Khái niêm và mục tiêu của chính sách tiền tệ.doc

73 2,242 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:44

Khái niêm và mục tiêu của chính sách tiền tệ Måí biTrong n n kinh t , h û th ng ng n ha ng cu a m üt â tãư ãú ã äú á ì í ä áú n ïc âọng vai tro h t s ïc quan trng, nh ki m soạt va âi å ì ãú ỉ ỉ ãø ì ãư ti t m ïc cung ti n cng nh cạc v n â li n quan â n ti n t û,ãú ỉ ãư ỉ áú ãư ã ãú ãư ã qua n l hoảt â üng cu a cạc ng n ha ng trung gian, th ûc hi ûní ä í á ì ỉ ã nhi u nhi ûm vủ cu a chênh phu , va â th ûc hi ûn â üc vaiãư ã í í ì ãø ỉ ã ỉå tro na y, ng n ha ng trung ng v ûn dủng cạc c ng củ cu ì á ì ỉå á ä í chênh sạch ti n t û. ãư ãChênh sạch ti n t û la m üt chênh sạch vé m . Nọ tảo rẫư ã ì ä ä nh ỵng tạc â üng nhà m âënh h ïng va âi u ti t n n kinh t .ỉ ä ò ỉå ì ãư ãú ãư ãú Vç v ûy â cọ m üt n n kinh t tàng tr ng phạt tri n cao vấ ãø ä ãư ãú ỉåí ãø ì n âënh thç ng n ha ng trung ng c n pha i xem xẹt v ûn dủngäø á ì ỉå áư í á nh ỵng c ng củ gç cu a chênh sạch ti n t û cho thêch h üp v ïiỉ ä í ãư ã å å t ng giai âoản phạt tri n cu a n n kinh t .ỉì ãø í ãư ãú Vi ût Nam, sau chi n tranh n n kinh t bë suy sủpÅÍ ã ãú ãư ãú nghi m trng va t nh ỵng nàm 1987 n n kinh t â t n ïc r iã ì ỉì ỉ ãư ãú áú ỉå å va o lảm phạt cao ba con s la m cho lo ng tin cu a nh n d n va äú ì ì í á á ì chênh phu nga y ca ng gia m sụt. Nh ng do s û v ûn dủng âụngí ì ì í ỉ ỉ á âà n cu a chênh sạch ti n t û, â la m cho lảm phạt gia m th põ í ãư ã ì í áú t ng b ïc n âënh va â a n n kinh t â n tàng tr ng. ỉì ỉå äø ì ỉ ãư ãú ãú ỉåíCng chênh vç t m quan trng na y ma trong â ta i na ư ì ì ãư ì ì em xin â c ûp â n nh ỵng chênh sạch ti n t û cu a ng n ha ngãư á ãú ỉ ãư ã í á ì trung ng va s û v ûn vủng cu a nọ Vi ût Nam. Nh ng do s ûỉå ì ỉ á í åí ã ỉ ỉ hi u bi t cu a em co n hản hẻp n n mong â üc s û gọp chèãø ãú í ì ã ỉå ỉ ba o th m t th y c . í ã ỉì áư äPHÁƯN A CẠC CÄNG CỦ CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ CA NGÁN HNG TRUNG ỈÅNG I. KHẠI NIÃÛM V MỦC TIÃU CA CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃ:1. Chênh sạch tiãưn tãû l gç? Chênh sạch ti n t û la m üt b ü ph ûn cu a chênh sạchãư ã ì ä ä á í kinh t x h üi cu a Nha n ïc. Nọ la c ng củ qua n l vé mãú ä í ì ỉå ì ä í ä cu a Nha n ïc trong lénh v ûc ti n t û do ng n ha ng trung ngí ì ỉå ỉ ãư ã á ì ỉå kh i tha o va th ûc hi ûn v ïi mủc ti u cao nh t la n âënh giạåí í ì ỉ ã å ã áú ì äø trë â ng ti n â t âọ n âënh va tàng tr ng kinh t .äư ãư ãø ỉì äø ì ỉåí ãú2. Mủc tiãu ca chênh sạch tiãưn tãû: B t c ï chênh sạch na o â u cọ mủc ti u cu a nọ. Vçáú ỉ ì ãư ã í chênh sạch ti n t û la hoảt â üng cọ th ïc cu a NHT , chỗư ã ì ä ỉ í Ỉ n n nh ỵng tạc â üng cu a nọ â n n n kinh t pha i â üc hi ỉ ä í ãú ãư ãú í ỉå ãø la nà m trong h û th ng cạc mủc âêch ma NHT c n âảtì ò ã äú ì Ỉ áư â üc. T t ca cạc NHT cu a cạc n ïc tr n th gi ïi hi ûn naå áú í Ỉ í ỉå ã ãú å ã â u cọ nh ỵng mủc ti u khạ gi ng nhau trong vi ûc x y d ûngãư ỉ ã äú ã á ỉ chênh sạch ti n t û va âi u ti t cung ïng ti n. Tr n âải th ,ãư ã ì ãư ãú ỉ ãư ã ãø mủc ti u cu a chênh sạch ti n t û cọ th quy v hai nhọm sau:ã í ãư ã ãø ãư Mủc ti u ti n t û va mủc ti u kinh t . ã ãư ã ì ã ãúa. Mủc tiãu tiãưn tãû: V ph ng di ûn ti n t û, cọ 4 mủc ti u ma chênh sạchãư ỉå ã ãư ã ã ì ti n t û mong mu n âảt t ïi: âi u hoa kh i ti n t û, ki m soạtãư ã äú å ãư ì äú ãư ã ãø t ng s thanh toạn bà ng ti n, ba o v û giạ trë qu c n üi cu ậø äú ò ãư í ã äú ä í â ng ti n bà ng cạch n âënh v ût giạ va n âënh giạ trë qu cäư ãư ò äø á ì äø äú ngoải cu a â ng ti n. í äư ãưa.1. Âiãưu ho khäúi tiãưn tãû:ọ la nhà m duy trç m i t ng quan ti n - ha ng â üc n ì ò äú ỉå ãư ì ỉå äø âënh bà ng cạch gi ỵ nguy n, tàng hay gia m kh i ti n t û. Cọò ỉ ã í äú ãư ã m üt nguy n tà c t ng quạt: n u m ùi nàm kinh t â u tàngä ã õ äø ãú ä ãú ãư tr ng, thç pha i tàng kh i ti n t û bà ng ty l û tàng tr ng kinhỉåí í äú ãư ã ò í ã ỉåí t . Nguy n tà c na y khà c ch xu h ïng n âënh kh i ti n t ûãú ã õ ì õ ãú ỉå áú äú ãư ã c ïng nhà c m üt l n cho khoa ng th i gian da i. M üt kh i ti nỉ õ ä áư í åì ì ä äú ãư t û n âënh tr ïc m üt cạch chàût ch s cọ tạc dủng la m chỗ áú ỉå ä ì giạ ca va l ng b ng gia m n u sa n xu t tàng l n. Nh ng la mí ì ỉå äø í ãú í áú ã ỉ ì nh v ûy s tảo ra nhi u càng thà ng trong cạc hoảt â üng sa nỉ á ãư ó ä í xu t, l u th ng ph n ph i, la m nguy hải â n m ïc tàng tr ngáú ỉ ä á äú ì ãú ỉ ỉåí kinh t . ãúKh i ti n t û Vi ût Nam hi ûn nay bao g m ph n l ïn lậú ãư ã åí ã ã äư áư å ì ti n gi y do ng n ha ng Nha n ïc phạt ha nh. H u nh ti nãư áú á ì ì ỉå ì áư ỉ ãư màût v ùn la c ng củ thanh toạn duy nh t. i khi cng cọá ì ä áú Âä thanh toạn bà ng sẹc hay chuy n khoa n, song sẹc thç âënhò ãø í m ïc, co n chuy n khoa n thç r m ra , khọ khàn. Chênh vçỉ ì ãø í ỉåì ì tha nh ph n â n nh t cu a kh i ti n t û (h u nh chè duy nh tì áư å áú í äú ãư ã áư ỉ áú la ti n gi y cu a NHT ), ma vi ûc âi u hoa kh i ti n t û tr ïcì ãư áú í Ỉ ì ã ãư ì äú ãư ã ỉå â y chè chàm chụ va o qua n l ti n màût, lng qu n ti n chuy ná ì í ãư ã ãư ãø khoa n, ti n bụt t û. Vi ûc âi u hoa kh i ti n t û ki u âọ kh ngí ãư ã ã ãư ì äú ãư ã ãø ä th a nh ûn ti n tr n cạc ta i khoa n ti n g i thanh toạn (ta iỉì á ãư ã ì í ãư åí ì khoa n cọ th rụt sẹc) cọ th chuy n hoạ tha nh ti n màût; l ãø ãø ãø ì ãư ì tha nh ph n â ng nhi n cu a kh i ti n t û, th ûm chê co n tçmì áư ỉå ã í äú ãư ã á ì cạch ngàn chàûn s û chuy n hoạ cu a ti n t û, ngàn ca n ngu nỉ ãø í ãư ã í äư phạt sinh ti n màût t cạc ta i khoa n ti n g i thanh toạn. ọãư ỉì ì í ãư åí  la cạch la m nghëch l, d ùn t ïi vi ûc cạc doanh nghi ûp gàm gi ỵì ì á å ã ã ỉ ti n màût, g y ra pha n ïng d y chuy n thi u ti n màût th ngãư á í ỉ á ãư ãú ãư ỉåì xuy n trong h û th ng ng n ha ng va trong n n kinh t . Hảnã ã äú á ì ì ãư ãú ch ti n màût s kêch thêch t m l th ng tin va o h û th ng ng nãú ãư á ä ì ã äú á ha ng, kh ng ai mu n g i ti n va o ng n ha ng va s t û â üngì ä äú åí ãư ì á ì ì ỉ ä chuy en ra â la hồûc ra va ng g y n n b t â üng hoạ v v n. í ä ì á ã áú ä ãư äúi u hoa kh i ti n t û nga y nay cọ nghéa la âi u chènh ãư ì äú ãư ã ì ì ãư vi ûc tảo ti n va s dủng ti n trong h û th ng ng n ha ng haiã ãư ì ỉí ãư ã äú á ì c p. M üt kha nàng ky bê cu a h û th ng ng n ha ng hai c p lấú ä í ì í ã äú á ì áú ì tảo ti n, âi u chènh m ïc cung ti n â n âënh ti n t û. Dỗư ãư ỉ ãư ãø äø ãư ã vi ûc ph n chia h û th ng ng n ha ng tha nh hai c p, n n cọ vi ûcã á ã äú á ì ì áú ã ã ph n chia hai loải ti n: ti n ng n ha ng trung ng va ti n ng ná ãư ãư á ì ỉå ì ãư á ha ng. Ti n trung ng la ti n cho NHT â üc quy n phạt ha nh.ì ãư ỉå ì ãư Ỉ ä ãư ì Ti n ng n ha ng (ti n tên dủng) la ti n do cạc NHTM tảo rẫư á ì ãư ì ãư th ng qua vi ûc c p tên dủng cho n n kinh t , âàûc bi ût la ti nä ã áú ãư ãú ã ì ãư cạc ta i khoa n thanh toạn sẹc. Nọ â üc tảo ra nh la s û mì í ỉå ỉ ì ỉ åí r üng g p nhi u l n ä áú ãư áư qu d û tr ỵ ng n ha ng (th ng qua h ûỉ ỉ á ì ä ã s tảo ti n) .äú ãưH û th ng NHTM kh ng th tảo ti n tên dủng t hã äú ä ãø ãư ỉì ỉ kh ng ma pha i d ûa va o ti n trung ng. M ïc tảo ti n tênä ì í ỉ ì ãư ỉå ỉ ãư dủng do h û s tảo ti n hay tè l û d û tr ỵ bà t bu üc quy tã äú ãư ã ỉ ỉ õ ä ãú âënh. M üt â ng ti n ng n ha ng trung ng ma NHTM huy â üngä äư ãư á ì ỉå ì ä â üc tảo kha nàng cho NHTM cung ïng cho n n kinh t sỉå í ỉ ãư ãú äú ti n tên dủng g p nhi u l n; ng üc lải m ïc cung ti n tênãư áú ãư áư ỉå ỉ ãư dủng cu a NHTM cng gia m g p nhi u l n khi ti n trung ngí í áú ãư áư ãư ỉå trong tay h gia m âi m üt. C ch tảo ra ti n cu a NHTM xu tí ä å ãú ãư í áú phạt t 2 ngu n: a) ti n g i cu a c ng chụng; b) s û cho vay cu ì äư ãư åí í ä ỉ í ng n ha ng. Chênh vç kha nàng tảo ra bụt t û (ti n tên dủng)á ì í ã ãư cu a cạc NHTM trong vi ûc âi u hoa kh i ti n t û, ng n ha ngí ã ãư ì äú ãư ã á ì trung ng th ng ki m soạt kh i d û tr ỵ cu a NHTM va theå ỉåì ãø äú ỉ ỉ í ì di ty s gi ỵa cạc d û tr ỵ cu a ng n ha ng na y v ïi t ng s ti ní äú ỉ ỉ ỉ í á ì ì å äø äú ãư g i.åí âi u hoa kh i ti n t û, NHT s dủng cạc ph ngÂãø ãư ì äú ãư ã Ỉ ỉí ỉå ti ûn tr ûc ti p va giạn ti p. ã ỉ ãú ì ãúNh ỵng ph ng ti ûn tr ûc ti p cọ a nh h ng thà ng â i v ïiỉ ỉå ã ỉ ãú í ỉåí ó äú å kh i ti n t û l u ha nh, nh ỵng ph ng ti ûn tr ûc ti p bao g m:äú ãư ã ỉ ì ỉ ỉå ã ỉ ãú äư 1) ki m soạt cạc NGTM; 2) s û b t â üng hoạ va ng nh ûp kh u;ãø ỉ áú ä ì á áø 3) hản ch nh ûp n üi cạc ngoải t û .ãú á ä ãNh ỵng ph ng ti ûn giạn ti p cọ a nh h ng kh ng chà cỉ ỉå ã ãú í ỉåí ä õ chà n, a nh h ng cọ xa y ra hay kh ng la tuy pha n ïng cu ã í ỉåí í ä ì ì åí í ỉ í cạc â i t üng, bao g m: 1) tàng hay gia m li su t chi t kh u;äú ỉå äư í áú ãú áú 2) chênh sạch thë tr ng m . Nh ỵng ph ng ti ûn giạn ti p chåì åí ỉ ỉå ã ãú í y u th ûc hi ûn th ng qua c ch thë tr ng, ma c ng củ chú ỉ ã ä å ãú ỉåì ì ä í y u trong c ch thë tr ng la li su t. ãú å ãú ỉåì ì áúNh v ûy, th ng qua vi ûc cung ïng ti n trung ng va cạcỉ á ä ã ỉ ãư ỉå ì ph ng ti ûn tr ûc ti p hồûc giạn ti p, NHT hoa n toa n la mỉå ã ỉ ãú ãú Ỉ ì ì ì chu kha nàng âi u hoa kh i ti n t û cung ïng cho n n kinh tí í ãư ì äú ãư ã ỉ ãư ãú va âọ la l s ng co n cu a NHT . ì ì äú ì í Ỉa.2. Kiãøm soạt täøng säú thanh toạn bàòng tiãưn: Vi ûc ki m soạt kh i ti n t û â n thu n cọ nh üc âi mã ãø äú ãư ã å áư ỉå ãø la kh ng l u t ïi t c â ü l u ha nh ti n t û. Cại gç a nh h ngì ä ỉ å äú ä ỉ ì ãư ã í ỉåí mảnh m â n v ût giạ, kh ng pha i chè cọ kh i ti n t û M, mẫú á ä í äú ãư ã ì co n cọ t c â ü l u ha nh ti n t û V n ỵa. V ûy ki m soạt kh iì äú ä ỉ ì ãư ã ỉ á ãø äú l üng M ch a âu , ma pha i l u t ïi V, hay âụng h n, ki m soạtỉå ỉ í ì í ỉ å å ãø M. V. ma ng i ta gi la tra o l üng ti n t û, t ïc la t ng sì ỉåì ì ì ỉå ãư ã ỉ ì äø äú l üng ti n t û du ng â chi tra trong khoa ng th i gian nh t âënhỉå ãư ã ì ãø í í åì áú v ïi t c â ü V. å äú äT c â ü V cọ tạc dủng khuy ch âải nhi u hay êt kh iäú ä ãú ãư äú l üng ti n t û M. Tra o l üng ti n t û tàng hay gia m ch a nọiỉå ãư ã ì ỉå ãư ã í ỉ l n â üc tạc dủng cu a nọ la m gia m hay tàng giạ trë ti n t û.ã ỉå í ì í ãư ã C n pha i xem nọ cọ tạc dủng nh th na o â i v ïi T. Ma T baốư í ỉ ãú ì äú å ì g m trong ba n th n nọ hai tha nh ph n: m üt la s l üng ha ngäư í á ì áư ä ì äú ỉå ì hoạ va dëch vủ do sa n xu t trong n ïc cung ïng va m üt l í áú ỉå ỉ ì ä ì s l üng ha ng hoạ dëch vủ xu t phạt t nh ûp kh u. äú ỉå ì áú ỉì á áøN u â ïng tr n ph ng di ûn ca n ïc nọi chung, s l üngãú ỉ ã ỉå ã í ỉå äú ỉå ti n t û M â üc l u th ng t tay ng i na y sang tay ng i khạcãư ã ỉå ỉ ä ỉì ỉåì ì ỉåì v ïi m üt t c â ü na o âọ, ta gi la V. V ïi V, M bi n tha nh m ütå ä äú ä ì ì å ãú ì ä tra o l üng ti n t û M. V t ïc la t ng s giạ trë chi tra â tra ỉå ãư ã ỉ ì äø äú í ãø â i v ïi T (ha ng hoạ va dëch vủ), t ng s ha ng hoạ va dëchäø å ì ì äø äú ì ì vủ â üc du ng trao â i v ïi M qua V l n s dủng.ỉå ì äø å áư ỉíNh ng vi ûc ki m oast M. V. r t khọ, b i vç tuy thu üc va ã ãø áú åí ì ä ì cạch ha nh â üng cu a cạc chu th kinh t ri ng bi ût trong sì ä í í ãø ãú ã ã ỉí dủng ti n t û. Nọ tuy thu üc va o ni m tin cu a nh ỵng ng iãư ã ì ä ì ãư í ỉ ỉåì n y â i v ïi giạ trë ti n t û, s û ti n li ûu cu a h v th i cáư äú å ãư ã ỉ ã ã í ãư åì å kinh t , nh ỵng c h üi la m àn sinh l i, khuynh h ïng ti u xa iãú ỉ å ä ì åì ỉå ã ì cu a d n chụng, lo ng tin va o chênh sạch kinh t cu a Nha n ïc.í á ì ì ãú í ì ỉå Ngoa i ra, nọ co n tuy thu üc va o kha nàng thanh toạn cu a ng nì ì ì ä ì í í á ha ng, trçnh â ü k thu ût ng n ha ng, m ïc â ü tin t ng cu a d nì ä á á ì ỉ ä ỉåí í á chụng â i v ïi ng n ha ng.äú å á ì nh ỵng n ïc c ng nghi ûp phạt tri n, cạc ti ûn êch ng nÅÍ ỉ ỉå ä ã ãø ã á ha ng â üc s dủng r üng ri, cạc chu th kinh t quen du ngì ỉå ỉí ä í ãø ãú ì sẹc trong thanh toạn. T ng s thanh toạn cạc cu üc giao dëchäø äú ä bà ng ph ng ti ûn na y l n â n 70 - 80% tr n t ng s thanh toạnò ỉå ã ì ã ãú ã äø äú cu a d n c . Vç v ûy, NHT ki m soạt s chi tra cu a toa n xí á ỉ á Ỉ ãø äú í í ì h üi qua h û th ng ng n ha ng bà ng cạch tênh t ng giạ trë sẹcä ã äú á ì ò äø â a âi giao hoạn tải NHT va theo di bi n chuy n cu a nọ. ỉ Ỉ ì ãú ãø í n ïc ta, vi ûc du ng sẹc trong d n c êt th ng dủng, du ngÅÍ ỉå ã ì á ỉ ä ì ti n màût â chi tra la ph bi n, cho n n m üt kh i ti n màûtãư ãø í ì äø ãú ã ä äú ãư r t l ïn l u th ng b n ngoa i h û th ng ng n ha ng, v üt ra ngoa iáú å ỉ ä ã ì ã äú á ì ỉå ì t m ki m soạt cu a NHT . ọ la â u m i g y b t n cho n náư ãø í Ỉ  ì áư äú á áú äø ãư kinh t m üt cạch â üt bi n. ọ cng la l do c n pha i thu hụtãú ä ä ãú  ì áư í l üng ti n trong tay d n c va o h û th ng ng n ha ng d ïi hçnhỉå ãư á ỉ ì ã äú á ì ỉå th ïc ti n g i kh ng ky hản va du ng s â thanh toạn, m ütỉ ãư åí ä ì ì ì ãø ä y u t c n thi t â cho vi ûc th ûc thi chênh sạch ti n t ûãú äú áư ãú ãø ã ỉ ãư ã â üc h ỵu hi ûu.ỉå ỉ ãa.3. Bo vãû giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn bàòng cạch äøn âënh váût giạ: Giạ trë qu c n üi cu a â ng ti n la s ïc mua cu a nọ â iäú ä í äư ãư ì ỉ í äú v ïi ha ng hoạ va dëch vủ trong n ïc. S ïc mua cu a â ng ti nå ì ì ỉå ỉ í äư ãư bi n â i ng üc chi u v ïi v ût giạ. Khi m ïc v ût giạ chung giẫú äø ỉå ãư å á ỉ á tàng, s ïc mua cu a â ng ti n gia m. Ng üc lải, khi m ïc v ût giạỉ í äư ãư í ỉå ỉ á chung gia m, s ïc mua cu a â ng ti n tàng. Tuy nhi n, n u ví ỉ í äư ãư ã ãú ãú th ï nh t kh ng cọ âi u gç pha i tranh ci, v th ï hai c n xạcỉ áú ä ãư í ãú ỉ áư âënh r h n. åS ïc mua â ng ti n tàng khi m ïc v ût giạ chung gia m chèỉ äư ãư ỉ á í la âi u âạng m ng khi na o do nàng su t chung tàng l n. Th ûtì ãư ỉì ì áú ã á v ûy, trong tr ng h üp na y, nhfa sa n xu t tuy bạn le v ïi giạá ỉåì å ì í áú í å hả h n nh ng v ùn cọ l i vç nh nàng su t tàng, giạ tha nh m ùiå ỉ á åì åì áú ì ä â n vë sa n ph m v ùn th p h n giạ bạn. Nha sa n xu t cọ l i,å í áø á áú å ì í áú åì h v ùn ti p tủc sa n xu t, nh n c ng chà ng nh ỵng duy trçá ãú í áú á ä ó ỉ â üc vi ûc la m ma co n cọ th tàng thu nh ûp âọ la do nàngỉå ã ì ì ì ãø á ì su t lao â üng tàng. áú äTrại lải, n u v ût giạ chung gia m, kh ng do nàng su t mẫú á í ä áú ì do m ïc c u tr n thë tr ng gia m, thç la m üt bi u hi ûn âạngỉ áư ã ỉåì í ì ä ãø ã lo. V ût giạ gia m, s ïc mua â ng ti n tuy cọ tàng, nh ng âọ chèá í ỉ äư ãư ỉ la tàng nh t th i, vç ng i sa n xu t cọ th r i va o tçnh trảngì áú åì ỉåì í áú ãø å ì l ù l. H cọ th xẹt lải k hoảch sa n xu t, cọ th s b ïtä ãø ãú í áú ãø å nh n c ng, b ït s l üng sa n xu t, n u tçnh trảng hả giạ,á ä å äú ỉå í áú ãú ha ng hoạ t n âng kẹo da i. Tçnh hçnh âọ ma lan r üng, th tì äư ì ì ä áú nghi ûp s tr m trng, la m gia m s c u cu a thë tr ng, la mã áư ì í äú áư í ỉåì ì cho kinh t suy thoại th m.ãú ãDo âọ chênh sạch ti n t û pha i nhà m âa m ba o m ïc v ûtãư ã í ò í í ỉ á giạ chung n âënh. S û n âënh cu a v ût giạ la âi u c n thi täø ỉ äø í á ì ãư áư ãú â mi ng i â üc an t m, tin t ng trong vi ûc tênh toạn c ngãø ỉåì ỉå á ỉåí ã ä vi ûc â u t , vç â u t la cu üc tênh toạn l u da i. V ûy c n cọã áư ỉ áư ỉ ì ä á ì á áư s û n âënh l u da i m ïi khuy n khêch s ïc â u t . ỉ äø á ì å ãú ỉ áư ỉTrong tr ng h üp kh ng duy trç â üc s û n âënh, m ütỉåì å ä ỉå ỉ äø ä m ïc v ût giạ tàng ha ng nàm m ïc 2 hay 3% la m ïc gia tàngỉ á ì åí ỉ ì ỉ thu ûn l üi cho s û phạt tri n ma chênh sạch ti n t û cọ thá å ỉ ãø ì ãư ã ãø ch p nh ûn â üc. L t t nhi n, m üt chênh sạch ti n t û cọáú á ỉå áú ã ä ãư ã th tạc â üng t ïi s û gia tàng nàng su t trong hoảt â üng sa nãø ä å ỉ áú ä í xu t cu a cạc chu th kinh t v ùn la âi u mo ng mo i. áú í í ãø ãú á ì ãư í ía.4. ÄØn âënh giạ trë qúc ngoải ca âäưng tiãưn: Giạ trë qu c ngoải cu a â ng ti n â üc âo l ng b i tú í äư ãư ỉå ỉåì åí í giạ h i âoại tha n i. M üt s bi n â üng cu a ty giạ h i âoại êtäú í äø ä å ãú ä í í äú hay nhi u a nh h ng t ïi hoảt â üng kinh t trong n c tuy theỗư í ỉåí å ä ãú ỉå ì m ïc â ü h ïng ngoải cu a n n kinh t . Trại lải, mi bi nỉ ä ỉå í ãư ãú ãú chuy n v ti n t û cng tạc â üng t ïi m i t ng quan gi ỵẫø ãư ãư ã ä å äú ỉå ỉ ti n t û trong n ïc v ïi ti n t û n ïc ngoa i. ãư ã ỉå å ãư ã ỉå ìTy giạ h i âoại chëu s û tạc â üng mảnh cu a kh i d ûí äú ỉ ä í äú ỉ tr ỵ ngoải h i, thë tr ng va chênh sạch h i âoại, tçnh hçnhỉ äú ỉåì ì äú giạ ca trong n ïc. Do âọ, m üt chênh sạch ti n t û nhà m ní ỉå ä ãư ã ò äø âënh kinh t trong n ïc c n pha i âi â i v ïi nh ỵng bi ûn phạpãú ỉå áư í ä å ỉ ã nhà m n âënh ty giạ h i âoại. ò äø í äúV ph ng ti ûn ti n t û, kh i d û tr ỵ ngoải h i, thëãư ỉå ã ãư ã äú ỉ ỉ äú tr ng va chênh sạch h i âoại, ty giạ h i âoại la nh ỵng y åì ì äú í äú ì ỉ ãú t tạc â üng mảnh t ïi kh i ti n t û. Chụng ta s xem xẹt chiäú ä å äú ãư ã ti t nh ỵng y u t na y ph n d ïi â y. ãú ỉ ãú äú ì åí áư ỉå áD û tr ỵ ngoải h i: M ùi n ïc â u cọ kh i d û tr ỵ ngoảiỉ ỉ äú ä ỉå ãư äú ỉ ỉ h i , l ïn hay nho tu y theo kha nàng cu a n n kinh t n ïc âọäú å í ì í í ãư ãú ỉå cọ th tảo l ûp â üc nhi u hay êt. Nọ la k t qua cu a t ng sãø á ỉå ãư ì ãú í í äø äú thu va chi ngoải t û (k ca va ng) cu a m üt n ïc trong th iì ã ãø í ì í ä ỉå åì hản nh t âënh, th ng la m üt nàm. D û tr ỵ ngoải h i tàngáú ỉåì ì ä ỉ ỉ äú khi thu l ïn h n chi, b t k thu, chi ngoải h i vç l do gç. i å áú ãø äú  ãư âọ cọ â üc khi Ng n ha ng trung ng mua bạn ngoải h i. Ng nỉå á ì ỉå äú á ha ng trung ng mua ngoải h i, kh i ti n t û tàng th m; ng ücì ỉå äú äú ãư ã ã ỉå lải khi ng n ha ng trung ng bạn ngoải h i, kh i ti n t ûá ì ỉå äú äú ãư ã gia m, n u nh ỵng y u t khạc kh ng thay â i. í ãú ỉ ãú äú ä äøKh i d ỵ tr ỵ ngoải h i n ïc ta hi ûn nay co n khi mäú ỉ ỉ äú ỉå ã ì ã nh ng, vç v ûy tạc â üng cu a s û bi n chuy n trong d û tr ỵỉåì á ä í ỉ ãú ãø ỉ ỉ ngoải h i kh ng l ïn là m â i v ïi kh i ti n t û. Tuy nhi n, trongäú ä å õ äú å äú ãư ã ã t ng lai thç d û tr ỵ ngoải h i tr n n quan trng h n, tạcỉå ỉ ỉ äú åí ã å â üng cu a nọ tr n kh i ti n t û cng l ïn h n. Nọi chung, m ütä í ã äú ãư ã å å ä s û gia tàng d û tr ỵ ngoải h i kẹo theo s û gia tàng trong kh iỉ ỉ ỉ äú ỉ äú ti n t û. Ng üc lải, m üt s û gia m thi u trong d û tr ỵ âọ â ẫư ã ỉå ä ỉ í ãø ỉ ỉ ỉ â n h ûu qua t t y u la gia m thi u kh i ti n t û. ãú á í áú ãú ì í ãø äú ãư ãS û bi n chuy n trong d û tr ỵ ngoải h i tuy thu üc va ãú ãø ỉ ỉ äú ì ä ì thë tr ng va chênh sạch h i âoại. ỉåì ì äúThë tr ng h i âoại: la n i mua, bạn ngoải t û. Trong m ütỉåì äú ì å ã ä n ïc ma thë tr ng h i âoại t ch ïc quạ â n s , thë tr ng h iỉå ì ỉåì äú äø ỉ å å ỉåì äú âoại kh ng t ch ïc s ba nh tr ïng mảnh m, khi n cho NHTä äø ỉ ì ỉå ãú Ỉ chà ng nh ỵng kh ng th têch lu â üc d û tr ỵ ngoải h i, m ỉ ä ãø ỉå ỉ ỉ äú ì cng kh ng chu â üng â üc ngu n cung ïng ti n t û cho cạcä í ä ỉå äư ỉ ãư ã hoảt â üng sa n xu t kinh doanh. Cạc â n vë na y khi cọ nhu c í áú å ì áư ngoải t û lải âi mua ngoải t û tr i n i tr n thë tr ng kh ng tã ã ä äø ã ỉåì ä äø ch ïc bà ng l üng ti n â ng Vi ût Nam ma h ûu qua cu i cu ngỉ ò ỉå ãư äư ã ì á í äú ì la s l üng ti n â ng l ïn lu n l u ngoa i h û th ng ng n ha ng:ì äú ỉå ãư äư å á ỉ ì ã äú á ì m üt y u t la m tàng ạp l ûc vay ti n ng n ha ng â b sungä ãú äú ì ỉ ãư á ì ãø äø ngu n v n l u â üng ma ng n ha ng th ng mải lải thi u ti n.äư äú ỉ ä ì á ì ỉå ãú ãư T âọ ạp l ûc tr n nhu c u phạt ha nh ti n s gia tàng. ỉì ỉ ã áư ì ãưThë tr ng h i âoại n ïc ta co n âang dảng la nh ỵngỉåì äú åí ỉå ì åí ì ỉ âi m mua, bạn ngoải t û (mua nhi u h n bạn), th ût ra thç lẫø ã ãư å á ì âi m mua ngoải t û thç âụng h n. C n pha i t ch ïc thë tr ngãø ã å áư í äø ỉ ỉåì h i âoại v ïi quy m l ïn h n, hoa n chènh h n. â y m ïi n u l näú å ä å å ì å ÅÍ á å ã ã v ïi tênh cạch âàût v n â , ch a â c ûp â n cạch t ch ïc m ütå áú ãư ỉ ãư á ãú äø ỉ ä thë tr ng h i âoại hoa n chènh. ỉåì äú ìThë tr ng h i âoại cọ t ch ïc hoa n ha o hay kh ng co nỉåì äú äø ỉ ì í ä ì phủ thu üc va o chênh sạch h i âoại (âạp ïng chênh sạch kinhä ì äú ỉ t m c a â t n ïc t ïi m ïc â ü na o .)ãú åí ỉí áú ỉå å ỉ ä ìChênh sạch h i âoại: Tr n nguy n tà c, n ïc ta ạp dủngäú ã ã õ ỉå chênh sạch ngoải h i cọ qua n l chàût. i u 51 phạp l ûnhäú í  ãư ã NHNN n u r: T t ca cạc t ch ïc, cạ nh n cọ ngoải t û â áú í äø ỉ á ã ãư pha i bạn cho ng n ha ng â üc phẹp kinh doanh ngoải h i, khií á ì ỉå äú cọ nhu c u thç mua ngoải t û tải ng n ha ng. Cạc t ch ïc thçáư ã á ì äø ỉ cọ th mua ngoải t û tải thë tr ng h i âoại trong n ïc. ãø ã ỉåì äú ỉåNh ng trong th ûc t , cạc t ch ïc, cạ nh n lải cọ thỉ ỉ ãú äø ỉ á ãø mua bạn ngoải t û tr i n i ngoa i nh ỵng n i chè âënh tr n, màûcã ä äø ì ỉ å ã d u bë c m âoạn. Chênh vç v ûy m üt l üng l ïn ngoải t û âangáư áú á ä ỉå å ã lu n l u b n ngoa i h û th ng ng n ha ng.á ỉ ã ì ã äú á ìLải n ỵa, chụng ta âang t ch ïc thë tr ng mua bạnỉ äø ỉ ỉåì ngoải t û v ïi ty giạ d ûa tr n c s cung c u thë tr ng, â ngã å í ỉ ã å åí áư ỉåì äư th i v ùn duy trç m üt c ch ti n g i bà ng ngoải t û trong h ûåì á ä å ãú ãư åí ò ã ã th ng ng n ha ng â r i nh ûn l y h t nh ỵng ru i ro kh ng âạngäú á ì ãø äư á áú ãú ỉ í ä cọ. Xin k ra â y m üt nghëch l: trong khi chụng ta âang khuy nãø á ä ãú khêch thu hụt ngoải t û va o trong n ïc â â u t phạt tri nã ì ỉå ãø áư ỉ ãø kinh t , nh ng v ïi c ch va cạch la m cu a ta, chụng ta pha iãú ỉ å å ãú ì ì í í mang ngoải t û ra g i n ïc ngoa i, v tçnh d la m l üi chỗ åí åí ỉå ì ä ì å nh ỵng n ïc cọ ngoải t û âọ. ỉ ỉå ãT nh ỵng vê dủ tr n, tuy theo gọc â ü âạnh giạ, cọ thỉì ỉ ã ì ä ãø cọ nhi u cạch ph n tạch, l gia i. Chụng ta hy nghe nh ỵng lãư á í ỉ gia i xung quanh vê dủ 1. íNhçn theo m üt khêa cảnh na o âọ, thç â y la m üt âi ì á ì ä ãư hải, vç ng n ha ng Nha n ïc, qua h û th ng ng n ha ng trungá ì ì ỉå ã äú á ì gian, kh ng mua â üc nhi u ngoải t û cho nhu c u cu a mçnh.ä ỉå ãư ã áư í Va nh v ûy, kha nàng âi u hoa l u l üng ti n t û cng bëì ỉ á í ãư ì ỉ ỉå ãư ã hản ch . M üt l üng ti n t û va m üt l üng ngoải t û âangãú ä ỉå ãư ã ì ä ỉå ã nà m b n ngoa i th m quy n âi u ti t cu a h û thọng ng n ha ng.ò ã ì áø ãư ãư ãú í ã á ì Trại lải, nhçn khêa cảnh khạc, âi u âọ cng cọ màûtåí ãư thu ûn l üi la gia m b ït càng thà ng v nhu c u ngoải t û cu ấ å ì í å ó ãư áư ã í â n vë sa n xu t kinh doanh. M üt chênh sạch â üc quy n h iå í áú ä ä ãư äú âoại quạ c ïng nhà c s kh ng trạnh kho i nh ỵng càng thà ng nọiỉ õ ä í ỉ ó tr n. ọ la âi m c n l u khi thi t l ûp m üt thë tr ng h iã  ì ãø áư ỉ ãú á ä ỉåì äú âoại cọ t ch ïc trong t ng lai v ïi nh ỵng quy âënh sao cho uy näø ỉ ỉå å ỉ ãø chuy n thêch h üp v ïi tçnh hçnh th ûc t trong n ïc ma kh ngãø å å ỉ ãú ỉå ì ä ca n tr sa n xu t kinh doanh. í åí í áúTy giạ h i âoại: Ty giạ h i âoại la âo n b y âi u ti t cungí äú í äú ì ì áø ãư ãú c u ngoải t û, cng la âo n b y kinh t tạc â üng mảnh â náư ã ì ì áø ãú ä ãú cạc hoảt â üng sa n xu t, kinh doanh. xu t kh u, nh ûp kh í áú áú áø á áø trong n ïc. ỉåM üt ty giạ h i âoại quạ th p (t ïc la â ngba n t û cọ giạä í äú áú ỉ ì äư í ã trë tàng l n so v ïi ngoải t û) cọ tạc dủng khuy n khêch nh ûpã å ã ãú á kh u, g y b t l üi cho xu t kh u vç ha ng xu t kh u t ng â iáø á áú å áú áø ì áú áø ỉå äú âà t, khọ bạn ra n ïc ngoa i, t ïc la g y tr ngải cho nga nh sa nõ ỉå ì ỉ ì á åí ì í xu t trong n ïc h ïng v xu t kh u, b t l üi cho cu ücáú ỉå ỉå ãư áú áø áú å ä chuy n dëch ngoải t û t n ïc ngoa i va o trong n ïc; kh iãø ã ỉì ỉå ì ì ỉå äú . u n cu a nh ỵng âi ä á áú áú í ỉ ãư ki ûn kinh t , x h üi, truy n th ng vàn hoạ va ba n sà c d nã ãú ä ãư äú ì í õ á t üc cng nh thi t ch va nàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niêm và mục tiêu của chính sách tiền tệ.doc, Khái niêm và mục tiêu của chính sách tiền tệ.doc, Khái niêm và mục tiêu của chính sách tiền tệ.doc, Mủc tiãu tiãưn tãû: V ph ng di ûn ti n t û, cọ 4 mủc ti u ma chênh sạch 1. Âiãưu ho khäúi tiãưn tãû:, Mủc tiãu kinh tãú: Chênh sạch ti n t û co n nhà m â n mủc âêch xa h n: âọ, 2. Gim thiãøu nhỉỵng thàng tráưm chu chuøn kinh tãú:, Biãûn phaïp chiãút kháúu, taïi chiãút kháúu:, Trỉåìng håüp ngán sạch thiãúu hủt.

Từ khóa liên quan