Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

81 1,523 11
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2015, 16:48

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN  NGUYỄN NGỌC TÂN ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG Ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60 85 01 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN 2014 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân cƣ, xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng, trong thời kỳ phát triển kinh tế mới đất đai có thêm những chức năng có ý nghĩa quan trọng là chức năng tạo nguồn vốn và thu hút cho đầu tƣ phát triển. Do đó việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nƣớc. Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quan trọng, là điều kiện ban đầu và tiên quyết để triển khai các dự án. Công tác giải phóng mặt bằng là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, nó tác động tới mọi vấn đề về đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và cả vấn đề tâm linh của mọi tầng lớp trong nhân dân. Ảnh hƣởng trực tiếp đến Nhà nƣớc, chủ đầu tƣ và đặc biệt là đối với các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi. Luật đất đai 2013 đã có nhiều quy định mới về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất. Bồi thƣờng đƣợc thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thƣờng thì đƣợc bồi thƣờng bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Thực tế hiện nay cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nƣớc thu hồi đất là vấn đề hết sức nhạy cảm, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, nhân văn của nhiều ngƣời, của cả cộng đồng dân cƣ. Giải quyết không tốt, không thỏa đáng quyền lợi của ngƣời có đất bị thu hồi và những ngƣời bị ảnh hƣởng khi thu hồi đất dễ dẫn đến bùng phát khiếu kiện. Tình trạng tiến độ giải phóng mặt bằng chậm là rất phổ biến làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Từ đó gây nên sự mất ổn định về kinh tế, xã hội và chính trị nói chung. Thành phố Hải Dƣơng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội của tỉnh Hải Dƣơng, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh . Do vậy, từ năm 2003 đến nay đã thu hút đƣợc hàng trăm dự án lớn nhƣ kết cấu hạ tầng, khu 3 đô thị, khu công nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ …. Để triển khai xây dựng các dự án, công tác bồi thƣờng GPMB đƣợc là khâu quan trọng và là yếu tố tiên quyết, mặc dù các ngành, các cấp và nhất là ở cơ sở đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, trong chính sách và tổ chức thực hiện việc đền bù thiệt hại và TĐC ở Hải Dƣơng vẫn còn nhiều tồn tại: hiện tƣợng khiếu nại kéo dài, một số nơi chậm triển khai hoặc triển khai chƣa phù hợp với chính sách, hồ sơ quản lý đất đai chƣa đầy đủ Nhiều dự án không đảm bảo tiến độ GPMB, thậm chí có những dự án không thể thực hiện công tác giao đất do cơ chế bồi thƣờng hỗ trợ, tái định cƣ còn nhiều vƣớng mắc chƣa tƣơng xứng với mức độ thiệt hại đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân. Những vƣớng mắc, bất cập nào về mặt chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, TĐC cần phải tiếp tục kiến nghị tháo gỡ là các câu hỏi cần phải đƣợc giải đáp qua thực tiễn để đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB, góp phần hoàn thiện chính sách đất đai trong thời gian tới. Ảnh 1: Sơ đồ hành chính tỉnh Hải Dƣơng. Để kịp thời có những giải pháp tích cực trong công tác bồi thƣờng GPMB khi Nhà nƣớc thu hồi đất, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội đang bức xúc hiện nay. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác bồi 4 thƣờng, GPMB đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nƣớc, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo TS. Hoàng Hải tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát - Tìm hiểu và đánh giá việc thực hiện công tác GPMB khi nhà nƣớc thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Đánh giá về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của thành phố Hải Dƣơng ảnh hƣởng đến công tác GPMB các dự án. - Thực trạng công tác GPMB những ƣu điểm, thuận lợi cũng nhƣ những khó khăn tồn tại trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng. - Ảnh hƣởng của công tác GPMB đến đời sống của ngƣời dân có đất thu hồi tại các dự án nghiên cứu. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3.1. Ý nghĩa khoa học Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ tƣơng hỗ giữa công tác quản lý đất đai và công tác giải phóng mặt bằng cũng nhƣ những tác động, những ảnh hƣởng chung tới những đối tƣợng thuộc diện GPMB trƣớc và sau khi dự án đƣợc triển khai trên địa bàn nghiên cứu. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn Đề xuất và lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn của công tác GPMB cũng nhƣ nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai từ đó rút ra kinh nghiệm, làm nguồn tham khảo cho những trƣờng hợp tƣơng tự trên địa bàn nghiên cứu. Với mục tiêu giúp cho các đối tƣợng thuộc diện giải phóng mặt bằng ổn định đời sống sau khi bị thu hồi đất. 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn về bồi thƣờng thiệt hại giải phóng mặt bằng 1.1.1. Khái niệm về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.1.1.1. Thu hồi đất “Thu hồi đất là việc Nhà nƣớc ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, UBND xã, phƣờng, thị trấn quản lý theo quy định của Luật đất đai hiện hành’’. 1.1.1.2. Bồi thường Bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất: “Bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất là việc Nhà nƣớc trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho ngƣời thu hồi đất” . 1.1.1.3. Hỗ trợ Hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất: “Hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất là việc Nhà nƣớc giúp đỡ ngƣời bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới.” 1.1.1.4. Tái định cư Tái định cƣ là việc di chuyển đến một nơi khác với nơi ở trƣớc đây để sinh sống, làm ăn. Tái định cƣ bắt buộc đó là sự di chuyển không thể né tránh khỏi khi Nhà nƣớc thu hồi hoặc trƣng dụng đất đai để thực hiện các dự án phát triển. 1.1.1.5. Một số khái niệm liên quan khác - Nhà nƣớc giao đất là việc Nhà nƣớc trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tƣợng có nhu cầu sử dụng đất. - Nhà nƣớc cho thuê đất là việc Nhà nƣớc trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tƣợng có nhu cầu sử dụng đất. - Nhà nƣớc công nhận quyền sử dụng đất đối với ngƣời đang sử dụng đất ổn định là việc Nhà nƣớc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ngƣời đó. - Nhận quyền sử dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do đƣợc ngƣời khác chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức 6 chuyển đổi, chuyển nhƣợng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới. - Giá quyền sử dụng đất (giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nƣớc quy định hoặc đƣợc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất. - Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. - Tiền sử dụng đất là số tiền mà ngƣời sử dụng đất phải trả trong trƣờng hợp đƣợc Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định. 1.1.2. Cơ sở thực tiễn Công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ là yếu tố quyết định thực hiện đầu tƣ, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc. Nhƣng đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến đại bộ phận nhân dân, dễ gây mất ổn định trật tự xã hội. Công tác GPMB góp phần quan trọng vào sự tăng trƣởng GDP của cả nƣớc, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ theo hƣớng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1. Công tác giải phóng mặt bằng thành công sớm thì nhiều dự án đƣợc thực hiện nhanh và cùng với đó là những khu đô thị mới mọc lên ở khắp nơi trên cả nƣớc, nhiều con đƣờng đƣờng mở rộng hơn để phù hợp với sự phát triển của giao thông và nhiều con đƣờng mới cũng đƣợc hoàn thành để nối liền giữa các tỉnh thành phố trong cả nƣớc để tạo điều kiện cho việc giao lƣu buôn bán thuận tiện. Từ đó ngành dịch vụ, du lịch cũng sẽ có cơ hội phát triển nhiều hơn. Trong phát triển nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng cũng có vai trò quan trọng không kém. Các dự án tu bổ đê điều để phòng chống lụt bão, các dự án xây dựng mở rộng kênh mƣơng góp phần vào tăng sản lƣợng nông nghiệp, nhân dân yên tâm đầu tƣ vào sản xuất. Có nhiều dự án đƣợc nhân dân ủng hộ đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhƣng cũng có những dự án không đƣợc nhân dân đồng tình vì nó ảnh hƣớng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại và tƣơng lai của họ. Nhiều khi lỗi lại là do chủ đầu tƣ hay do chính sách quản lý của địa phƣơng chƣa phù hợp dẫn đến các dự án chậm tiến độ thực hiện gây ảnh 7 hƣởng đến sự phát triển chung của đất nƣớc và của địa phƣơng. Vì vậy công tác bồi thƣờng GPMB góp một phần không nhỏ và thành công của dự án. Thực tế cho thấy các ngành, các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác bồi thƣờng GPMB để đất nƣớc phát triển đồng bộ và kịp thời cơ, nâng cao đời sống của nhân dân và giảm thiểu sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị. - Về giá đất để tính bồi thường: việc xác định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 có ba lần thay đổi, cụ thể nhƣ sau: Lần thứ nhất: theo quy định tại Nghị định số 197/2004 thì giá đất để tính bồi thƣờng là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thƣờng theo giá đất sẽ đƣợc chuyển mục đích sử dụng đất. Điều này có nghĩa là giá đất để tính bồi thƣờng, hỗ trợ là giá đất quy định tại bảng giá đất hàng năm. Lần thứ hai: quy định về xác định giá đất để tính bồi thƣờng đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006, lần này giá đất để tính bồi thƣờng là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố; không bồi thƣờng theo giá đất sẽ đƣợc chuyển mục đích sử dụng đất; trƣờng hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá này chƣa sát với giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trƣờng trong điều kiện bình thƣờng thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. Nhƣ vậy, kể từ ngày 5/2/2006 thì việc xác định giá đất để bồi thƣờng phải theo giá đất thị trƣờng. Lần thứ ba: trong lần này việc xác định giá đất để bồi thƣờng đƣợc thực hiện theo quy định tại khoản Điều 11 Nghị định số 69/2009, cụ thể là khi phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm quyết định thu hồi đất chƣa sát với giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trƣờng trong điều kiện bình thƣờng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trƣờng để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp. Hiện tại theo pháp luật đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất thì việc 8 xác định giá đất để tính bồi thƣợng đƣợc xác định phù hợp với giá thị trƣờng tại thời điểm thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Nhƣ vậy, nguyên tắc xác định giá đất để bồi thƣờng là không bồi thƣờng theo giá sẽ chuyển mục đích sử dụng đất mà phải theo giá chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trƣờng trong điều kiện bình thƣờng của loại đất thu hồi tại thời điểm thu hồi đất. - Về tái định cư: Tái định cƣ là quá trình bồi thƣờng các thiệt hại về đất ở và tài sản gắn liền với đất là nhà ở cho những ngƣời dân bị thu hồi đất để xây dựng các dự án. TĐC còn bao gồm hàng loạt các hoạt động nhằm hỗ trợ cho ngƣời bị ảnh hƣởng do việc thực hiện dự án gây ra, nhằm khôi phục và cải thiện mức sống về nhà ở, đất ở, tạo điều kiện phát triển những cơ sở kinh tế và văn hoá - xã hội. TĐC nhằm giảm nhẹ các tác động xấu về kinh tế - văn hoá - xã hội đối với một bộ phận dân cƣ phải di chuyển tới nơi ở mới vì sự phát triển chung của toàn xã hội. Vì vậy, các dự án TĐC cũng đƣợc coi là dự án phát triển và phải đƣợc thực hiện nhƣ các dự án phát triển khác. Cần thực hiện một chính sách TĐC bắt buộc sẽ tạo nên một môi trƣờng pháp chế lành mạnh khi Nhà nƣớc cần thu hồi đất phục vụ cho các mục đích công cộng của quốc gia. Mặt khác, cần cải tiến cách hiểu và lập kế hoạch thực hiện dự án tái định cƣ, sao cho các dự án luôn hƣớng tới sự phát triển, không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn về môi trƣờng, xã hội, phƣơng thức này phù hợp với hai mục tiêu là xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. - Vấn đề ổn định nơi ở: + Một số khu TĐC không đảm bảo điều kiện cơ sở hạ tầng tối thiểu nhƣ: hệ thống điện, nƣớc, đƣờng giao thông, trƣờng hoặc trạm xá, từ đó ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống của những ngƣời TĐC. + Bố trí TĐC chƣa quan tâm tới các yếu tố cộng đồng dân cƣ, tập quán sinh hoạt, sản xuất. Ví dụ ngƣời sản xuất nông nghiệp bị chuyển đến khu TĐC cao tầng không có tƣ liệu sản xuất trong khi việc hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm chƣa có chế tài chặt chẽ. + Việc xây dựng khu tái định cƣ còn chậm, nhiều khi có quyết định thu hồi đất hoặc thậm chí khi tiến hành bồi thƣờng mới quan tâm đến. Từ khâu chuẩn bị không đƣợc kỹ do sự bức bách về thời gian dẫn đến thiếu các điều kiện tối thiểu. 9 + Chƣa có quy định tối thiểu về quyền và nghĩa vụ của ngƣời bị thu hồi đất khi đƣợc bồi thƣờng ở khu TĐC, nên ngƣời dân không biết mình có quyền và nghĩa vụ gì. Họ không vào các khu TĐC mà yêu cầu bồi thƣờng bằng tiền để tự lo chỗ ở mới dẫn đến tình trạng thừa chỗ trong các khu TĐC. + Chƣa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc xây dựng khu TĐC, nên có tình trạng khoán trắng cho chủ dự án dẫn đến có những công trình TĐC chất lƣợng không đảm bảo. + Ổn định đời sống và phong tục tập quán của ngƣời dân: phải xây dựng khu TĐC với điều kiện sống cao hơn so với trƣớc khi di dời. Mặt khác, phải quan tâm đến phong tục, tập quán trong nhóm ngƣời, quan hệ họ hàng, cộng đồng. Đối với khu TĐC cần xây dựng các quy định về lối sống, an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho ngƣời mới chuyển đến. Những tồn tại trên đây khó tránh khỏi trong quá trình CNH, HĐH phát triển đất nƣớc, một khi các chính sách của Nhà nƣớc chƣa đồng bộ, nhận thức của các cấp, các ngành về TĐC chƣa đầy đủ. - Vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp: Thông thƣờng việc chuyển đổi nghề nghiệp cho những ngƣời bị thu hồi đất gặp rất nhiều khó khăn. Trong những năm trƣớc đây, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không đƣợc các chủ dự án quan tâm đã gây bất lợi cho đời sống của những ngƣời dân bị thu hồi đất mà kế sinh nhai của họ là gắn liền với đất, nhiều dự án thực hiện công tác hỗ trợ việc làm thông qua viện trợ bằng cách là cấp một khoản tiền nhất định. Khoản tiền này sẽ phát huy tác dụng khác nhau: với ngƣời năng động hoặc có khả năng thì nó đƣợc đầu tƣ sinh lợi, ngƣợc lại với một số ngƣời khác thì khoản tiền đó đƣợc tiêu dùng cho sinh hoạt cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó dẫn đến hết tiền, thất nghiệp, ảnh hƣởng đến cuộc sống gia đình và đã có những ngƣời mắc các tệ nạn xã hội. Vì vậy, tạo công ăn việc làm để ngƣời dân bị thu hồi đất có thu nhập ổn định là trách nhiệm của chủ dự án cũng nhƣ của cả ngƣời dân đƣợc hỗ trợ việc làm trong thời kỳ phát triển, tạo điều kiện ổn định cuộc sống gia đình, ổn định xã hội, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. - Mối quan hệ giữa bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trong công tác GPMB thì chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và TĐC đảm bảo việc bồi 10 thƣờng về đất đai và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi đúng đối tƣợng, đúng chính sách, hơn nữa là đảm bảo ổn định đời sống cho ngƣời có đất bị thu hồi bằng những chính sách phù hợp để tạo hƣớng phát triển tạo việc làm và ổn định đời sống. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ hầu hết đƣợc thực hiện khi Nhà nƣớc thu hồi một phần đất hay toàn bộ thửa đất cùng tài sản gắn liền với đất của ngƣời dân, cùng với đó là một số chính sách hỗ trợ khác để đảm bảo lợi ích cho ngƣời có đất bị thu hồi. Mặt khác chính sách tái định cƣ đa phần đƣợc thực hiện khi Nhà nƣớc thu hồi toàn bộ phần đất và công trình xây dựng, tài sản trên đất (hoặc phần còn lại không thể tiếp tục sử dụng đƣợc). Cùng với chính sách TĐC là các chính sách hỗ trợ để phát triển tạo việc làm, ổn định đời sống cho ngƣời bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở. Nhƣ vậy, tái định cƣ là quá trình bồi thƣờng các thiệt hại về đất ở, nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở, chi phí di chuyển, ổn định và khôi phục đời sống cho ngƣời có đất bị thu hồi. Ngoài ra TĐC còn bao gồm hàng loạt các chính sách hỗ trợ cho ngƣời có đất thu hồi bị tác động do việc thực hiện các dự án đầu tƣ gây ra, nhằm khôi phục và cải thiện mức sống. 1.1.3. Lý luận địa tô của Các Mác trong việc định giá bồi thường thiệt hại đất và tài sản gắn liền với đất Dƣới bất kỳ chế độ sở hữu đất đai nào, ngƣời sử dụng đất cũng đƣợc trả một khoản tiền bồi thƣờng khi bị thu hồi đất. Trong điều kiện sở hữu đất đai là hình thức sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu thì việc ngƣời sử dụng đất đƣợc Nhà nƣớc trả tiền bồi thƣờng khi bị thu hồi đất là điều hiển nhiên, với điều kiện ngƣời sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, lợi ích an sinh xã hội tất yếu dẫn đến việc Nhà nƣớc phải thu hồi đất. Vì vậy việc bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời bị thu hồi đất và các tài sản gắn liền với đất cũng là vấn đề tất yếu. Việc giải quyết mối quan hệ này chính là giải quyết mối quan hệ giữa ngƣời đƣợc giao quyền sử dụng đất mới và ngƣời sử dụng đất bị thu hồi. Trong điều kiện Nhà nƣớc thu hồi đất cho mục đích công cộng, lợi ích quốc gia thì trƣờng hợp này giống nhƣ là hình thức chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử [...]... án xây dựng đƣờng Trƣờng Chinh, thành phố Hải Dƣơng; - Dự án 2: Dự án xây dựng đƣờng Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Dƣơng 2.3 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Hải Dƣơng - Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của 2 dự án thu c địa bàn nghiên cứu về các mặt: + Đối tƣợng và điều kiện bồi thƣờng về đất + Giá đất tính bồi thƣờng, hỗ trợ. .. hỗ trợ, tái định cƣ và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất - Luật Đất đai năm 2013 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất - Thông tƣ số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất * Các văn bản pháp quy của tỉnh Hải Dương Công tác bồi. .. hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ - Thông tƣ số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 Quy định chi tiết về bồi thƣờng, hỗ. .. 1.1.5.2 Chính sách hỗ trợ và việc làm Một số địa phƣơng chƣa thực hiện chính sách hỗ trợ tuyển dụng đào tạo việc làm cho các hộ thu c diện chính sách, mặc dù số hộ đƣợc hƣởng chính sách rất cao Một số dự án có thực hiện chính sách đào tạo việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp song chất lƣợng đào tạo không đảm bảo trình độ và tay nghề để làm việc ở các nhà máy Tình trạng không có việc làm... thƣờng, hỗ trợ + Giá bồi thƣờng về tài sản gắn liền với đất + Chính sách hỗ trợ và tái định cƣ + Việc tổ chức thực hiện bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng - Đề xuất một số giải pháp cho việc thực hiện chính sách bồi thƣờng GPMB để thực hiện các dự án tiếp theo 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu Đề tài chọn địa điểm nghiên cứu là thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng làm... tác bồi thƣờng, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nƣớc thu hồi đất đƣợc các cấp ủy Đảng, chính quyền hết sức quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện; UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: - Quyết định số 2496/2006/QĐ-UBND ngày 17/07/2006 của UBND tỉnh Hải Dƣơng về việc phân cấp cho UBND thành phố, thành phố phê duyệt phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ và TĐC khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn; - Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND... tới việc quy định mức giá bồi thƣờng thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất khi nhà nƣớc thu hồi đất 12 1.1.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số nước trên thế giới và các tổ chức tài trợ Khi nhà nƣớc thu hồi đất phục vụ cho các mục đích của quốc gia đã làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế của hàng triệu hộ dân và ngƣời dân, ngƣời bị ảnh hƣởng không những không hạn chế về số. .. đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Thông tƣ số 14/2008/TTLB-BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 của Bộ Tài Chính - Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐCP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi. .. thập tài liệu, các văn bản, chính sách có liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái dịnh cƣ và giá bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất ở các dự án nhƣ khung giá đất của Chính phủ, giá quy định của Nhà nƣớc và giá bồi thƣờng đƣợc áp dụng cho thành phố Hải Dƣơng 2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Excel và các phần mềm hỗ trợ trên máy tính để xử lý số liệu thu thập đƣợc 2.4.3 Phương... giá thực tế 19 1.1.5.4 Bồi thường về tài sản, cây cối, hoa màu gắn liền với đất bị thu hồi Trên cơ sở chính sách bồi thƣờng và TĐC của Nhà nƣớc, cách xác định phƣơng án bồi thƣờng tài sản gắn liền với đất của các địa phƣơng đƣợc ngƣời dân đồng tình ủng hộ Nhiều dự án bồi thƣờng cho một số công trình, cây cối, hoa màu cao hơn giá thị trƣờng 1.1.5.5 Tái định cư và cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tái định . ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG, TỈNH HẢI DƢƠNG. của Nhà nƣớc, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy giáo TS. Hoàng Hải tôi tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước. nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu tổng quát - Tìm hiểu và đánh giá việc thực hiện công tác GPMB khi nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn