Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải pháp.docx

102 805 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:43

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải phá [...]... lựa chọn chun đề “ Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- thực trạng giải pháp”. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu trong quá trình học tập trên ghế nhà trường thời gian thực tập tại Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, em đã có nắm được nhiều kiến thức về công tác thẩm định. Song do thời gian trình độ nhận thức... Phòng Thẩm định- SGD NH ĐT&PT 2. Thực trạng công tác thẩm định DAĐT tại SGD NHĐT&PT1.2.1. Kết quả công tác thẩm định dự án tại SGD NHĐT&PT Công tác thẩm định ngày càng được nâng cao về chất lượng thẩm định cũng như về tiến độ thực hiện dự án. Từ đầu năm năm 2005 đến 15/12/2005 Phòng Thẩm định đã tiếp nhận 39 dự án với tổng vốn đầu là 9,199.537 tỷ đồng, tổng số dự án đã thẩm định. .. thẩm dự án đầu "Nhà máy nước khoáng Vital". Dự án này được thẩm định vào ngày 01/10/2006, cán bộ thẩm định đã thẩm định dự án trong 20 ngày, công việc được phân công cho cán bộ Trần Thị Minh Hương thẩm định.  Giới thiệu về khách hàng: - Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Vital.- Tên giao dịch: Vital Joint Stock Company.- Địa chỉ trụ sở giao dịch: Số 2A, Đường Láng Hạ, Phường Thành Công, ... Hồ về dự án vay vốn.- Hồ về đảm bảo nợ vay.Nếu hồ đạt đủ yêu cầu thì sang bước tiếp theo là thẩm định dự án khách hàng vay vốn. Thẩm định dự án xin vay vốn khách hàng vay vốn: Trên cơ sở đối chiếu các quy định, thơng tin có liên quan các nội dung yêu cầu được quy định tại các hướng dẫn thuộc Quy trình này, Cán bộ thẩm định xem xét, thẩm định dự án đầu khách hàng vay vốn.-...Chun đề thực tập - 31 -Việc tính tốn hiệu quả tài chính, khả năng trả nợ của dự án được thực hiện qua các bước sau:Bước 1: Xác định mơ hình đầu vào, đầu ra của dự án. Tuỳ theo từng dự án đầu tư xây dựng mới độc lập hay đầu theo chiều rộng, chiều sâu mà khi bắt tay vào tính tốn hiệu quả của dự án, cán bộ thẩm định cần xác định mơ hình đầu vào, đầu ra phù hợp nhằm đảm bảo khi tính tốn phản ánh trung... thủy điện vừa nhỏ  Giới thiệu về dự án vay vốn:- Tên dự án: Dự án đầu “Nhà máy nước khống Vital” tại Đơng Cơ- Tiền Hải- Thái Bình.- Mục tiêu đầu tư: Mua lại thương hiệu nước khoáng thiên nhiên Vital toàn bộ tài sản của Nhà máy nước khoáng Vital.- Quản lý thực hiện dự án: chủ đầu trực tiếp quản lý, thực hiện dự án. - Tổng vốn đầu tư: 17 tỷ đồng. Trong đó:+ Tài sản cố định hữu hình:... dự án. Nhưng sang đến năm 2006 Phòng đã tiếp nhận 51 dự án vay vốn hoàn thành 31 dự án, 12 dự án đã gửi hồ nhưng doanh nghiệp khơng có nhu cầu vay tiếp, 08 dự án phịng đang triển khai thẩm định. Như vậy số dự án đã thẩm định chiếm 61% tổng số dự án phòng đã nhận Chuyên đề thực tập - 19 -Là phương pháp phổ biến giản đơn bởi nội dung của phương pháp này là so sánh chỉ tiêu chính của dự. .. dự án đang thẩm định với những chỉ tiêu ng tự của các dự án khác đang hoạt động. Việc so sánh này giúp cho cán bộ thẩm định đánh giá được một cách trực quan nhất tính hiệu quả hợp lý của dự án để bước đầu đánh giá được tính khả thi của dự án. Các chỉ tiêu được đem ra so sánh:- Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng dự án. - Quy chuẩn, tiêu chuẩn về công nghệ, trang thiết bị so sánh... xuất phát từ lý thuyết, song trên thực tế thực hiện thì tuỳ theo từng dự án cụ thể, theo từng khách hàng mà có những quy trình, phương pháp nội dung thẩm định khác nhau, không nhất nhất theo lý thuyết. đối với hoạt động ngân hàng cũng vậy, điều mà ngân hàng quan tâm là hiệu quả về mặt tài chính của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng. Cũng vì thế mà trong nội dung thẩm định dự án ngân hàng. .. trong thẩm định, đánh giá khách hàng: + Đánh giá chung về khách hàng. + Đánh giá năng lực pháp lý khách hàng. + Đánh giá mô hình tổ chức, bố trí lao động quản trị điều hành của ban lãnh đạo của Doanh nghiệp.+ Thẩm định tình hình hoạt động của khách hàng. + Thẩm định tài chính của khách hàng. + Đánh giá cơng nợ của khách hàng đối với Tổ chức tín dụng.- Các nội dung chính trong thẩm định dự án. + . chọn chuyên đề “ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải pháp . Là một sinh. định đã giúp em hoàn thành thời kỳ thực tập chuyên đề.Chương I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải pháp.docx, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải pháp.docx, Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- thực trạng và giải pháp.docx, Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban., .Nội dung thẩm định. a Thẩm định, đánh giá khách hàng vay vốn., Giới thiệu Sơ bộ về Khách hàng và dự án vay vốn: Quy trình thẩm định:

Từ khóa liên quan