Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang.DOC

22 4,115 36
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN1.1. Lý do chọn đề tài : Trong qua trình hội nhập phát triển cùng nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt nước ta đã là thành viên chính của tổ chức thương mại thế giới ( WTO ) vào tháng 11/2006, nên đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và giữa các doanh nghiệp trong nước với các oanh nghiệp nước ngoài. Trong môi trường kinh doanh như thế, tạo xu hướng phát triển cho các công ty, trong đó Công Ty Cổ Phần In An Giang là một điển hình. Công Ty Cổ Phần In An Giang được thành lập vào năm 1992. Đây là công ty cổ phần hóa vốn nhà nước quản lý dưới 10%, phần còn lại là của cán bộ, công nhân đóng góp, vốn vay ngân hàng nên nguồn vốn hạn, do đó cũng ảnh hưởng đến sản xuất king doanh kỹ thuật cao. Sự khủng hoản tài chính năm 2008 và thoát khỏi khủng hoản tài chính năm 2009 cũng ảnh hưởng đến các công ty đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải một khối lượng vốn nhất định. Nói cách khác, vốn là yếu tố tính chất quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hiện tại, các doanh nghiệp chủ yếu đi vay vốn tại các ngân hàng, các quỹ tín dụng nhàm duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện bởi các kế hoạch tài chính. Đối với Công Ty Cổ Phần In An Giang thì công ty đã bộ phận nào lập kế hoạch tài chính chưa? Nếu thì công ty đã làm tốt việc lập kế hoạch tài chính chưa? Một doanh nghiệp, để biết về triển vọng thu nhập của doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp vững mạnh về tài chính không? Khả năng thanh toán và trách nhiệm thanh toán như thế nào? Thì cần phải bộ phận lập kế hoạch tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính đối với doanh nghiệp, nên tôi quyết định chọn đề tàiLập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang”. Và hội lập kế hoach tài chính để ứng dụng lý thuyết vào thực tiển.1.2. Mục tiêu nghiên cứu : - Tìm hiểu về công tác lập kế hoạch tài chính của Công ty Cổ phần In An Giang . - Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn theo tỷ trọng chi phí và cấu tài sản trung bình 2 năm 2008 – 2009.1.3. Phương pháp nghiên cứu : Trong phạm vi đề tài này chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:- Thu nhập số liệu :+ Từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính.+ Từ tài liệu sách báo liên quan- Phương pháp phân tích số liệu : phương pháp thống về dữ liệu và số liệu, phương pháp tỷ lệ phần trăm theo doanh thu.1.4. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu các báo cáo tài chínhlập kế hoach tài chính cho năm 2010 . Địa điểm : Tại Công Ty Cổ Phần In An GiangSVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 1Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang Thời gian nghiên cứu : 2007-2009SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 2Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN2.1. Báo cáo tài tài chính: 2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 2.1.2. Mục đích báo cáo tài chính: Mục đích của việc lập báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. 2.1.3. Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá rị tài sản hiện và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán chia làm hai phần: Phần tài sản và phần nguồn vốn:- Tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.- Nguồn vốn: phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng tại thời điểm lập báo cáo. cấu bảng cân đối kế toán tóm tắt:Tài sản Nguồn vốnA. TSLĐ và đầu tư ngắn hạnB. TSCĐ và đầu tư dài hạnA. Nợ phải trảB. Nguồn vốn chủ sở hửuTổng tài sản Tổng nguồn vốnNguyên tắc: “ Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 2.1.4. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( báo cáo thu nhập ) là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tính hình kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp được tính như sau: Lợi nhuận = Doanh thu thuần – Tổng chi phí cấu bảng báo cáo thu nhập tóm tắt:Khoản mụcSố liệu1. Doanh thu2. Chi phí bán hàng3. EBIT4. Lãi vaySVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 3Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang5. Lãi trước thuế6. Thuế thu nhập doanh nghiệp7. Lợi nhuận sau thuế 2.1.5. Nguồn và sử dụng nguồn: Phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh taong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Từ các hoạt động làm tăng giảm lượng tiền ta thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳ kế toán tiếp theo, dự đoán dược sự phát triển tài chính cảu doanh nghiệp trong tương lai.2.2. Lập kế hoạch tài chính dài hạn: 2.2.1. Định nghĩa: Kế hoạch tài chính la một bộ phận cáu thành quan trọng của kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính bao gồm việc tổ chức nguồn vốn, tổ chức sử dụng vốn và phân phối các nguồn tài chính đã hình thành nhằm đạt được hiệu quả cao thể hiện ở chổ bảo toàn và phát triển vốn sản xuất, luân chuyển vốn nhanh, tạo lập và sử dụng các nguồn tài chính linh hoạt trong điều kiện nền kinh tế thị trường sự điều tiết của hà nước. Kế hoach tài chính là một quá trình bao gồm:- Phân tích các giải pháp đầu tư, tài trợ và cổ tức mà doanh nghiệp thể lựa chọn.- Dự kiến các kết quả tương lai của các quyết định hiện tại để tánh các bất ngờ và hiểu được mối liên hệ giữa các quyết định hiện tại và tương lai. - Quyết dịnh nên chọn giải pháp nào ( những quyết định này được thể hiện tron g kế hoạch tài chính cuối cùng).- Đo lường thành quả đạt được sau này so với các mục tiêu đề ra trong kế hoạch tài chính. 2.2.2. Ba yêu cầu để việc lập kế hoạch hiệu quả: 2.2.2.1. Dự báo: Doanh nghiệp sẽ không bao giờ được các dự báo hoàn toàn chính xác, vì nếu có, thì việc lập kế hoạch sẽ không cần thiết đến như vậy. Vấn đề là doanh nghiệp cần phải dự báo một cách tốt nhất thể được. Dự báo doanh thu: Trong hoạch định ngân sách, khá nhiều phương pháp dự báo đã được sáng tạo ra, sử dụng những kỹ năng thống khá tinh vi hoặc đánh giá theo trực giác của người là dự báo. Tất cả các phương pháp này đều những mặt mạnh và mặt yếu riêng và chúng những khác biệt rất lớn cả về chi phí và cách thức tiến hành. Phương pháp bình quân di động : Khi muốn dự báo doanh số của lỳ tiếp theo chúng ta thể sử dụng các số liệu của những kỳ quá khứ gần nhất để dự báo. Để tăng tính khách quan và loại bỏ những số liệu ở xa thời điểm cần dự báo, cứ sau mỗi kỳ chúng ta thêm vào một số liệu của kỳ kế tiếp và loại bỏ một số liệu của kỳ quá khứ. Công thức tính: SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 4Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang ) .(1ˆ1211 +−−−+++++=ntttttyyyyny Với : - yˆ: là doanh thu dự báo - ty:là doanh thu kỳ hiện tại - n : là số điểm dữ liệu quá khứ 2.2.2.2. Tìm kiếm kế hoạch tài chính tối ưu: Cuối cùng giám đốc tài chính sẽ phán đoán xem kế hoạch nào là tốt nhất. Các nhà hoạch định cố gắng làm công việc này một cách chính xác nhưng không thể vì không một mô hình hay thể thức nào hàm chứa hết tấ cả những phức tạp và những điều vô hình gặp phải trong việc lập kế hoạch tài chính.Myers đã rất nhiều nhận định xác đáng về vấn đề này. Những vấn đề không giải quyết được thì nhiều vô tận. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, luôn những vấn đề thể được đề cập đến nhưng không giải pháp chính thức. Trên thực tế, sẽ không bao giờ một mô hình hay thể thức nào như vậy. Brealey và Myers đã rất nhiều nhận định xác đáng về vấn đề này. Những vấn đề không giải quyết được thì nhiều vô tận. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, luôn những vấn đề thể được đề cập đến nhưng không giải pháp chính thức. 2.2.2.3. Kế hoạch tài chính phải linh hoạt: Các kế hoach dai hạn nhược điểm đó là thường trở nên lỗi thời hầu như ngay khi vừa lập ra. Dĩ nhiên, bạn thể luôn luôn thể bắt đầu trở lại quy trình lập kế hoạch từ đầu, nhưng thể ích nếu bạn tiên liệu được trước cách điều chỉnh các dự báo của bạn khi những biến cố bất ngờ xảy ra. 2.2.3. Sự thiết thực của kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp: Lập kế hoạch tài chính rất cần thiết bởi vì các quyết định đầu tư, tài trợ và cổ tức luôn tương tác lẫn nhau và không nên được xem xét riêng lẽ. Kế hoach cũng giúp các giám đốc tài chính tránh được các bất ngờ và sẽ chủ động phản ứng như thế nào khi những sự kiện bất ngờ không thể tránh được xảy ra. Cuối cùng, kế hoạch tài chính giúp thiết lập những mục tiêu nhất quán để khuyến khích các giám đốc và cung cấp nhưng tiêu chuẩn cho việc đo lường thành quả hoạt động của doanh nghiệp.SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 5Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG3.1. Giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành của Công Ty Cổ Phần In An Giang 3.1.1. Lịch sử hoàn: Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/0/1975, nhà máy in An Giang được thành lập trên sở hợp nhất hai nhà máy in Long Châu Tiền Long Châu Hà. Nhà máy đã sử dụng lại một số phương tiện in ấn khác từ các sở in tư nhân khác. Nhà in Thế Hùng, nhà in Oai Dân, nhà in Trương Lê ( theo chính sách cải tạo công thương),…để bổ sung vào các trang thiết bị hiện đại; Đồng thời từng bước đầu tư thêm các trang thiết bị chuyên dùng khác, phương tiện in kỹ thuật offset…Từ đó, nhà in được chuyển thành Công ty In An Giang, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu in ấn của các thành phần kinh tế và nhân trong tỉnh. Năm 1992, công ty được thành lập theo Nghị định số 388/CP của chính phủ là đơn vị nhà in trực thuộc Sở Văn Hóa Thông tin An Giang (nay là Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch An Giang).Đến tháng 01 năm 1999 “V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần” thì công ty In An Giang chuyển thành Công ty Cổ phần In An Giang và hoạt động theo luật doanh nghiệp. 3.1.2.Khái quát về Công ty Cổ phần In An Giang Công ty Cổ phần In An Giang là một công ty gia công, sản xuất chính là vé số. Đặc điểm của công ty là sản xuất theo đơn đặc hàng. Hơn nửa các đơn đặc hàng tại công ty thường là một năm. Các Công ty xổ số kiến thiết, Cục thuế AG, Phà Vàm Cống, Phà An Hòa, Báo An Giang……là những khách hàng thường xuyên và thường đặt in với số lượng lớn.Ngoàira còn một số khách hàng không thường xuyên đặt in số lượng nhỏ với những mặt hàng tiêu biểu mẫu, bao bì, lịch ảnh…Nguyên vật liệu chính tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm là giấy, mực,…các loại nguyên vật liệu chính này được công ty mua trong nước với giá thị trường. Mục đích hoạt động của công ty là thực hiện đúng công cụ của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần tích lũy cho Ngân sách Nhà nước, đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ CNV. 3.1.3.Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần In An Giang Nhiệm vụ của công ty Đảng và Nhà nước phân côngcông cụ phục vụ chính trị, tuyên đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong việc in ấn các tài phục vụ quản lý kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, y tế,….đồng thời liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng ấn phẩm áp ứng nhu cầu xã hội. Tuyển và cho thôi việc cán bộ công nhân viên, chủ động việc trả lương cho cán bộ công nhân viên trong khả năng công ty cho phép. Công ty chủ động về tài chính, tín dụng ngân hàng. Liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước theo khuôn khổ pháp luật. Chủ động trong việc xây dựng các dự án kinh doanh, tìm kiếm khách hàng trong và nước.SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 6Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang Công ty nhiệm vụ đóng góp một phần thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước. Tóm lại, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công tyin ấn sách báo, tạp chí, tài liệu, biểu mẫu….Ngoài ra, công ty còn nhận in gia công các loại ấn phẩm khác nhau theo nhu cầu của nhà nước, biên lai thu lệ phí….3.2.Ngành nghề hoạt động và kinh doanh - Ngành gia công sách, báo, nhãn hiệu… - Phương thức hoạt động cố định3.3. cấu tổ chức bộ máy quản lý 3.3.1. Sơ đồ quản lý công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phân xưởng Phân Phân Tổ chức Nghiệp vụ Chế bản + Xưởng Xưởng Hành chính Kinh doanh Vi tính Offset đóng xén 3.3.2.Chức năng, nhiệm vụ 3.3.2.1.Giám đốc Là người tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ thủ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước nhà nước và quan chủ quản trên quản lý trực tiếp. 3.3.2.2.Phó giám đốc Là người hổ trợ cho Giám Đốc, cịu rách nhiệm trước giám đốc về phần việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi sai phạm pháp luật. 3.3.2.3.Phòng tổ chức hành chính - Quản lý mọi thủ tục hành chính, tổ chức lao động, tổ chức tuyển dụng lao động và tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc thực hiện chế độ.SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 7Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang - Tổ chức quản lý toàn bộ tài sản, tổ chức phòng cháy, chữa cháy, tổ chức bảo vệ công ty. - Cung ứng vật tư cho công ty. - chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong công ty. 3.3.2.4.Phòng nghiệp vụ kinh doanh - Tổ chức toàn bộ công tác kế toán, tài vụ, kế toán, thống kê, tiền lương, bảo hiểm xã hội, kinh doanh, điều độ sản xuất và kỹ thuật. - Tính toán và phản ánh nhanh chóng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán. - Lập báo cáo đúng thời hạn và đảm bảo đúng đối tượng. - Tính toán để bảo quản và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của nhà nước giao. - Kinh doanh mang lại hiệu quả cao. - Điều độ sản xuất nhịp nhàng, đúng tiến độ giao hàng. - Phụ trách kỹ thuật toàn công ty. 3.3.2.5. Phân xưởng chế biến - Tách màu - Sắp chữ điện tử - Chụp phim - Montage (những hình ảnh đã được lọc màu và chữ đã in lên giấy) lên suppor - Mài kẽm -Phơi kẽm 3.3.2.6. Phân xưởng Offset - Nhận kẽm đã phơi từ phân xưỡng chế bản, lắp lên máy in. - In nhiều màu lên giấy theo biểu mẫu của khách. - Cắt bán thành phảm và một phần thành phẩm. 3.3.2.7. Phân xưởng Typo - Sắp chữ chì - In các biểu mẫu chứng từ, hóa đơn bằng máy in. - Cắt bán thành phẩm và một phần thành phẩm. 3.3.2.8. Phân xưởng đóng xén - Kiểm số - Thay đổi - Bắt liên - Đóng cuốn - Cắt thành phẩmSVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 8Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang - Đóng gói thành phẩm3.4.Quá trình phát triển 3.4.1.Khái quá trình phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay: Năm 1992, công ty được thành lập theo Nghị định số 388/CP của Chính phủ là đơn vị nhà nước trực thuộc sở văn hóa thông tin An Giang ( nay là sở văn hóa, thể thao và du lịch An Giang). Đến tháng 01 năm 1999 “V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần” thì công ty in An Giang chuyển thành Công ty Cổ phần In An Giang và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty hiện đang hoạt động theo mục đích thực hiện đúng chức năng là công cụ của Đảng và nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống công nhân viên công ty. Thực hiện nhiệm vụ được nhà nước và Đảng phân công là phục vụ chính trị, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Và hiện nay sản xuất kinh doanhchinhs của công tyin ấn sách, báo tạp chí, tài liệu, biểu mẫu, in vé số kiến thiết, toa nhãn hàng, các chứng từ quản lý nhà nước, biên lai thu lệ phí theo yêu cầu của nhà nước hoặc tư nhân và đồng thời công ty liên kết với đơn vị trong và ngoài tỉnh để mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng ấn phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội. 3.4.2.Những thuận lợi và khó khăn hiện nay 3.4.2.1.Thuận lợi - Đơn vị hoạt đông uy tín, chất lượng, thương hiệu được khách hàng tín nhiệm. - Hàng hóa đồi dào, chính sách đào tạo, đài ngộ công nhân tham gia sản xuất. - Trong thời gian hội nhập, hàng hóa ngày càng đa dạng, phong phú, sức cạnh tranh cao đòi hỏi công nhân và cán bộ quản lý phai thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật về chất lượng đồng thời thường xuyên học hỏi công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu khách hàng. 3.4.2.2.Khó khăn - Là công ty cổ phần hóa vốn nhà nước quản lý dưới 10%. Phần còn lại là của cán bộ, công nhân đóng góp, vốn vay ngân hàng nên nguồn vốn hạn, do đó cũng ảnh hưởng đến sản xuất kỹ thuật cao. - Nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị phải hập khẩu giá thành cao vẫn chưa đầu tư được thiết bị hiện đại, nhà xưỡng chưa ngang tầm với sản xuất. - Trên thị trường hiện nay do giá cả của nguyên vật liệu tăng nên gây khó khăn cho công ty trong việc tính giá thành sản phẩm. 3.4.3. Kế hoạch hoạt động trong thời gian tới Trong thời gian tới công ty kế hoạch đầu tư mở rộng thêm sản xuất, đầu tư thêm máy in 4 màu và in gia công thêm boa bì để kịp thời đáp ứng teo yêu cầu bức thiết hiện nay.SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 9Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DÀI HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG4.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty: 4.1.1. Phân tích cấu tài sản Từ số liệu của bảng cân đối kế toán năm 2008, 2009 của Công ty Cổ phần IN AN Giang ta lập được bảng phân tích cấu tài sản sau:Bảng 4.1: cấu tài sản năm 2009 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009Số tiền Tỷ trọng(%)Số tiền Tỷ trọng(%)Số tiền Tỷ trọng(%)A. TSLĐvà đầu tư ngắn hạn 2.532 27,06 3.733 35,71 4.535 36, 10 I. Tiền 428 4,57 219 2,10 1.150 9,15 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn0 0 0 0 0 0 III. Các khoản phải thu 627 6,70 715 6,84 899 7,16 IV. Hàng tồn kho 1.363 14,57 2.707 25,89 2.356 18,75 V. Tài sản lưu động khác 114 1,22 92 0,88 130 1,03B.TSCĐ và đầu tư dài hạn 6.824 72,94 6.720 64,29 8.027 63,9 I. Tài sản cố định 6.824 72,94 6.720 64,29 8.027 63,9TỔNG CỘNG 9.356 100,0 10.453 100,0 12.562 100,0Bảng 4.2: Bảng so sánh tài sản của Công ty Cổ phần IN AN Giang từ năm 2008-2009 (ĐVT: Triệu đồng) Chỉ tiêuNăm 2007 - 2008 Năm 2008 – 2009Số tiền Phần trăm Số tiền Phần trămA.TSLĐ và đầu tư ngắn hạn1.201 47,43 802 21,48 I. Tiền (209) (48,83) 931 425,11 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn0 0 0 0III. Các phải thu ngắn hạn 88 14,04 184 25,73SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngô Văn Quí 10[...]... nào? Doanh nghiệp vững mạnh về tài chính khơng? Khả năng thanh tốn và trách nhiệm thanh tốn như thế nào? Thì cần phải bộ phận lập kế hoạch tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính đối với doanh nghiệp, nên tơi quyết định chọn đề tàiLập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang”. Và hội lập kế hoach tài chính để ứng dụng lý thuyết vào thực... 1992, công ty được thành lập theo Nghị định số 388/CP của chính phủ là đơn vị nhà in trực thuộc Sở Văn Hóa Thơng tin An Giang (nay là Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch An Giang).Đến tháng 01 năm 1999 “V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước thành cơng ty cổ phần thì công ty In An Giang chuyển thành Công ty Cổ phần In An Giang và hoạt động theo luật doanh nghiệp. 3.1.2.Khái quát về Công ty Cổ phần In An. .. 2010Doanh thu thuần 22229 Tài sảnTSLĐvà đầu tư ngắn hạn 4706Tiền 753Đầu tư tài chính ngắn hạn 0Các khoản phải thu 985 Hàng tồn kho2818 Tài sản lưu động khác149 Tài sản dài hạn 9574Tổng tài sản14280SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngơ Văn Q 18 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Cơng Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN2.1. Báo cáo tài tài chính: 2.1.1. Khái niệm báo cáo tài. .. đi vay vốn tại các ngân hàng, các quỹ tín dụng nhàm duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện bởi các kế hoạch tài chính. Đối với Cơng Ty Cổ Phần In An Giang thì cơng ty đã bộ phận nào lập kế hoạch tài chính chưa? Nếu thì cơng ty đã làm tốt việc lập kế hoạch tài chính chưa? Một doanh nghiệp, để biết về triển vọng thu nhập của doanh nghiệp như thế nào? Doanh nghiệp... cáo tài chính. + Từ tài liệu sách báo liên quan- Phương pháp phân tích số liệu : phương pháp thống về dữ liệu và số liệu, phương pháp tỷ lệ phần trăm theo doanh thu.1.4. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu các báo cáo tài chínhlập kế hoach tài chính cho năm 2010 . Địa điểm : Tại Công Ty Cổ Phần In An GiangSVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngơ Văn Q 1 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại. .. Văn Q 13 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Cơng Ty Cổ Phần In An Giang ) (1ˆ1211 +−−−+++++=ntttttyyyyny Với : - yˆ: là doanh thu dự báo - ty:là doanh thu kỳ hiện tại - n : là số điểm dữ liệu quá khứ 2.2.2.2. Tìm kiếm kế hoạch tài chính tối ưu: Cuối cùng giám đốc tài chính sẽ phán đoán xem kế hoạch nào là tốt nhất. Các nhà hoạch định cố gắng làm công việc này một cách chính xác.. .Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Cơng Ty Cổ Phần In An Giang Cơng ty nhiệm vụ đóng góp một phần thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước. Tóm lại, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công tyin ấn sách báo, tạp chí, tài liệu, biểu mẫu….Ngồi ra, cơng ty cịn nhận in gia công các loại ấn phẩm khác nhau theo nhu cầu của nhà nước, biên lai thu lệ phí….3.2.Ngành nghề hoạt động và kinh doanh... cán bộ công nhân viên trong khả năng công ty cho phép. Công ty chủ động về tài chính, tín dụng ngân hàng. Liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước theo khuôn khổ pháp luật. Chủ động trong việc xây dựng các dự án kinh doanh, tìm kiếm khách hàng trong và nước.SVTH: Trần Thị GấmLớp: DH8TC GVHD: Ngơ Văn Q 6 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Cơng Ty Cổ Phần In An Giang -... hạn tại Cơng Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG3.1. Giới thiệu sơ lược về q trình hình thành của Cơng Ty Cổ Phần In An Giang 3.1.1. Lịch sử hoàn: Sau ngày Miền Nam hồn tồn giải phóng 30/0/1975, nhà máy in An Giang được thành lập trên sở hợp nhất hai nhà máy in Long Châu Tiền Long Châu Hà. Nhà máy đã sử dụng lại một số phương tiện in ấn khác từ... 1999 “V/v chuyển doanh nghiệp nhà nước thành cơng ty cổ phần thì cơng ty in An Giang chuyển thành Công ty Cổ phần In An Giang và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Công ty hiện đang hoạt động theo mục đích thực hiện đúng chức năng là công cụ của Đảng và nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh, ổn định và nâng cao đời sống công nhân viên công ty. Thực hiện nhiệm . 9 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DÀI HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG4 .1. Tình hình tài. 5 Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An GiangCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN GIANG3 .1. Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang.DOC, Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang.DOC, Lập kế hoạch tài chính dài hạn tại Công Ty Cổ Phần In An Giang.DOC, Báo cáo tài tài chính: 1. Khái niệm báo cáo tài chính:, Lập kế hoạch tài chính dài hạn: 1. Định nghĩa:, Doanh thu thuần 14.550 16.288 19.553 Lợi nhuận thuần từ HĐKD Tổng lợi nhuận kê toán Lợi nhuận sau thuế 375

Từ khóa liên quan