Bài thu hoạch lớp cảm tình đảng xuất sắc

7 9,495 105
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2015, 14:31

H và Tên: Nguy n Văn Thanhọ ễ Đ n v : K56B – Khoa h c qu n lýơ ị ọ ả Mã SV: 11032160 Ngày sinh: 16/10/1993 Quê quán: Đ i 2, Xã Vi t L p, Huy n Tân Yên, T nh B c Giangộ ệ ậ ệ ỉ ắ Email: thanh.pk18@gmail.com SĐT: 0978606210 BÀI THU HO CH L P C M TÌNH Đ NGẠ Ớ Ả Ả Câu h i 1ỏ . T khi ra đ i đ n nay, Đ ng c ng s n Vi t Nam (ĐCSVN) đã lãnhừ ờ ế ả ộ ả ệ đ o nhân dân giành đ c nh ng th ng l i nào? Khái quát nh ng th ng l i vĩ đ iạ ượ ữ ắ ợ ữ ắ ợ ạ h n 80 năm qua.ơ Tr l i: ả ờ Đ ng c ng s n Vi t Nam do ch t ch H Chí Minh (HCM) sáng l p, lãnh đ o vàả ộ ả ệ ủ ị ồ ậ ạ rèn luy n. H n tám th p k qua, d i s lãnh d o c a Đ ng, nhân dân ta đã ti n hànhệ ơ ậ ỷ ướ ự ạ ủ ả ế Cách m ng Tháng Tám năm 1945 thành công, xóa b hoàn toàn ch đ th c dân phongạ ỏ ế ộ ự ki n, l p nên n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa (nay là n c C ng hòa xã h i ch nghĩaế ậ ướ ệ ủ ộ ướ ộ ộ ủ Vi t Nam), đánh th ng các cu c chi n tranh xâm l c, hoàn thành s nghi p gi i phóngệ ắ ộ ế ượ ự ệ ả dân t c, th ng nh t đ t n c, ti n hành công cu c đ i m i, xây d ng ch nghĩa xã h i vàộ ố ấ ấ ướ ế ộ ổ ớ ự ủ ộ b o v v ng ch c n n đ c l p dân t c.ả ệ ữ ắ ề ộ ậ ộ D i s lãnh đ o c a Đ ng, cách m ng Vi t nam đã giành đ c nh ng th ng l iướ ự ạ ủ ả ạ ệ ượ ữ ắ ợ r t v vang, m ra k nguyên đ c l p dân t c ti n lên ch nghĩa xã h , m ra th i đ iấ ẻ ở ỷ ộ ậ ộ ế ủ ộ ở ờ ạ m i, th i đ i H Chí Minh. ớ ờ ạ ồ L ch s Đ ng C ng s n Vi t Nam, là l ch s đ u tranh kiên c ng, b t khu t vàị ử ả ộ ả ệ ị ử ấ ườ ấ ấ nh ng obài h c kinh nghi m quý báu nh Ch t ch H Chí Minh: Là c m t pho l ch sữ ọ ệ ư ủ ị ồ ả ộ ị ử b ng vàng. Kho tàng l ch s quý giá đó không ch g m nh ng s ki n l ch s oanh li t, hàoằ ị ử ỉ ồ ữ ự ệ ị ử ệ hùng c a Đ ng và dân t c mà còn có ý nghĩa l n lao là nh ng kinh ngi m, nh ng bài h củ ả ộ ớ ữ ệ ữ ọ l ch s , nh ng v n đ lý lu n cách m ng Vi t Nam đ c t ng k t t hi n th c l ch s v iị ử ữ ấ ề ậ ạ ệ ượ ổ ế ừ ệ ự ị ử ớ nh ng s ki n oanh li t hào hùng đó.ữ ự ệ ệ Cách đây tròn 82 năm đã di n ra m t s ki n tr ng đ i đ i v i đ i s ng và v nễ ộ ự ệ ọ ạ ố ớ ờ ố ậ m nh c a dân t c Vi t Nam. Đó là H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n Vi t Nam đãệ ủ ộ ệ ộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ệ h p t ngày 3 đ n ngày 7-2-1930 bán đ o C u Long, H ng C ng (Trung Qu c). K tọ ừ ế ở ả ử ươ ả ố ể ừ th i đi m l ch s này, Đông D ng C ng s n Đ ng (17-6-1929), An Nam C ng s n Đ ngờ ể ị ử ươ ộ ả ả ộ ả ả (11-1929) và Đông D ng C ng s n Liên đoàn (1-1-1930) h p nh t thành m t Đ ng duyươ ộ ả ợ ấ ộ ả nh t l y tên là Đ ng C ng s n Vi t Namấ ấ ả ộ ả ệ . Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là s n ph m c a s k t h p gi a ch nghĩa Mácả ộ ả ệ ờ ả ẩ ủ ự ế ợ ữ ủ – Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c Vi t Nam. Ch nghĩa Mác –ớ ướ ở ệ ủ Lênin không ch là h t t ng lý lu n c a giai c p công nhân, phong trào công nhân màỉ ệ ư ưở ậ ủ ấ còn là vũ khí gi i phóng giai c p công nhân, gi i phóng dân t c, gi i phóng toàn xã h i.ả ấ ả ộ ả ộ Ch t ch H Chí Minh đã nêu rõ: “Vi c thành l p Đ ng là m t b c ngo t vô cùng quanủ ị ồ ệ ậ ả ộ ướ ặ tr ng trong l ch s cách m ng Vi t Nam ta. Nó ch ng t r ng giai c p vô s n ta đã tr ngọ ị ử ạ ệ ứ ỏ ằ ấ ả ưở thành và đ s c lãnh đ o cách m ng”.ủ ứ ạ ạ Nh l ch s đã th hi n, trong su t nhi u th p k cu i th k XIX, đ u th kư ị ử ể ệ ố ề ậ ỷ ố ế ỷ ầ ế ỷ XX, các phong trào đ u tranh yêu n c và cách m ng Vi t Nam, tuy n ra liên ti p và theoấ ướ ạ ệ ổ ế nhi u khuynh h ng t t ng, con đ ng khác nhau, nh ng đ u th t b i. Nguyên nhânề ướ ư ưở ườ ư ề ấ ạ chung là do t t ng d n đ ng c a các phong trào đó và nh ng con đ ng gi i phóngư ưở ẫ ườ ủ ữ ườ ả dân t c, phát tri n đ t n c do các phong trào đó v ch ra không còn phù h p v i nhu c uộ ể ấ ướ ạ ợ ớ ầ và xu th v n đ ng c a th gi i trong th i đ i m i. Cu c kh ng ho ng v đ ng l i vàế ậ ộ ủ ế ớ ờ ạ ớ ộ ủ ả ề ườ ố s b t c v con đ ng cách m ng đã đ c gi i quy t v i s ra đ i c a Đ ng C ng s nự ế ắ ề ườ ạ ượ ả ế ớ ự ờ ủ ả ộ ả Vi t Nam ch tr ng làm cách m ng vô s n, g n cách m ng gi i phóng dân t c v i cáchệ ủ ươ ạ ả ắ ạ ả ộ ớ m ng xã h i ch nghĩa; g n m c tiêu đ c l p dân t c v i m c tiêu ch nghĩa xã h i; g nạ ộ ủ ắ ụ ộ ậ ộ ớ ụ ủ ộ ắ cách m ng Vi t Nam v i cách m ng th gi i mà đ i tiên phong là Cách m ng xã h i chạ ệ ớ ạ ế ớ ộ ạ ộ ủ nghĩa tháng M i Nga vĩ đ i. S l a ch n con đ ng cách m ng đó là s l a ch n c aườ ạ ự ự ọ ườ ạ ự ự ọ ủ chính l ch s , đáp ng nguy n v ng và l i ích c a đông đ o nhân dân Vi t Nam. Nh v y,ị ử ứ ệ ọ ợ ủ ả ệ ờ ậ Đ ng C ng s n Vi t Nam đã lãnh đ o cách m ng Vi t Nam đi t th ng l i này đ n th ngả ộ ả ệ ạ ạ ệ ừ ắ ợ ế ắ l i khác.ợ Trong h n 80 năm xây d ng và tr ng thành, Đ ng đã lãnh đ o nhân dân giànhơ ự ưở ả ạ đ c nh ng th ng l i vĩ đ i:ượ ữ ắ ợ ạ M t làộ , Đ ng lãnh đ o và t ch c các cu c đ u tranh cách m ng, kh i nghĩaả ạ ổ ứ ộ ấ ạ ở giành chính quy n – Các m ng Tháng tám 1945.ề ạ Ngay khi v a m i ra đ i, v i đ ng l i csach m ng đúng đăn, Đ ng ta đã quy t ,ừ ớ ờ ớ ườ ố ạ ả ụ đoàn k t chung quanh mình t t c các giai c p, các t ng l p yêu n c, xây d ng nên l cế ấ ả ấ ầ ớ ướ ự ự l ng cách m ng to l n và r ng kh p đ u tranh th c dân Pháp và b n phong ki n tay saiượ ạ ớ ộ ắ ấ ự ọ ế vì s nghi p gi i phóng dân t c.ự ệ ả ộ Qua 15 năm đ u tiên lãnh đ o cách m ng (1930 – 1945), tr i qua các cu c đ uầ ạ ạ ả ộ ấ tranh gian kh , v i ba cao trào cách m ng l n (1930 -1931, 1936 – 1939, 1939 – 1945), khiổ ớ ạ ớ th i c đ n, Đ ng đã lãnh đ o cu c T ng kh i nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công.ờ ơ ế ả ạ ộ ổ ở Nhân dân Vi t Nam đã đ p tan xi ng xích nô l c a ch đ th c dân và l t nhào ch đệ ậ ề ệ ủ ế ộ ự ậ ế ộ phong ki n tay sai th i nát.ế ố Ngày 2/9/1945, Ch t ch H Chí Minh thay m t Chính ph lâm th i đ c ủ ị ồ ặ ủ ờ ọ Tuyên ngôn đ c l pộ ậ khai sinh ra n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, l p nên Nhà n c c a nhânướ ệ ủ ộ ậ ướ ủ dân, do nhân dân và vì nhân dân. Dân t c ta b c sang k nguyên m i – k nguyên đ cộ ướ ỷ ớ ỷ ộ l p, t do, dân ch nhân dân, ti n lên ch nghĩa xã h i.ậ ự ủ ế ủ ộ Đánh giá ý nghĩa l ch s c a s ki n này, Ch t ch H Chí Minh vi t: “ị ử ủ ự ệ ủ ị ồ ế Ch ngẳ nh ng giai c p lao đ ng và nhân dân Vi t Nam ta có th t hào, mà giai c p lao đ ng vàữ ấ ộ ệ ể ự ấ ộ nh ng dân t c b áp b c n i khác cũng có th t hào r ng: l n này là l n đ u tiên trongữ ộ ị ứ ơ ể ự ằ ầ ầ ầ l ch s cách m ng dân t c thu c điac và n a thu c đ a, m t Đ ng m i 15 tu i đã lãnh đ oị ử ạ ộ ộ ử ộ ị ộ ả ớ ổ ạ cách m ng thành công, đã n m chính quy n toàn qu cạ ắ ề ố ”. Hai là, Đ ng lãnh đ o nhân dân đ u tranh b o v chính quy n cách m ng vàả ạ ấ ả ệ ề ạ ti n hành th ng l i các cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ qu c M xâmế ắ ợ ộ ế ố ự ế ố ỹ l c (1945 – 1975).ượ a) Đ ng lãnh đ o cu c đ u tranh b o v chính quy n cách m ng (1945-1946):ả ạ ộ ấ ả ệ ề ạ Ngay khi v a m i ra đ i, n c Vi t Nam Dân ch C ng hoà đã ph i đ i m t v iừ ớ ờ ướ ệ ủ ộ ả ố ặ ớ ba th gi c: Gi c đói, gi c d t và gi c ngo i xâm. N n đói hoành hành đ u năm 1945 đãứ ặ ặ ặ ố ặ ạ ạ ầ làm ch t h n hai tri u ng i Mi n B c; trên 95% dân Vi t Nam mù ch , Mi n B c,ế ơ ệ ườ ở ề ắ ệ ữ ở ề ắ h n 20 v n quân T ng đã vào v i m u đ “di t c ng, c m H ”. ơ ạ ưở ớ ư ồ ệ ộ ầ ồ mi n Nam, h n 15 v n quân Pháp, v i s giúp đ c a liên quân Anh - n lăm leỞ ề ơ ạ ớ ự ỡ ủ Ấ xâm l c n c ta. Trong khi đó, l c l ng m i m t c a nhà n c ta còn r t non y u: v nượ ướ ự ượ ọ ặ ủ ướ ấ ế ậ m nh c a đ t n c nh “ệ ủ ấ ướ ư Ngàn cân treo s i tócợ ”. Đ ng ta, đ ng đ u là Ch t ch H Chíả ứ ầ ủ ị ồ Minh đã k p th i đ ra nh ng ch tr ng và quy t sách đúng đ n, toàn di n trên t t c cácị ờ ề ữ ủ ươ ế ắ ệ ấ ả m t chính tr , kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng.ặ ị ế ộ ố Đ i v i các th l c thù đ ch, chúng ta đã th c hi n sách l c m m d o, l i d ngố ớ ế ự ị ự ệ ượ ề ẻ ợ ụ mâu thu n, phân hóa chúng, dành th i gian c ng c l c l ng, chu n, b kháng chi n. V iẫ ờ ủ ố ự ượ ẩ ị ế ớ đ ng l i chính tr sáng su t, v a c ng r n v nguyên t c, v a m m d o v sách l c,ườ ố ị ố ừ ứ ắ ề ắ ừ ề ẻ ề ượ Đ ng ta đã đ ng viên đ c s c m nh đoàn k t toàn dân, tri u ng i nh m t, v t quaả ộ ượ ứ ạ ế ệ ườ ư ộ ượ muôn vàn khó khăn, nguy hi m, c ng c , gi v ng chính quy n, đ a cách m ng v t quaể ủ ố ữ ữ ề ư ạ ượ tình th hi m nghèo, chu n b m i m t cho cu c kháng chi n lâu dài ch ng th c dân Pháp.ế ể ẩ ị ọ ặ ộ ế ố ự b) Đ ng lãnh đ o nhân dân ti n hành cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l cả ạ ế ộ ế ố ự ượ (1946-1954): B t ch p mong mu n đ c l p và hoà bình c a Chính ph và nhân dân ta, th c dânấ ấ ố ộ ậ ủ ủ ự Pháp không t b dã tâm c p n c ta l n n a. Chúng ta đã nhân nh ng, nh ng càngừ ỏ ướ ướ ầ ữ ượ ư nhân nh ng, th c dân Pháp càng l n t i.ượ ự ấ ớ L ch s đã đ t dân t c ta tr c m t th thách gay go m i, ph i đ ng lên b o vị ử ặ ộ ướ ộ ử ớ ả ứ ả ệ n n đ c l p c a dân t c. Đêm 19-12-1946, Ch t ch H Chí Minh đã raề ộ ậ ủ ộ ủ ị ồ L iờ kêu g i toànọ qu c kháng chi nố ế . H ng ng l i kêu g i c a Đ ng và Ch t ch H Chí Minh, nhân dânưở ứ ờ ọ ủ ả ủ ị ồ c n c đã quy t tâm “ả ướ ế thà hy sinh t t c ch nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nhấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị không ch u làm nô l ”ị ệ . V i đ ng l i kháng chi n toàn dân, toàn di n, tr ng kỳ, d a vào s c mình làớ ườ ố ế ệ ườ ự ứ chính, v a kháng chi n, v a ki n qu c, Đ ng đã lãnh đ o nhân đân ta v t qua m i khóừ ế ừ ế ố ả ạ ượ ọ khăn, giành th ng l i trong cu c kháng chi n ch ng Th c dân Pháp tiêu di t toàn b t pắ ợ ộ ế ố ự ệ ộ ậ đoàn c đi m Đi n Biên Ph . ứ ể ệ ủ Đánh giá ý nghĩa th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, Ch t chắ ợ ủ ộ ế ố ự ủ ị H Chí Minh ch rõ: ồ ỉ “L n đ u tiên trong l ch s , m t n c thu c đ a nh y u đã đánhầ ầ ị ử ộ ướ ộ ị ỏ ế th ng m t n c th c dân hùng m nh. Đó là m t th ng l i v vang c a nhân dân Vi tắ ộ ướ ự ạ ộ ắ ợ ẻ ủ ệ Nam, đ ng th i cũng là m t th ng l i c a các l c l ng hòa bình, dân ch và xã h i chồ ờ ộ ắ ợ ủ ự ượ ủ ộ ủ nghĩa trên th gi i”.ế ớ Th ng l i đó làm sáng t m t chân lý: ắ ợ ỏ ộ “Trong đi u ki n th gi i ngày nay, m t dânề ệ ế ớ ộ t c dù là nh y u, nh ng m t khi đã đoàn k t đ ng lên kiên quy t đ u tranh d i s lãnhộ ỏ ế ư ộ ế ứ ế ấ ướ ự đ o c a chính đ ng Mác-Lênin đ giành đ c l p và dân ch , thì có đ y đ l c l ng đạ ủ ả ể ộ ậ ủ ầ ủ ự ượ ể chi n th ng m i k thù xâm l c. Th ng l i đó cũng ch ng t r ng ch có s lãnh đ oế ắ ọ ẻ ượ ắ ợ ứ ỏ ằ ỉ ự ạ đúng đ n c a giai c p công nhân mà Đ ng ta là đ i bi u, ch có đ ng l i cách m ngắ ủ ấ ả ạ ể ỉ ườ ố ạ khoa h c c a ch nghĩa Mác-Lênin m i có th t o đi u ki n cho nhân dân đánh b i quânọ ủ ủ ớ ể ạ ề ệ ạ thù và giành t do, đ c l p”.ự ộ ậ c) Đ ng lãnh đ o nhân dân ta ti n hành đ ng th i hai nhi m v chi n l c (1954 -ả ạ ế ồ ờ ệ ụ ế ượ 1975): - Ti n hành cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c, xây d ng mi n B c thànhế ạ ộ ủ ở ề ắ ự ề ắ căn c đ a v ng m nh c a cách m ng c n c.ứ ị ữ ạ ủ ạ ả ướ - Ti n hành cách m ng dân t c, dân ch , nhân dân mi n Nam, ch ng đ qu c Mế ạ ộ ủ ở ề ố ế ố ỹ và tay sai, gi i phóng mi n Nam, th c hi n th ng nh t n c nhà.ả ề ự ệ ố ấ ướ Tuy m i mi n th c hi n m t chi n l c khác nhau nh ng có m i quan h ch tỗ ề ự ệ ộ ế ượ ư ố ệ ặ ch v i nhau, trong đó cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c gi vai trò quy t đ nhẽ ớ ạ ộ ủ ở ề ắ ữ ế ị nh t đ i v i toàn b s phát tri n cách m ng Vi t Nam. Cách m ng dân t c, dân ch ,ấ ố ớ ộ ự ể ạ ệ ạ ộ ủ nhân dân mi n Nam gi v trí quan tr ng có tác d ng tr c ti p đ i v i s nghi p gi iở ề ữ ị ọ ụ ự ế ố ớ ự ệ ả phóng mi n Nam, th ng nh t đ t n c.ề ố ấ ấ ướ D i s lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân c n c ta ti n hành cu c kháng chi nướ ự ạ ủ ả ả ướ ế ộ ế ch ng M , c u n c v i tinh th n ố ỹ ứ ướ ớ ầ “Không có gì quý h n đ c l p, t do”; “Đánh cho Mơ ộ ậ ự ỹ cút, đánh cho ng y nhào”.ụ Trong cu c đ s c quy t li t này, đ qu c M đã huy đ ng vàộ ọ ứ ế ệ ế ố ỹ ộ s d ng m t l c l ng quân s và ph ng ti n chi n tranh kh ng l hòng tiêu di t l cử ụ ộ ự ượ ự ươ ệ ế ổ ồ ệ ự l ng cách m ng n c ta. Tr i qua 21 năm chi n đ u kiên c ng, d i s lãnh đ o c aượ ạ ướ ả ế ấ ườ ướ ự ạ ủ Đ ng, nhân dân ta đã v t qua m i khó khăn, gian kh hy sinh, đ c s đ ng tình ng hả ượ ọ ổ ượ ự ồ ủ ộ c a các l c l ng ti n b trên th gi i, đã l n l t đánh th ng các chi n l c chi n tranhủ ự ượ ế ộ ế ớ ầ ượ ắ ế ượ ế c a đ qu c M mi n Nam và chi n tranh phá ho i b ng không quân, h i quân mi nủ ế ố ỹ ở ề ế ạ ằ ả ở ề B c. B ng cu c T ng ti n công và n i d y Mùa Xuân năm 1975 và th ng l i c a Chi nắ ằ ộ ổ ế ộ ậ ắ ợ ủ ế d ch H Chí Minh l ch s , nhân dân ta đã k t thúc th ng l i cu c kháng chi n ch ng M ,ị ồ ị ử ế ắ ợ ộ ế ố ỹ c u n c, đ a c n c b c vào th i kỳ quá đ lên ch nghĩa xã h i.ứ ướ ư ả ướ ướ ờ ộ ủ ộ Đánh giá t m vóc vĩ đ i và ý nghĩa l n lao c a cu c kháng chi n ch ng M c uầ ạ ớ ủ ộ ế ố ỹ ứ n c, Ngh quy t Đ i h i IV c a Đ ng vi t: ướ ị ế ạ ộ ủ ả ế “Năm tháng s trôi qua, nh ng th ng l iẽ ư ắ ợ c a nhân dân ta trong s nghi p kháng chi n ch ng M , c u n c mãi mãi đ c ghi vàoủ ự ệ ế ố ỹ ứ ướ ượ l ch s dân t c ta nh m t trong nh ng trang chói l i nh t, m t bi u t ng sáng ng i vị ử ộ ư ộ ữ ọ ấ ộ ể ượ ờ ề s toàn th ng c a ch nghĩa anh hùng cách m ng và trí tu con ng i, và đi vào l ch sự ắ ủ ủ ạ ệ ườ ị ử th gi i nh m t chi n công vĩ đ i c a th k XX, m t s ki n có t m quan tr ng qu c tế ớ ư ộ ế ạ ủ ế ỷ ộ ự ệ ầ ọ ố ế to l n và có tính th i đ i sâu s c”.ớ ờ ạ ắ Th ng l i oanh li t Mùa xuân năm 1975 đã k t thúc v vang 30 năm chi n tranhắ ợ ệ ế ẻ ế gi i phóng dân t c, b o v t qu c; ch m d t ách th ng tr tàn b o h n m t th k c aả ộ ả ệ ổ ố ấ ứ ố ị ạ ơ ộ ế ỷ ủ ch nghĩa th c dân cũ và m i trên đ t n c ta, hoàn thành cách m ng dân t c, dân chủ ự ớ ấ ướ ạ ộ ủ trong c n c; b o v thành qu c a ch nghĩa xã h i miên B c, m ra th i kỳ m i -ả ướ ả ệ ả ủ ủ ộ ở ắ ở ờ ớ th i kỳ đ c l p, th ng nh t đi lên ch nghĩa xã h i trêm ph m vi c n c.ờ ộ ậ ố ấ ủ ộ ạ ả ướ Ba là, Đ ng lãnh đ o s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu cả ạ ự ệ ự ủ ộ ả ệ ổ ố xã h i ch nghĩa (T năm 1975 đ n nay)ộ ủ ừ ế B c vào th i kỳ c n c quá đ lên ch nghĩa xã h i, cách m ng Vi t Nam cóướ ờ ả ướ ộ ủ ộ ạ ệ nh ng thu n l i song cũng không ít khó khăn, mà khó khăn l n nh t là n n kinh t n c taữ ậ ợ ớ ấ ề ế ướ ch y u là s n xu t nh , năng su t lao đ ng th p, h u qu chi n tranh đ l i n ng n .ủ ế ả ấ ỏ ấ ộ ấ ậ ả ế ể ạ ặ ề Trong khi đó, ch nghĩa đ qu c và b n ph n đ ng luôn tìm m i cách phá ho i, bao vây,ủ ế ố ọ ả ộ ọ ạ c m v n gây khó khăn cho cách m ng Vi t Nam.ấ ậ ạ ệ D i s lãnh đ o c a Đ ng, trong 10 năm(1975-1985), Vi t Nam đã v t quaướ ự ạ ủ ả ệ ượ nh ng khó khăn tr ng i, thu đ c nh ng thành t u quan tr ng. Trên các lĩnh v c kinh t ,ữ ở ạ ượ ữ ự ọ ự ế văn hoá xã h i nhân dân ta đã có nh ng c g ng to l n trong công cu c khôi ph c kinh t ,ộ ữ ố ắ ớ ộ ụ ế hàn g n v t th ng chi n tranh, b c đ u bình n s n xu t và đ i s ng nhân dân. ắ ế ươ ế ướ ầ ổ ả ấ ờ ố Tuy nhiên, do nhi u nguyên nhân, nh ng thành t u kinh t -xã h i đ t đ c cònề ữ ự ế ộ ạ ượ th p so v i yêu c u k ho ch và công s c b ra; n n kinh t có m t m t cân đ i nghiêmấ ớ ầ ế ạ ứ ỏ ề ế ặ ấ ố tr ng, t l l m phát cao quá m c, đ t n c lâm vào kh ng ho ng kinh t - xã h i.ọ ỷ ệ ạ ứ ấ ướ ủ ả ế ộ V i tinh th n nhìn th ng vào s th t, đánh giá đúng s th t, nói rõ s th t, t i Đ iớ ầ ẳ ự ậ ự ậ ự ậ ạ ạ h i đ i bi u toàn qu c l n th VI (12/1986) c a Đ ng đã nghiêm kh c ki m đi m s lãnhộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ắ ể ể ự đ o c a mình, kh ng đ nh nh ng m t làm đ c, phân tích rõ nh ng sai l m, khuy t đi m,ạ ủ ẳ ị ữ ặ ượ ữ ầ ế ể đ c bi t là khuy t đi m ch quan, duy ý chí trong lãnh đ o kinh t , đ ra đ ng l i đ iặ ệ ế ể ủ ạ ế ề ườ ố ổ m i toàn di n, m ra b c ngo t trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i n c ta.ớ ệ ở ướ ặ ộ ự ủ ộ ở ướ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th VII c a Đ ng đã thông qua C ng lĩnhạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ươ xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ lên CNH, Chi n l c n đ nh và phát tri n KT - XHự ấ ướ ờ ộ ế ượ ổ ị ể đ n năm 2000 và Nhi m v KT - XH 5 năm 1991-1995. Đ i h i đ a ra quan ni m t ngế ệ ụ ạ ộ ư ệ ổ quát nh t v xã h i ch nghĩa Vi t nam, ph ng h ng c b n đ xây d ng xã h i đó,ấ ề ộ ủ ở ệ ươ ướ ơ ả ể ự ộ kh ng đ nh ch nghĩa Mác-Lênin, t t ng H Chí Minh là n n t ng t t ng, kim chẳ ị ủ ư ưở ồ ề ả ư ưở ỉ nam cho hành đ ng c a Đ ng; kh ng đ nh phát tri n n n kinh t hàng hóa nhi u thànhộ ủ ả ẳ ị ể ề ế ề ph n v n đ ng theo c ch th tr ng có s qu n lý c a Nhà n c, theo đ nh h ng xãầ ậ ộ ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ị ướ h i ch nghĩa.ộ ủ Sau 10 năm th c hi n đ ng l i đ i m i toàn di n và 5 năm th c hi n Ngh quy tự ệ ườ ố ổ ớ ệ ự ệ ị ế Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th VII c a Đ ng, đ t n c ta đã v t qua m t giai đo nạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ấ ướ ượ ộ ạ th thách gay go. Đ i h i VIII c a Đ ng (22-6 đ n 1-7-1996) đã nh n đ nh: ử ạ ộ ủ ả ế ậ ị “Công cu cộ đ i m i trong 10 năm qua đã thu đ c nh ng thành t u to l n, có ý nghĩa r t quan tr ng.ổ ớ ượ ữ ự ớ ấ ọ Nhi m v do Đ i h i VII đ ra cho 5 năm 1991-1995 đã đ c hoàn thành c b n.ệ ụ ạ ộ ề ượ ơ ả N c ta đã ra kh i kh ng ho ng KT-XH, nh ng m t s m t còn ch a v ng ch c.ướ ỏ ủ ả ư ộ ố ặ ư ữ ắ Nhi m v đ ra cho ch ng đ ng đ u c a th i kỳ quá đ là chu n b ti n đ choệ ụ ề ặ ườ ầ ủ ờ ộ ẩ ị ề ề CNH đã c b n hoàn thành, cho phép chuy n sang th i m i đ y m nh CNH,HĐH đ tơ ả ể ờ ớ ẩ ạ ấ n c.ướ Con đ ng đi lên ch nghĩa xã h i n c ta ngày càng đ c xác đ nh rõ h nườ ủ ộ ở ướ ượ ị ơ ” Đ i h i đã kh ng đ nh: ạ ộ ẳ ị “Ti p t c s nghi p đ i m i, đ y m nh công nghi p hóa,ế ụ ự ệ ổ ớ ẩ ạ ệ hi n đ i hoá vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, văn minh, v ng b c điệ ạ ụ ướ ạ ộ ằ ữ ướ lên ch nghĩa xã h i”ủ ộ và đ ra nhi m v KT-XH t năm 1996 đ n 2000, toàn Đ ng, toànề ệ ụ ừ ế ả dân, toàn quân ta đã v t qua nh ng khó khăn, thách th c, đ t đ c nh ng thành t u quanượ ữ ứ ạ ượ ữ ự tr ng. Trên c s t ng k t cách m ng Vi t nam trong th k XX, t ng k t 15 năm đ iọ ơ ở ổ ế ạ ệ ế ỷ ổ ế ổ m i, Đ i h i đã kh ng đ nh: Th c ti n phong phú và nh ng thành t u thu đ c qua 15ớ ạ ộ ẳ ị ự ễ ữ ự ượ năm đ i m i đã ch ng minh tính đúng đ n c a Đ ng, đ ng th i giúp chúng ta nh n th cổ ớ ứ ắ ủ ả ồ ờ ậ ứ càng rõ h n v con đ ng đi lên ch nghĩa xã h i n c ta.ơ ề ườ ủ ộ ở ướ Đ ng và nhân dân ta quy t tâm xây d ng đ t n c Vi t Nam theo con đ ngả ế ự ấ ướ ệ ườ XHCN trên n n t ng ch nghĩa Mác-Lênin và t t ng H Chí Minh. Đ i h i ban hànhề ả ủ ư ưở ồ ạ ộ chi n l c phát tri n KT – XH 10 năm 2001 – 2010, đ ra m c tiêu s m đ a n c ta raế ượ ể ề ụ ớ ư ướ kh i tình tr ng kém phát tri n, t o n n t ng đ đ n năm 2020 n c ta c b n tr thànhỏ ạ ể ạ ề ả ể ế ướ ơ ả ở n c công nghi p theo h ng hi n đ i.ướ ệ ướ ệ ạ Trên c s t ng k t 20 năm đ i m i, 5 năm th c hi n chi n l c phát tri n KT –ơ ở ổ ế ổ ớ ự ệ ế ượ ể XH 2001 – 2010, Đ i h i X đã b sung, phát tri n nhi u v n đ lý lu n v CNXH và conạ ộ ổ ể ề ấ ề ậ ề đ ng đi lên CNXH Vi t Nam, đ t ra nhi m v t ng k t 20 năm th c hi n c ng lĩnhườ ở ệ ặ ệ ụ ổ ế ự ệ ươ năm 1991, 10 năm th c hi n chi n l c 2001 – 2010.ự ệ ế ượ Câu h i 3ỏ . Anh/ch c n làm gì và ph n đ u nh th nào đ tr thành Đ ngị ầ ấ ấ ư ế ể ở ả viên? Tr l i:ả ờ Đ i v i m i cá nhân mu n tr thành đ ng viên Đ ng C ng s n Vi t Nam c n ph iố ớ ỗ ố ở ả ả ộ ả ệ ầ ả t mình tr l i nh ng câu h i: T i sao ta vào Đ ng ? Vào Đ ng đ làm gì ? M c tiêu lýự ả ờ ữ ỏ ạ ả ả ể ụ t ng c a Đ ng ta là gì ?.ưở ủ ả Lúc sinh th i Bác H đã d y: ờ ồ ạ “Vì sao chúng ta vào Đ ng ? Ph i chăng đ thăngả ả ể quan, phát tài ? Không ph i ! Chúng ta vào Đ ng là đ h t lòng, h t s c ph c v giaiả ả ể ế ế ứ ụ ụ c p, ph c v nhân dân, làm tr n nhi m v c a ng i đ ng viên”ấ ụ ụ ọ ệ ụ ủ ườ ả . Cũng trong Di chúc c aủ mình, Ng i vi t ườ ế “ M i đ ng viên và cán b ph i th t s th m nhu n đ o đ c cáchỗ ả ộ ả ậ ự ấ ầ ạ ứ m ng, th t s c n ki m liêm chính, chí công vô t . Ph i gi gìn Đ ng ta th t trong s ch,ạ ậ ự ầ ệ ư ả ữ ả ậ ạ ph i x ng đáng là ng i lãnh đ o, là ng i đ y t th t trung thành c a nhân dân ”ả ứ ườ ạ ườ ầ ớ ậ ủ . Nh ng ng i mu n vào Đ ng ph i xây d ng cho mình đ c đ ng c đúng đ n b i nó cóữ ườ ố ả ả ự ượ ộ ơ ắ ở ý nghĩa quy t đ nh đ i v i vi c ph n đ u tr thành đ ng viên, nó s là đ ng l c l n thúcế ị ố ớ ệ ấ ấ ở ả ẽ ộ ự ớ đ y m i hành đ ng, vi c làm c a chúng ta sau này. Đ tr thành m t đ ng viên m i chúngẩ ọ ộ ệ ủ ể ở ộ ả ỗ ta c n th c hi n t t nh ng nhi m v c b n sau:ầ ự ệ ố ữ ệ ụ ơ ả M t làộ , không ng ng rèn luy n b n lĩnh chính tr , ph m ch t đ o đ c cách m ng.ừ ệ ả ị ẩ ấ ạ ứ ạ B n lĩnh chính tr đ c th hi n tính kiên đ nh m c tiêu, lý t ng đã l a ch n trong b tả ị ượ ể ệ ở ị ụ ưở ự ọ ấ kỳ tình hu ng khó khăn nào cũng không dao đ ng, gi m sút ni m tin và ý chí chi n đ u,ố ộ ả ề ế ấ trung thành v i l i ích c a Đ ng, v i l i ích c a nhân dân lao đ ng và c a dân t c, su tớ ợ ủ ả ớ ợ ủ ộ ủ ộ ố đ i t n tâm trung thành ph c v cho T qu c, ph c v nhân dân, th y sai ph i bi t phêờ ậ ụ ụ ổ ố ụ ụ ấ ả ế phán Trong b t kỳ tình hu ng khó khăn nào cũng không dao đ ng gi m sút ni m tin và ýấ ố ộ ả ề chí chi n đ u. Khí ti t c a ng i cách m ng là ế ấ ế ủ ườ ạ “giàu sang không quy n rũ, nghèo khóế không th chuy n lay, uy vũ không th khu t ph c”ể ể ể ấ ụ . Đây chính là nét n i b t c a ng iổ ậ ủ ườ đ ng viên.ả Hai là, không ng ng nâng cao năng l c, hoàn thành t t nhi m v đ c giao,ừ ự ố ệ ụ ượ th ng xuyên trau d i đ o đ c cách m ng. Là m t ng i đ ng viên chân chính, m u m cườ ồ ạ ứ ạ ộ ườ ả ẫ ự không ch hoàn thành nhi m v mà ph i g ng m u hoàn thành t t, đ m b o ch t l ngỉ ệ ụ ả ươ ẫ ố ả ả ấ ượ công vi c cũng nh đem l i hi u qu cao. Đ làm đ c đi u đó đòi h i ng i đ ng viênệ ư ạ ệ ả ể ượ ề ỏ ườ ả không ch nâng cao v năng l c mà còn c năng l c v trí tu và năng l c th c ti n, khôngỉ ề ự ả ự ề ệ ự ự ễ ng ng h c h i trau d i đ đ ki n th c đáp ng yêu c u c a cu c s ng.ừ ọ ỏ ồ ể ủ ế ứ ứ ầ ủ ộ ố Ba là, ng i đ ng viên ph i g n bó v i t p th , v i nhân dân, tích c c tham giaườ ả ả ắ ớ ậ ể ớ ự ho t đ ng đoàn th cũng nh các công tác xã h i. Đi u đó đ c th hi n ngay chính n iạ ộ ể ư ộ ề ượ ể ệ ở ơ , n i làm vi c cũng nh các m i quan h v i các qu n chúng khác, bi t l ng nghe, hi uở ơ ệ ư ố ệ ớ ầ ế ắ ể đ c tâm t nguy n v ng c a qu n chúng, bi t chăm lo đ n l i ích, phát huy quy n làmượ ư ệ ọ ủ ầ ế ế ợ ề ch c a nhân dân. V n đ ng nhân dân s ng và làm vi c theo đ ng l i, chính sách c aủ ủ ậ ộ ố ệ ườ ố ủ Đ ng và pháp lu t c a Nhà n c. Nh ng ho t đ ng chính là c h i t t giúp cho chúng taả ậ ủ ướ ữ ạ ộ ơ ộ ố ti n b , tr ng thành v chính tr , t o d ng s tín nhi m c a nhân dân t o đà cho m iế ộ ưở ề ị ạ ự ự ệ ủ ạ ỗ qu n chúng ph n đ u tr thành đ ng viên.ầ ấ ấ ở ả B n làố , tích c c tham gia xây d ng Đ ng c s . Đ đ c đ ng trong hàng ngũ c aự ự ả ơ ở ể ượ ứ ủ Đ ng chúng ta không nh ng t giác th a nh n, tôn tr ng s lãnh đ o c a Đ ng mà cònả ữ ự ừ ậ ọ ự ạ ủ ả c n tích c c tham gia xây d ng Đ ng, giúp Đ ng phát hi n nh ng qu n chúng m t t cáchầ ự ự ả ả ệ ữ ầ ấ ư đ o đ c, phát hi n nh ng đ ng viên tha hoá v đ o đ c, l i s ng, ch ng tham nhũng trongạ ứ ệ ữ ả ề ạ ứ ố ố ố Đ ng.ả Năm là, m i ng i chúng ta không ng ng đ u tranh v i nh ng hành vi vi ph mỗ ườ ừ ấ ớ ữ ạ pháp lu t, đi ng c v i ch tr ng chính sách c a Đ ng và Nhà n c, v n đ ng qu nậ ượ ớ ủ ươ ủ ả ướ ậ ộ ầ chúng nhân dân s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t, tích c c góp ph n xây d ngố ệ ế ậ ự ầ ự s nghi p công nghi p hoá - hi n đ i hoá, th c hi n m c tiêu dân giàu n c m nh, xã h iự ệ ệ ệ ạ ự ệ ụ ướ ạ ộ công b ng văn minh.ằ Đ ng c thôi thúc chúng ta ph n đ u vào Đ ng là đ đ ng trong m t t ch c tộ ơ ấ ấ ả ể ứ ộ ổ ứ ự nguy n c a nh ng ng i cùng chung m t chí h ng đ u tranh xây d ng m t xã h i m iệ ủ ữ ườ ộ ướ ấ ự ộ ộ ớ t t đ p dân giàu, xã h i công b ng, dân ch , văn minh, v ng b c đi lên CNXH. M iố ẹ ộ ằ ủ ữ ướ ỗ ng i chúng ta nguy n ph n đ u vào Đ ng chính là t nguy n d n thân theo lý t ngườ ệ ấ ấ ả ự ệ ấ ưở cách m ng, ch p nh n hy sinh, không s khó, s kh , quy t tâm theo đu i đ n cùng conạ ấ ậ ợ ợ ổ ế ổ ế đ ng d n đ n m c tiêu CNXH. M i đ ng viên ph i hi u rõ c h i l n c a công cu cườ ẫ ế ụ ỗ ả ả ể ơ ộ ớ ủ ộ đ i m i hi n nay, ra s c n m b t đ v n d ng vào nhi m v c a mình; ph i tích c cổ ớ ệ ứ ắ ắ ể ậ ụ ệ ụ ủ ả ự tham gia xây d ng và b o v Đ ng, b o v đ ng l i, ch tr ng, chính sách, ngh quy tự ả ệ ả ả ệ ườ ố ủ ươ ị ế c a Đ ng và Nhà n c, ch ng l i s phá ho i c a k thù. Th c hi n nghiêm túc t phêủ ả ướ ố ạ ự ạ ủ ẻ ự ệ ự bình và phê bình trong sinh ho t Đ ng, b o đ m toàn th th ng nh t trong n i b làm choạ ả ả ả ể ố ấ ộ ộ Đ ng luôn trong s ch, v ng m nh, tích c c làm công tác phát tri n đ ng viên m i.ả ạ ữ ạ ự ể ả ớ Cái đ c l n nh t khi vào Đ ng là có c h i đ c ph c v cách m ng, ph c vượ ớ ấ ả ơ ộ ượ ụ ụ ạ ụ ụ nhân dân trong cu c đ u tranh cho th ng l i c a ch nghĩa xã h i.ộ ấ ắ ợ ủ ủ ộ Đ ng c vào Đ ng đúng đ n là đi u ki n có ý nghĩa tiên quy t quy t đ nh. B i, chộ ơ ả ắ ề ệ ế ế ị ở ỉ có đ ng c đúng đ n m i có th đáp ng đ c nh ng yêu c u c a Đ ng và Đ ng cũngộ ơ ắ ớ ể ứ ượ ữ ầ ủ ả ả ch k t n p nh ng ng i giác ng v m c đích, lý t ng cách m ng, quy t không thuỉ ế ạ ữ ườ ộ ề ụ ưở ạ ế nh n vào hàng ngũ mình nh ng ng i có đ ng c thi u trong sáng, l ch l c, càng khôngậ ữ ườ ộ ơ ế ệ ạ đ cho các ph n t c h i l t vào Đ ng. Đ có đ ng c vào Đ ng đúng đ n chúng ta taể ầ ử ơ ộ ọ ả ể ộ ơ ả ắ c n hi u sâu s c b n ch t, m c đích c a Đ ng b ng chính vi c làm hàng ngày c a mình,ầ ể ắ ả ấ ụ ủ ả ằ ệ ủ đ t l i ích t p th lên trên l i ích cá nhân góp ph n th c hi n có hi u qu m c tiêu,ặ ợ ậ ể ợ ầ ự ệ ệ ả ụ nhi m v do Đ ng đ ra, th ng xuyên trau d i đ o đ c cách m ng, đ u tranh kh c ph cệ ụ ả ề ườ ồ ạ ứ ạ ấ ắ ụ m i bi u hi n c a ch nghĩa cá nhân, kiêu căng, th c d ng, v l i, xa l v i b n ch t c aọ ể ệ ủ ủ ự ụ ụ ợ ạ ớ ả ấ ủ ng i chi n sĩ cách m ng. Lúc sinh th i Bác H đã căn d n ườ ế ạ ờ ồ ặ “ N u không ph c v đ cế ụ ụ ượ nhân dân, ph c v đ c cách m ng thì đ ng vào Đ ng. B i Đ ng là t ch c cách m ngụ ụ ượ ạ ừ ả ở ả ổ ứ ạ có s m nh cao c đoàn k t và lãnh đ o nhân dân đ u tranh cho đ c l p và ch nghĩa xãứ ệ ả ế ạ ấ ộ ậ ủ h i ch không ph i là n i đ tìm ki m danh v ng, đ a v , thu hái l i l c ”ộ ứ ả ơ ể ế ọ ị ị ợ ộ . Đ c l p dânộ ậ t c và ch nghĩa xã h i chính là ni m tin, l s ng, là đ ng l c tinh th n to l n c a m iộ ủ ộ ề ẽ ố ộ ự ầ ớ ủ ỗ chúng ta. . Huy n Tân Yên, T nh B c Giangộ ệ ậ ệ ỉ ắ Email: thanh.pk18@gmail.com SĐT: 0978606210 BÀI THU HO CH L P C M TÌNH Đ NGẠ Ớ Ả Ả Câu h i 1ỏ . T khi ra đ i đ n nay, Đ ng c ng s n Vi t Nam (ĐCSVN) đã. C ng s n Vi t Nam, là l ch s đ u tranh kiên c ng, b t khu t vàị ử ả ộ ả ệ ị ử ấ ườ ấ ấ nh ng obài h c kinh nghi m quý báu nh Ch t ch H Chí Minh: Là c m t pho l ch sữ ọ ệ ư ủ ị ồ ả ộ ị ử b ng. ỉ ồ ữ ự ệ ị ử ệ hùng c a Đ ng và dân t c mà còn có ý nghĩa l n lao là nh ng kinh ngi m, nh ng bài h củ ả ộ ớ ữ ệ ữ ọ l ch s , nh ng v n đ lý lu n cách m ng Vi t Nam đ c t ng k t t hi n th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp cảm tình đảng xuất sắc, Bài thu hoạch lớp cảm tình đảng xuất sắc, Bài thu hoạch lớp cảm tình đảng xuất sắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn