535 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương

61 435 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 17:19

535 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương Lời n ó i đ ầ u Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con ngời luôn tham gia vào các loại hoạt động của x hội trong đó gồm có hoạt động kinh tế. Ta có thể hiểu hoạt độngã kinh tế là hoạt động tạo ra của cải vật chất cho x hội, hoạt động này giúp cho con ngã - ời tồn tại, ngày càng hoàn thiện và ngợc lại hoạt động kinh tế chỉ tồn tại khi có con ng- ời. Tóm lại, con ngời có vai trò không thể thiếu trong hoạt động kinh tế, nó quyết định tính chất của hoạt động kinh tế. Khi nói đến hoạt động kinh tế tức là đang nói đến một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh tế, và ta không thể nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nó. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, con ngời đóng vai trò là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó chính vì vậy giải pháp về con ngời trong mỗi doanh nghiệp luôn đợc đa nên hàng đầu trong tất cả các biện pháp khác. Chính vì vậy nghiên cứu đề tài này nhằm từ đó tìm ra những mặt đợc và mặt hạn chế của Công tác đào tạophát triển nhà máy Gạch ốp lát Hải Dơng để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạophát triển đợc nâng cao, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển sản xuất nhà máy. Ngoài ra khi nghiên cứu để tài này còn để cho thấy đợc ảnh hởng của công tác đào tạophát triển đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chuyên đề này, có sử dụng một số phơng pháp để nghiên cứu nh: Ph- ơng pháp quan sát, phơng pháp phỏng vấn . Đề tài gồm 3 chơng chính: Chơng 1: Lý luận chung về đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chơng 2: Thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nhà máy gạch ốp lát Hải Dơng. Chơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nhà máy gạch ốp lát Hải Dơng. 1 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực không còn là vấn đề mới mẻ với tất cả các doanh nghiệp. Song để thực hiện có hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh gay gắt là vấn đề không phải dễ dàng. Vì vậy trong quá trình hoàn thành đề tài chắc chắn còn nhiều điểm thiếu sót. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp để đề tài mang tính thiết thực hơn. Đồng thời em xin đợc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các thầy, cô giáo trong trung tâm đào tạo QTKDTH, đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huyền và Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu đ tận tình giúp đỡ em trong quá trìnhã hoàn thành chuyên đề. 2 Chơng I Lý luận chung về Đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp I- Khái niệm, nội dung: 1- Khái niệm nguồn nhân lực. - Đào tạophát triển nguồn nhân lực là những hoạt động học tập có tổ chức, đợc thực hiện trong những khoảng thời gian xác định, và nhằm đem lại sự thay đổi trong hanh vi nghề nghiệp của ngời lao động. Có ba loại hoạt động khác nhau theo định nghĩa này: Đào tạo, Giáo dục, và phát triển liên quan đến công việc, cá nhân và tổ chức. Đào tạo: Là quá trình học tập làm cho ngời lao động có thể thực hiện các chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ, đào tạo là một quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển hệ thống trí thức, kỹ năng, kỹ sảo, thái độ, hành vi . của mỗi cá nhân tạo điều kiện để cho họ có thể thực hiện một cách có năng suất và hiệu quả trong lĩnh vực công tác của họ. Giáo dục: Là một quá trình học tập để chuẩn bị con ngời cho tơng lai có thể ng- ời đó chuyển tới một công việc mới trong thời gian thích hợp. Giáo dục là quá trình hoạt động nhằm phát triển và rèn luyện năng lực (Trí thức, kỹ năng) và phẩm chất (Niềm tin, đạo đức, t cách .) cho ngời lao động để họ có thể có đợc năng lực hoàn thiện hơn. Phát triển: Là quá trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên những định hớng tơng lai của tổ chức phát triểnquá trình cập nhật kiến thức còn thiếu hoặc đ lạc hậu, đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng nghề nghiệpã theo các chuyên đề. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho ngời lao động củng cố và mở mang một cách có hệ thống những trí thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ sẵn có để họ thực hiện các công việc có hiệu quả hơn trong một doanh nghiệphoạt động phát triển bao gồm bồi dỡng nâng bậc đối với công nhân kỹ thuật, bồi dỡng cho cán bộ quản lý. 3 - Ba bộ phận hợp thành của đào tạophát triển nguồn nhân lực là cần thiết cho sự thành công của tổ chức và sự phát triển tiềm năng của con ngời. Đào tạophát triển nguồn nhân lực của một tổ chức có liên quan chặt chẽ với các hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực trong toàn x hội nhã : Học việc, học nghề, dạy học. Các doanh nghiệp tiến hành đào tạophát triển nguồn nhân lực có 3 lý do sau: - Để chuẩn bị bù đắp vào những chỗ bị thiếu hụt, bọ bỏ trống, sự bù đắp và bổ sung này diễn ra thờng xuyên, nhằm làm cho doanh nghiệp hoạt động trôi chảy. - Để chuẩn bị cho những ngời lao động thực hiện đợc những trách nhiệm và nhiệm vụ mới do sự thay đổi trong mục tiêu, cơ cấu, những thay đổi về pháp luật, chính sách và kỹ thuật công nghệ mới tạo ra. - Để hoàn thiện khả năng của ngời lao động (Thực hiện những nhiệm vụ hiện tại cũng nh tơng lai một cách có hiệu quả hơn). 2- Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 2.1. Mục tiêu của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Mục tiêu của công tác quản trị nhân lực nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp một lực lợng lao động hoạt động có hiệu quả. Để đạt đợc mục tiêu này các nhà quản trị phải biết cách thâu dụng, phát triển, đánh giá duy trì nhân viên của mình cùng là mục tiêu x hội, mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của ngã ời lao động. Mục tiều đối với x hội: Bất kỳ một tổ chức nào khi ra đời và tồn tại muốn đã ợc sự thừa nhận của cộng đồng phải thoả m n một điều kiện: Đem lại lợi ích cho cộngã đồng, cho x hội. Nói nhã vậy có nghĩa là trong quá trình hoạt động tổ chức đó phải luôn tìm cách trung hoà lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng. Một doanh nghiệp là một tổ chức, một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cần có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng. Trớc hết, một doanh nghiệp kinh doanh phải luôn tuân theo mọi qui định của pháp luật, phải cung cấp các dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của cộng đồng, phải đảm bảo giải quyết công ăn việc làm cho một số lợng lao động để giúp x hội giảm bớiã 4 nạn thất nghiệp, nâng cao phúc lợi x hội và đặc biệt doanh nghiệp phải đảm bảoã những yêu cầu của x hội về bảo vệ và gìn giữ môi trã ờng xung quanh. Mục tiêu đối với doanh nghiệp: Quản trị nhân lực một cách hợp lý có hiệu quả là cách tốt nhất giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu quan trọng nhất của mình tồn tại, phát triển và thu đợc lợi nhuận cao. Trong công tác quản trị nhân lực tự nó không phải là cứu cánh mà nó sẽ là phơng tiện để giúp doanh nghiệp đạt đợc những mục tiêu của bản thân. Mục tiêu cá nhân của ngời lao động: Ngời lao động khi tham gia lao động trớc hết là để thoả m n nhu cầu đã ợc lao động, đợc cống hiến cho x hội sau đó mới là lợiã ích cá nhân của họ nh thu nhập để nâng cao mức sống . song thật sai lầm nếu chỉ coi trọng lợi ích của tổ chức và cộng đồng mà quên đi lợi ích của cá nhân ngời lao động, bởi vì lợi ích cá nhân, mục tiêu của cá nhân chính là yêu cầu chính đáng của ngời lao động đồng thời cũng là động lực thúc đẩy họ hoạt động hăng say và sáng tạo hơn. Doanh nghiệp là một tổ chức của ngời lao động. Chính vì vậy, doanh nghiệp phải luôn coi trọng mục tiêu cá nhân của cán bộ nhân viên doanh nghiệp phải chú trọng đến công tác đào tạo bồi dỡng để không ngừng nâng cao tố chất của cán bộ, công nhân viên, công tác lao động tiền lơng, tiền thởng để nhân viên tự thấy công sức của mình bỏ ra đợc đền bù một cách xứng đáng. Hay nói cách khác, quản trị nhân lực phải nhằm đạt đợc mục tiêu cá nhân. 2.2. Các nhân tố ảnh hởng đến công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Quản trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Hầu hết các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp kinh doanh đều ý thức đợc vấn đề này. Song không phải đâu công tác này cũng đợc thực hiện tốt nh nhau bởi vì các cơ sở đều có các điều kiện thực hiện công tác quản trị nhân lực khác nhau. Việc có hoàn thiện hay không công tác này không chỉ phụ thuộc vào sự nhận thức, sự nỗ lực của các nhà quản trị mà chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. 5 Đặc biệt của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là sản xuất và bán ra các sản phẩm dịch vụ hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng. Một doanh nghiệp thờng có các đặc điểm sau: Đầu t cơ sở kinh doanh lớn để xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh đòi hỏi phải có vốn đầu t lớn về trang thiết bị, tiện nghi hiện đại. Mặt khác vốn đầu t có thể thu hồi chậm qua nhiều năm vì vậy trớc khi xây dựng nhà kinh doanh phải nghiên cứu thật kỹ lợng nhu cầu của thị trờng. Do những đặc thù riêng, máy móc không hoàn thiện thay thế đợc con ngời điều này đòi hỏi phải có tổ chức lao động quá trình phục vụ một cách tối u nâng cao năng xuất lao động, chất lợng lao động. Tính thời vụ: Có những doanh nghiệp hoạt động có tính chất thời vụ do tác động của các yếu tố nh lĩnh vực kinh doanh, môi trờng kinh doanh . Tính thời vụ ảnh hởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Khi đến thời vụ, phải huy động toàn bộ nhân lực để làm việc nhng khi hết vụ, lực lợng lao động lại nhàn rỗi trong khi đó nhà cửa trang thiết bị lại thờng xuyên tu sửa, bảo dỡng, khấu hao và vẫn trả lơng cho ngời lao động. Quy mô của công nghiệp quyết đinh số lợng lao động và phơng thức tổ chức quản trị đội ngũ lao động theo kiểu chuyên môn hoá hay hình thức kiểm nghiệm. Nếu quy mô của doanh nghiệp lớn thì số lợng lao động sẽ nhiều hơn và việc tổ chức đội ngũ lao động thờng xuyên theo hình thức chuyên môn hoá. - Máy móc thiết bị của doanh nghiệp: Máy móc thiết bị trong doanh nghiệp cũng tác động đến số lợng lao động phục vụ. Nếu máy móc thiết bị hiện đại sẽ tiết kiệm đợc số lao động song chỉ cần một số ít lao động có chuyên môn cao sẽ có thể đảm nhiệm tốt các công việc . Ngợc lại nếu máy móc thiết bị của doanh nghiệp lạc hậu, với cấu trúc không hợp lý thì cần nhiều lao động hơn. Nhng khi máy móc thiết bị hiện đại thì đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật chuyên môn nhất định để dễ sử dụng thành thạo máy móc đó. Do đó, vô hình chung đ tác động trực tiếp đến công tác tổ chức quản trị, sử dụng nhân sự, bố trí tuyển chọnã và đào tạo nhân viên. 6 Khách hàng: Khách hàng là mục tiêu của một doanh nghiệp. Bởi vậy ngời Mỹ gọi khách hàng là " Ông chủ", ngời Nhật gọi khách hàng " Thợng đế" . Chính vì vậy, cấp quản trị phải đảm bảo rằng nhân viên của mình sản xuất ra mặt hàng phù hợp với cầu và thị hiếu khách hàng. Muốn nh vậy, cấp quản trị phải làm cho nhân viên hiểu rằng khách hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp của họ, đối với những lợi ích cá nhân họ đợc hởng. Mặt khác, cấp quản trị còn phải tìm ra biện pháp quản trị, sử dụng lao động hiệu quả nhất thì mới có thể đạt đợc mục tiêu trên. - Đối thủ cạnh tranh: Trong nền kinh tế thị trờng, nhà quản trị không phải chỉ cạnh tranh thị trờng, sản phẩm mà bỏ quên nguồn tài nguyên quý giá là nhân lực. Nhân lực là cốt lõi của quản trị. Để tồn tại và phát triển phải quản lí và sử dụng nhân lựchiệu quả, phải giữ gìn, duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Để thực hiện đợc điều trên doanh nghiệp phải có chính sách nhân lực hợp lý, phải tạo bầu không khí gắn bó, có văn hoá, có chế độ lơng bổng để giữ gìn nhân viên làm việc với mình, phải cải tiến môi trờng làm việc và chế độ phúc lợi x hội. Nếu làm ngã ợc lại, doanh nghiệp sẽ bị mất nhân tài về tay những đối thủ cạnh tranh khôn khéo. 2.3. ý nghĩa của đào tạophát triển nguồn nhân lực. Đào tạophát triển nguồn nhân lực là tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp, với từng ngời lao động cũng nh đối với x hội. Đào tạophát triền nguồnã nhân lực có ý nghĩa hết sức to lớn. - Đối với doanh nghiệp. Đào tạophát triển nguồn nhân lực sẽ đảm bảo cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp có thể thích ứng và theo sát kịp thời sự tiến hoá và phát triển của khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đảm bảo cho doanh nghiệp có lực lợng lao động giỏi, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thế giới đang chuyển sang một phơng thức sản xuất mới, hùng hậu hơn trớc đây " phơng thức sản xuất của kỷ nguyên mới: Điện tử, tin học - sản xuất theo chơng trình hóa - Rô bớt hoá - vật liệu mới ". Nền kinh tế mở cửa đ làm cho các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải thay đổiã cách thức t duy và hành động trong một điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. 7 Đào tạophát triển nguồn nhân lực sẽ nâng cao kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng của nguồn nhân lực doanh nghiệp. Từ đó họ sẽ phấn khởi vì đợc phát triển, có điều kiện nhận thức tốt hơn nhiệm vụ của mình cũng nh của doanh nghiệp " giảm đợc chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh .". Bên cạnh đó, đào tạophát triển nguồn nhân lực cũng cải thiện đợc mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dới, xoá bỏ đợc sự thiếu hiểu biết nhau, sự tranh chấp, ngăn chặn sự căng thẳng, mâu thuẫn, tạo ra bầu không khí doanh nghiệp tốt, đoàn kết, thân ái cùng phấn đấu và phát triển . - Đối với ngời lao động: Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nh vũ b o, với các công nghệ tiênã tiến hiện đại, ngời lao động phải luôn luôn nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp chuyên môn để không bị tụt hậu. Đào tạophát triển nguồn nhân lực sẽ giúp cho ngời lao động nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nhờ đó mà ngời lao động tự tin hơn, làm việc có hiệu quả hơn. Đông thời ngời lao động cũng tăng sự thoả m n đối với công việc,ã phát triển trí tuệ, thích ứng với kỹ thuật công nghệ mới, bớt lo lắng khi nhận công việc mới. - Đào tạophát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với các doanh nghiệp, đối với ngời lao động mà còn có ý nghĩa x hội hết sức to lớn. Nhờ cóã đào tạophát triển nguồn nhân lực mà ngời lao động có thêm các kiến thức mới, tăng thêm sự hiểu biết về pháp luật, tăng cờng sự hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh sự phát triển và hợp tác trong x hội cũng nhã trong đoàn thể mà họ tham gia, góp phần cải thiện đợc thông tin giữa các nhóm và cá nhân trong x hội cũng nhã trong các doanh nghiệp, làm cho x hội ngày càng tốt đẹp hơn, các doanh nghiệp vị trí hấp dẫnã hơn trong lao động và cuộc sống của từng ngời ngày càng có ý nghĩa hơn . Nhận thấy đào tạophát triển nguồn nhân lực có một ý nghĩa vô cùng to lớn nh vậy, cho nên nhiều doanh nghiệp đ rất quan tâm đến công tác này. Chẳng hạnã nh Công ty IBM, hàng năm ban l nh đạo Công ty từ Tổng giám đốc trở xuống cấpã quản trị thấp nhất đều phải trải qua một khoá huấn luyện trong vòng 15 ngày. 8 Ngày nay, các nhà quản lý giỏi không chỉ dừng lại các chơng trình đào tạophát triển nguồn nhân lực có tính đối phó, mà họ còn có nhăn quan nhạy bén, nhìn xa trông rộng trong nhiều năm tới, để chuẩn bị cho những thay đổi trong tơng lai. Thực tế đ khẳng định những doanh nghiệp nào thích ứng một cách năng động với những thayã đổi thì doanh nghiệp đó sẽ thành công nhất. 2.4. Tác dụng và đào tạophát triển nguồn nhân lực: Đào tạophát triển nguồn nhân lực có rất nhiều tác dụng. Đối với doanh nghiệp, việc đào tạophát triển nguồn nhân lựctác dụng: - Giảm bớt sự giám sát, vì đối với ngời lao động đợc đào tạo, họ có thể tự giám sát. - Giảm bớt đợc những tai nạn lao động, bởi vì nhiều tai nạn xảy ra là do những hạn chế của con ngời hơn là do những hạn chế của thiết bị hay những hạn chế về điều kiện làm việc. - Sự ổn định và năng động của tổ chức tăng lên, chúng đảm bảo giữ vững hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngay cả khi thiếu những ngời chủ chốt có nguồn đào tạo dự trữ để thay thế. II- Đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 1- Xác định cầu. Đây là bớc khởi đầu và rất quan trọng. Nó ảnh hởng đến cả quá trình đào tạo và ảnh hởng của nó đến doanh nghiệp cũng không phải là nhỏ. Để xác định cầu chính xác, chúng ta cần dựa vào định hớng và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và trình độ của ngời lao động. Ngoài ra, khi xác định cầu đào tạo, ta cần tìm hiểu nghiên cứu nhu cầu của cá nhân để tìm ra mục tiêu của họ khi tham gia vào quá trình đào tạo gì? Mục tiêu đào tạo của tổ chức là gì?. Con ngời với t cách là một sinh vật bậc cao có ý thức. Nhu cầu của họ ngày càng cao theo thời gian và điều kiện sống cụ thể. Để thoả m n nhu cầu mức caoã nhất, có thể con ngời chỉ có cần cù và chăm chỉ thôi là cha đủ mà họ cần phải có khă năng nhất định nào đó. Muốn vậy họ cần phải đợc đào tạophát triển. 9 Doanh nghiệp tiến hành đào tạophát triển nguồn nhân lực vì ba lý do sau: - Một là, để chuẩn bị bù đắp vào những chỗ thiếu hụt. Sự bù đắp này diễn ra thờng xuyên nhằm làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đơcj tiến hành trôi chảy thuận lợi. - Hai là, để chuẩn bị cho ngời lao động thực hiện những trách nhiệm và nhiệm vụ mới do có sự thay đổi về mặt pháp luật, chính sách và kỹ thuật công nghệ mới tạo ra. Ba là, để hoàn thiện khả năng của ngời lao động giúp họ thực hiện có hiệu quả hơn. Chính vì vậy, khi xác định cầu cần đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cẩu của tổ chức, yêu cầu học tập nghiên cứu của ngời lao động Hay nói cách khác, ngời cán bộ đào tạophát triển phải trả lời đợc câu hỏi khi nào thì đào tạo? đào tạo đâu? đào tạo kỹ năng nh thế nào? số lợng cần đào tạo bao nhiêu?. Để xác định cầu đào tạophát triển cán bộ đào tạo cần phân tích 3 vấn đề: - Nhu cầu của tổ chức: Phân tích kế hoạch lao động để đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất, phân tích về kỹ năng ngời lao động để đảm bảo đáp ứng kế hoạch sản xuất, phân tích về kỹ năng ngời lao động, biện pháp cần thiết và số lợng lao động doanh nhgiệp hiện có. Từ đó, xác định xem còn thiếu bao nhiêu để đáp ứng kế hoạch sản xuất suy ra số lợng cần đào tạo. - yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cần có để thực hiện công việc. Xem xét bản yêu cầu công việc từ đó xác định tiêu chuẩn cấp bậc công nhân. - Phân tích trình độ, kỹ năng hiện có của ngời lao động có thể tham kháo trực tiếp ý kiến của cán bộ bộ phận để thấy đợc trình độ và kỹ năng cần thiết đối với ngời lao động. Sơ đồ quá trình đào tạophát triển nguồn nhân lực Môi trờng bên ngoài 10 [...]... nhân lực 6.1 Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực Từ công thức tính hiệu quả kinh tế nói chung Ta có công thức tính hiệu quả kinh tế của công việc đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Hiệu quả kinh tế của công tác Kết quả kinh doanh = Chi phí cho ĐT & ĐT ĐT & PT nguồn nhân lực Từ công thức ta thấy đợc, sự tăng trởng và phát triển của doanh nghiệp phụ... phí đào tạo: Quả thật nếu hiệu quả công tác đào tạophát triển đợc nâng cao thì chi phí cho khoá đào tạo sẽ giảm và ngoài ra nó giúp cho doanh nghiệp không cần phải đào tạo lại nhân viên, giúp cho cán bộ công nhân viên nhận thức rõ trách nhiệm cũng nh quyền lợi của mình để phục vụ tốt cho doanh nghiệp Chơng II Phân tích thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại nhà máy gạch ốp lát. .. giá hiệu quả đào tạophát triển theo mục tiêu đào tạo Đó là phơng pháp lấy các mục tiêu của quá trình đào tạo làm chỉ tiêu, tiêu chuẩn để từ đó đánh giá hiệu quả của công tác đào tạophát triển Trong tiến trình đào tạo thì xác định mục tiêu đào tạophát triển có vai trò quan trọng Chính vì vậy việc đánh giá hiệu quả đào tạophát triển sẽ cho chúng ta biết hiệu quả của chơng trình đào tạo. .. với nhà máy gạch ốp lát Hải D ơng thì đào tạophát triển nguồn nhân lực càng cần thiết hơn bao giờ hết đó là do sự thay đổi phơng hớng kinh doanh sản xuất và mặt khác những ngời lao động đã đợc đào tạo quá lâu 31 Nhà máy gạch ốp lát nhận thức đào tạophát triển nguồn nhân lựcmột sự đầu t đem lại lợi ích đáng kể từ nguồn nhân lực là một trong những phơng tiện hữu hiệu để đạt đợc sự phát triển. .. phun Máy ép Lò xấy Tráng men Nghiền men mầu in lới Tạo mẫu sản phẩn Lò nung KCS Đóng gói Nhập kho thành phẩm Kết quả hoạt động SXKD của nhà máy trong những năm vừa qua 4.2 Thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nhà máy gạch ốp lát Hải Dơng 30 4.2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4.2.1.1 Kêta quả sản xuất kinh doanh của nhà máy. .. giữa lợi ích thu đợc với chi phí đào tạophát triển U H= x 100% C U: Lợi ích thu đợc nhờ đào tại và phát triển 7- Những hoạt động bổ trợ để nâng cao hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực - Tổ chức và quản trị tốt quá trình đào tạophát triển Tổ chức và quản trị quá trình đào tạophát triển sẽ làm cho học viên nghiêm túc hơn việc tổ chức và quản trị có khoa học sẽ làm cho học... chi phí đào tạo đã bỏ ra mà lợi nhuận thu đ ợc vẫn tăng lên sản phẩm với trớc - Ba là, đào tạophát triển nguồn nhân lực góp phần thực hiện đợc mục tiêu kinh doanh của Công ty, phù hợp với mục đích đào tạo đề ra - Bốn là, đào tạophát triển đội ngũ cán bộ nhân viên kề cận cho sự phát triển của doanh nghiệp 6.2 Các phơng pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực 16 -... giá hiệu quả đào tạophát triển nguồn nhân lực bằng cách so sánh lợi ích thu đợc và chi phí đầu t cho công tác đào tạophát triển Trớc hết ta tính các chỉ tiêu cho chi phí đào tạo: + Tổng chi phí cho đào tạophát triển n C= Ci i=1 C: Tổng chi phí đào tạo Ci: Chi phí đào tạo cho khoá i Chi phí đào tạo cho một lao động 18 C Ccn = Ccn : Chi phí đào tạo cho 1 lao động T T: Tổng số lao động đợc đào. .. gạch ốp lát Hải D ơng Hải Dơng 22 1- Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy gạch ốp lát Hải Dơng 1.1 Qúa trình hình thành: Nhà máy gạch ốp lát Hảinhà máy còn rất trẻ trực thuộc Công ty xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị Hải Dơng ( thuộc tỉnh Hải Dơng cũ) - Thực hiện nghị quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dơng công ty xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đo thị tỉnh Hải Dơng đợc... cầu đào tạo Xác định các mục tiêu cụ thể và xây dựng chơng trình đào tạo phát triển Lựa chọn các phơng pháp thích hợp Lựa chọn các phơng tiện thích hợp Thực hiện chơng trình đào tạophát triển Đánh giá chơng trình đào tạo 2- Xác định mục tiêu và xây dựng chơng trình đào tạophát triển: Việc xác định mục tiêu đào tạo sẽ góp phần nâng cao hiệuquả hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực . nhằm nâng cào hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy gạch ốp lát Hải Dơng. 1 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển. Công tác đào tạo và phát triển ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dơng để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển đợc nâng cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: 535 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương, 535 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương, 535 Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương, Mở rộng và đổi mới công tác tuyển chọn và đào tạo lao động.

Từ khóa liên quan