Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

90 407 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015, 12:40

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––– ĐẶNG VĂN CHIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––– ĐẶNG VĂN CHIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. DƢ NGỌC THÀNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, đầy đủ và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc nghiên cứu thực tế tại địa phương để thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Đặng Văn Chiến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được bản luận văn này, trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Dƣ Ngọc Thành đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài. , khoa Sau Đại học - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công đã giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới những người thân trong gia đình và đồng nghiệp đã động viên, khích lệ, tạo những điều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Đặng Văn Chiến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu, yêu cầu 3 3. Ý nghĩa của đề tài 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 5 1.1.1. Cơ sở lý luận 5 1.1.2. Cơ sở thực tiễn 7 1.2. Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai 8 1.2.1. Đăng ký đất đai, bất động sản 8 1.2.1.1. Khái niệm về đăng ký đất đai 8 1.2.1.2. Vai trò, lợi ích của đăng ký Nhà nước về đất đai 8 1.2.2. Cơ sở lý luận về đăng ký đất đai, bất động sản 9 1.2.2.1. Hồ sơ đất đai, bất động sản 9 1.2.2.2. Nguyên tắc Đăng ký đất đai, bất động sản 9 1.2.2.3. Đơn vị đăng ký - thửa đất 9 1.2.2.4. Đăng ký pháp lý đất đai, bất động sản 10 1.2.3. Hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam 12 1.2.3.1. Giai đoạn trước khi có Luật Đất đai 12 1.2.3.2. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai 1988 đến 1993 12 1.2.3.3. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 1993 đến năm 2003 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.3.4. Giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay 13 1.3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 14 1.3.1. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK 14 1.3.1.1. Pháp luật đất đai 14 1.3.1.2. Bộ Luật Dân sự (2005) 16 1.3.1.3. Luật bổ sung sửa đổi một số điều của Luật đầu tư xây dựng cơ bản (2009) 16 1.3.1.4. Nhận xét chung về cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK 18 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19 1.3.2.1. Chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 19 1.3.2.2. Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 19 1.4. Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản ở một số nước 22 1.4.1. Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren) 22 1.4.1.1. Văn phòng đăng ký quyền đất đai của Northern Territory 22 1.4.1.2. Cơ quan đăng ký đất đai của Bang Victoria 23 1.4.1.3. Cơ quan quản lý đất đai Bang New South Wales 23 1.4.2. Cộng hòa Pháp 24 1.4.3. Thụy Điển 26 1.5. Thực trạng hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam 28 1.5.1. Tình hình thành lập 28 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 28 1.5.3. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của VPĐKQSD đất 29 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Đối tượng nghiên cứu 31 2.2. Phạm vi nghiên cứu 31 2.2.1. Về không gian nghiên cứu 31 2.2.2. Về thời gian nghiên cứu 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 2.3. Nội dung nghiên cứu 31 2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 31 2.3.2. Tình hình quản lý đất đai và thị trường bất động sản 31 2.3.3. Thực trạng hoạt động của VPĐKQSD đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 31 2.3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất 31 2.4. Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1. Phương pháp thu thập các số liệu thứ cấp 31 2.4.2.Phương pháp điều tra các số liệu sơ cấp 32 2.4.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 32 2.4.4. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan 32 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị xã Sông Công 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 33 3.1.1.1. Vị trí địa lý 33 3.1.1.2. Địa hình 34 3.1.1.3. Khí hậu 34 3.1.1.4. Thủy văn 35 3.1.1.5. Các nguồn tài nguyên 35 3.1.1.6. Thực trạng môi trường 37 3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội 37 3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 37 3.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 38 3.1.2.3. Khu vực kinh tế công nghiệp 38 3.1.2.4. Khu vực kinh tế dịch vụ 39 3.1.2.5. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 39 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.1.2.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 39 3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 41 3.1.3.1. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 41 3.1.3.2. Đánh giá chung về điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường 41 3.1.3.3. Đánh giá chung về môi trường 43 3.2. Tình hình quản lý đất đai ở thị xã Sông Công 43 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai 43 3.2.2. Tình hình quản lý đất đai 44 3.3. Thực trạng hoạt động của VPĐKQSD đất Thị xã Sông Công 46 3.3.1. Tình hình hoạt động của VPĐKQSD đất 46 3.3.1.1. Tổ chức bộ máy của VPĐKQSD đất 46 3.3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 46 3.3.1.3. Nguồn nhân lực 48 3.3.1.4. Cơ chế hoạt động của VPĐKQSD đất 48 3.3.2. Kết quả hoạt động của VPĐKQSD đất 50 3.3.2.1. Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 3.3.2.2. Công tác đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất 54 3.3.2.3. Công tác chỉnh lý biến động về sử dụng đất 55 3.3.2.4. Lập và quản lý hồ sơ địa chính 56 3.3.2.5. Công tác cung cấp thông tin địa chính 58 3.3.3. Đánh giá thực trạng hoạt động của VPĐKQSDĐ thị xã Sông Công 59 3.3.3.1. Mức độ công khai về thủ tục hành chính 59 3.3.3.2. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính 61 3.3.3.3. Thái độ và mức độ hướng dẫn của cán bộ chuyên môn 62 3.3.3.4. Các khoản lệ phí người dân phải đóng góp 65 3.3.4. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất 66 3.3.4.1. Chính sách pháp luật đất đai 66 3.3.4.2. Chức năng, nhiệm vụ 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii 3.3.4.3. Tổ chức, cơ chế hoạt động 68 3.3.4.4. Đối tượng giải quyết 68 3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSD đất 69 3.4.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 69 3.4.2. Giải pháp về tổ chức 70 3.4.3. Giải pháp về nhân lực 70 3.4.4. Giải pháp về kỹ thuật, nghiệp vụ 71 3.4.5. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 71 3.4.6. Giải pháp về cơ chế 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 1. Kết luận 72 2. Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 76 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HSĐC Hồ sơ địa chính SDĐ Sử dụng đất VPĐKQSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT [...]... hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 2 Mục tiêu, yêu cầu 2.1 Mục tiêu Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 1013 Đánh giá những kết quả đạt được và khó khăn còn tồn tại Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị. .. người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ’’ [18] 1.3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1.3.1 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của VPĐK 1.3.1.1 Pháp luật đất đai a) Luật Đất đai 2003 - Luật Đất đai 2003 quy định: “Việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong các trường hợp: Người đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ... ở thị xã Sông Công đã dẫn đến nhiều biến động về sử dụng đất Sự ra đời của Văn phòng đăng ký QSDQSD đất thị xã Sông Công là một dấu ấn quan trọng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn thị xã và đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân về thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhất là vấn đề đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển quyền sử dụng đất, ... Australia việc đăng ký BĐS do các cơ quan chính phủ các Bang thực hiện Các cơ quan này là các cơ quan ĐKĐĐ, Văn phòng đăng ký quyền đất đai, cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan thông tin đất đai 1.4.1.1 Văn phòng đăng ký quyền đất đai của Northern Territory Văn phòng đăng ký quyền đất đai tại Northern Territory là một bộ phận của Văn phòng đăng ký trung ương, nhiệm vụ của Văn phòng thực hiện đăng Số hóa... sử dụng đất hợp pháp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình Theo quy định của pháp luật đất đai, hệ thống Đăng ký đất đai có hai loại là đăng ký ban đầu và đăng ký biến động - Đăng ký ban đầu được thực hiện khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân; Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 - Đăng ký. .. kinh tế đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1.3.2.1 Chức năng của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Theo quy định của pháp luật hiện hành, VPĐKQSD đất thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện là cơ quan dịch vụ công hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất, ... tác giao dịch đảm bảo, Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì VPĐKQSD đất thị xã Sông Công cũng còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động của VPĐKQSD đất vẫn còn hạn chế Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Để từ đó có những chiến lược Số hóa bởi Trung... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 - Đăng ký biến động - đăng ký những biến động đất đai trong quá trình sử dụng do thay đổi diện tích (tách, hợp thửa đất, sạt lở, bồi lấp…), do thay đổi mục đích sử dụng, do thay đổi quyền và các hạn chế về quyền sử dụng đất b) Cơ quan đăng ký đất đai: “Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là cơ quan dịch vụ công thực hiện chức năng quản lý hồ sơ địa chính... cơ sở nghiên cứu tìm ra những nguyên nhân hạn chế và từ đó đề xuất những biện pháp phát huy tiềm năng và khắc phục những hạn chế để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoạt động có hiệu quả tốt hơn, tốt hơn nữa 1.2 Tổng quan các vấn đề về đăng ký đất đai 1.2.1 Đăng ký đất đai, bất động sản 1.2.1.1 Khái niệm về đăng ký đất đai Đăng ký Nhà nước về đất đai: Các quyền về đất đai được bảo đảm bởi Nhà nước,... quy định Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất [18] Luật dành riêng một chương quy định các thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai theo phương châm tạo điều . ĐẶNG VĂN CHIẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất đai. pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên . 2. Mục tiêu, yêu cầu 2.1. Mục tiêu Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng. tế, xã hội của Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 31 2.3.2. Tình hình quản lý đất đai và thị trường bất động sản 31 2.3.3. Thực trạng hoạt động của VPĐKQSD đất Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn