Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc

167 1,164 20
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:40

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đạI học kinh tế quốc dân phạm thị bích lơnggiảI pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thơng mạI nhà nớc Việt nam hiện nayChuyên ngành: Tài chính, lu thông tiền tệ và tín dụngMã số: 5.02.09luận án tiến sĩ kinh tếNgời hớng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Lê Đức Lữ2. TS Vũ Thị LiênHà Nội - 20061Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các dữ liệu nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Tác giả luận án Phạm Thị Bích Lơng2mục lụcTrang phụ bìaLời cam đoan 1Mục lục 2Danh mục các chữ viết tắt 3Danh mục bảng biểu 4Danh mục sơ đồ, biểu đồ .5Phần mở đầu 6Chơng 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thơng mại .121.1. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thơng mại .12 1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 451.3. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 641.4. Kinh nghiệm của Trung quốc về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN .73 Chơng 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNNVN .822.1. Khái quát về hệ thống NHTM và các NHTMNN ở VN .822.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN. 89 2.3. Đánh giá chung thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam .102Chơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam .1233.1.Những định hớng chủ yếu đối với hoạt động Ngân hàng 123 3.2.Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN hiện nay 1273.3. Một số kiến nghị 1533Kết luận 162Danh mục tài liệu tham khảo .164 Danh mục các công trình công bố của tác giả .167Danh mục các chữ viết tắtNHNN: Ngân hàng nhà nớc NHTM: Ngân hàng thơng mạiNHTMNN: Ngân hàng thơng mại Nhà nớc DNNN: Doanh nghiệp nhà nớc NHNTVN: Ngân hàng Ngoại thơng Việt nam NHNoVN: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NnamNHCTVN: Ngân hàng công thơng Việt nam NHĐTPTVN: Ngân hàng đầu t và phát triển Việt nam TCTD: Tổ chức tín dụng AMC: Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản bảo đảmVND: Việt nam đồngUSD: Đô la MỹROE ( Return on Equity): Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữuROA (Return on Assets): Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản 4danh mục bảng biểuBảng 2.1: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản của các NHTMNN .87Bảng 2.2: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng cho vay 93Bảng 2.3: Chênh lệch lãi suất cho vay và huy động của các NHTMNN .100Bảng 2.4: Tỷ lệ chi phí trên doanh thu của các NHTMNN .101Bảng 2.5: Chi phí quản lý trên doanh thu 101Bảng 2.6: Chi phí quản lý trên tổng tài sản bình quân 102Bảng 2.7: Cơ cấu và tăng trởng tín dụng toàn ngành .104Bảng 2.8: Một số ngân hàng Châu á - các chỉ số cơ bản 106Bảng 2.9: Mẫu quy mô một số ngân hàng đầu của các quốc gia trên thế giới .1085danh mục sơ đồ, biểu đồSơ đồ 1.1: Phân loại Ngân hàng thơng mại phổ biến .25Sơ đồ 1.2: Mô hình NHTM hiện đại 27Sơ đồ 1.3: Khái quát hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM 34Sơ đồ 1.4: Nhân tố quyết định tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng (ROE) 59Sơ đồ 1.5: Tổ chức bộ máy của Ngân hàng lớn .66Sơ đồ 1.6: Tổ chức bộ máy của Ngân hàng nhỏ 67Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy và điều hành của ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam 85Biểu đồ 2.1: Thị phần huy động vốn đến 31/12/2005 .88Biểu đồ 2.2: Thị phần tín dụng đến 31/12/2005 .92Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng d nợ tín dụng tồn đọng .94Đồ thị 2.1: Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) .97Đồ thị 2.2: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 98 .6Phần Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Để phát huy đợc nội lực, khuyến khích tăng trởng kinh tế cao và bền vững, các quốc gia rất cần xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt độnghiệu quả cao, đặc biệt đối với một nền kinh tế nh Việt Nam.Trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam, cải cách hệ thống ngân hàng nhất là cải cách các NHTMNN đợc coi là khâu đột phá. Nhờ đó, các NHTMNN Việt Nam đã phần nào khẳng định đợc vị trí quan trọng trong nền kinh tế.Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN còn thấp so với mục tiêu cũng nh so với tiềm năng vốn có của các ngân hàng. Hệ quả là vai trò tích cực của các NHTMNN đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung còn mờ nhạt. Trớc những thách thức to lớn của tiến trình hội nhập, trong môi trờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các NHTMNN Việt Nam sẽ khó phát triển bền vững nếu không tập trung mọi nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.Góp phần đáp ứng đòi hỏi bức xúc đó của thực tiễn, đề tài luận án tiến sỹ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN Việt Nam hiện nay,, đã đợc lựa chọn nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM đã có một số công trình khoa học nghiên cứu công bố dới dạng đề tài cấp Bộ, ngành và luận án tiến sỹ và đề cập ở những góc độ và phạm vi khác nhau. Nhiều giải pháp cũng nh đề xuất của các công trình này đã đợc các nhà quản trị ngân hàng thực hiện. Có thể kể ra một số công trình nghiên cứu quan trọng gần nhất có liên quan đến đề tài luận án nh:7Trong luận án tiến sỹ kinh tế với đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t của các NHTM Việt Nam, tác giả Lê Thị Hơng (2003) đã xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu t của các Ngân hàng thơng mại đặc biệt là các hoạt động đầu t chứng khoán và cho vay. Việc đánh giá tập trung vào mục tiêu sinh lời của các ngân hàng thơng mại ở giác độ vi mô trong giai đoạn 1996-2001.Trong đề tài B2001.38.23 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thơng mại quốc doanh ( nghiên cứu qua Ngân hàng Công thơng Việt nam của TS. Lê Anh Tuấn (2004),tác giả đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thơng mại quốc doanh của Việt Nam trong giai đoạn tới.Trong luận án tiến sỹ kinh tế với đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thơng mại nhà nớc ở nớc ta hiện nay, tác giả Lê Đức Thọ (2005) đã đề cập đến thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống các NHTMNN và những tác động tới quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. Tác giả đã đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng của hệ thống các NHTMNN Việt nam, phù hợp với yêu cầu đổi mới và gắn với chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010.Trong luận án tiến sỹ kinh tế với đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động kinh doanh ti Ngân h ng nông nghi p v phát tri n nông thôn Vit nam tác giả Nguyễn Hữu Huấn (2006) đã đi sâu phân tích chất lợng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- một trong những NHTM NN có quy mô hoạt động lớn nhng cũng có rất nhiều những đặc điểm riêng biệt so với các NHTM NN khác. Trên cơ sở đánh giá những tồn tại chủ yếu nh: năng lực tài chính yếu, hiệu quả hoạt động kinh doanh cha cao, sản phẩm dịch vụ thấp . tác giả đa ra đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 8thôn Việt Nam cho giai đoạn 2006-2010. Những nhóm giải pháp này là rất phù hợp với một NHTM NN nh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhng cha thể khái quát tầm vĩ mô áp dụng cho hệ thống các NHTM NN ở Việt Nam.Trong các đề tài đã công bố, các tác giả đã đề cập ở giác độ quan điểm chung về hiệu quả hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của một NHTM NN cụ thể hay một mảng nghiệp vụ cụ thể trong thời gian trớc mắt cũng nh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Trong luận án này, tác giả nghiên cứu đề xuất ý kiến góp phần xây dựng hệ thống các giải pháp mang tính vĩ mô trên cơ sở kế thừa một số giải pháp của các công trình nghiên cứu trớc đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đặc biệt, tác giả đã đa ra những giải pháp có tính đột phá nh: thành lập tập đoàn tài chính, cổ phần hoá triệt để các NHTMNN. Đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu vấn đề này do đó không bị trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. 3. Mục đích nghiên cứu của luận án - Nghiên cứu những vấn đề lý thuyết cơ bản về hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM.- Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN giai đoạn 2000-2005.- Đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam cho giai đoạn từ nay đến 2010 và những năm tiếp theo.4. đối tợng và phạm vi nghiên cứuĐối tợng nghiên cứu là nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM.Phạm vi nghiên cứu: Luận án khảo sát trên 2 khía cạnh lý luận và thực 9tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Tập trung nghiên cứu hiệu quả hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, đầu t và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của 4 NHTMNN lớn nhất ở Việt Nam bao gồm Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thơng Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, Ngân hàng Đầu t và phát triển Việt Nam (thời gian 2000-2005), đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN (giai đoạn 2006-2010) và những năm tiếp theo theo định hớng của Đảng và Nhà nớc.5. Phơng pháp nghiên cứuTrên cơ sở phơng pháp luận của Chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng, các phơng pháp đợc sử dụng trong quá trình thực hiện luận án gồm: Phơng pháp so sánh, phân tích kết hợp với phơng pháp điều tra chọn mẫu và hệ thống hoá cũng đợc sử dụng trong quá trình nghiên cứu để đa ra nhận xét đánh giá các vấn đề. Bên cạnh đó, luận án cũng vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình có khoa học liên quan để làm sâu sắc hơn các cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài.6. Những đóng góp mới của luận ánVề lý luận: luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động kinh doanh của NHTM, khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM tập trung chủ yếu trên phơng diện lợi nhuận và các chỉ tiêu về lợi nhuận của các NHTM. Đặc biệt, tác giả phân tích khá toàn diện hàng loạt nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM, đúc kết đợc kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTMNN. Xét tổng thể, những nội dung đợc đề cập thể hiện t duy khá logíc của tác giả, phù hợp với mục tiêu, đối tợng và phạm vi nghiên cứu đã xác định, là cơ sở lý thuyết hoàn chỉnh để tiếp cận những vấn đề tiếp theo.Trên cơ sở khát quát về hệ thống ngân hàng Việt Nam,ấtc giả nhấn mạnh 10[...]... triển của NHTM Các ngân hàng đợc hình thành và hoạt động chủ yếu là từ các thơng gia, 15 NHTMNN Việt Nam. Chơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam. Chơng Icơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại 1.1. các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thơng 12 sáp nhập các ngân hàng với nhau. Sự sáp nhập các ngân hàng là kết quả của. .. chung thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam 102Chơng 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN Việt Nam 1233.1.Những định hớng chủ yếu đối với hoạt động Ngân hàng 123 3.2 .Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN hiện nay 1273.3. Một số kiến nghị 1533 tiễn về hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Tập... cứu hiệu quả hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, đầu t và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của 4 NHTMNN lớn nhất ở Việt Nam bao gồm Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Công thơng Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, Ngân hàng Đầu t và phát triển Việt Nam (thời gian 2000-2005), đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các. .. cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thơng mại quốc doanh ( nghiên cứu qua Ngân hàng Công thơng Việt nam của TS. Lê Anh Tuấn (2004),tác giả đà đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thơng mại quốc doanh của Việt Nam trong giai đoạn tới.Trong luận án tiến sỹ kinh tế với đề tài Hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng thơng mại. .. thống ngân hàng ở mỗi quốc gia và cũng thể hiện sự khác biệt, nét đặc trng của hệ thống ngân hàng ở mỗi quốc gia. ã Cấu trúc của mỗi Ngân hàng Nghiên cứu cấu trúc hệ thống ngân hàng của mỗi quốc gia ngời ta thờng phân chia theo các tiêu thức.: Đặc trng hoạt động của ngân hàng; Chủ thể sở hữu ngân hàng; Phạm vi địa lý mà ngân hàng hoạt động Theo đặc trng hoạt động của các ngân hàng, hệ thống ngân hàng. .. tài Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t của các NHTM Việt Nam, tác giả Lê Thị Hơng (2003) đà xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu t của các Ngân hàng thơng mại đặc biệt là các hoạt động đầu t chứng khoán và cho vay. Việc đánh giá tập trung vào mục tiêu sinh lời của các ngân hàng thơng mại ở giác độ vi mô trong giai đoạn 1996-2001.Trong đề tài B2001.38.23 Một số giải pháp nâng cao. .. giữa các ngân hàng, vì sự tồn tại của các ngân hàng và sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Tuy nhiên, kết quả của sự sáp nhập đó lại là tạo ra các ngân hàng lớn, có khả năng thực hiện mọi hoạt động, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng các dịch vụ của mọi loại đối tợng khách hàng. Đó chính là các ngân hàng đa năng của thời đại hiện nay.Sự đa năng hoá trở lại của các ngân hàng, sự hình thành các ngân hàng. .. sở hữu của một nhóm cổ đông - đối với các ngân hàng cổ phần, hoặc tùy xuất xứ của ngân hàng nh ngân hàng liên doanh - do các bên liên doanh góp vốn; chi nhánh ngân hàng nớc ngoài - do ngân hàng chính quốc tài trợ. Các ngân hàng này hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận. Trong chừng mực nhất định và theo quy định của Chính phủ, các ngân hàng này cũng thực hiện các hoạt động nh một ngân hàng. .. thiện hoá các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng trong giai đoạn đầu cảu quá trình hình thành và phát triển ngân hàng. Cho đến nay, trong hoạt động của các ngân hàng, hoạt động chủ yếu và thờng xuyên vẫn là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền đó để cho vay. b, Tăng quy mô vốn và mở rộng phạm vi hoạt động - Quy mô vốn của các ngân hàng ngày càng tăng. Các ngân hàng ban đầu là ngân hàng của cá nhân các. .. mại 12 1.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 451.3. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh cđa NHTM 641.4. Kinh nghiƯm cđa Trung qc về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN 73 Chơng 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh cđa c¸c NHTMNNVN 822.1. Kh¸i qu¸t vỊ hƯ thống NHTM và các NHTMNN ở VN 822.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMNN VN. . tế quốc dân phạm thị bích lơnggiảI pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thơng mạI nhà nớc Việt nam hiện nayChuyên ngành: Tài chính, lu thông. doanh của các NHTMNN Việt Nam. Chơng Icơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại1 .1. các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam hiện nay.doc, Tính cấp thiết của đề tài luận án Tình hình nghiên cứu đề tài, Mục đích nghiên cứu của luận án đối tợng và phạm vi nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Những đóng góp mới của luận án, Sù ph¸t triĨn cđa NHTM, Các loại hình NHTM a. Căn cứ vào chủ thể sở hữu, Căn cứ vào mục tiêu hoạt động Căn cứ vào ngành hoặc lĩnh vực kinh tế Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, Căn cứ theo nội dung nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động, Đặc trng cơ bản hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại, Hoạt động huy động vốn Hoạt động kinh doanh, Hoạt động cho vay và đầu t, Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác, Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại, Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM trên phơng diện khách hàng của Ngân hàng, Lợi nhuận của NHTM Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu return on equity- ký hiệu ROE Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản return on asset, đợc ký hiệu là ROA, Chênh lệch lãi suất cơ bản Các chỉ tiêu phân tích đánh giá thu nhập, chi phí. Kinh nghiệm của trung quốc về nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMNN, Hoạt động huy động vốn a. Huy động vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ lợi nhuận sau thuếvốn chủ sở hữu ROE đồ thị 2.1 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA đồ thị số 2.2 Chênh lệch lãi suất cho vay, lãi suất huy động bảng 2.3., Nguyên nhân chủ quan từ phía NHTMNN Thứ nhất, yếu kém về năng lực tài chính, Nguyên nhân khách quan, Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao năng lực tài chính Nâng cao năng lực quản trị điều hành., Xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, Tăng vốn chủ sở hữu của các NHTMNN, Mở rộng quyền tự chủ cho các NHTMNN Hoàn thiện môi trờng pháp lý Nâng cấp hệ thống kế toán và thông tin báo cáo., Tăng cờng sự quản lý của Nhà nớc đối với các DNNN- khách Đề nghị Chính phủ, Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nớc .hỗ trợ Chính phủ và NHNN cho chủ trơng và định hớng chỉ đạo thành lập, Nhà nớc cần ban hành Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, Giao quyền tự chủ trong kinh doanh cho các NHTMNN, Tăng cờng kiểm tra, kiểm soát. NHNN cần nghiên cứu ban hành NHNN cần nghiên cứu áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ Để giúp các NHTMNN từng bớc nâng cao năng lực tài chính, đạt, Để giúp các NHTMNN nâng cao năng lực quản trị điều hành của

Từ khóa liên quan