Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam.doc

106 386 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:40

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam Phần mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Công thơng (NHCT) Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCT Nam nói riêng trong quá trình kinh doanh đã bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trớc yêu cầu cạnh tranh để hội nhập quốc tế và khu vực. Đối với chi nhánh NHCT Nam tuy tốc độ tăng trởng trong những năm qua đạt tỷ lệ khá cao nhng chất lợng hiệu quả kinh doanh còn thấp. Ngoài những khó khăn chung của môi trờng kinh tế- xã hội còn có nguyên nhân rất quan trọng nữa là việc quản trị điều hành ngân hàng, quản lý các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh còn nhiều vấn đề tồn tại yếu kém đang đặt ra cần phải nghiên cứu giải quyết nhằm để điều chỉnh chiến lợc và đa ra các giải pháp để đa NHCT Nam Phát triển - An toàn - Hiệu quả.Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, tác giả chọn để tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về quản trị Ngân hàng Thơng mại (NHTM) và thực tiễn hoạt động kinh doanh của NHCT Nam để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCT Nam nói riêng và NHCT Việt Nam nói chung.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu- Đối tợng là các nghiệp vụ quản lý và kinh doanh cơ bản của NHTM nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam. - Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh của NHCT Nam trong giai đoạn 1999-2001. 4. Phơng pháp nghiên cứu.Luận văn sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phơng pháp phân tích hoạt động kinh tế, phơng pháp phân tích thống kê để nghiên cứu. 15. Những đóng góp khoa học của luận văn.- Hệ thống và khái quát hoá các lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM trong cơ chế thị trờng, quản lý tài sản, thu nhập và chi phí, các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM.- Phân tích, đánh giá rút ra những nhận xét, kết luận mang tính tổng kết thực tiễn về thực trạng hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam. Nêu rõ nguyên nhân và những vấn đề cần phải giải quyết.- Đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Nam.6. Bố cục của luận văn.Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chơng:Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Th-ơng mại.Chơng 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Nam.Chơng 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Nam.2Chơng 1Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thơng mại1.1. Hoạt động kinh doanh của NHTM.1.1.1. Định nghĩa NHTM:Ngân hàng là một tổ chức nhận tiền gửi và cho vay tiền.ở Mỹ thuật ngữ các ngân hàng (Banks) bao gồm những hãng nh NHTM, các Công ty tiết kiệm và cho vay, các Liên hiệp tín dụng.Luật tổ chức tín dụng ở Việt Nam chỉ ra thuật ngữ: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng (TCTD) đợc thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác có liên quan.Theo tính chất và mục tiêu hoạt động các loại hình ngân hàng gồm: NHTM, Ngân hàng đầu t, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác. Do vậy, NHTM chỉ là một nhóm trong số các tổ chức tài chính trung gian, ngời ta gọi chung là Các định chế tài chính có chức năng giống nhau là dẫn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Trong các định chế tài chính, NHTM là định chế có kỳ hạn quan trọng nhất, ở nhiều góc độ khác nhau ngời ta định nghĩa NHTM nh sau:Các nhà kinh tế định nghĩa: NHTM là trung gian tài chính có giấy phép kinh doanh của Chính phủ để cho vay tiền và mở các tài khoản tiền gửi, kể các loại tiền gửi mà dựa vào đó có thể dùng các tờ séc. Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990 của Việt Nam định nghĩa: NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ, mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng, với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nhiệm vụ chiết khấu và làm phơng tiện thanh toán.Luật các TCTD Việt Nam: NHTM là doanh nghiệp đợc thành lập theo 3quy định của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. Những định nghĩa này cho thấy một số chức năng cơ bản mà các NHTM đảm nhận, phân biệt tơng đối với các chức năng của các trung gian tài chính khác.1.1.2. Hoạt động cơ bản của NHTM.1.1.2.1. Tạo lập nguồn vốnNHTM là tổ chức kinh doanh trên những lĩnh vực tiền tệ, cũng nh các doanh nghiệp kinh doanh khác. Việc tạo lập vốn là nhân tố để đáp ứng hoạt động kinh doanh.Cơ cấu nguồn vốn của NHTM bao gồm:a. Vốn của ngân hàng: Vốn điều lệ: Là vốn ban đầu đợc hình thành khi thành lập doanh nghiệp; Nhà nớc cấp nếu là NHTM Nhà nớc (doanh nghiệp Nhà nớc), hoặc là cổ đông đóng góp khi là NHTM cổ phần. Vốn điều lệ tuỳ thuộc vào quy mô kinh doanh và do luật định.Vốn bổ sung: Là bộ phận vốn tự có tăng thêm trong quá trình hoạt động, bằng cách trích từ lợi nhuận kinh doanh, các quỹ dự trữ, lãi không chia cho các cổ phiếu hay tăng mức đóng góp của các cổ đông.Vốn của bản thân ngân hàng chủ yếu đợc sử dụng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, mở rộng màng lới hoạt động, phát triển công nghệ và kỹ thuật ngân hàng, hùn vốn liên doanh liên kết . Vốn tự có vừa làm đệm để chống đỡ rủi ro, vừa là căn cứ để duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.b. Huy động vốn nhàn rỗi trong xã hội.Đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngày càng cao trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng. Các NHTM tiến hành huy động vốn bằng 4nhiều hình thức nh: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán (tài khoản vãng lai), tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (tài khoản tiền gửi), tiết kiệm của dân c, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu của ngân hàng. Phân theo kỳ hạn huy động vốn có thể chia vốn huy động làm 2 loại: Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn.- Tiền gửi không kỳ hạn.Đối với với các NHTM Việt Nam huy động vốn tiền gửi không kỳ hạn có 2 hình thức chính: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của dân c và tiền gửi trên tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế- xã hội và cá nhân.+ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của dân c: Là hình thức gửi tiền và rút tiền ra khỏi ngân hàng một cách thờng xuyên, bất kỳ thời điểm nào. Mục đích của khách hàng không phải gửi tiền để hởng lãi, mà chủ yếu là để đảm bảo thanh toán và an toàn tài sản.+ Tiền gửi trên tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế- xã hội và cá nhân: Mục đích chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu thanh toán. Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại các NHTM thông qua tài khoản để ghi Có các khoản thu nhập của họ hoặc sử dụng để ghi Nợ trả tiền hay rút tiền mặt theo yêu cầu bằng các phơng thức thanh toán không dùng tiền mặt nh: Séc, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, thẻ thanh toán .Hai hình thức tiền gửi trên, khách hàng đợc ngân hàng trả lãi trên số d Có trên sổ tiết kiệm hay trên tài khoản. Đặc điểm của loại tiền gửi này là lãi suất thấp, không ổn định.- Tiền gửi có kỳ hạn.Bao gồm tiền gửi của cá nhân, các tổ chức kinh tế, xã hội. Tiền gửi có kỳ hạn thông thờng chỉ đợc rút ra theo kỳ hạn. Đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng có thể gửi vào và rút ra theo yêu cầu. Song loại tài khoản này không đợc phát hành séc, cũng nh sử dụng các phơng thức thanh toán không dùng tiền mặt khác. Khi khách hàng muốn rút trớc hạn trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, ngân hàng sẽ trích chuyển từ tài khoản có kỳ hạn sang tài khoản tiền 5gửi thanh toán, và từ tài khoản này khách hàng mới rút tiền mặt hay chuyển khoản thanh toán khác.Đặc điểm của tiền gửi có kỳ hạn là lãi suất cao (kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao). Khách hàng gửi tiền mục đích để lấy lãi, vì vậy tiền gửi có kỳ hạn có tính ổn định cao.- Phát hành giấy tờ có giá.Các NHTM phát hành kỳ phiếu và trái phiếu, đặc điểm là có kỳ hạn và lãi suất hay khoản lãi đợc hởng khi đáo hạn thanh toán đợc ghi ngay trên bề mặt của kỳ phiếu hay trái phiếu. Hình thức huy động vốn này đợc thực hiện với mục đích sử dụng vốn rõ ràng, số lợng và thời gian phát hành nhất định. Hiện nay, tại NHCT Việt Nam tỷ lệ kỳ phiếu chiếm 12,4% tổng nguồn vốn huy động có kỳ hạn.Do hoạt động cạnh tranh và đảm bảo lợi ích cho khách hàng có tiền gửi, khách hàng rút vốn trớc hạn đều đợc các NHTM Việt Nam trả lãi không kỳ hạn.- Vốn đi vay. Chủ yếu vay vốn của các NHTM là vay chiết khấu với Ngân hàng Trung ơng, khi dòng tiền thanh toán vợt mức dự trữ thanh toán, nh trong thanh toán bù trừ và thanh toán các khoản tiền gửi rút ra khỏi ngân hàng. Vay vốn các Ngân hàng nớc ngoài và các NHTM cho vay lẫn nhau khi nhu cầu tài trợ vốn cho khách hàng đòi hỏi, trong khi cha tạo lập đợc nguồn vốn bằng các hình thức khác. Cũng qua hình thức này ngân hàng có thêm khả năng thanh khoản mà không nhất thiết phải bán các tài sản khác, có thể làm thiệt hại cho ngân hàng vì có thể phải gia tăng chi phí. Đặc điểm của vốn vay là lãi suất cao nên các NHTM chỉ tham gia vay vốn khi thực sự cần thiết. - Vốn nhận uỷ thác đầu t.Đây là nguồn vốn uỷ thác đầu t của Nhà nớc, của các tổ chức tài chính trong nớc và quốc tế, theo các chơng trình và dự án có mục tiêu riêng.1.1.2.2. Sử dụng vốn.6Qua hoạt động huy động vốn hình thành nên nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng sử dụng nguồn vốn này tiến hành hoạt động tín dụng tạo ra lợi nhuận. Các NHTM thu lợi nhuận chủ yếu bằng hoạt động cho vay, đầu t, chiết khấu chứng từ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ trung gian khác.- Hoạt động cho vay. Đó là việc ngân hàng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền vay với nguyên tắc có hoàn trả. Căn cứ vào thời gian có thể phân thành 2 hình thức cho vay: Cho vay ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn.Theo Quyết định số 284/2000/QĐ-NHNN1 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nớc (NHNN) Việt Nam, điều 10 về thời hạn cho vay có quy định cho vay ngắn hạn tối đa đến 12 tháng, cho vay trung hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng, cho vay dài hạn từ trên 60 tháng+ Cho vay ngắn hạn: Là hình thức cho vay bổ xung thiếu hụt về vốn lu động cho khách hàng vay hoạt động sản xuất kinh doanh và vay vốn tiêu dùng. Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn cho vay của các NHTM. NHCT Việt Nam có tỷ trọng cho vay ngắn hạn năm 1999 là 51,4%; năm 2000 là 54 % và năm 2001 là 57,05%+ Cho vay trung và dài hạn: Đợc thực hiện đối với những dự án đầu t cơ bản, dự án xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, mua sắm tài sản cố định, thay đổi và chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp . các đối tợng có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài ngày, để cho vay trung và dài hạn bắt buộc các NHTM phải có nguồn vốn dài hạn. Nguồn vốn dài hạn hiện nay đối với các NHTM Việt Nam rất thiếu cho nên tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cha tơng xứng với nhu cầu đầu t của các thành phần kinh tế. Định hớng của NHCT Việt Nam đến năm 2002 đa tỷ trọng cho vay trung và dài hạn chiếm 35% tổng d nợ vay.- Đầu t: Sau hoạt động cho vay là hoạt động mang lại thu nhập chính cho 7ngân hàng, thì đầu t đợc xếp hàng thứ hai. Hoạt động đầu t của các NHTM vừa làm đa dạng loại hình vốn sử dụng vừa mang lại thu nhập, đồng thời còn là khoản dự trữ thứ cấp với các chứng khoán ngắn hạn chất lợng cao. Đầu t bao gồm các hoạt động chính nh:+ Mua các chứng khoán, trái phiếu Chính phủ: Các chứng khoán Chính phủ đợc các NHTM xem nh không có rủi ro. Trong năm qua và hiện tại ở Việt Nam, trái phiếu kho bạc Nhà nớc (trái phiếu ngắn hạn) qua các đợt phát hành hầu hết là do các NHTM mua thông qua phiên đấu giá do NHNN chủ trì. Hoạt động này đối với ngân hàng vừa mang lại thu nhập bằng lãi trái phiếu, vốn đầu t có tính an toàn cao, có khả năng tạo ra các công cụ thanh toán cho các NHTM khi cần thiết.+ Các chứng khoán khác: Bao gồm các công cụ vay nợ vì NHTM không đợc phép nắm giữ cổ phiếu. Trong hoạt động đầu t ngân hàng quan tâm nhiều nhất đến chất lợng và kỳ hạn của các chứng khoán, bởi các chứng khoán có thể không có rủi ro, nhng lại thay đổi đáng kể về giá cả khi lãi suất thay đổi, từ đó ảnh hởng đến lợi tức hoặc thiệt hại khi phải bán chứng khoán. Kỳ hạn đầu t cho phép có thể tái đầu t vào các chứng khoán khác phù hợp hơn.- Cho thuê tài chính.Là hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê tài sản và TCTD với khách hàng thuê. Khi kết thúc kỳ hạn thuê, khách hàng mua lại hay tiếp tục thuê tài sản đó, theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê; trong thời hạn cho thuê các bên không đợc đơn phơng huỷ bỏ hợp đồng. - Bảo lãnh ngân hàng.Là cam kết bằng văn bản của các TCTD với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng, khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho TCTD số tiền đã đợc trả thay. 8Thông qua dịch vụ bảo lãnh, Ngân hàng thu phí bảo lãnh trên số tiền khách hàng xin bảo lãnh theo kỳ hạn bảo lãnh. NHTM cho công ty liên doanh đầu t vốn nớc ngoài hoặc chi nhánh công ty nớc ngoài đóng tại Việt Nam vay vốn, việc đảm bảo tiền vay đợc thực hiện bằng bảo lãnh của một Ngân hàng nớc ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Cũng nh NHCT bảo lãnh vay vốn nớc ngoài đối với các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hình thức nh: Th tín dụng mua hàng trả chậm, ký bảo lãnh (Guarantee) trên các phiếu nhận nợ, phát hành th bảo lãnh (Letter of Guarantee ), lập phiếu cam kết trả nợ (Promisory note).1.1.2.3. Dịch vụ trung gian.Các dịch vụ trung gian đợc các NHTM rất coi trọng, bởi hoạt động có tính an toàn, lợi nhuận cao. Ngoài việc mang lại lợi nhuận trực tiếp qua thu phí dịch vụ trung gian còn góp phần tạo lập nguồn vốn, thông qua các hoạt động thanh toán ký gửi.- Trung gian thanh toán .Là việc Ngân hàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thanh toán. Thông qua các hoạt động này, tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các khoản thanh toán với nhau, mà không phải mang theo một lợng tiền mặt bằng hai hình thức:- Thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh toán chuyển khoản) đối với các khách hàng có mở tài khoản tại ngân hàng. Nghiệp vụ này đợc thực hiện từ các phơng thức thanh toán do Ngân hàng cung cấp nh: Séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thẻ thanh toán .khách hàng sử dụng các phơng thức thanh toán trên để trả tiền cho ngời thụ hởng hay đòi tiền cung cấp hàng hoá hay dịch vụ thông qua Ngân hàng. - Chuyển tiền thanh toán: Là việc khách hàng có thể trả một khoản tiền ở bất kỳ chi nhánh NHTM nào mà ngời nhận tiền có hay không có tài khoản tại Ngân hàng.Hiện nay, với công nghệ thanh toán rất phát triển, hoạt động trung gian 9thanh toán của Ngân hàng đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, tiêu dùng của xã hội.- Dịch vụ ngân quỹ.Điều 67 Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam có ghi TCTD đợc thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.ở các nớc phát triển, dịch vụ ngân quỹ rất đa dạng và hiện đại nh các hoạt động ký gửi, thuê kho két, thu hộ và chi hộ tiền mặt .Đối với các NHTM Việt Nam hoạt động ngân quỹ chiếm một tỷ trọng lớn về lao động và chi phí bởi nhu cầu thanh toán và chuyển tiền thanh toán quan hệ tín dụng bằng tiền mặt rất lớn và không có hạn chế, trong khi đó dịch vụ ngân quỹ lại cha thực sự phát triển, sự xâm nhập vào hoạt động kinh tế- xã hội còn rất khiêm tốn.- Dịch vụ cho các nhà xuất nhập khẩu.Hoạt động của các nhà xuất nhập khẩu gắn liền với các dịch vụ, nghiệp vụ ngân hàng nh: Nhận và xử lý chứng từ, ứng trớc tiền, thanh toán và chuyển tiền quốc tế, t vấn về mậu dịch, các quy định và quản lý ngoại hối.+ Xử lý các chứng từ: NHTM giúp các khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu xử lý các bộ chứng từ hàng hoá. Các chứng từ buôn bán quốc tế rất quan trọng, chúng kiểm soát sự vận động của hàng hoá, phải đợc lập đúng lúc, đúng chỗ, đầy đủ và hợp lệ, chỉ một điểm nhỏ không rõ ràng trong chứng từ sẽ dẫn đến việc tranh chấp trong thanh toán.+ Th tín dụng: Ngời mở th tín dụng thờng là ngời nhập khẩu (ngời mua), ngời mua xin ngân hàng phục vụ mình (Ngân hàng phát hành th tín dụng) mở một khoản tín dụng cho bên xuất khẩu (ngời bán) theo các điều khoản của th tín dụng, Ngân hàng phát hành cam kết rằng ngời bán sẽ đợc thanh toán cho hàng hoá của mình, với điều kiện ngời bán phải tuân thủ các điều khoản đã nêu trong hợp đồng đợc thể hiện bằng nội dung th tín dụng. Th tín dụng có lợi thế cho các 10[...]... thiết đó, tác giả chọn để tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về quản trị Ngân hàng Thơng mại (NHTM) và thực tiễn hoạt ®éng kinh doanh cđa NHCT Hµ Nam ®Ĩ ®Ị xt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCT Nam nói riêng và NHCT Việt Nam nói chung.3. Đối tợng và... cần phải giải quyết.- Đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Nam.6. Bố cục của luận văn.Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chơng:Chơng 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Th-ơng mại.Chơng 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Hà Nam.Chơng... vụ quản lý và kinh doanh cơ bản của NHTM nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam. - Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh của NHCT Nam trong giai đoạn 1999-2001. 4. Phơng pháp nghiên cứu.Luận văn sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phơng pháp phân tích hoạt động kinh tế, phơng pháp phân tích thống kê để nghiên cứu. 1 Qua hoạt động huy động vốn hình thành... dịch vụ ngân hàng.29 5. Những đóng góp khoa học của luận văn.- Hệ thống và khái quát hoá các lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM trong cơ chế thị trờng, quản lý tài sản, thu nhập và chi phí, các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM.- Phân tích, đánh giá rút ra nh÷ng nhËn xÐt, kÕt ln mang tÝnh tỉng kÕt thực tiễn về thực trạng hiệu quả kinh doanh của NHCT Nam. Nêu... cán bộ của NHCT Hà Nam rất ít, nhất là cán bộ làm công tác cho vay.2.4. Chất lợng tín dụng tại NHCT Nam Chất lợng của hoạt động cho vay luôn là mục tiêu đợc quan tâm hàng đầu của NHTM. Về quản lý vĩ mô, NHNN rất quan tâm đến mục tiêu này vì lý do an toàn hệ thống. Chất lợng tín dụng không đợc duy trì và nâng cao, có thể làm cho tài chính ngân hàng khánh kiệt, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng... kiện về kinh tế.Khả năng sinh lợi của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào các điều kiện về kinh tế. Các ngân hàng có khách hàng quan hệ thuộc thành phần kinh tế có tỷ lệ tăng trởng cao, nằm trong những khu kinh tế- xà hội phát triển, hiệu quả của hoạt động ngân hàng tăng lên, so với các khu vực kinh tế khác và đối tợng phục vụ thuộc các thành phần kinh tế kém phát triển hơn.1.3.6. Quy mô ngân hàng.Với... chung của môi trờng kinh tế- xà hội còn có nguyên nhân rất quan trọng nữa là việc quản trị điều hành ngân hàng, quản lý các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh còn nhiều vấn đề tồn tại yếu kém đang đặt ra cần phải nghiên cứu giải quyết nhằm để điều chỉnh chiến lợc và đa ra các giải pháp để đa NHCT Nam Phát triển - An toàn - Hiệu quả. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, tác giả chọn để tài: Giải pháp. .. thiết của đề tài nghiên cứu. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Công thơng (NHCT) Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCT Nam nói riêng trong quá trình kinh doanh đà bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trớc yêu cầu cạnh tranh để hội nhập quốc tế và khu vực. Đối với chi nhánh NHCT Nam tuy tốc độ tăng trởng trong những năm qua đạt tỷ lệ khá cao nhng chất lợng hiệu quả kinh doanh. .. 1.2. HiƯu qu¶ kinh doanh cđa NHTM.20 Hiệu quả kinh doanh của NHTM đợc xem xét một cách đơn giản và trực tiếp nhất là lợi nhuận; lợi nhuận đợc xác định trên cơ sở nguồn thu nhập và chi phí của các NHTM trong kỳ tài chính (thờng là một năm).1.2.1. Thu nhập của NHTM.Thu nhập của NHTM bao gồm toàn bộ các khoản thu có thể thu đợc từ các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và các nghiệp vụ kinh doanh khác... hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Hà Nam.Chơng 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Công thơng Nam.2 nhiều hình thức nh: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán (tài khoản vÃng lai), tài khoản tiền gửi có kỳ hạn (tài khoản tiền gửi), tiết kiệm của dân c, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu của ngân hàng. Phân theo kỳ hạn huy động vốn có thể chia vốn huy động làm . hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam nói riêng và NHCT Việt Nam nói chung.3.. quản lý và kinh doanh cơ bản của NHTM nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam. - Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam.doc, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu. Những đóng góp khoa học của luận văn., Tài sản Có., Thu nhËp cña NHTM., Lỵi nhn cđa NHTM., Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh., Các mức phí của dịch vụ ngân hàng. Chất lợng của hoạt động cho vay. Tỷ trọng các loại nguồn vốn trong tổng số nguồn vốn., Các điều kiện về kinh tế. Quy mô ngân hàng. Quản trị và đội ngũ nhân viên chuyên môn., Huy ®éng vèn., Cho vay và đầu t., Tình hình nợ tồn đọng., Nguyên nhân. - Về phía bản thân NHCT Hà Nam:, Thu nghiƯp vơ Chi phÝ:, Đánh giá tổng quát về hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam., Những tồn tại trong hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam., Nguyên nhân tồn tại. - Nguyên nhân chủ quan., Mục tiêu phát triển của NHCT Việt Nam trong giai đoạn tới., Định hớng phát triển kinh tế của tỉnh Hà Nam., Định hớng hoạt động của NHCT Hà Nam., Tăng cờng các biện pháp khơi tăng nguồn vốn huy động trên địa bàn., Tiết kiệm chi phí quản lý. Tăng cờng công tác tổ chức cán bộ, mở rộng và củng cố màng lới hoạt động., §èi víi NHNN.

Từ khóa liên quan