102 3315 ……TP. H Chí Minh – tháng 04 nm 2013… Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T i CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T Do ậ Hnh Phúc NHN XÉT CA C QUAN THC TP H và tên sinh viên: BÙI T MSSV: 31091023315 Khóa: 35 1. Thi gian thc tp 2. B phn thc tp 3. Tinh thn trách nhim vi công vic và ý thc chp hành k lut 4. Kt qu thc t tài 5. Nhn xét chung TP. H Chí Minh, ngày tháng 04 nm 2013 n v thc tp Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T ii NHN XÉT CA GIÁO VIÊN HNG DN  TP. H Chí Minh, ngày tháng 04 nm 2013 Giáo viên TS. Nguyn Qunh Hoa Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T iii LI CAM OAN  u ca tôi, có s ng dn ca TS. Nguyn Qunh Hoa. Các ni dung nghiên cu và kt qu  tài này là trung thc c ai công b trong các nghiên cng s liu kho sát c thu thp t chính tác gi. Các ni dung, tài liu, s liu tham kho phc v cho công tác nghiên cc thu thp t nhiu ngun khác nhau c ghi trong phn tài liu tham kho. Nu phát hin có bt c s gian ln nào tôi xin chu hoàn toàn trách nhic t qu  tài ca mình. TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 04 nm 2013 Tác gi Bùi T Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T iv LI CM N  Em xin gi li cn Ban giám hiu, Khoa Kinh T Phát Trin và các Thi Hc Kinh T Thành Ph H Chí Minh t tình truyn t nhng kin thc quý báu cho em trong sut quá trình hc t c bit là cô Nguyn Quc ting d tài tt nghip này. Nhân dt Thành Viên Tha c Á Châu và các anh ch trong công ty u ki em tìm hiu thc t trong sut quá trình thc ti li cn anh H Qu, c công ty cùng ch n và anh Lâm Minh Hin, hai anh ch c ting dn em trong sut quá trình thc tp ti công ty và   tài tt nghip này. Do thi gian thc tp không nhing hn ch v mt kin thc và kinh nghim trong thc t nên bài báo cáo này không tránh khi nhng thiu sót, em kính mong s n và ch dn ca Thy cô và các anh ch trong công ty Tha  c hoàn thi Em xin kính chúc quý Thy cô cùng các anh ch trong công ty Thnh Giá a c nhiu sc kha. Em xin chân thành c TP. H Chí Minh, ngày 05  Sinh viên Bùi T Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T v MC LC  CHNG 1: C S LÝ LUN V THM NH GIÁ BT NG SN VÀ Ý NGHA XÂY DNG H S HM 1 1.1. TNG QUAN V BNG SN 1 1.1.1. Khái nim bng sn 1 m ca bng sn 2 1.1.3. Phân loi bng sn 3 1.1.4. Vai trò ca bng sn trong nn kinh t 4 1.1.5. Các yu t nh n giá tr bng sn 5  LÝ LUN V THNH GIÁ BNG SN 7 1.2.1. Khái nim v thnh giá bng sn 7 1.2.2. Ma thnh giá bng sn 7 1.2.3. Vai trò ca thnh giá bng sn trong nn kinh t th ng 8 c s d tài 9 1.3. HA H S U CHNH GIA HM VÀ MT TING 11 1.3.1. Khái nim hm 11 1.3.2. Phân loi hm 11 1.3.3. V trí hm 11 1.3.4. Cách tính toán h s u cht gia hm và mt tin ng theo nh cc 12 a h s u chnh hm và mt ting  sánh trc tip 13 Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T vi CHNG 2: THC TRNG TH TRNG BT NG SN HIN NAY, GII THIU ON NG TNH L 10 VÀ PHÂN TÍCH CÁC TÀI SN KHO SÁT 15 2.1. TNG QUAN TH NG BNG SN HIN NAY 15 2.1.1. Tóm tt tình hình th ng bng s 15 2.1.2. D báo tình hình th ng bng sn 2013 17 2.2. GII THIU ON NG TNH L 10 VÀ VÀ PHÂN TÍCH CÁC TÀI SN KHO SÁT 18 2.2.1. Gii thing Tnh L 10 18 2.2.2. Phân tích các yu t n giá tr c kho sát 26 c các tài sn khng Tnh L 10 27 2.2.4. Bng thng kê s lin s dt 32 CHNG 3: XÁC NH GIÁ T TH TRNG VÀ XÂY DNG H S GIÁ T GIA HM VÀ MT TIN NG TNH L 10 39 3T THEO GIÁ TH NG VÀ SO SÁNH VI T C BAN HÀNH NG TNH L 10 39 3t theo giá tr th ng trên khu vng Tnh L 10, qun Bình Tân 49 3t th ng so vnh . 43 3NH H S U CHNH GIA HM VÀ MT TING TNH L 10, QUN BÌNH TÂN 44 3.2.1. Chng minh h s u chnh các yu t t ting Tnh L 10, qun Bình Tân 44 3nh h s t gia hm và mt ting Tnh L 10 52 3.2.3. Tng kt các h s u chnh hm so vi mt tin ng Tnh L 10, qun Bình Tân 62 3.2.4. So sánh kt qu thc t vi Quy-UBND 63 Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T vii DANH MC CÁC T VIT TT  Vit tc Din gii Tp. HCM Thành ph H Chí Minh  Bng Sn TS Tài sn MT Mt tin DTSXD Din tích sàn xây dng  ng  Quyn s dt  n s dt BTCT Bê  tông, ct thép TTT Tui thc t CTXD Công trình xây dng TG Thnh giá  ng Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T viii DANH MC CÁC BNG BIU  Bng Din gii Trang Bng 1.1 t có v trí trong ht mt tin ng theo Quy UBND 12 Bng 2.1 Các tài sn nm trên mt ting Tnh L 10, Q. Bình Tân 28 Bng 2.2 Các tài sn nm trong hng Tnh L 10, Q. Bình Tân 29 Bng 2.3 Các tài sn nm trên mt ting Tnh L 10. Q. Bình Tân 30 Bng 2.4 Các tài sn nm trong hn 2 ng Tnh L 10, Q. Bình Tân 31 Bng 2.5 Thng kê s li 32 Bng 3.1 Bt bình quân theo tn cng Tnh L 10, qun Bình Tân 42 Bng 3.2 Bng tính chênh lch git th ng t do ng Tnh L 10, qun Bình Tân 43 Bng 3.3 Bt bình quân theo b rng ca ng Tnh L 10, qun Bình Tân 45 Bng 3.4 Bng t l u chnh các mc b rng mng 46 Bng 3.5 Bng tng hn 1 47 Bng 3.6 Bng tng hn 2 49 Bng 3.7 Tng hp h s u chnh v yu t quy mô di trên mt ting thung Tnh L 10 50 Bng 3.8  50 Bng 3.9  51 Bng 3.10 Tng hp t l u chnh yu t s mt ting Tnh L 10 52 Bng 3.11 Tng kt các h s u chnh hm so vi mt tin 62 Bng 3.12 Bng so sánh kt qu thc t vi Quy-UBND 63 Khóa Lun Tt Nghip GVHD: TS. NGUYN QUNH HOA SVTH: BÙI T ix DANH MC HÌNH NH  Hình Din gii Trang Hình 1 nh v trí hm 12 Hình 2 B qun Bình Tân 19 Hình 3 B ng phát trin Bình Tân 20 Hình 4 B ng Tnh L 10, qun Bình Tân 22 Hình 5 B ng Tnh L 10, qun Bình Tân 23 Hình 6 B on ng Tnh L 10, qun Bình Tân 23 Hình 7 B on ng Tnh L 10, qun Bình Tân 25 Hình 8 B on ng Tnh L 10, qun Bình Tân 26 Hình 9   t bình quân cng Tnh L 10 41 [...]... ng T nh L 10, Q Bình Tân ng T nh L ng dài, ch y xuyên hai qu n Bình Tân và Bình Chánh c a thành ph H Chí Minh; n i t ng Bà Hom vòng xoay Phú Lâm ( qu n 6) ng qua th c, t nh Long An i nghiên c u ch kh ng T nh L 10 thu a ph n qu n Bình Tân ng T nh L 10 thu c qu n Bình Tân có m u giao v ,t i Da Sà- là ranh gi i gi a Qu n 6 và Qu n Bình Tân; m u giáp v - là ranh gi i gi a qu n Bình Tân và qu n Bình Chánh... Bình Tân và qu n Bình Chánh ng T nh L 10 ch y qua 5 ng c a Qu n Bình Tân, bao g ng An L c, Bình Tr Bình Tr g B, Tân T o và Tân T o A SVTH: BÙI T 21 Khóa Lu n T t Nghi p Hình 4: B GVHD: TS NGUY N QU NH HOA ng T nh L 10, qu n Bình Tân ng T nh L 10 thu c qu n Bình Tân có chi u dài kho ng 6,5km M ng r ng 6 9m ng, g ng 9m, n gi ng r ng kho ng 8m, còn v g n khu v c qu n Bình Chánh r ng m ng càng nh d n Kho... sát 3 Phân tích các y u t n giá tr 4 c kh trong khu v c kh o sát ng T nh L 10 5 B ng th ng kê các s li các b ng s n 3 ns d t th ng và xây d ng h s h m khu v T nh L 10, qu n Bình Tân, Tp H Chí Minh 1 n nh h s chênh l ch gi t tr tc a ng c quy nh 2 Ch ng minh h s u ch nh các y u t cho các b ng s n trên m t ti ng T nh L 10 3 X nh h s chênh l ch gi a h m và m t ti ng T nh L 10 K t lu n Tài li u tham kh... s nh giá có m i liên h v i nhau D a ch y u trên nguyên t c thay th và nguyên t b c góp ng h p áp d ng nh giá các tài s ng nh c xây d ng cùng m t ki u, các ngôi nhà riêng bi t và bán riêng bi t, các phân ng và nhà kho trên m t m t b m c a hi u, các m t tr ng c ti nh giá th ch chuy n quy n s h u ( hay s d c nh giá cho m c nh giá cho vi c mua ho c mc a m: m t k thu t, vì nó không c n thi t ph i xây d... nr qu n Bình Tân khá dài, nên t n có nhi u khác bi t và ng kinh doanh và khác bi t v ng T nh L 10 thu c qu SVTH: BÙI T ng T nh L 10 thu c h t ng, m dân i nghiên c u n: 22 Khóa Lu n T t Nghi p GVHD: TS NGUY N QU NH HOA Hình 5: B ng T nh L 10, qu n Bình Tân n 1: ng T nh L 10 dài kho ng 4km, m t ti u giao v L 1A Ch này giao v n ng: Bình Tr ng l Qu c L 1A, t M i Hình 6: B SVTH: BÙI T ng T nh L 10 ng r... dân s và ngu n nhân l c: Dân s qu 52,55% nam chi ng c t nhanh trong th i gian qua, dân s và m dân s i/km2 M u, ch y u t là ng có t chi m hoá, dân s qu n Bình 2 010 là 595 i i/km2 không c a bàn qu n Bình Tân có nhi u dân t c khác nhau sinh s y u là dân t c Kinh chi m 91,27% so v i t ng s dân, dân t c Hoa chi m 8,45%, còn l i là các dân t giáo có ph t giáo, Thiên chúa giáo, Tin Lành, Ca o, H ph t giáo... ngu t có gi i h n N u giá b ng s n sát v i giá th ng, có th n thu ngân sách c Ho ng th nh giá c c ta m i phát tri pháp lý v ch t ch m còn h n ch ng l n chính xác c a vi c a các b ng s n, không ph n ánh giá tr th ng, t o h qu x u khó gi i quy t 1.2.4 th nh giá b ng s n i v i vi c th nh giá nhà c s d ng ph bi a t th c áp d ng ng lý lu n D a trên gi nh gi a giá tr th giao d ch v i giá tr c a b ng s n c... An L c, An L c A Hình 2: B n a V qu n Bình Tân a lý: Phía B c: giáp Qu n 12, huy n Hóc Môn Phía Nam: giáp Qu n 8, xã Tân Kiên, xã Tân Nh t (huy n Bình Chánh) n Tân Bình, Qu n 6, Qu n 8 c B, Lê Minh Xuân (huy n Bình Chánh) b a hình, th SVTH: BÙI T a ch t công trình: 19 Khóa Lu n T t Nghi p Hình 3: B n GVHD: TS NGUY N QU NH HOA ng phát tri n Bình Tân a hình qu n Bình Tân th p d làm hai vùng: c- Vùng... chi phí làm ra m t tài s n t v t thay th D a ch y u vào nguyên t c thay th b ng h p áp d ng nh giá các tài s n không có ch i, các tài s chi c nh giá cho m o hi m, thu thu u th u c dùng có tính ch t b sung ho c ki iv nh giá khác SVTH: BÙI T 10 Khóa Lu n T t Nghi p GVHD: TS NGUY N QU NH HOA c mc m: - S d nh giá các tài s n dùng cho các giao d ch và m - S d ng khi không có các b ng ch ng th dòng l n... tìm giá ch d n c a b ng s n này T s u ch nh ng kê u tra d li u th ng, áp d ng các phép toán th ng ng h s thích h p Có th áp d ng các phép toán tính trung bình ho c bình quân có tr ng s Ch y các mô hình h i quy: ch y m t s mô hình c a các ph n m d li u ph i nhi u m cao thì k t qu s p chính xác K T LU H s u ch nh r các chuyên viên th u ki n th ng bi t to l n cho ngành th SVTH: BÙI T a th nh giá Là c giá . B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM CHUYÊN NGÀNH KINH T THM NH GIÁ  tài: XÁC NH GIÁ T TH TRNG VÀ XÂY DNG H S. NG TNH L 10 THUC QUN BÌNH TÂN, TP. HCM GVHD : TS. NGUYN QUNH HOA SVTH : BÙI TN DNG Lp : THM NH GIÁ 01-K35 MSSV : 3109 102 3315 … TP. H Chí Minh. L 10 27 2.2.4. Bng thng kê s lin s dt 32 CHNG 3: XÁC NH GIÁ T TH TRNG VÀ XÂY DNG H S GIÁ T GIA HM VÀ MT TIN NG TNH L 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp, Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp, Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp

Từ khóa liên quan