Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014

130 281 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015, 12:40

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NÍ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NÍ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ní Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, tôi đã được sự giúp đỡ của các tập thể và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ quý báu đó. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo của trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Thái Nguyên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa học. Đặc biệt là thầy giáo - PGS.TS. Lê Văn Tâm người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập. Tôi xin chân thành cám ơn các ban ngành nơi tôi công tác và nghiên cứu luận văn, cùng toàn thể các đồng nghiệp học viên lớp cao học quản trị kinh doanh khóa 9, gia đình bạn bè đã tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành chương trình học của mình và góp phần thực hiện tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn !. Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ní Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Những đóng góp của đề tài 3 5. Kết cấu đề tài 3 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN 4 1.1. Vai trò động lực làm việc của người lao động trong công ty 4 1.1.1. Động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động 4 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc 5 1.1.3. Một số học thuyết về động lực làm việc 5 1.2. Nội dung cơ bản xác định nhu cầu của người lao động trong công ty 14 1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động 14 1.2.2. Các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động 15 1.2.3. Đo lường mức độ thỏa mãn của người lao động trong công ty 20 1.3. Sự cần thiết của động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 21 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.4.1. Các nhân tố thuộc về phía bản thân người lao động 22 1.4.2. Nhóm nhân tố thuộc về công ty 24 1.4.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài 27 1.5. Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động ở một số công ty trong và ngoài nước 29 1.5.1. Kinh nghiệm 29 1.5.2. Bài học kinh nghiệm rút ra 31 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 33 2.1.1. Động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang sơn hiện nay ở mức độ nào? 33 2.1.2. Công ty đang thực hiện những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho người lao động? 33 2.1.3. Những nguyên nhân nào làm hạn chế động lực làm việc của người lao động tại Công ty? 34 2.2. Cách tiếp cận 34 2.3. Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 35 2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 35 động lực làm việc của người lao động tại công ty xi măng Quang Sơn 36 Chƣơng 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN 37 3.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 37 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 37 3.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 39 3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xi măng Quang Sơn 40 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.4. Các đặc điểm của công ty Xi măng Quang Sơn ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động 41 3.2. Phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV xi măng Quang sơn trong thời gian vừa qua 54 3.2.1. Nhu cầu đối với công việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 56 3.2.2. Phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang sơn trong thời gian vừa qua 59 3.3. Đánh giá thực trạng nghiên cứu động lực làm việc và tạo động lực cho người lao động tại Công ty 91 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 96 4.1. Phương hướng phát triển của công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn trong giai đoạn tới 96 4.1.1. Mục tiêu phát triển 96 4.1.2. Giải pháp phát triển 97 4.2. Quan điểm động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 98 4.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 99 4.3.1. Hoàn thiện các công cụ tạo động lực làm việc cho người lao động 99 4.3.2. Hoàn thiện hệ thống trả công lao động 101 4.3.3. Hoàn thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động 102 4.3.4. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc 103 4.3.5. Nâng cao năng lực người lãnh đạo tổ nhóm làm việc 108 4.3.6. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu của người lao động 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi PHỤ LỤC 116 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANQP : An ninh quốc phòng BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội CB : Cán bộ CBCNV : Cán bộ công nhân viên CV : Công việc HĐLĐ : Hợp đồng lao động KD : Kinh doanh KPCĐ : Kinh phí công đoàn LĐ : Lao động PC : Phụ cấp SXKD : Sản xuất kinh doanh TC - LĐ : Tổ chức - Lao động TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNLĐ : Tai nạn lao động TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên TSCĐ : Tài sản cố định Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Chọn Mẫu Điều Tra 35 Bảng 3.1: Bảng ngành nghề kinh doanh của công ty 39 Bảng 3.2: Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012- 2013 40 Bảng 3.3: Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn của Công ty năm 2012-2013 43 Bảng 3.4: Tình hình lao động qua các năm 44 Bảng 3.5: Kết quả khảo sát nhu cầu của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn năm 2013 57 Bảng 3.6: Nhu cầu của người lao động chia theo chức danh công việc năm 2013 58 Bảng 3.7: Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm 2012- 2013 61 Bảng 3.8: Bảng lương công ty xi măng Quang Sơn tháng 11 năm 2013 62 71 Bảng 3.10: Kết quả đánh giá thành tích cá nhân 74 Bảng 3.11: Đánh giá về công tác đánh giá thực hiện công việc 75 Bảng 3.12: Số lượng đào tạo của công ty TNHH MTV 85 Bảng 3.13: Đánh giá về công tác đào tạo 86 [...]... và động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn Đánh giá thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang. .. tạo động lực làm việc cho người lao động - Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, tìm ra những nguyên nhân làm hạn chế động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn - Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn. .. trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động Tuy nhiên động lực làm việc cho người lao động của công ty còn tồn tại một số bất cập Mặt khác động lực làm việc đòi hỏi phải thường xuyên quan tâm cho phù hợp với sự thay đổi Vì vậy Tôi lựa chọn đề tài: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn để làm luận văn cho mình Câu hỏi nghiên cứu: Động lực làm việc. .. lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang sơn hiện nay ở mức độ nào? Công ty đang thực hiện những biện pháp nào để tạo động lực làm việc cho người lao động? Những nguyên nhân nào làm hạn chế động lực làm việc cho người lao động tại Công ty 2 Mục đích nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động và chỉ... măng Quang Sơn trong thời gian qua Chương 4: Các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN 1.1 Vai trò động lực làm việc của ngƣời... của động lực làm việc của người lao động tại công ty 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc của ngƣời lao động Động lực của người lao động không tự nhiên xuất hiện mà là sự kết hợp đồng thời của các nguồn lực thuộc về phía bản thân người lao động, môi trường sống và làm việc của người lao động Như vậy, hành vi có động lực của người lao động trong tổ chức chịu tác động của nhiều nhân tố và có... và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Động lực làm việc của người lao động - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nghiên không gian: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn + Phạm vi nghiên thời gian: Sử dụng số liệu năm 2012-2013 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 4 Những đóng góp của đề tài... hiện công việc và động lực làm việc trong đó động lực làm việc là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng thúc đẩy người lao động hăng hái, say mê nỗ lực làm việc Do đó để nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động đặt ra yêu cầu đối với các công ty phải quan tâm đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Để đạt mục tiêu phát triển ngành xi măng Việt Nam thành một ngành công nghiệp mạnh, có công. .. nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động Dựa trên kết quả của công tác xác định nhu cầu của người lao động, công ty sẽ tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động từ đó tạo ra động lực làm việc cho người lao động hướng tới hoàn thành mục tiêu của tổ chức Các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của người lao động bao gồm: 1.2.2.1... Quang Sơn 5 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo thì nội dung chính được chia thành 4 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghiên cứu động lực làm việc của người lao động trong công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng . tài: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn để làm luận văn cho mình. Câu hỏi nghiên cứu: Động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH. Quan điểm động lực làm việc của người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 98 4.3. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 99 4.3.1 động lực làm việc của người lao động tại công ty xi măng Quang Sơn 36 Chƣơng 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG QUANG SƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014, Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014, Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH MTV xi măng Quang Sơn 2014

Từ khóa liên quan