Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Doc

77 612 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:40

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chuyên đề thực tập tốt nghiệpLời nói đầuĐất nớc ta đang trong giai đoạn đổi mới, đổi mới về cơ chế quản lý cũng nh cơ chế thị trờng mở ra những cơ hội cũng nh thách thức cho nền kinh tế nớc nhà. Nền kinh tế nớc nhà đang có những tiến bộ đáng kể, cùng với nó là sự phát triển của các ngành sản xuất cũng nh dịch vụ, ngành ngân hàng, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đất nớc.Cùng với sự phát triển của nền sản xuất trong khu vực cũng nh trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh trong đó không thể phủ nhận chức năng,vai trò của ngành ngân hàng.Vì vậy, trong những năm gần đây, việc cải cách hệ thống ngân hàng bao giờ cũng là điểm nóng trong các chơng trình phát triển của chính phủ các kế hoạch hợp tác phát triển với các nhà tài trợ quốc tế.Ngân hàng là một trong những tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất, là tổ chức thu hút tiết kiệm lớn nhất trong hầu hết mọi nền kinh tế. Hàng triệu cá nhân, hộ gia đình các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội đều gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng đóng vai trò ngời thủ quỹ cho toàn xã hội; là tổ chức cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình một phần đối với Nhà nớc. Bên cạnh đó, ngân hàng còn thực hiện các chính sách kinh tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ, vì vậy là một kênh quan trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Trong những năm qua, mặc dù hệ thống Ngân hàng Việt nam nói chung Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt nam đã nỗ lực tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng đối với thành phần kinh tế này nhng đây là một lĩnh vực khá phức tạp nên khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn bộc lộ nhiều hạn chế.Với t cách là sinh viên đợc đào tạo chuyên ngành Ngân hàng-Tài chính taị trờng đại học KTQD, xuất phát từ nhận thức trên, sau một thời gian thực tập tại Sở giao dịchI-Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt nam em xin mạn phép đợc chọn đề tài "Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam" để làm chuyên đề thục tập với mong muốn góp phần tổng kết khái quát lý luận từ thực tiễn, phục vụ cho việc nâng cao chất lợng tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng công cuộc CNH-HĐH đất n-ớc nói chung.1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNgoài lời mở đầu kết luận, kết cấu đề tài gồm:Chơng 1: Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanhViệt NamChơng 2: Thực trạng chất lợng tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt NamChơng 3: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpChơng 1vai trò của Tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanhViệt nam1.1. kinh tế ngoài quốc doanh vai trò của nó trong nền kinh tế thị trờng ở việt nam.Đổi mới cải tổ là xu thế chung của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trớc năm 1986, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan điểm của Đảng Nhà nớc ta là xoá bỏ các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ sản xuất với hai hình thức chủ yếu là kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể. Trên thực tế, kinh tế ngoài quốc doanh đã không đợc thừa nhận làm cho nền kinh tế mất cân đối rơi vào trạng thái trì trệ trong một thời gian dài. ở Việt Nam , ngay từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã khẳng định đờng lối chính cho phát triển kinh tế - đổi mới cơ cấu kinh tế, cụ thể là:" phát triển nền kinh tế hàng nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trờng có sự quản lý vĩ mô của nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa". Đờng lối này tiếp tục đợc khẳng định làm rõ thêm ở các Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII IX. Cho đến nay, có thể nói, nền kinh tế Việt Nam bao gồm các thành phần kinh tế sau: kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể, kinh tế nớc ngoài. Các thành phần kinh tế này đợc chia thành 2 khu vực lớn: khu vực kinh tế nhà nớc khu vực kinh tế ngoài nhà nớc (ngoài quốc doanh, t nhân). Khu vực kinh tế nhà nớc bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế do nhà nớc trực tiếp quản lý từ trung ơng tới địa phơng. Đây đợc coi là thành phần kinh tế chủ đạo trong nền kinh tế. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (NQD) bao gồm các thành phần kinh tế còn lại, hoạt động bên cạnh các doanh nghiệp nhà nớc (DNNN) trong nền kinh tế thị trờng đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng giao lu hàng hoá khai thác đợc tiềm năng sẵn có của các vùng trong cả nớc, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.1.1.1.Khái niệm phân loại. Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất.Các đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm: doanh nghiệp t nhân, công tyTNHH, công ty Cổ phần, công ty liên doanh các đơn vị theo hình thức Hợp tác xã. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế ngoài quốc doanh đã có sự phát triển nhanh chóng đạt một số kết quả nhất định. Với chính sách khuyến khích hỗ trợ hoạt động cho thành phần này, số lợng các doanh 3Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnghiệp ngoài quốc doanh ở nớc ta đã tăng lên nhanh chóng. Năm 1991 mới chỉ có 123 doanh nghiệp với số vốn điều lệ là 63 tỷ đồng thì đến năm 1996 đã có 26.091 doanh nghiệp với số vốn điều lệ lên tới 8.257 tỷ đồng. Đến năm 2004, kinh tế ngoài quốc doanh đã có 3.820 hợp tác xã, 31.667 doanh nghiệp t nhân 1.286.300 hộ kinh tế cá thể 1.826 công ty cổ phần.ở nớc ta hiện nay,xét cụ thể về loại hình doanh nghiệp,thành phần kinh tế ngoài quốc doanh bao gồm: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp t nhân, hộ cá thể cá nhân kinh doanh.Công ty là loại hình doanh nghiêp hoạt động theo luật công ty,là đơn vị kinh tế do các cá nhân bỏ vốn thành lập theo luật doanh nghiệp,trách nhiệm quyền hạn cũng nh lợi nhuận đợc phân chia theo tỷ lệ góp vốn.Công ty có hai loại: *Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm sau: - Vốn điều lệ của công ty đợc chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. - Cổ đông có thể là một tổ chức, cá nhân, số lợng cổ đông tối thiểu là ba không hạn chế tối đa. - Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định pháp luật về chứng khoán. - Công ty cổ phần có t cách pháp nhân doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nợ các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty. *Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty trong đó phần vốn góp của tất cả các thành viên phải đợc đóng đầy đủ ngay khi thành lập công ty. Các phần góp vốn đợc ghi trong điều lệ công ty. Công ty không đợc phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Việc chuyển nhợng vốn góp giữa các thành viên đợc thực hiện tự do. Việc chuyển nhợng phần vốn góp cho ngời không phải là thành viên phải đợc sự nhất trí của các thành viên đại diện với ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty. *Hợp tác xã là đơn vị kinh tế do nhiều lao động cùng nhau góp vốn để sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã trên nguyên tắc bình đẳng, dân chủ, cùng hởng lợi, cùng chịu rủi ro với mọi thành viên nhằm kết hợp sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơn những vấn đề sản xuất kinh doanh đời sống. Cơ quan cao nhất là Đại hội xã viên, cơ quan quản lý các hoạt động của hợp tác xã là ban chủ nhiệm hợp tác xã đợc xã viên bầu theo luật hợp tác xã.4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp*Doanh nghiệp t nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong quá trình sản xuất kinh doanh.*Hộ kinh doanh cá thể là một thực thể kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, kinh doanh tại một địa điểm cố định, không thờng xuyên thuê lao động, không có con dấu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.Bộ phận kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng phát triển từng bớc hoàn thịên đã đang thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế.Tuy nhiên,sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh cần sự quan tâm rất nhiều của Đảng Nhà nớc sự nỗ lực của mọi ngành, mọi cấp. 1.1.2.Đặc điểm của kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trờng ở Việt Nam. - Những đặc điểm về khả năng tài chính Trong khu vực kinh tế t nhân, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tnớc ngoài, nguồn tài chính ban đầu chủ yếu dựa vào tích luỹ cá nhân, gia đình, bạn bè. Trong quá trình hoạt động, nhu cầu vốn đợc huy động phần lớn từ các nguồn: lợi nhuận gửi lại, vay của ngời thân, vay của khu vực thị trờng tín dụng không chính thức, chỉ một phần nhỏ đợc tài trợ bởi tín dụng ngân hàng. Nguyên Tổng Bí th Ban chấp hành Trung ơng Đảng Đỗ Mời đã có lần đề cập vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt trong phát triển kinh tế bằng 3 chữ: Vốn, vốn vốn". Các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế NQD ở Việt Nam cũng có chung quan điểm, họ cho rằng trở ngại lớn nhất đó là vấn đề: "Tín dụng, tín dụng tín dụng". Việc tiếp cận nguồn tín dụng ngân hàng là rất khó khăn đối với khu vực kinh tế NQD, đặc biệt là nguồn tín dụng trung dài hạn. Nguyên nhân chính là do các thể chế chính sách liên quan đến vấn đề vốn nh: chính sách đất đai, việc thế chấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản để vay vốn cha đợc hoàn chỉnh. Có thể nói vốn đang là vấn đề khó khăn nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế NQD trong việc phát triển hơn nữa.- Đặc điểm về trình độ, công nghệ sản xuất. Do hạn chế về vốn nên năng lực sản xuất thấp kéo theo trình độ kỹ thuật công nghệ của kinh tế ngoài quốc doanh còn lạc hậu, chủ yếu vẫn là kỹ thuật công nghệ sử dụng nhiều lao động. Theo số liệu điều tra của Viện nghiên cứu kinh tế Trung ơng năm 2003 thì chỉ có 36% doanh nghiệp 28% số công ty sử dụng công nghệ tơng đối hiện đại, 42,5% doanh nghiệp 31,2% công ty sử dụng công nghệ cổ truyền, 27,5% doanh nghiệp 40,8% công ty kết hợp cả công nghệ hiện đại cổ truyền. Công nghệ lạc hậu là một trong những 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệpnguyên nhân chính làm cho các sản phẩm kém sức cạnh tranh thị phần hàng hoá bị giới hạn trong khuôn khổ chật hẹp. Tuy nhiên đây cũng là đặc điểm chung của các doanh nghiệp nớc ta, kể cả doanh nghiệp Nhà nớc phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế còn kém phát triển,thiếu năng động,mang nặng tính thuần nông của nớc ta.-Đặc điểm về trình độ quản lý, kinh doanh, kỹ năng ngời lao động.Thành phần xuất thân của các chủ doanh nghiệp thuộc kinh tế ngoài quốc doanhtừ nhiều nguồn khác nhau: nông dân, thợ thủ công, tầng lớp trí thức. Hơn nữa, kinh tế nớc ta mới chuyển sang kinh tế thị trờng nên những kiến thức về kinh tế, những hiểu biết về quy luật kinh doanh không phải ai cũng có thể nắm bắt đợc. Điều này trớc hết gây khó khăn trong việc điều hành doanh nghiệp cho chính những ngời làm chủ. Họ gặp nhiều hạn chế, vớng mắc trong công tác tổ chức nhân sự, trong việc hoạch định kế hoạch cũng nh phân tích dự án, các cơ hội đầu t.Bên cạnh đó,đội ngũ ngời lao động phần lớn xuất thân từ dân nghèo, nông thôn, trình độ học vấn còn nhều hạn chế nên kĩ năng cũng nh kỉ luật lao động còn thấp,cha đáp ứng đủ nhu cầu cho công việc.Việc thực hiện Pháp lệnh về tài chính thống kê của Nhà nớc trong các doanh nghiệp này cha đợc thực hiện nghiêm túc. Phần lớn, các doanh nghiệp hạch toán kế toán chủ yếu bằng kinh nghiệm bản thân. Do đó, họ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng vì không chứng thực đợc năng lực kinh doanh cũng nh tình hình tài chính của bản thân một cách rõ ràng.-Đặc điểm về môi trờng kinh doanh. Các chính sách chế độ của Nhà nớc còn thiếu đồng bộ, cha đầy đủ, cha có quy định rõ ràng để các doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi đầu t vốn vào sản xuất kinh doanh giảm bớt rủi ro trong hoạt động. Các văn kiện của Đảng các chủ trơng của Nhà nớc Chính phủ đã nêu rõ công nhận vai trò quan trọng của kinh tế ngoài quốc doanh trong cơ chế thị trờng nhng việc cụ thể hoá thành quy định hớng dẫn chi tiết thi hành để tạo môi trờng thuận lợi đối với kinh tế ngoài quốc doanh đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Tính ổn định của chính sách kinh tế- tài chính còn thấp, thiếu tính kích thích mà chủ yếu là chính sách thuế pháp luật còn nặng tính ràng buộc về nguyên tắc, chế độ. Chính sách thuế còn nhiều u đãi, chiếu cố cho thành phần kinh tế Nhà nớc, cha đảm bảo công bằng, bình đẳng sự cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kinh tế. Tình trạng còn nhiều đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh phải ngụy trang núp bóng dới danh nghĩa kinh tế Nhà nớc hòng mong thu đợc 6Chuyên đề thực tập tốt nghiệplợi nhuận cao là bằng chứng rõ ràng về sự bất bình đẳng trong c xử ,thể hiện ở việc u đãi quá mức đối với kinh tế Nhà nớc. Các chính sách Nhà nớc cha thực sự khuyến khích kinh tế ngoài quốc doanh tăng cờng sử dụng công nghệ mới, đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật. Thiếu chính sách bảo hộ quyền lợi chính đáng của ngời lao động trong các doanh nghiệp t nhân về các chế độ ngời lao động BHXH, BHYT trong thời gian làm việc, khi về già. Thủ tục hành chính còn nhiều phiền hà, nhũng nhiễu.Tình trạng quan liêu, cửa quyền trong quản lý kinh tế nói chung đối với kinh tế ngoài quốc doanh nói riêng vẫn đang là nhân tố cản trở không nhỏ đối với sản xuất kinnh doanh.Mặt khác, môi trờng sản xuất cũng nh tiêu thụ sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn do sức cạnh tranh còn kém.Tóm lại, các đặc điểm nói chung môi trờng kinh doanh của thành phần kinh tế này nói riêng còn nhiều bất cập, ảnh hởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phần kinh tế này.Do đó, cần có sự quan tâm đúng mực của các ngành các cấp đặc biệt là của ngành ngân hàng tạo để điều kiện cho họ trong việc tiếp cận vốn ngân hàng phục vụ nhu cầu chính đáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.1.1.3.Vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị tr-ờng ở Việt nam.Trong xu thế mở cửa hội nhập khu vực quốc tế, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đợc thừa nhận tạo điều kiện để phát triển. Kinh tế ngoài quốc doanh đã đang chứng tỏ đợc vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế nớc ta hiện nay.Điều này đợc thể hiện ở: 1.1.3.1. Sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh đã tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn lực của đất nớc.Trải qua 15 năm đổi mới, mặc dù đạt đợc nhiều thành tựu nhng trình độ nền kinh tế nớc ta vẫn còn thấp trong khi tiềm năng phát triển của nền kinh tế còn rất lớn, kinh tế Nhà nớc không thể khai thác tận dụng hết đợc những tiềm năng này. Vì vậy cần phải phát triển kinh tế ngoài quốc doanh mới có thể khai thác tốt các nguồn lực của đất nớc. Việc khuyến khích thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển sẽ huy động đợc một lợng vốn lớn đang nằm trong dân, tạo điều kiện cho năng lực con ngời đợc giải phóng phát huy mạnh mẽ. Mọi cá nhân, tổ chức đều cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình, tìm kiếm, khai thác các nguồn lực vì lợi ích của chính bản thân. Đó là động lực kích thích sự phát triển của lực lợng sản xuất, thúc đẩy xã hội phát triển.7Chuyên đề thực tập tốt nghiệp1.1.3.2. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển tạo điều kiện thu hút lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội.Nh chúng ta đã biết Việt Nam là một nớc có dân số trẻ, lực lợng lao động đông đảo, kinh tế Nhà nớc không thể tạo ra đầy đủ công ăn việc làm cho tất cả. Hơn nữa trải qua một giai đoạn nền kinh tế hoạt động theo cơ chế tập trung, bao cấp đã bộc lộ rõ những mặt non kém của công tác quản lý sử dụng lao động cho nên với chủ trơng giảm biên chế, kinh tế ngoài quốc doanh đối trọng để thu hút lao động dôi ra từ các đơn vị, cơ quan Nhà nớc hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, do tính đa dạng trong loại hình của kinh tế ngoài quốc doanh, nó có mặt trong tất cả mọi nghành nghề lĩnh vực, có mặt ở cả nông thôn thành thị, có thể dễ dàng thành lập bởi một cá nhân, một gia đình, hay một số cổ đông liên kết lại dới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cùng với việc sử dụng kỹ thuật sản xuất cần tơng đối nhiều lao động. Do vậy, kinh tế ngoài quốc doanh là nơi tạo việc làm nhanh nhất, dễ dàng hơn so với kinh tế Nhà nớc.1.1.3.3. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế, kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng phát triển nhanh chóng, đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng GDP của quốc gia . Mặc dù còn lép vế hơn so với kinh tế Nhà nớc song sự đóng góp vào GDP của kinh tế ngoài quốc doanh trong những năm qua đã chứng tỏ đợc vai trò cần thiết của thành phần kinh tế này đối với sự phát triển của đất nớc.Điều này đợc thể hiện qua bảng sau:Bảng 1: Tổng sản phẩm trong nớc phân theo ngành kinh tế Đơnvị:tỷđồngThành phần kinh tế Năm2002 % Năm2003 % Năm2004 %1. Kinh tế Nhà nớc2.Kinh tế ngoài quốc doanh 12473223164535 6513262428182632681376523539622872Tổng số 356377 100 414450 100 491614 100 Nguồn:Niên giám thống kê 2004Nh vậy tỷ trọng GDP kinh tế ngoài quốc doanh tăng dần qua các năm: 65% năm 2002, 68% năm 2003 72% năm 2004, hoạt động của kinh tế ngoài quốc doanh đã khẳng định đợc vị trí của mình trong nền kinh tế thị tr-ờng. Bởi lẽ,khác với kinh tế Nhà nớc, thành phần kinh này phải tự thân vận dộng để vơn lên mà không hề có một sự u đãi nào từ phía Nhà nớc, do đó, họ 8Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđã cố gắng phát huy mọi nhân tài vật lực nhằm khẳng định vị trí của mình trên thị trờng.Trong mấy năm qua, sự phát triển mạnh mẽ loại hình kinh tế này đã góp phần làm tăng GDP, tăng ngân sách Nhà nớc, qua đó thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, tạo điều kiện cho lực lợng sản xuất phát triển.1.1.3.4 Kinh tế ngoài quốc doanh tạo ra sự cạnh tranh, góp phần tạo ra sự phát triển sôi động của nền kinh tế. Từ những thực tế cho ta thấy sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh đã làm tăng sức cạnh tranh trên thị trờng. Bởi vì, kinh tế ngoài quốc doanh phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề làm cho thị trờng hàng hoá trở nên phong phú, đa dạng, sôi động, tạo ra sự thu hút. Trớc sự tồn tại phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp Nhà nớc buộc phải phân tích, hoạch định chiến lợc kinh doanh cho phù hợp hơn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Điều này càng khẳng định rằng việc phát triển kinh tế ngoài quốc doanh không những không làm suy yếu kinh tế Nhà nớc mà còn thúc đẩy thành phần này phát triển mạnh mẽ hơn. Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đóng vai trò hỗ trợ cho kinh tế Nhà nớc phát triển, giải quyết những yêu cầu của nền kinh tế đặt ra mà kinh tế quốc doanh không đảm nhận hết. Kinh tế ngoài quốc doanh vừa là đối thủ cạnh tranh quyết liệt vừa là đối tác làm ăn trong quá trình cung cấp sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp đầu vào cho kinh tế Nhà nớc. Sự kết hợp sản xuất- tiêu thụ giữa kinh tế Nhà nớc kinh tế ngoài quốc doanh tạo ra một dây chuyền sản xuất mới của xã hội, giúp cho thời gian sản xuất tiêu thụ đợc rút ngắn sản phẩm sản xuất ra đợc hoàn thiện với chất lợng ngày càng tốt hơn.Nh vậy, sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanh đã thúc đẩy tăng cờng các mối quan hệ trong nớc, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế buộc các thành phần kinh tế nói chung các chủ thể nói riêng phải luôn đổi mới hoàn thiện để tồn tại phát triển. Kinh tế ngoài quốc doanh còn là môi trờng thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế với nớc ngoài. Trong nền kinh tế mở cửa hiện nay, giao lu kinh tế giữa các nớc phát triển mạnh, nếu không có một chính sách đúng đắn thì chúng ta sẽ không thể khai thác hết đợc tiềm năng của thành phần kinh tế này.1.1.3.5 Sự phát triển kinh tế ngoài quốc doanh góp phần vào quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc.Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đa ra mục tiêu đến năm 2010, nớc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp. Bên cạnh đó cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2005 có khoảng 60% doanh nghiệp Nhà nớc sẽ cổ phần hoá. Nh vậy với vai trò của mình, trong những năm tới kinh tế ngoài quốc doanh sẽ 9Chuyên đề thực tập tốt nghiệpđợc mở rộng là nơi tập trung vốn, nhân lực vào các ngành kinh tế đòi hỏi nhiều hàm lợng tri thức nh công nghệ thông tin, điện tử . cũng nh có thể lấp đầy những khoảng trống trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh không cần nhiều vốn, có mức lợi nhuận không cao mà các nhà đầu t lớn ít quan tâm tới. Đây cũng là quan điểm của Đảng ta trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế ngoài quốc doanh. 1.2.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàngTín dụng là một phạm trù kinh tế cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hoá. Nó là động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên giai đoạn cao hơn. Tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, ngày nay tín dụng đợc hiểu theo ngôn ngữ thông thờng là quan hệ vay mợn dựa trên những nguyên tắc:- Ngời cho vay chuyển giao cho ngời đi vay một lợng giá trị nhất định. Giá trị này có thể dới hình thái tiền tệ hoặc dới hình thái hiện vật nh hàng hoá, máy móc, thiết bị, bất động sản .- Ngời đi vay chỉ sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định, sau khi hết thời hạn sử dụng theo thoả thuận, ngời đi vay phải hoàn trả cho ngời cho vay.- Giá trị hoàn trả thông thờng lớn hơn giá trị lúc cho vay nói cách khác ngời đi vay phải trả thêm phần lãi vay.Trong quá trình phát triển lâu dài của nền sản xuất lu thông hàng hoá quan hệ tín dụng đã hình thành phát triển thông qua các hình thức: tín dụng Nhà nớc, tín dụng thơng mại tín dụng ngân hàng. Tín dụng Ngân hàng là quan hệ kinh tế trong đó có sự chuyển quyền sử dụng tạm thời một lợng vốn giữa Ngân hàng với khách hàng trong một thời gian nhất định sau thời gian đó lợng vốn đợc hoàn trả cộng thêm phần lãi trên lợng vốn theo một lãi suất nhất định.Tín dụng Ngân hàng đợc biểu hiện qua các quan hệ sau: quan hệ tín dụng Ngân hàng với kinh tế Nhà nớc, giữa Ngân hàng với kinh tế NQD, với các cá nhân, quan hệ tín dụng giữa các nớc trên thế giới. Trong nền kinh tế, Ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức tài chính trung gian. Vì vậy, trong quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp cá nhân, Ngân hàng đồng thời vừa là ngời đi vay, vừa là ngời cho vay. Với t cách là ngời đi vay, Ngân hàng nhận tiền gửi của các doanh nghiệp cá nhân hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu để huy động trong xã hội. Trái lại với t cách là ngời cho vay, Ngân hàng cung 10[...]... lợng tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt NamChơng 3: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpsao các khoản cho vay. Đây là cơ sở để mở rộng quy mô tín dụng tiến hành các nghiệp vụ tín dụng. .. ngành Ngân hàng- Tài chính taị trờng đại học KTQD, xuất phát từ nhận thức trên, sau một thời gian thực tập tại Sở giao dịchI -Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt nam em xin mạn phép đợc chọn đề tài " ;Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam" để làm chuyên đề thục tập với mong muốn góp phần tổng kết kh¸i... chung về tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.2.1.1. Nguyên tắc vay vốn.Khách hàng vay vốn của SGD phải đảm bảo:- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đà thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 32 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu kết luận, kết cấu đề tài gồm:Chơng 1: Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh ở Việt NamChơng 2: Thực trạng chất. .. vay, doanh sè d nợ doanh số thu nợ đối với kinh tế ngoµi qc doanh- Doanh sè cho vay NQD lµ sè tiỊn cho vay của ngân hàng đối với khách hàng thuộc kinh tế ngoài quốc doanh trong một thời kỳ.-D nợ tín dụng NQD là số tiền mà khách hàng thuộc kinh tế ngoài quốc doanh còn nợ ngân hàng tại mét thêi ®iĨm.DN tÝn dơng = DN tÝn dơng + DS cho vay - DS thu nỵ NQD NQD kú tríc NQD trong kú NQD trong kú -Doanh. .. uy tín, đạo đức. Khi áp dụng quy trình tín dụng cần phải sáng tạo mở rộng, nâng cao nghiệp vụ để trở thành kỹ năng, nghệ thuật cho vay của Ngân hàng năng lực của từng cán bộ, phù hợp với yêu cầu đa dạng của thị trờng. 1.2.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế ngoài quốc doanhViệt nam nói riêng.ở mỗi nớc, do trình độ phát triển kinh tế chiến lợc kinh tế -... nớc.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng trong việc phát triển kinh tế ngoài quốc doanh. 1.2.1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng Tín dụng là một phạm trù kinh tế cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hoá. Nó là động lực thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên giai đoạn cao hơn. Tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xà hội, ngày nay tín dụng đợc hiểu theo ngôn ngữ thông thờng là quan hệ vay... phần lÃi vay.Trong quá trình phát triển lâu dài của nền sản xuất lu thông hàng hoá quan hệ tín dụng đà hình thành phát triển thông qua các hình thức: tín dụng Nhà nớc, tín dụng thơng mại tín dụng ngân hàng. Tín dụng Ngân hàng là quan hệ kinh tế trong đó có sự chuyển quyền sử dụng tạm thời một lợng vốn giữa Ngân hàng với khách hàng trong một thời gian nhất định sau thời gian đó lợng vốn... hình tín dụng cũng nh chất lợng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại SGD.Bên cạnh những thành tựu đạt đợc còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần đ-ợc xem xét lại để có những giải pháp phù hợp,đúng hớng. 2.3.Đánh giá những kết quả đạt đợc những hạn chế trong hoạt động tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh 2 3.1. Những kết quả đạt đợc. Trong hai năm 2003 2004nền kinh tế Việt. .. Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu t nhân về t liệu sản xuất.Các đơn vị, doanh nghiệp ngoài quốc doanh bao gồm: doanh nghiệp t nhân, công tyTNHH, công ty Cổ phần, công ty liên doanh các đơn vị theo hình thức Hợp tác xÃ. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế ngoài quốc doanh đà có sự phát triển nhanh chóng đạt một số kết quả nhất định. Với chính... trọng trong chính sách kinh tế của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế. Trong những năm qua, mặc dù hệ thống Ngân hàng Việt nam nói chung và Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt nam đà nỗ lực tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng đối với thành phần kinh tế này nhng đây là một lĩnh vực khá phức tạp nên khi thực hiện còn gặp nhiều khó khăn bộc lộ nhiều hạn chế. Với t cách là sinh viên . trạng chất lợng tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt NamChơng 3: Giải pháp nâng cao chất. tại Sở giao dịchI -Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam em xin mạn phép đợc chọn đề tài " ;Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng đối với kinh tế ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Doc, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Doc, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Doc, Phân loại tín dụng ngân hàng, Quy tr×nh tÝn dơng, Chất lợng tín dụng ngân hàng, Chức năng và nhiệm vụ của Sở Giao Dịch:, Về phía kinh tế ngoài quốc doanh. +Hạn chế:, Thay đổi phơng pháp tính hạn mức tín dụng. Đa dạng hoá hình thức bảo đảm tiền vay., Đổi mới chính sách khách hàng., Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nớc