Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx

5 8,610 219
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank) GVHD: Trần Thị Lương HảoTên sinh viên: Nguyễn Kiều MyLớp: CĐ.TCNH31AMSSV: 0810093938Trường: Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy HòaĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÒA (AGRIBANK)I/ Mục đích nghiên cứu:1/ Lý do chọn đề tài:- Năm 2007 Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nên có nhiều tác động tích cực nhiều thách thức với thị trường trong nước. - Trong quá trình mở rộng sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực tư nhân cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt tương đối về vốn. Khi nền kinh tế thị trường phát triển, chuyên môn hoá diễn ra sâu sắc thì nhiệm vụ tài trợ cho các khoản thiếu hụt này được giao cho các tổ chức Tài chính- Ngân hàng mà đặc biệt là các Ngân Hàng Thương Mại. Các Ngân Hàng Thương Mại cung cấp vốn cho khách hàng có nhu cầu, giúp xã hội giải quyết được tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời, làm cho quá trình sản xuất được liên Báo cáo thực tập Page 1GVHD: Trần Thị Lương Hảotục, nâng cao chất lượng cuộc sống…. Góp phần vào quá trình phát triển xã hội. Bên cạnh đó, Ngân Hàng cũng có một khoản thu nhập từ lãi, giúp Ngân Hàng tồn tại phát triển. Cho vay khách hàng nhân không chỉ mang lại thu nhập cho Ngân Hàng mà còn giúp Ngân Hàng phân tán rủi ro. - Sau một thời gian thực tập tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa. Qua nghiên cứu những số liệu về tình hình cho vay tại Ngân Hàng, em nhận thấy hoạt động cho vay khách hàng nhân tại Ngân Hàng cũng là một trong những hoạt động tín dụng cơ bản của Ngân Hàng, nó mang lại một phần thu nhập cho Ngân Hàng nhưng những kết quả đạt được đó chưa xứng đáng với quy mô có thể đạt tới, hoạt động cho vay khách hàng nhân tại đây vẫn gặp phải một số khó khăn. Để giải quyết những khó khăn này cũng như phát triển hoạt động cho vay khách hàng nhân thì trong thời gian tới Ngân Hàng cần nghiên cứu đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn tồn động hiện có. Đây chính là lý do em lựa chọn đề tài : “Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp củalàm đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình.mình. Báo cáo thực tập Page 2GVHD: Trần Thị Lương Hảo2/ Đối tượng nghiên cứu:2/ Đối tượng nghiên cứu:Các khách hàng nhân đi vay tại Ngân Hàng Các khách hàng nhân đi vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa 3/ Phạm vi nghiên cứu3/ Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung phân tích hoạt động tín dụng đối với khách hàng nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa.- Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa.- Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu của 3 năm gần đây (2007,2008,2009).II/ II/ Kết cấu đề tàiKết cấu đề tài::Kết cấu chính của luận văn gồm có 3 chương:Kết cấu chính của luận văn gồm có 3 chương:Chương 1: Tổng quan về hoạt động tín dụng nhân của Ngân Hàng thương mại.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng1.1. Khái niệm 1.2. Đặc điểm của hoạt động tín dụng1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng1.4. Phân loại tín dụngBáo cáo thực tập Page 3GVHD: Trần Thị Lương Hảo2. Hoạt động cho vay của khách hàng nhân của ngân hàng thương mại:2.1.Khái niệm 2.2.Đặc điểm của hoạt động cho vay nhân2.3.Vị thế của khách hàng nhân đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại2.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay khách hàng nhân của ngân hàng thương mại 2.4.1. Các nhân tố khách quan 2.4.2. Các nhân tố về phía ngân hàng 2.5.Phân biệt hoạt động cho vay khách hàng nhân với cho vay đối với tổ chức doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa .2.1. Giới thiệu chung về Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa 2.2.1. Đối tượng cho vay2.2.2. Nguyên tắc cho vayBáo cáo thực tập Page 4GVHD: Trần Thị Lương Hảo2.2.3. Điều kiện cho vay2.2.4. Phương thức cho vay2.2.5. Lãi suất các áp dụng lãi xuất2.2.6. Quy trình cho vay 2.2.7. Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng nhân2.2.8. Rủi ro tín dụng nhân 2.2.9. Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng nhân của ngân hàng Chương 3 : Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng nhân nhân tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Đông Hòa.3.1. Định hướng hoạt động phát triển của ngân hàng 3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng nhân 3.3. Một số kiến nghịBáo cáo thực tập Page 5 . Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa Ề CƯƠNG CHI TIẾTHOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐÔNG HÒA (AGRIBANK)I/. vay khách hàng cá nhân với cho vay đối với tổ chức doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx, Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx, Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hòa (agribank).docx

Từ khóa liên quan