Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank (LV thạc sỹ).pdf

126 658 16
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank (LV thạc sỹ) B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN THÀNH HUYÊN HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG CA VIETCOMBANK LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – 2008 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NGUYN THÀNH HUYÊN HOÀN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG CA VIETCOMBANK LUN VN THC S KINH T Chuyên ngành : Ngân hàng Mã s : 60.31.12 Ngi hng dn khoa hc : TS.NGUYN MINH KIU TP. H CHÍ MINH - 2008 LI CAM OAN Tác gi cam oan s liu trong bài vit này là chính xác, trung thc, và  tài “HỒN THIN H THNG XP HNG TÍN DNG CA VIETCOMBANK” c trình bày là nghiên cu ca tác gi, cha c ai cơng b trong bt k cơng trình nào khác.  tài nghiên cu này c hồn thành có s giúp  ca các NHTM và t chc kim tốn ti Vit nam. Tác gi chân thành cm n s tn tình hng dn ca TS.Nguyn Minh Kiu. Tác gi cng chân thành cm n các nhà nghiên cu, các nhà qun tr ca Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam, và các nhà qun tr ca NHTM cùng các t chc kim tốn trong nc có nêu tên trong  tài nghiên cu này ã giúp  tác gi trong vic tip cn các tài liu nghiên cu. Vic cơng b m t s thơng tin mang tính nhy cm có th nh h!ng n hot  ng ca các NHTM nên tác gi ã rt cân nh"c khi a các s liu vào  tài nghiên cu, và mong các t chc có liên quan thơng cm giúp tác gi hồn thành tt  tài nghiên cu này. MC LC Trang : DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT. DANH MC CÁC BNG BIU. GII THIU. 1. Lý do chn  tài. 01 2 Xác nh vn  nghiên cu. 02 3. Mc tiêu nghiên cu ca  tài. 04 4. i tng và phm vi nghiên cu. 05 5. Phng pháp nghiên cu và tip cn vn . 05 6. Kt cu ca lun vn. 06 7. Ý ngha khoa hc và thc tin ca  tài 06 CHNG I : CÁC NGHIÊN CU VÀ KINH NGHIM V XP H!NG TÍN DNG. 1.1 T"ng quan v xp hng tín dng. 8 1.1.1 Khái ni#m xp hng tín dng 8 1.1.2 i tng ca xp hng tín dng. 8 1.1.3. T$m quan trng ca xp hng tín dng. 10 1.1.3.1. Ri ro tín dng. 10 1.1.3.2. Thi#t hi t% ri ro tín dng. 11 1.1.3.3. Vai trò ca xp hng tín dng trong qu&n tr ri ro. 12 1.1.4. Nguyên t'c xp hng tín dng. 12 1.1.5. Mô hình xp hng tín dng. 12 1.1.6. Phng pháp xp hng tín dng theo mô hình i(m s. 13 1.1.7. Quy trình xp hng tín dng. 14 1.2. M)t s nghiên cu và kinh nghi#m v xp hng tín dng. 14 1.2.1. Nghiên cu ca Stefanie Kleimeier v mô hình i(m s tín dng cá nhân áp dng cho các ngân hàng bán l* ti Vi#t nam. 15 1.2.2. Các nghiên cu và kinh nghi#m xp hng tín dng trên th tr+ng tài chính ca M,. 16 1.2.2.1. H# thng xp hng tín nhi#m ca Moody’s và S&P. 17 1.2.2.2. Mô hình i(m s tín dng doanh nghi#p ca Edward I. Altman. 18 1.2.2.3. S tng -ng gi.a mô hình i(m s tín dng ca Edward I. Altman và xp hng tín nhi#m ca Standard & Poor. 21 1.2.2.4. Mô hình i(m s tín dng cá nhân ca FICO. 22 1.2.3. Kinh nghi#m xp hng tín dng ca m)t s NHTM và t" chc ki(m toán / Vi#t nam. 24 1.2.3.1. H# thng xp hng tín nhi#m ca CIC. 24 1.2.3.2. H# thng xp hng tín dng ca BIDV. 24 1.2.3.2.1. Xp hng tín dng và xp hng kho&n vay cá nhân. 24 1.2.3.2.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 27 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng ca Vietinbank (Tr0c ây là Incombank). 29 1.2.3.3.1. Xp hng tín dng cá nhân. 30 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 31 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng ca E&Y. 33 1.2.3.3.1. Xp hng tín dng cá nhân. 34 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 36 CHNG II : H TH1NG XP H!NG TÍN DNG C2A VIETCOMBANK. 2.1. Chính sách tín dng ca Vietcombank. 39 2.2. Nguyên t'c chm i(m tín dng. 39 2.3. S3 dng kt qu& tính i(m xp hng tín dng. 40 2.4. Mô hình tính i(m xp hng tín dng ca Vietcombank. 40 2.4.1. Xp hng tín dng cá nhân. 40 2.4.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 42 2.4.2.1. Mô hình chm i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ti các chi nhánh ca Vietcombank. 42 2.4.2.2. Mô hình chm i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ti VCI. 47 2.5. Nghiên cu m)t s tình hung xp hng tín dng thc t ti Vietcombank. 49 2.5.1. Nghiên cu tr+ng hp th nht : Doanh nghi#p ã c xp loi A nhng có xu h0ng phát sinh n xu. 50 2.5.2. Nghiên cu tr+ng hp th hai : Doanh nghi#p ã c xp loi A nhng có xu h0ng phát sinh n xu. 53 2.6. ánh giá h# thng xp hng tín dng ca Vietcombank. 56 2.6.1 Nh.ng kt qu& t c. 56 2.6.2 Nh.ng hn ch t-n ti c$n kh'c phc. 58 CHNG III : HOÀN THIN H TH1NG XP H!NG TÍN DNG C2A VIETCOMBANK 3.1. Mc tiêu hoàn thi#n xp hng tín dng ca Vietcombank. 61 3.2  xut s3a "i b" sung mô hình chm i(m xp hng tín dng ca Vietcombank 62 3.2.1. Hoàn thi#n mô hình chm i(m xp hng tín dng cá nhân ca Vietcombank. 62 3.2.2. Hoàn thi#n mô hình chm i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank. 65 3.2.2.1. H0ng d4n ca Ngân hàng Nhà n0c v mô hình xp hng tín dng doanh nghi#p. 65 3.2.2.2.  xut s3a "i b" sung mô hình chm i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank. 67 3.3. Ki(m chng mô hình chm i(m xp hng tín dng ca Vietcombank sau iu ch5nh. 73 3.3.1 Ki(m chng mô hình chm i(m xp hng tín dng cá nhân ca Vietcombank sau iu ch5nh. 73 3.3.2 Ki(m chng mô hình chm i(m xp hng tín dng doanh nghi#p ca Vietcombank sau iu ch5nh. 74 3.4 Các bi#n pháp h6 tr c$n thit ( h# thng xp hng tín dng ca Vietcombank phát huy hi#u qu&. 78 KT LU7N. TÀI LIU THAM KHO. 81 PH LC I : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP C2A VIETCOMABNK. PH LC II : KT QU CH9M IM XHTD DOANH NGHIP C2A CÔNG TY CP A. PH LC III : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP THEO HNG D:N C2A NGÂN HÀNG NHÀ NC. PH LC IV : TIÊU CHU8N TÍNH IM XP H!NG TÍN DNG DOANH NGHIP THEO HNG D:N C2A NGÂN HÀNG NHÀ NC, VÀ  XU9T S;A <I B< SUNG C2A  TÀI NGHIÊN CU. PH LC V : KT QU CH9M IM XHTD DOANH NGHIP C2A CÔNG TY CP A B=NG MÔ HÌNH S;A <I THEO  XU9T C2A  TÀI NGHIÊN CU. DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT Ký hiu Din gii Basel Hip c v giám sát hot ng ngân hàng. BIDV Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam. CIC Trung tâm Thông tin tín dng ca Ngân hàng Nhà nc. DNNN Doanh nghip Nhà nc. TNN Doanh nghip có vn u t nc ngoài. E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Vit Nam. FICO Fair Isaac Corp. Moody’s Moody’s Investors Service. NHNN Ngân hàng Nhà nc Vit nam. NHTM Ngân hàng thng mi. R&I Rating & Investment Information. SEC y ban Chng khoán và Giao dch M. S&P Standard & Poor's. TNHH Trách nhim hu hn. TMCP Thng mi c phn. Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit nam. Vietinbank Ngân hàng Công thng Vit nam. XHTD Xp hng tín dng. [...]... hng tín dng cá nhân. 34 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 36 CHNG II : H TH1NG XP H!NG TÍN DNG C2A VIETCOMBANK. 2.1. Chính sách tín dng ca Vietcombank. 39 2.2. Nguyên t'c chm i(m tín dng. 39 2.3. S3 dng kt qu& tính i(m xp hng tín dng. 40 2.4. Mơ hình tính i(m xp hng tín dng ca Vietcombank. 40 2.4.1. Xp hng tín dng cá nhân. 40 2.4.2. Xp hng tín. .. xp hng tín nhi#m ca CIC. 24 1.2.3.2. H# thng xp hng tín dng ca BIDV. 24 1.2.3.2.1. Xp hng tín dng và xp hng kho&n vay cá nhân. 24 1.2.3.2.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 27 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng ca Vietinbank (Tr0c ây là Incombank). 29 1.2.3.3.1. Xp hng tín dng cá nhân. 30 1.2.3.3.2. Xp hng tín dng doanh nghi#p. 31 1.2.3.3. H# thng xp hng tín dng... hc và thc tin ca  tài 06 CHNG I : CÁC NGHIÊN CU VÀ KINH NGHIM V XP H!NG TÍN DNG. 1.1 T"ng quan v xp hng tín dng. 8 1.1.1 Khái ni#m xp hng tín dng 8 1.1.2 i tng ca xp hng tín dng. 8 1.1.3. T$m quan trng ca xp hng tín dng. 10 1.1.3.1. Ri ro tín dng. 10 H THNG XP HNG TÍN DNG 28 tiêu thanh khon (Kh nng thanh toán hin hành, kh nng thanh toán nhanh,... X2, X3 tính nh trên, riêng X4 nu doanh nghip ã c ph*n thì tính theo cơng thc TLMV X4====; nu doanh nghip cha c ph*n thì TLBV X4====. 1.1.3.2. Thi#t hi t% ri ro tín dng. 11 1.1.3.3. Vai trị ca xp hng tín dng trong qu&n tr ri ro. 12 1.1.4. Nguyên t'c xp hng tín dng. 12 1.1.5. Mơ hình xp hng tín dng. 12 1.1.6. Phng pháp xp hng tín dng theo... d n tín d&ng ti Vietcombank do Trung tâm thơng tin tín d&ng Vietcombank và các chi nhánh th c hin xp hng. Lun vn s' d&ng ph"ng pháp phân tích s liu nh tính ! làm rõ hin trng h thng XHTD ni b. Và bng cách s' d&ng ph"ng pháp so sánh vi các tiêu chu.n ánh giá ph bin trên th trng xp hng tín nhim quc t H THNG XP HNG TÍN DNG... Vietcombank. Ph lc I I.06 Tiêu chu"n ánh giá các ch tiêu tài chính ca doanh nghip ngành cơng nghip theo Vietcombank. Ph lc I I.07 Tiêu chu"n ánh giá dòng tin ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph lc I I.08 Tiêu chu"n ánh giá nng lc qun lý ca doanh nghip theo Vietcombank. Ph lc I I.09 Tiêu chu"n ánh giá uy tín giao dch ca doanh nghip theo Vietcombank. ... bi ca NHTM trong hot ng tín dng gn cht vi thiu hiu bit v khách hàng. Mt trong nhng k thut qun tr ri ro tín dng ca NHTM là s dng phân tích chm im  xp hng uy tín v mt tín dng ca m!i khách hàng mt cách th"ng xuyên. Do vy, vn  xây dng và hoàn thin h thng XHTD ni b ang c các NHTM quan tâm nh#m ngn nga và hn ch ri ro tín dng, gim bt t$ l n... hng tín dng. 14 1.2. M)t s nghiên cu và kinh nghi#m v xp hng tín dng. 14 1.2.1. Nghiên cu ca Stefanie Kleimeier v mơ hình i(m s tín dng cá nhân áp dng cho các ngân hàng bán l* ti Vi#t nam. 15 1.2.2. Các nghiên cu và kinh nghi#m xp hng tín dng trên th tr+ng tài chính ca M,. 16 1.2.2.1. H# thng xp hng tín nhi#m ca Moody’s và S&P. 17 1.2.2.2. Mơ hình i(m s tín. .. Altman. 18 1.2.2.3. S tng -ng gi.a mơ hình i(m s tín dng ca Edward I. Altman và xp hng tín nhi#m ca Standard & Poor. 21 1.2.2.4. Mơ hình i(m s tín dng cá nhân ca FICO. 22 1.2.3. Kinh nghi#m xp hng tín dng ca m)t s NHTM và t" chc ki(m toán / Vi#t nam. 24 H THNG XP HNG TÍN DNG 19 Mơ hình im s tín dng phân bit nhiu bin s do Altman (1981) phát trin... XP HNG TÍN DNG 11 tr! th,ng d trên th! trng. Do ó, có th xem ri ro tín dng cng là ri ro kinh doanh nhng c xem xét di góc  ca ngân hàng. Ri ro tín dng phát sinh trong trng hp ngân hàng khơng thu c *y  ho,c thu không úng k2 hn c gc l/n lãi ca khon vay. Ri ro tín dng không ch gii hn  hot ng cho vay, mà cịn bao gm nhiu hot ng mang tính cht tín dng . t'c chm i(m tín dng. 39 2.3. S3 dng kt qu& tính i(m xp hng tín dng. 40 2.4. Mô hình tính i(m xp hng tín dng ca Vietcombank. . chm i(m xp hng tín dng ca Vietcombank 62 3.2.1. Hoàn thi#n mô hình chm i(m xp hng tín dng cá nhân ca Vietcombank. 62 3.2.2. Hoàn thi#n mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank (LV thạc sỹ).pdf, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank (LV thạc sỹ).pdf, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại Vietcombank (LV thạc sỹ).pdf