Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng.pdf

145 1,682 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan các số liệu trong luận văn này được thu thập từ nguồn thực tế. Những ý kiến đóng góp và giải pháp đề xuất là của cá nhân tôi từ việc nghiên cứu và rút ra từ thực tế làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang. Học viên Cao học K15 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG . 4 1.1. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng thời kỳ hậu WTO . 4 1.1.1. Các khái niệm cơ bản về hội nhập quốc tế 4 1.1.2. Khái niệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng . 6 1.1.3. Các nội dung về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 7 1.1.4. Những cơ hội và thách thức về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đối với các nước đang phát triển 8 1.2. Cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng thời kỳ hậu WTO . 11 1.2.1. Lý luận chung về cạnh tranh 11 1.2.2. Cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng . 13 1.3. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 21 1.4. Cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng tại Trung Quốc sau khi gia nhập WTO và các bài học kinh nghiệm . 23 1.4.1. Khái quát về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại Trung Quốc khi gia nhập WTO 23 1.4.2. Kinh nghiệm cải cách của NHTM Trung Quốc khi hội nhập quốc tế 25 1.4.3. Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng . 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I ……………………………………………………31 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM . 32 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 32 2.2. Thực trạng về cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 33 2.2.1. Thực trạng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm dịch vụ 33 2.2.2. Thực trạng cạnh tranh về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí ngân hàng 35 2.2.3. Thực trạng cạnh tranh về hệ thống phân phối . 36 2.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 36 2.3.1. Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . 36 2.3.2. Thực trạng năng lực hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 42 2.3.3. Thực trạng về tổ chức bộ máy và quản trị điều hành . 58 2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 65 2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 67 2.4.1. Những ưu điểm của NHNT . 67 2.4.2. Những hạn chế của NHNT 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG II …………………………………………………. 71 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 72 3.1. Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng tới kinh doanh ngân hàng Việt Nam 72 3.1.1. Bối cảnh chung về hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam . 72 3.1.2. Những cam kết của Việt Nam đối với WTO trong lĩnh vực ngân hàng . 73 3.1.3. Những cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau khi gia nhập WTO 76 3.1.4. Yêu cầu đối với hệ thống NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế . 81 3.2. Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 81 3.2.1. Mục tiêu về nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 81 3.2.2. Các định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO . 82 3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 .83 3.3.1. Tăng cường năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 83 3.3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 91 3.3.3. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện thể chế . 101 3.3.4. Xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập . 110 3.3.5. Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin . 112 3.3.6. Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 114 3.3.7. Xây dựng chiến lược Marketing và tăng cường thực hiện công tác chăm sóc khách hàng 117 3.4. Các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam . 120 3.4.1. Kiến nghị với Quốc hội về Luật NHNN và Luật các TCTD 120 3.4.2. Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN Việt Nam và các Bộ có liên quan . 122 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 123 PHẦN KẾT LUẬN . 124 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ASEAN Association of Southeast Hiệp hội các quốc gia Đông Asian Nation Nam Á AFTA Asean free trade Area Khu mậu dịch tự do Đông Nam Á ADB Asian Development bank Ngân hàng phát triển Châu Á ABA Asian bankers Association Hiệp hội ngân hàng Châu Á ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự động EU European Union Liên minh Châu Âu FED Federal Resenve System Cục dự trữ liên bang Mỹ GATS General Agreement on Trade Hiệp định chung về thương in Services mại dịch vụ IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế MFN Most favoured nation Tối huệ quốc NT National Treatment Chế độ đãi ngộ quốc gia ROE Return on Equity Thu nhập trên vốn cổ phần ROA Return on Assers Thu nhập trên tổng tài sản WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại thế giới WB World Bank Ngân hàng thế giới SWIFT Society for Worldwide interbank Hiệp hội truyền thông tài Financial Telecommunication chính liên ngân hàng toàn cầu Tiếng Việt CBTD Cán bộ tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHNT(VCB) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) TCTD Tổ chức tín dụng TTQT Thanh toán quốc tế TW Trung ương XNK Xuất nhập khẩu DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Trang Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu NHNT………………………………………37 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu NHNT tại 31/12/2006 38 Bảng 2.3: Quy mô vốn chủ sở hữu một số NHTM trong nước 38 Bảng 2.4: Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tại thời điểm 31/12/2006 của NHNT theo quyết định 493 của NHNN 40 Bảng 2.5: Chỉ tiêu ROE của NHNT từ 2002-2007 . 41 Bảng 2.6: Chỉ tiêu ROA của NHNT từ 2002-2007 . 42 Bảng 2.7: Cơ cấu huy động vốn của NHNT theo nguồn vốn huy động 43 Bảng 2.8: Hệ số đòn bẩy huy động vốn NHNT từ 2004 -2007 . 44 Bảng 2.9: Tình hình dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNT 2001-2007……………………………………………………… 45 Bảng 2.10: Chất lượng hoạt động tín dụng của NHNT ……………… 46 Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng vay NHNT 2004 -2006 . 47 Bảng 2.12: Một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động cho thuê tài chính ……. .48 Bảng 2.13: Một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh………………………………………………………………. 49 Bảng 2.14: Hoạt động thanh toán quốc tế NHNT từ 2004 -2006 50 Bảng 2.15: Hoạt động kinh doanh thẻ NHNT 2004-2006 . 53 Bảng 2.16: Mô hình tổ chức NHNT Việt Nam…………………….… . 63 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ và trở thành một xu thế phổ biến trên thế giới, biểu hiện rõ nét của xu thế này chính là việc ra đời của các liên kết khu vực và quốc tế như ASEAN, EU, WTO… mục tiêu là thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế, giảm dần và tiến tới xóa bỏ các hàng rào bảo hộ do các quốc gia áp đặt nhằm cản trở tự do hóa thương mại. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, với việc gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, và gần đây nhất là sự kiện nước ta chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO đã đánh dấu quá trình hội nhập đầy đủ của Việt Nam vào kinh tế thế giới. Có thể nói, việc chính thức là thành viên của WTO đem lại cho Việt Nam những cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức. Muốn thành công chúng ta phải thấy được hết thách thức, tận dụng cơ hội để đẩy lùi thách thức. Suy cho cùng cơ hội và thách thức chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Ngân hàng là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn nhất của ngành ngân hàng là đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt mạnh mẽ hơn. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cơ cấu một cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng về hình thức, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và hiệu quả, huy động tốt các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu của phát triển đất nước. Là một người đang công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 2 Thương Việt Nam phát triển bền vững trong xu thế hội nhập tôi đã quyết định nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc kinh tế với đề tài : “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa lý thuyết về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng. - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, những kết quả đạt được và những yếu kém, tìm ra nguyên nhân của những yếu kém. - Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranhnăng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2004-2007. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu. - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các Báo cáo thường niên, Bản công bố thông tin, từ cơ quan thống kê, tạp chí… và được xử lý trên máy tính. 5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và của ngân hàng thương mại nói riêng là vấn đề được mọi quốc gia đặt lên hàng đầu, khi nền kinh tế ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập, tăng khả [...]... của các lực lượng cạnh tranh Để đánh giá năng lực cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng cần căn cứ vào các tiêu chí sau:. * Năng lực tài chính. Năng lực tài chính của một ngân hàng thường biểu hiện qua các mặt: - Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu - Khả năng sinh lời - Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro * Năng lực hoạt động. Năng lực hoạt động của NHTM bao gồm: - Khả năng huy... phẩm dịch vụ 33 2.2.2. Thực trạng cạnh tranh về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí ngân hàng 35 2.2.3. Thực trạng cạnh tranh về hệ thống phân phối 36 2.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 36 2.3.1. Thực trạng năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 36 2.3.2. Thực trạng năng lực hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt... tự động (ATM); Ngân hàng qua điện thoại (Tel Banking)… + Ngân hàng qua mạng: Được chia làm 2 loại, Ngân hàng qua mạng nội bộ; Ngân hàng qua mạng internet. 1.3. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tự duy trì một cách lâu dài, có ý thức các lợi thế của mình trên thị trường để đạt được mức lợi nhuận và thị phần nhất định hoặc khả năng chống lại... máy và quản trị điều hành 58 2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 65 2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 67 2.4.1. Những ưu điểm của NHNT 67 2.4.2. Những hạn chế của NHNT 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG II …………………………………………………. 71 CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM... lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này, chúng bao gồm: - Năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng - Quy mơ vốn và tình hình tài chính của NHTM - Công nghệ cung ứng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng nhân viên - Cấu trúc tổ chức - Danh tiếng và uy tín của NHTM Bên cạnh đó, đặc điểm sản phẩm và đặc điểm khách hàng của NHTM cũng là nhân tố chi phối đến khả năng cạnh tranh trong... thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng về nội tệ và ngoại tệ. Phát triển các công cụ tài chính của thị trường này, đặc biệt là các công cụ phái sinh như: forward, swap, option… Mở rộng thành viên tham gia giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cho tất cả các TCTD kể cả NHNNg . Thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam - Nâng cao năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam... tượng phản ứng theo kiểu “ hành vi đám đơng” có thể dẫn tới nhiều tổ chức có hệ số nợ cao đổ vỡ, nguy cơ này sẽ nhanh chóng bị khuếch đại gây kho khăn cho hệ thống ngân hàng. 1.2. Cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng thời kỳ hậu WTO. 1.2.1. Lý luận chung về cạnh tranh. 1.2.1.1. Khái niệm về cạnh tranh. Cạnh tranh của một doanh nghiệp, một ngành, một quốc gia là mức độ mà ở đó trong các điều... khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và hiệu quả, huy động tốt các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu của phát triển đất nước. Là một người đang công tác tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 2.2. Thực trạng về cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 33 2.2.1. Thực trạng cạnh tranh. .. các dịch vụ tài chính, ngân hàng giữa các nước. Các nước đang phát triển, nơi mà các ngân hàng trong nước thường có chi phí hoạt động cao và lợi nhận thấp hơn các đối thủ cạnh tranh nước ngồi thì sự xuất hiện của ngân hàng nước ngoài trên thị trường nội địa sẽ có ảnh hưởng tích cực. Do sức ép cạnh tranh tăng lên đã thúc đẩy các ngân hàng nội địa hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng 23 tín... đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Qua khảo sát kinh nghiệm của Trung quốc về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, đề tài đã rút ra một số bài học có giá trị tham khảo tốt cho các NHTM Việt Nam. 12 cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ. - Sự khác biệt hóa: Là lợi thế cạnh tranh . lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng. - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh. cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng.pdf, Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng.pdf, Luận văn thạc sĩ nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng.pdf, LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, Những cơ hội., Những thách thức Khái niệm về cạnh tranh., Lợi thế cạnh tranh. Các yếu tố góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp, Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các NHTM., Các nội dung về cạnh tranh trong kinh doanh của các NHTM., Cải cách ngân hàng trước khi gia nhập WTO., Năng lực huy động vốn., Năng lực tín dụng và đầu tư. - Năng lực tín dụng:, Năng lực phát triển dịch vụ. Dịch vụ thanh toán quốc tế:, 25.83 16.95 15.37 Khả năng nguồn nhân lực, Thực trạng cơ chế tiền lương tại NHNT Khung khổ pháp lý, Năng lực công nghệ thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam., Những hạn chế của NHNT., Các Những cam kết của Việt Nam đối với WTO trong lĩnh vực ngân hàng, Những thách thức., Các giải pháp tăng quy mô vốn, Giải pháp làm sạch bảng cân đối kế toán., Các giải pháp về huy động vốn., Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, Xây dựng và hồn thiện chiến lược kinh doanh. Đổi mới và hồn thiện mơ hình tổ chức., Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro., Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Kiến nghị với Quốc hội về luật NHNN và luật các TCTD Kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN Việt Nam và các Bộ có liên quan., kết luận KẾT LUẬN I KẾT LUẬN II KẾT LUẬN III

Từ khóa liên quan