PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG TY CTGT 116

91 1,170 2
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2013, 10:21

1 Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ị chung vỊ ®Çu t− vµ ¸n ®Çu t− cđa doanh nghiƯp x©y dùng 1.1 §Çu t− 1.1.1. Kh¸i niƯm ®Çu t− Ho¹t ®éng ®Çu t− x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý kinh tÕ quan träng cđa Nhµ n−íc, mét ho¹t ®éng s¶n xt-kinh doanh c¬ b¶n cđa c¸c doanh nghiƯp, v× lÜnh vùc nµy thĨ hiƯn cơ thĨ ®Þnh h−íng kinh tÕ-chÝnh trÞ cđa mét ®Êt n−íc, cã t¸c dơng qut ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triĨn cđa c¸c doanh nghiƯp vµ cđa ®Êt n−íc vỊ mäi mỈt kinh tÕ, kü tht, v¨n ho¸, x· héi. Ho¹t ®éng ®Çu t− chiÕm mét ngn vèn lín cđa Nhµ n−íc, doanh nghiƯp vµ x· héi, cã liªn quan ®Õn viƯc sư dơng hỵp lý hay l·ng phÝ tµi nguyªn vµ c¸c ngn lùc cđa s¶n xt, liªn quan ®Õn b¶o vƯ m«i tr−êng; nh÷ng sai lÇm vỊ x©y dùng vµ lùa chän c«ng nghƯ cđa c¸c ¸n ®Çu t− cã thĨ g©y nªn c¸c thiƯt h¹i lín tån t¹i l©u dµi vµ khã sưa ch÷a. §èi víi c¸c doanh nghiƯp, ®Çu t− lµ mét bé phËn quan träng cđa chiÕn l−ỵc s¶n phÈm vµ chiÕn l−ỵc ®ỉi míi c«ng nghƯ nãi riªng, lµ mét c«ng viƯc sèng cßn cđa ng−êi s¶n xt kinh doanh. VËy tr−íc tiªn ph¶i hiĨu ®Çu t− lµ g×? Cã rÊt nhiỊu quan ®iĨm kh¸c nhau vỊ ®Çu t−. 2 Theo quan ®iĨm kinh tÕ, ®Çu t− lµ t¹o mét “vèn cè ®Þnh” tham gia vµo ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp trong nhiỊu kú s¶n xt kinh doanh nèi tiÕp. §©y lµ vÊn ®Ị tÝch l c¸c u tè vËt chÊt chđ u vỊ s¶n xt hay kinh doanh. − Theo quan ®iĨm tµi chÝnh, ®Çu t− lµ lµm bÊt ®éng mét sè vèn rót ra tiỊn l·i trong nhiỊu thêi kú nèi tiÕp. Kh¸i niƯm nµy ngoµi viƯc t¹o ra c¸c “tµi s¶n cã” vËt chÊt cßn bao gåm c¸c chØ tiªu kh«ng tham gia ngay hc ch−a tham gia trùc tiÕp ngay vµo ho¹t ®éng cđa doanh nghiƯp nh−: nghiªn cøu, ®µo t¹o nh©n viªn “n¾m qun tham gia”. − Theo quan ®iĨm kÕ to¸n, kh¸i niƯm ®Çu t− g¾n liỊn víi viƯc ph©n bỉ mét kho¶n chi vµo mét trong c¸c mơc “bÊt ®éng s¶n”. C¸c kh¸i niƯm vỊ ®Çu t− kh«ng thĨ t¸ch rêi kh¸i niƯm thêi gian. Thêi gian cµng dµi th× viƯc bá vèn ra ®Çu t− cµng gỈp nhiỊu rđi ro. ViƯc cã rđi ro lµ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 mét trong nh÷ng ®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n cđa ®Çu t− mµ doanh nghiƯp nµo mn ®Çu t− vµo bÊt cø “mơc tiªu” nµo còng cÇn ph¶i ®Ị cËp ®Õn. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa x· héi, ®ßi hái ph¶i më réng quy m« cđa s¶n xt x· héi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn vỊ vËt chÊt vµ tinh thÇn. §Ĩ ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu ®ã c¬ së vËt chÊt kü tht cđa c¸c ngµnh kinh tÕ lu«n lu«n cÇn sù bï ®¾p vµ hoµn thiƯn më réng th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t−. Ho¹t ®éng ®Çu t− nãi chung lµ ho¹t ®éng bá vèn vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi ®Ĩ thu ®−ỵc c¸c lỵi Ých d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. − §èi víi c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh dÞch vơ lÇn ®Çu tiªn ®−ỵc h×nh thµnh, ho¹t ®éng ®Çu t− nh»m t¹o ra nhµ x−ëng, mua s¾m trang thiÕt bÞ ®Ĩ t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü tht cho c¸c c¬ së nµy, mua s¾m nguyªn vËt liƯu, tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng trong chu kú s¶n xt kinh doanh dÞch vơ ®Çu tiªn. − §èi víi c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh dÞch vơ ®ang ho¹t ®éng, ho¹t ®éng ®Çu t− nh»m mua s¾m c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, x©y dùng thªm mét sè nhµ x−ëng vµ t¨ng thªm vèn l−u ®éng nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng hiƯn cã, sưa ch÷a hc mua s¾m c¸c tµi s¶n cè ®Þnh míi thay thÕ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cò, l¹c hËu. 1.1.2. Ph©n lo¹i ®Çu t− §Çu t− cã nhiỊu lo¹i, ®Ĩ thn tiƯn cho viƯc theo dâi, qu¶n lý vµ ®Ị ra c¸c biƯn ph¸p n©ng cao hiƯu qu¶ cđa ho¹t ®éng ®Çu t−, cã thĨ ph©n lo¹i chóng theo mét sè tiªu thøc sau: ∗ Theo tÝnh chÊt − C¸c viƯc ®Çu t− h÷u h×nh, vµo tµi s¶n vËt lý (®Êt, bÊt ®éng s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ…) − C¸c viƯc ®Çu t− v« h×nh lµ viƯc ®Çu t− ch−a thÊy ngay hc ch−a thÊy râ hiƯu qu¶ (b»ng s¸ng chÕ, chi tiªu vỊ nghiªn cøu, ph¸t triĨn, ®µo t¹o…). − C¸c viƯc ®Çu t− vỊ tµi chÝnh (ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng kho¸n tham gia gãp vèn). ∗ Theo mơc ®Ých − C¸c viƯc ®Çu t− ®Ĩ ®ỉi míi nh»m duy tr× n¨ng lùc s¶n xt nhÊt ®Þnh. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3 − C¸c viƯc ®Çu t− ®Ĩ hiƯn ®¹i ho¸ hay ®Ĩ thay thÕ nh»m t¨ng n¨ng st, chèng hao mßn v« h×nh. − C¸c viƯc ®Çu t− “chiÕn l−ỵc”, kh«ng thĨ trùc tiÕp ®o l−êng ngay hiƯu qu¶, cã thĨ g¾n víi nghiªn cøu ph¸t triĨn, víi h×nh ¶nh nh·n hiƯu, víi ®µo t¹o vµ “chÊt l−ỵng cc sèng”, b¶o vƯ m«i tr−êng. ∗ Theo néi dung kinh tÕ − §Çu t− vµo lùc l−ỵng lao ®éng (®Çu t− ph¸t triĨn nh©n lùc) nh»m mơc ®Ých t¨ng c¶ vỊ sè l−ỵng vµ chÊt l−ỵng lao ®éng. − §Çu t− x©y dùng c¬ b¶n nh»m t¹o hc n©ng cao møc ®é hiƯn ®¹i tµi s¶n cè ®Þnh cđa doanh nghiƯp, nh− viƯc x©y dùng míi nhµ x−ëng, ®Çu t− cho m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghƯ. − §Çu t− vµo tµi s¶n l−u ®éng (t¹o ngn vèn l−u ®éng ®Ĩ ®¸p øng nhu cÇu vèn l−u ®éng) nh»m ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng liªn tơc, nhÞp nhµng cđa qu¸ tr×nh kinh doanh, nh− ®Çu t− vµo c«ng cơ lao ®éng nhá, nguyªn nhiªn vËt liƯu, tiỊn ®Ĩ phơc vơ qu¸ tr×nh kinh doanh. ∗ Theo ph¹m vi − §Çu t− bªn ngoµi lµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− ph¸t sinh khi doanh nghiƯp mua tr¸i phiÕu, cỉ phiÕu, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiƯp kh¸c víi mơc ®Ých sinh lêi. − §Çu t− bªn trong (®Çu t− néi bé) lµ nh÷ng kho¶n ®Çu t− ®Ĩ mua s¾m c¸c u tè cđa qu¸ tr×nh s¶n xt (tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l−u ®éng, ph¸t triĨn con ng−êi…). ∗ Theo gãc ®é tr×nh ®é tiÕn bé kü tht − §Çu t− theo chiỊu réng vµ ®Çu t− theo chiỊu s©u. − §Çu t− theo tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, ®éng ho¸, tin häc ho¸… − §Çu t− theo tû träng vèn ®Çu t− cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, cho x©y dùng vµ chi phÝ ®Çu t− kh¸c. ∗ Theo thêi ®o¹n kÕ ho¹ch − §Çu t− ng¾n h¹n (®¸p øng lỵi Ých tr−íc m¾t). − §Çu t− trung h¹n (®¸p øng lỵi Ých trung h¹n). THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 4 − §Çu t− dµi h¹n (®¸p øng c¸c lỵi Ých dµi h¹n vµ ®ãn ®Çu t×nh thÕ chiÕn l−ỵc). 1.1.3. Mơc tiªu ®Çu t− cđa doanh nghiƯp Harold Geneen_mét nhµ qu¶n lý doanh nghiƯp hµng ®Çu cđa n−íc Mü, cã nãi: “Toµn bé bµi gi¶ng Qu¶n trÞ kinh doanh tãm l¹i trong ba c©u: Ng−êi ta ®äc mét qun s¸ch tõ ®Çu ®Õn ci. Ng−êi ta l·nh ®¹o doanh nghiƯp theo chiỊu ng−ỵc l¹i. NghÜa lµ ng−êi ta b¾t ®Çu tõ ®o¹n ci vµ sau ®ã lµm mäi viƯc cã thĨ lµm ®−ỵc ®Ĩ ®i ®Õn kÕt qu¶”. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p khoa häc ®· ®−ỵc Harold Geneen diƠn ®¹t c¸ch ®iƯu ®Ĩ nãi víi chóng ta r»ng: Tr−íc hÕt h·y x¸c ®Þnh mơc tiªu råi sau ®ã thùc hiƯn mäi gi¶i ph¸p cã thĨ cã ®Ĩ ®¹t ®−ỵc mơc tiªu. Trong ph©n tÝch ¸n ®Çu t− cđa doanh nghiƯp, mơc tiªu lµ c¬ së ®Ĩ thiÕt lËp tiªu chn hiƯu qu¶, c¸i “chn” ®Ĩ ra qut ®Þnh lùa chän ph−¬ng ¸n vµ ¸n. Nh×n chung theo gi¸c ®é qc gia ®Çu t− ph¶i nh»m hai mơc tiªu chÝnh lµ: Thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ thu nhËp qc d©n (mơc tiªu ph¸t triĨn); C¶i thiƯn viƯc ph©n phèi thu nhËp qc d©n (mơc tiªu c«ng b»ng x· héi). Cßn mơc tiªu ®Çu t− cđa doanh nghiƯp ph¶i xt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr−êng, tõ kh¶ n¨ng chđ quan vµ ý ®å chiÕn l−ỵc kinh doanh cđa doanh nghiƯp, tõ ®−êng lèi chung ph¸t triĨn ®Êt n−íc vµ c¸c c¬ së ph¸p lt. ¸n ®Çu t− cđa c¸c doanh nghiƯp cã thĨ cã c¸c mơc tiªu sau ®©y: *Mơc tiªu cùc tiĨu chi phÝ vµ cùc ®¹i lỵi nhn: Cã thĨ nãi mơc tiªu cùc ®¹i lỵi nhn th−êng ®−ỵc gäi lµ mơc tiªu quan träng vµ phỉ biÕn nhÊt. Tuy nhiªn khi sư dơng mơc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i b¶o ®¶m tÝnh ch¾c ch¾n cđa c¸c chØ tiªu lỵi nhn thu ®−ỵc theo kiÕn cđa ¸n ®Çu t− qua c¸c n¨m. Yªu cÇu nµy trong thùc tÕ gỈp nhiỊu khã kh¨n khi thùc hiƯn, v× t×nh h×nh cđa thÞ tr−êng lu«n lu«n biÕn ®éng vµ viƯc b¸o chÝnh x¸c vỊ lỵi nhn cho hµng chơc n¨m sau lµ rÊt khã kh¨n. *Mơc tiªu cùc ®¹i khèi l−ỵng hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr−êng. Mơc tiªu nµy th−êng ®−ỵc ¸p dơng khi c¸c u tè tÝnh to¸n mơc tiªu theo lỵi nhn kh«ng ®−ỵc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. Tuy nhiªn mơc tiªu nµy còng ph¶i cã THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 5 mơc ®Ých ci cïng lµ thu ®−ỵc lỵi nhn tèi ®a theo con ®−êng cùc ®¹i khèi l−ỵng hµng ho¸ b¸n ra trªn thÞ tr−êng, v× møc lỵi nhn tÝnh cho mét s¶n phÈm cã thĨ thÊp, nh−ng do khèi l−ỵng s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr−êng lín, nªn tỉng lỵi nhn thu ®−ỵc còng sÏ lín. VÊn ®Ị cßn l¹i ë ®©y lµ doanh nghiƯp ®¶m b¶o møc doanh lỵi cđa ®ång vèn ph¶i ®¹t møc yªu cÇu tèi thiĨu. *Cùc ®¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cđa c¸c cỉ ®«ng tÝnh theo gi¸ trªn thÞ tr−êng. Trong kinh doanh cã hai vÊn ®Ị c¬ b¶n ®−ỵc c¸c nhµ kinh doanh lu«n lu«n quan t©m ®ã lµ lỵi nhn dµi h¹n vµ sù ỉn ®Þnh cđa kinh doanh, ë ®©y sù ỉn ®Þnh lu«n lu«n g¾n liỊn víi møc ®é rđi ro. Hai mơc tiªu nµy th−êng m©u thn nhau, v× mn thu lỵi nhn cµng lín th× ph¶i chÊp nhËn møc rđi ro cµng cao, tøc lµ møc ỉn ®Þnh cµng thÊp. §Ĩ gi¶i qut m©u thn nµy, c¸c nhµ kinh doanh ®· ¸p dơng mơc tiªu kinh doanh “Cùc ®¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cđa c¸c cỉ ®«ng tÝnh theo gi¸ trªn thÞ tr−êng” hay lµ cùc ®¹i gi¸ trÞ trªn thÞ tr−êng cđa c¸c cỉ phiÕu hiƯn cã, v× nh− ta ®· biÕt gi¸ trÞ cđa mét cỉ phiÕu ë mét c«ng ty nµo ®ã trªn thÞ tr−êng ph¶n ¸nh kh«ng nh÷ng møc ®é lỵi nhn mµ cßn c¶ møc ®é rđi ro hay ỉn ®Þnh cđa c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cđa c«ng ty. V× vËy, th«ng qua gi¸ trÞ cỉ phiÕu trªn thÞ tr−êng cã thĨ phèi hỵp hai mơc tiªu lỵi nhn vµ rđi ro thµnh mét ®¹i l−ỵng ®Ĩ ph©n tÝch ph−¬ng ¸n kinh doanh, trong ®ã cã ¸n ®Çu t−. *Duy tr× sù tån t¹i vµ an toµn cđa doanh nghiƯp. Bªn c¹nh mơc tiªu lỵi nhn cùc ®¹i trong thùc tÕ cßn tån t¹i mét mơc tiªu thø hai kh«ng kÐm phÇn quan träng, ®ã lµ duy tr× sù tån t¹i l©u dµi vµ an toµn cho doanh nghiƯp hay ¸n ®Çu t−. Trong tr−êng hỵp nµy c¸c nhµ kinh doanh chđ tr−¬ng ®¹t ®−ỵc mét møc ®é tho¶ m·n nµo ®ã cđa doanh nghiƯp vỊ lỵi nhn, ®¶m b¶o ®−ỵc sù tån t¹i l©u dµi vµ an toµn cho doanh nghiƯp cßn h¬n lµ ch¹y theo lỵi nhn cùc ®¹i nh−ng cã nhiỊu nguy c¬ rđi ro vµ ph¸ s¶n. Quan ®iĨm nµy cã thĨ vËn dơng ®Ĩ ph©n tÝch vµ qut ®Þnh mét ¸n ®Çu t−. *§Çu t− ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm vµ n©ng cao uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ĩ chiÕm lÜnh thÞ tr−êng nhiỊu h¬n, nhÊt lµ trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 6 *§Çu t− theo chiỊu s©u ®Ĩ ®ỉi míi c«ng nghƯ, ®ãn ®Çu nhu cÇu míi sÏ xt hiƯn trªn thÞ tr−êng, t¨ng thªm ®éc qun doanh nghiƯp. *§Çu t− ®Ĩ liªn doanh víi n−íc ngoµi, tranh thđ c«ng nghƯ míi, më réng thÞ tr−êng xt khÈu. *§Çu t− ®Ĩ c¶i thiƯn ®iỊu kiƯn lao ®éng cđa doanh nghiƯp, b¶o ®¶m yªu cÇu b¶o vƯ m«i tr−êng theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt… Trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, mét doanh nghiƯp cã thĨ cã mét hay nhiỊu mơc tiªu ®ång thêi. C¸c mơc tiªu cđa doanh nghiƯp l¹i cã thĨ thay ®ỉi theo thêi gian. 1.1.4. C¸c h×nh thøc ®Çu t− vµ nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t− ë c¸c doanh nghiƯp ∗ C¸c h×nh thøc ®Çu t− ViƯc s¾p xÕp c¸c h×nh thøc ®Çu t− kh«ng cã tÝnh chÊt cè ®Þnh, mỈc dï vËy cã thĨ ph©n chia h×nh thøc ®Çu t− nh− sau: − §Çu t− gi¸n tiÕp §©y lµ h×nh thøc bá vèn vµo ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m ®−a l¹i hiƯu qu¶ cho ng−êi cã vèn còng nh− cho x· héi, nh÷ng ng−êi cã vèn kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t−. Ho¹t ®éng ®Çu t− gi¸n tiÕp ®−ỵc biĨu hiƯn d−íi nhiỊu h×nh thøc kh¸c nhau nh− mua cỉ phiÕu, tÝn phiÕu. §Çu t− gi¸n tiÕp lµ mét lo¹i h×nh kh¸ phỉ biÕn hiƯn nay, do chđ ®Çu t− cã tiỊm lùc kinh tÕ nh−ng kh«ng cã ®iỊu kiƯn vµ kh¶ n¨ng tham gia ®Çu t− trùc tiÕp. − §Çu t− trùc tiÕp §©y lµ h×nh thøc ®Çu t− mµ ng−êi cã vèn tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng vµ qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t−, hä biÕt ®−ỵc mơc tiªu cđa ®Çu t− còng nh− ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cđa sè vèn mµ hä bá ra. Ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp còng ®−ỵc biĨu hiƯn d−íi nhiỊu h×nh thøc kh¸c nhau nh− hỵp ®ång liªn doanh, c«ng ty cỉ phÇn, më réng, t¨ng n¨ng lùc s¶n xt. §Çu t− trùc tiÕp cã thĨ chia thµnh hai nhãm lµ ®Çu t− chun dÞch vµ ®Çu t− ph¸t triĨn. 1 §Çu t− chun dÞch cã nghÜa lµ sù chun dÞch vèn ®Çu t− tõ tµi s¶n ng−êi nµy sang ng−êi kh¸c theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cđa tµi s¶n ®−ỵc chun dÞch. Hay chÝnh lµ viƯc mua l¹i cỉ phÇn trong doanh nghiƯp nµo ®ã. ViƯc chun dÞch THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 7 nµy kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn vèn cđa doanh nghiƯp nh−ng cã kh¶ n¨ng t¹o ra mét n¨ng lùc qu¶n lý míi, n¨ng lùc s¶n xt míi. TiÕn hµnh cỉ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiƯp ë n−íc ta hiƯn nay lµ mét h×nh thøc ®Çu t− chun dÞch. 1 §Çu t− ph¸t triĨn lµ h×nh thøc ®Çu t− quan träng vµ chđ u. Ng−êi cã vèn ®Çu t− g¾n liỊn víi ho¹t ®éng kinh tÕ cđa ®Çu t−. Ho¹t ®éng ®Çu t− trong tr−êng hỵp nµy nh»m n©ng cao n¨ng lùc cđa c¸c c¬ së s¶n xt theo h−íng sè l−ỵng vµ chÊt l−ỵng, t¹o ra n¨ng lùc s¶n xt míi. §©y lµ h×nh thøc t¸i s¶n xt më réng vµ còng lµ h×nh thøc ®Çu t− quan träng t¹o ra viƯc lµm míi, s¶n phÈm míi vµ thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triĨn. Trong ®Çu t− ph¸t triĨn, viƯc kÕt hỵp gi÷a ®Çu t− theo chiỊu s©u vµ chiỊu réng lµ mét vÊn ®Ị cã ¶nh h−ëng lín ®Õn hiƯu qu¶ kinh tÕ cđa ®Çu t−. §Çu t− theo chiỊu s©u lµ ®Çu t− vµo viƯc ¸p dơng c¸c kü tht s¶n xt tiªn tiÕn vµ m¸y mãc tiÕn bé, cã hiƯu qu¶ h¬n thĨ hiƯn ë chç khèi l−ỵng s¶n phÈm vµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm t¨ng lªn nh−ng sè l−ỵng lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xt vÉn gi÷ nguyªn hay Ýt h¬n, ®ång thêi kh«ng lµm t¨ng diƯn tÝch s¶n xt cđa c¸c c«ng tr×nh vµ doanh nghiƯp ®−ỵc dïng cho qu¸ tr×nh s¶n xt. §Çu t− theo chiỊu réng lµ ®Çu t− ®Ĩ më réng quy m« s¶n xt víi kü tht vµ c«ng nghƯ lỈp l¹i nh− cò. Nh− vËy cã thĨ thÊy r»ng ®Çu t− gi¸n tiÕp hay ®Çu t− chun dÞch kh«ng nã vËn ®éng vµ tån t¹i nÕu nh− kh«ng cã ®Çu t− ph¸t triĨn. Ng−ỵc l¹i, ®Çu t− ph¸t triĨn cã thĨ ®¹t ®−ỵc quy m« lín nÕu cã thĨ sù tham gia cđa c¸c h×nh thøc ®Çu t− kh¸c. Trong nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng hiƯn nay, ChÝnh phđ kh«ng ¸p ®Ỉt mét h×nh thøc ®Çu t− nµo b¾t bc víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ, nh−ng Nhµ n−íc ph¶i cã sù can thiƯp nhÊt ®Þnh ®Ĩ ®¶m b¶o cho thÞ tr−êng ®Çu t− ph¸t triĨn phï hỵp víi sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Cßn ®èi víi doanh nghiƯp lu«n ph¶i phÊn ®Êu ®¹t ®−ỵc mơc tiªu chiÕn l−ỵc trong tõng thêi kú nh»m ®¹t ®−ỵc lỵi Ých cao nhÊt cho doanh nghiƯp trªn c¬ së tu©n theo c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t−. ∗ C¸c nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t− ë c¸c doanh nghiƯp THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 8 Qu¶n lý ®Çu t−: lµ mét tËp hỵp nh÷ng biƯn ph¸p cđa Nhµ n−íc hay chđ ®Çu t− ®Ĩ qu¶n lý qu¸ tr×nh ®Çu t− kĨ tõ b−íc x¸c ®Þnh ¸n ®Çu t−, ®Õn c¸c b−íc thùc hiƯn ®Çu t− vµ b−íc khai th¸c ¸n ®Ĩ ®¹t ®−ỵc nh÷ng mơc ®Ých ®· ®Þnh. − Qu¶n lý ®Çu t− cđa doanh nghiƯp ph¶i dùa vµo mơc tiªu chiÕn l−ỵc s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp ë tõng thêi kú, vµo c¸c mơc tiªu cơ thĨ do c¸c ¸n ®Çu t− ®Ị ra nh»m ®¹t ®−ỵc lỵi Ých cao nhÊt cho doanh nghiƯp, nh−ng ph¶i phï hỵp víi ®−êng lèi ph¸t triĨn cđa ®Êt n−íc, phï hỵp víi ph¸p lt vµ quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn ®Çu t−. − Qu¶n lý ®Çu t− cđa doanh nghiƯp ph¶i ®¶m b¶o s¶n xt ra nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vơ ®−ỵc thÞ tr−êng chÊp nhËn vỊ gi¸ c¶, chÊt l−ỵng, ®¸p øng ®−ỵc lỵi Ých cđa doanh nghiƯp, ng−êi tiªu dïng vµ mơc tiªu ph¸t triĨn cđa ®Êt n−íc. − Qu¶n lý ®Çu t− cđa doanh nghiƯp ph¶i lu«n dùa trªn nh÷ng khoa häc cđa c¸c kiÕn thøc vỊ s¶n xt kinh doanh, dùa trªn c¸c kinh nghiƯm vµ nghƯ tht kinh doanh ®· ®−ỵc kÕt ln vµ lu«n lu«n s¸ng t¹o míi. − Qu¶n lý ®Çu t− cđa doanh nghiƯp ph¶i xuyªn st mäi giai ®o¹n kĨ tõ khi lËp ¸n ®Çu t− ®Õn giai ®o¹n thùc hiƯn vµ vËn hµnh ¸n ®Çu t−, b¶o ®¶m sù phï hỵp gi÷a tÝnh to¸n ¸n ®Çu t− theo lý thut vµ theo thùc tÕ, ®¶m b¶o thùc hiƯn ®óng tr×nh ®Çu t−. 1.2. Vèn ®Çu t− 1.2.1. Kh¸i niƯm vèn ®Çu t− §Çu t− vèn lµ ho¹t ®éng chđ quan cã c©n nh¾c cđa ng−êi qu¶n lý cho viƯc bá vèn vµo mét mơc tiªu kinh doanh nµo ®ã víi hy väng sÏ ®em l¹i hiƯu qu¶ cao trong t−¬ng lai. Trong ®iỊu kiƯn cđa nỊn s¶n xt hµng ho¸, ®Ĩ tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh ®Ịu cÇn ph¶i cã tiỊn. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh lÇn ®Çu ®−ỵc h×nh thµnh th× tiỊn nµy ®−ỵc dïng ®Ĩ x©y dùng nhµ x−ëng, mua s¾m thiÕt bÞ, mua s¾m nguyªn vËt liƯu, tr¶ l−¬ng cho ng−êi lao ®éng. §èi víi c¬ së s¶n xt kinh doanh ®ang ho¹t ®éng th× tiỊn nµy dïng ®Ĩ mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y thªm nhµ x−ëng, t¨ng thªm vèn l−u ®éng nh»m THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 9 më réng quy m« ho¹t ®éng hiƯn cã, sưa ch÷a hc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh míi, thay thÕ tµi s¶n cò ®· bÞ h− háng. Sè tiỊn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ®Çu t− th−êng rÊt lín, kh«ng thĨ trÝch ra mét lóc tõ c¸c kho¶n tiỊn chi tiªu th−êng xuyªn cđa c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh cđa x· héi. V× nh− thÕ sÏ lµm x¸o trén mäi ho¹t ®éng b×nh th−êng cđa s¶n xt vµ sinh ho¹t x· héi. Do ®ã tiỊn sư dơng vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− chØ cã thĨ lµ tiỊn tÝch l cđa x· héi, lµ tiỊn tÝch l cđa c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh, lµ tiỊn tiÕt kiƯm cđa d©n vµ vèn huy ®éng tõ n−íc ngoµi. Tõ ®©y cã thĨ rót ra kh¸i niƯm vèn ®Çu t− vµ ngn gèc cđa nã nh− sau: Vèn ®Çu t− lµ tiỊn tÝch l cđa x· héi, cđa c¸c c¬ së s¶n xt kinh doanh, lµ tiỊn tiÕt kiƯm cđa d©n vµ huy ®éng tõ c¸c ngn kh¸c ®−a vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xt x· héi nh»m duy tr× cho s¶n xt kinh doanh, dÞch vơ, sinh ho¹t x· héi vµ trong mçi gia ®×nh. Hay cã thĨ nãi vèn ®Çu t− nãi chung lµ tỉng sè tiỊn bá ra ®Ĩ ®¹t ®−ỵc mơc ®Ých ®Çu t− trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. 1.2.2. Ph©n lo¹i vèn ®Çu t− Ph©n lo¹i vèn ®Çu t− lµ ph©n chia tỉng møc ®Çu t− thµnh nh÷ng tỉ, nh÷ng nhãm theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu vèn ®Çu t− trong doanh nghiƯp. Vèn ®Çu t− lµ tỉng hỵp c¸c lo¹i chi phÝ ®Ĩ ®¹t ®−ỵc mơc ®Ých ®Çu t−, th«ng qua x©y dùng nhµ x−ëng mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, do ®èi t−ỵng cđa ®Çu t− rÊt phøc t¹p, nªn tÝnh chÊt cđa ®Çu t− vèn còng rÊt ®a d¹ng, do ®ã cÇn ph¶i ph©n lo¹i vèn ®Çu t− ®Ĩ ph¶n ¸nh ®−ỵc mäi mỈt ho¹t ®éng cđa ®Çu t−, thÊy ®−ỵc quan hƯ tû lƯ ®Çu t− trong doanh nghiƯp, thÊy ®−ỵc sù c©n ®èi hay mÊt c©n ®èi trong sù ph¸t triĨn toµn diƯn cđa ngµnh x©y dùng vµ ë mçi doanh nghiƯp, ®Ĩ h−íng ®Çu t− vµo tõng ®èi t−ỵng, tõng u tè theo ®óng chiÕn l−ỵc ph¸t triĨn cđa Nhµ n−íc, cđa ngµnh còng nh− cđa doanh nghiƯp. ∗ Ph©n lo¹i vèn ®Çu t− theo ®èi t−ỵng − §Çu t− cho ®èi t−ỵng vËt chÊt (nhµ x−ëng, thiÕt bÞ, m¸y mãc, tr÷ vËt t−…). §Çu t− lo¹i nµy cã thĨ phơc vơ cho s¶n xt kinh doanh vµ dÞch vơ, hc phơc vơ cho c¸c mơc ®Ých v¨n ho¸ x· héi. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 10 − §Çu t− cho tµi chÝnh (mua cỉ phiÕu, tr¸i phiÕu, cho vay lÊy l·i, gưi tiỊn tiÕt kiƯm…). ∗ Ph©n lo¹i vèn ®Çu t− theo gãc ®é t¸i s¶n xt tµi s¶n cè ®Þnh − §Çu t− míi: vèn ®Ĩ trang bÞ nh÷ng tµi s¶n míi mµ tõ tr−íc ®Õn nay ch−a cã trong doanh nghiƯp (x©y dùng, mua s¾m thiÕt bÞ vµ m¸y mãc lo¹i míi). − §Çu t− më réng vµ c¶i t¹o: vèn ®Ĩ mua s¾m thªm bé phËn g¾n liỊn víi hƯ thèng ®ang ho¹t ®éng; vèn ®Ĩ ®ỉi míi tõng phÇn, thay thÕ, c¶i t¹o vµ hiƯn ®¹i hãa tµi s¶n cè ®Þnh hiƯn cã. − §Çu t− kÕt hỵp hai lo¹i trªn. ∗ Ph©n lo¹i vèn ®Çu t− theo ngn vèn − §Çu t− tõ vèn Nhµ n−íc cho mét sè ®èi t−ỵng theo quy ®Þnh nh−: cho c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi, an ninh, qc phßng, hç trỵ cho c¸c doanh nghiƯp Nhµ n−íc ®Çu t− vµo c¸c lÜnh vùc cÇn cã sù tham gia cđa Nhµ n−íc, cho c¸c doanh nghiƯp vay ®Ĩ ®Çu t− ph¸t triĨn… − §Çu t− tõ vèn tÝn dơng do Nhµ n−íc b¶o l·nh, vèn tÝn dơng ®Çu t− ph¸t triĨn cđa Nhµ n−íc (do c¸c doanh nghiƯp vay Nhµ n−íc ®Ĩ ®Çu t−). − §Çu t− tõ vèn ®Çu t− ph¸t triĨn cđa c¸c doanh nghiƯp Nhµ n−íc. Bao gåm: 1 Vèn khÊu hao c¬ b¶n, vèn tÝch l tõ lỵi nhn sau th, vèn huy ®éng cđa doanh nghiƯp. 1 Vèn cđa c¸c doanh nghiƯp Nhµ n−íc liªn doanh víi n−íc ngoµi. − Ngn vèn ®Çu t− tõ n−íc ngoµi, gåm ®Çu t− trùc tiÕp FDI vµ vèn vay ODA. − Ngn vèn ®Çu t− kh¸c cđa c¸c c¸ nh©n vµ tỉ chøc kinh tÕ ngoµi qc doanh, cđa c¸c c¬ quan ngo¹i giao vµ c¸c tỉ chøc qc tÕ kh¸c t¹i ViƯt Nam. 1.2.3. Thµnh phÇn vèn ®Çu t− §Ĩ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− cÇn ph¶i chi mét kho¶n tiỊn lín. §Ĩ kho¶n tiỊn lín bá ra ®Çu t− ®em l¹i hiƯu qu¶ kinh tÕ cao trong t−¬ng lai kh¸ xa ®ßi hái ph¶i chn bÞ cÈn thËn vỊ mäi mỈt: tiỊn vèn, vËt t−, lao ®éng, ph¶i xem xÐt c¸c khÝa c¹nh vỊ nhiªn, kinh tÕ x· héi, ph¸p lt cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiƯn vµ ph¸t huy t¸c dơng cđa c¸c kÕt qu¶ ®Çu t−. Sù chn bÞ nµy, qu¸ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG TY CTGT 116, PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CÔNG TY CTGT 116

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn