thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1

39 884 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2015, 15:22

GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang THIẾT KẾ SÀN SƯỜN CÓ BẢN LOẠI DẦM 1.SỐ LIỆU TÍNH TOÁN Hình 2: Sơ đồ sàn 1 - Sơ đồ sàn theo hình 2. 2 - Kích thước tinh từ giữa trục dầm đến trục tường: L 1 = 2,3m; L 2 = 5,1m. 3 - Hoạt tải tiêu chuẩn P c = 8,0 kN/m 2 ; chọn hệ số vượt tải n = 1,2. Điều 4.3.3 TCVN2737-1995 trang 15(P c ≥2 kN/m 2 – n=1,2 ; P c <2 kN/m 2 – n=1,3) 4 - Vật liệu: Bê tông B20, cốt thép của bản và cốt đai của dầm loại AI, cốt dọc của dầm loại AII. Bảng1:Tổng hợp số liệu tính toán Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang L 1 (m) L 2 (m) P c (kN/m 2 ) n Bê tông B20 (MPa) Cốt thép Sàn Φ≤10 (Mpa) 2,3 5,1 8,0 1.2 R b =11,5 R bt =0,9 γ b =1,0 R s =225 1 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang Các lớp cấu tạo sàn như sau: Hình 2: Các lớp cấu tạo sàn GACH CERAMIC VỮA LĨT SÀN BTCT VỮA TRÁT TRẦN Gạch ceramic δ g =10 mm γ g =20 kN/m 3 n =1.1 Vữa lớp δ v =30 mm γ v =18 kN/ m 3 n =1.3 Bê tông cốt thép δ s =h s γ bt =25 kN/ m 3 n =1.1 Vữa trát δ vt =15 mm γ vt =18 kN/ m 3 n =1.3 II.TÍNH TOÁN BẢN: 1. Phân loại bản sàn Xét tỷ số 2 cạnh ô bản 2217,2 3,2 1,5 1 2 >== L L Xem bản làm việc một phương. Ta có sàn sườn toàn khối bản dầm. Các dầm trục 1 đến 5 là dầm chính; các dầm ngang là dầm phụ. Để tính bản, cắt một dải rộng b 1 = 1m vuông góc với dầm phụ và xem như một dầm liên tục. 2. Chọn sơ bộ kích thước các bộ phận. * Bản sàn:Tính sơ bộ chiều dày bản theo công thức: h s = 1 Lx m D + Với D = 0,8÷1,4 (phụ thuộc vào tải trọng D=( 0,8 ÷ 1,4 ) + m= 30 ÷ 35 với bản lọai dầm + L 1 = 2300 mm cạnh bản theo phương chòu lực Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 2 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang • Theo cơng thức kết cấu bê tơng cốt thép cấu kiện nhà cửa(Võ Bá Tầm tập 2/17) h s = ( ) 33,10757,522300 30 4,1 2300 35 8,0 ÷=       ×÷× mm h s ≥60mm đối với sàn nhà dân dụng ( thực tế thường chọn h s =80mm) * Dầm phụ: Với dầm phụ nhòp dầm L dp = L 2 = 5,1m ; chiều cao dầm phụ: h dp = lx 1 d d m h dp = 16 1 12 1 ÷ L dp = 16 1 12 1 ÷ 42575,318101,5 3 ÷=×× mm Chọn h dp =400 mm b dp = 4 1 2 1 ÷ h dp = 4 1 2 1 ÷ 200100400 ÷=× mm Chọn b dp =200 mm Dầm chính: Với dầm chính m d = 8 ÷ 12 Nhòp của dầm L dc = 2,3 x 3 = 6,9 m h dc = dc L 1 × dc m = dc L 12 1 8 1 ×       ÷ = 3 109,6 12 1 8 1 ××       ÷ =(575÷862,5) mm Chọn h dc =700mm b dc = dc h 3 1 2 1 ×       ÷ = 700 3 1 2 1 ×       ÷ =(233,3÷350) mm chọn b dc = 300 mm 3. Sơ đồ tính Cắt theo phương cạnh ngắn một dải có chiều rộng b = 1 m, xem bản như một dầm liên tục nhiều nhòp, gối tựa là các tường biên và dầm phụ (hình 3). Bản sàn được tính theo sơ dồ khớp dẻo, nhòp tính toán lấy theo mép gối tựa. Đối với nhòp biên: 222 1 b dp ob C t b LL +−−= mm2090 2 120 2 340 2 200 103,2 3 =+−−×= Đối với nhòp giữa: L o =L 1 – b dp =2,3×10 3 – 200 = 2100 mm Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 3 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang Chênh lệch giữa các nhịp: ( ) %10%476,0%100 2100 20902100 <=× −  Thỏa với các điều kiện. Hình 3: Sơ đồ tính toán của dải bản C b – đoạn bản kê lên tường, chọn C b =120 mm 4.Xác đònh tải trọng 4.1. Tónh tải Xác đònh trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo sàn: tt s g = ∑ (n × γ i δ × i ) Kết quả tính toán được trình bày trong bảng 2: Lớp cấu tạo Chiều dày δ i (mm) Trọng lượng riêng γ i (kN/m 3 ) Hệ số độ tin cậy về tải trọng n Trò tính toán g s (kN/m 3 ) Gạch ceramic 10 20 1,1 0,22 Vữa lót 30 18 1,3 0,702 Bê tông cốt thép 80 25 1,1 2,20 Vữa trát 15 18 1,3 0,351 Tổng cộng 3,473 Bảng 2. Tónh tải tác dụng lên sàn 4.2. Hoạt tải Hoạt tải tính toán: tt s p =n × p c = 1.2 × 8,0 =9,6 kN/m 2 Theo TCVN2737-1995: Điều 4.3.3/15 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 4 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang P c ≥ 2 kN/m 2 chọn n = 1,2 P c < 2 kN/m 2 chọn n = 1,3 4.3. Tổng tải Tổng tải tác dụng lên bản sàn ứng với dải bản có chiều rộng b= 1 m: tt s q = tt s g + tt s p =3,473+9,6=13,073 kN/m 2 bqq tt ss ×= =13,073 × 1 =q s =13,073 kN/m 5. Xác đònh nội lực Mômen lớn nhất ở nhòp biên: M max =- 11 1 q s L op 2 = 2 09,2073,13 11 1 ××− = -5,19 kN/m Mômen lớn nhất ở gối thứ hai: M min = 11 1 q s L ob 2 = - 2 1,2073,13 11 1 ×× = 5,24 kN/m Mômen lớn nhất ở các nhòp giữa và các gối tựa: M max = 16 1 ± q s L o 2 = 2 1,2073,13 16 1 ××± = 6,3± kN/ms Hình 4: Sơ đồ tính và biểu đồø mômen của bản sàn 6. Tính cốt thép  Chọn a = 15 mm với h s ≤ 100 mm  Chọn a = 20 mm với h s > 100 mm  TCXDVN 356:2005 8.3.2 trang 125 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 5 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang - Chọn a = 15 cm cho mọi tiết diện. - Chiều cao làm việc của bản h 0 = h - a = 80 - 15 = 65mm b a- Tính cốt thép cho nhòp biên : 1,0 6510005,111 1019,5 2 6 2 01 = ××× × = ××× = hbR M bb m γ α Do bản sàn tính nội lực theo sơ đồ khớp dẻo nên điều kiện hạn chế khi tính theo bài tốn cốt đơn α m ≤ α pl khi R b ≤ 15 MPa thì α pl = 0,3 và ξ pl =0,37 R b >25 MPa thì α pl = 0,255 và ξ pl =0,3 15 < R b ≤ 25 MPa thì nội suy α pl và ξ pl Bê tơng B20 & γ b =1,0 & R b =11,5MPa Thép AI Tra bảng phụ lục 6/385 Võ bá tầm tập 1.  R b =11,5MPa thì α pl = 0,2775 và ξ pl =0,335 * Kiểm tra điều kiện hạn chế α m =0,1 ≤ α pl = 0,2775  Tính bài tốn cốt đơn. 1,0211211 ×−−=−−= m αξ =0,113 ≤ ξ pl =0,37 Thỏa mản điều kiện hạn chế * Tính tiết diện cốt thép : 376 225 6510005,111113,0 = ×××× = ×××× = s obb s R hbR A γξ mm 2  Chọn Φ8 (a s = 50,3) n = 3,50 376 = 7  Chọn 8Φ8 => A s = 402,4 mm 2  s = n b = 125 8 1000 = mm Chọn s = 125 mm Chọn 8Φ8, s = 125 mm có A s = 402,4 mm 2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép %619,0%100* 65*1000 4,402 %100% 0 === x bxh A s µ µ min = 0,3% ≤ µ% = 0,619% ≤ µ max = 0,9% (Đối với sàn là hợp lý) Đối với bản lượng thép nằm trong phạm vi kinh tế % µ = (0,3 ÷ 0,9)% Khi tính % µ = 0,619% là hợp lý b - Tính cốt thép cho gối thứ hai: Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 6 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang 107,0 6510005,111 1024,5 2 6 2 01 = ××× × = ××× = hbR M bb m γ α * Kiểm tra điều kiện hạn chế α m =0,1 ≤ α pl = 0,2775  Tính bài tốn cốt đơn. 107,0211211 ×−−=−−= m αξ =0,114 ≤ ξ pl =0,335 Thỏa mản điều kiện hạn chế * Tính tiết diện cốt thép : 380 225 6510005,111114,0 = ×××× = ×××× = s obb s R hbR A γξ mm 2  Chọn Φ8 (a s = 50,3) n = 3,50 380 = 7,55  Chọn 8Φ8 => A s = 402,4 mm 2  s = n b = 125 8 1000 = mm Chọn s = 125 mm Chọn 8Φ8, s = 125 mm có A s = 402,4 mm 2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép %619,0%100* 65*1000 4,402 %100% 0 === x bxh A s µ µ min = 0,3% ≤ µ% = 0,619% ≤ µ max = 0,9% (Đối với sàn là hợp lý) Đối với bản lượng thép nằm trong phạm vi kinh tế % µ = (0,3 ÷ 0,9)% Khi tính % µ = 0,542% là hợp lý c - Tính cốt thép cho nhòp giữa và gối giữa: 074,0 6510005,111 106,3 2 6 2 01 = ××× × = ××× = hbR M bb m γ α * Kiểm tra điều kiện hạn chế α m =0,074 ≤ α pl = 0,2775  Tính bài tốn cốt đơn. 074,0211211 ×−−=−−= m αξ =0,077 ≤ ξ pl =0,335 Thỏa mản điều kiện hạn chế * Tính tiết diện cốt thép : 7,225 225 6510005,111077,0 = ×××× = ×××× = s obb s R hbR A γξ mm 2 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 7 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang  Chọn Φ6 (a s = 28,3) n = 3,28 7,225 = 7,97  Chọn 8Φ6 => A s = 226,4 mm 2  s = n b = 125 8 1000 = mm Chọn s = 125 mm Chọn 8Φ8, s = 125 mm có A s = 226,4 mm 2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép %348,0%100* 651000 4,226 %100% 0 = × == x bxh A s µ µ min = 0,3% ≤ µ% = 0,348% ≤ µ max = 0,9% (Đối với sàn là hợp lý) Đối với bản lượng thép nằm trong phạm vi kinh tế % µ = (0,3 ÷ 0,9)% Khi tính % µ = 0,348% là hợp lý Bảng 3: Tính cốt thép cho bản sàn Tiết diện M (kN/m) α m ξ A s (mm 2 ) Chọn cốt thép µ% Φ (mm) s (mm) A sc (mm 2 ) Nhòp biên Gối 2 Nhòp giũa, gối giữa 5,19 5,24 3,6 0,1 0,107 0,074 0,106 0,114 0.077 352,16 352,16 225,7 8 8 6 125 125 125 402,4 402,4 226,4 0,619 0,619 0,348 d - Kiểm tra chiều cao làm việc h 0: Lấy lớp bảo vệ 1cm. Tiết diện dùng Φ 8: h 0 = h-a = 8 –(1+0,4) = 6,6cm. Trò số h o lớn hơn so với trò số đã dùng để tính toán là 6,5 cm, dùng được và thiên về an toàn. 7.Bố trí cốt thép: c - Giảm cốt thép 20% cho gối giữa và nhòp giữa: Cốt thép ở nhịp sau khi uốn lên gối để chịu mơmen âm.Các thanh này phải được kéo dài qua mép của dầm phụ mỗi bên một đoạn khơng bé hơn αL o khi: Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 8 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang p s ≤ 3g s lấy α = 4 1 g s > 3g s lấy α = 3 1 và số cốt thép còn lại ở nhịp (khơng được ít hơn 1/3 cốt thép ở nhịp và khơng ít hơn ba thanh / mỗi mét ) phải kéo vào q mép gối tựa vào một đoạn ≥ 10d Ở phía trên của bản kề với dầm chính cần phải đặt cốt cấu tạo vng góc với dầm chính để chịu mơmen âm theo phương cạnh dài của ơ bản do chưa xét đến trong tính tốn.Diện tích cốt thép cấu tạo này khống ít hơn 1/3 diện tích cốt thép chịu lực ở nhịp và khơng ít hơn năm thanh d6/1 mét dài.Các thanh này phải được kéo dài qua mép của dầm chính mỗi bên 1 đoạn khơng bé hơn ¼ nhịp tính tốn của bản. ♦ Xét tỷ số : s s g p = 764,2 473,3 6,9 = Ta có 2,764 ≤ 3  4 1 = α αL o = 4 1 × 2100 = 525 mm Chọn αL o = αL op = 525 mm Đối với các ơ bản có dầm liên kết ở 4 biên,được giảm 20% lượng cốt thép tính được ở các gối giữa và các nhịp giữa. Tại các nhip giữa và gối giữa trong vùng cho phép giảm cốt thép 20%: A s = 0,8 x 226,4 = 181,12 mm 2  Chọn Φ6 (a s = 28,3) n = 3,28 12,181 = 6,4  Chọn 7Φ6 => A s = 198,1 mm 2  s = n b = 8,142 7 1000 = mm Chọn s = 150 mm Chọn 7Φ6, s = 150 mm có A s = 198,1 mm 2 Kiểm tra hàm lượng cốt thép %283,0%100* 70*1000 1,198 %100% 0 === x bxh A s µ * Bố trí thép cấu tạo : Cốt thép cấu tạo chòu mômen âm dọc theo các gối biên và phía trên dầm chính được xác đònh như sau: Φ6 s 200 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 9 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang A s,ct ≥ 50%A s gối giữa =0.5 × 226,4=113,2 mm 2 Dự kiến dùng cốt Φ6, a s = 28.3 mm 2 , khoảng cách giữa các cốt sẽ là:  n = s crs a A , = 3,28 2,113 = 4  Chọn Φ6 => A s = 113,2 mm 2  s = n b = 250 4 1000 = mm Chọn s = 200 mm Chọn Φ6, s = 200 mm Cốt thép bố trí theo phương L 2 đặt theo cấu tạo như sau:(Sách Võ bá tầm tập 2/22) Khi 1 2 L L ≥ 3 Thì lấy A s,pb ≥ 10% A s Khi 1 2 L L = 2÷3 Thì lấy A s,pb ≥ 20% A s Thường chọn Φ6s250-Φ6s300 Dự kiến dùng cốt Φ6, a s = 28.3 mm 2 , khoảng cách giữa các cốt sẽ là: 1 2 L L = 2,217 => A s2 ≥ 20% A s = 20% × 352,1 = 70,42 mm 2  n = s pbs a A , = 3,28 42,70 = 2,488  Chọn Φ6  s = n b = 33,333 3 1000 = mm Chọn s = 300 mm Chọn Φ6, s = 300 mm Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang 10 [...]... 2 bên trái (200 × 400) 2d16+2d12 Uốn 2d12, còn 2d16 628 402 48 33 352 367 0,04 1 0,03 2 0,04 1 0,03 2 0, 01 8 0, 21 7 0 ,13 3 0 ,19 3 55 0 ,12 4 38,4 0,42 Gối 2 bên phải 2d16+2d12 Cắt 2d12, còn 2d16 628 402 48 33 352 367 0, 21 7 0 ,13 3 0 ,19 3 55 0 ,12 4 38,4 Nhòp 2 (11 60 × 400) 3d14 Cắt 1d14 còn 2d14 462 308 32 32 368 368 0,02 6 0, 01 0,026 47 0, 018 32,5 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép ∆M (kNm) (%) Trang 18 ... Quang Gối 3 bên trái (200 × 400) 2d16+1d12 Cat 1d12, còn 2d16 515 402 33 33 367 367 Gối 3 bên phải (200 × 400) 2d16+1d12 Cắt 1d12, còn 2d16 515 402 33 33 367 367 Nhòp 3 (11 60 × 400) 3d14 Cắt 1d14 còn 2d14 462 308 32 32 368 368 8 0 ,17 1 0 ,13 3 0 ,17 1 0 ,13 3 0,02 6 0, 01 8 0 ,15 6 48,3 0 ,12 4 38,4 0 ,15 6 48,3 0 ,12 4 38,4 0,026 47 0, 018 32,5 5.2 Xác đònh tiết diện cắt lý thuyết ♦ Vò trí tiết diện cắt lý thuyết, ... lý thuyết Tiết diện Nhịp Biên bên trái (12 60 × 700) Thanh thép 2 (2d22) Vò trí cắt lý thuyết Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép X (mm) 16 50 Q (kN) 14 0 Trang 33 5,5 5,5 2,7 3,6 -1, 1 -1, 1 GVHD : Trần Quốc Tồn Gối A bên trái (300 × 700) 4 2d20 SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang 16 90 15 5 Gối A bên phải (300 × 700) 4 (2d20) 715 2 1d22 3 2d20 Nhịp 2 bên trái (12 60 × 700) 11 50 18 05 6 2d20 430 Thiết minh đồ án Bê. .. Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép 400 400 80 11 60 200 b) Trang 15 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang Bảng 5.Tính cốt thép dọc cho dầm phụ Tiết diện M (kNm) αm ξ As (mm2) Nhòp biên (11 60 × 400) Gối 2 (200 × 400) Nhòp giữa (11 60 × 400) Gối 3(200 × 400) 69,63 54, 71 46,08 46,08 0,0 41 0 ,18 9 0,027 0 ,15 9 0,423 0, 211 0,028 0 ,17 4 715 615 474 507 Chọn cốt thép Asc Chọn (mm2) 3d14+2d12 688 2d16+2d12... tơng cốt thép 13 3 12 5 Trang 34 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang Gối B bên trái 7 2d18 775 11 4,6 Gối B bên phải 7 2d18 775 11 4,6 Nhịp 3 Bên phải 6 2d20 430 12 5 (300 × 700) (300 × 700) (12 60 × 700) Gối C bên trái (300 × 700) 4 (2d20) 2 1d22 Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép 715 11 50 13 3 Trang 35 GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang 3 2d20 Nhịp 4 bên phải (12 60 × 700) 18 05... tính toán được tóm tắt trong bảng 6 Bảng 6 Tính khả năng chòu lực của dầm phụ [M ] Tiết diện Cốt thép As (mm2) ath (mm) hoth ξ αm Nhòp biên trái (11 60 × 400) 2d12+3d14 Cắt 1d14 , còn 2d14+2d12 688 534 46 50,2 354 349,8 0,0 41 68,6 0,0 31 50,6 -1, 6 Nhòp biên phải (11 60 × 400) 2d12+3d14 Cắt 1d14 , còn 2d14+2d12 Uốn 2d12, còn 2d14 688 534 308 46 50,2 32 354 349,8 368 0,0 41 68,6 0,0 31 50,6 0, 018 32,5 -1, 6 Gối... Tiết diện Thanh thép 4(1d14) Q(kN) qsw (kN/m) 65 Wtính (mm) 19 6 20d (mm) 280 Nhòp biên 20,4 Bên trái Nhòp biên 4(1d14) 33 590 280 43,04 Bên trái Gối 2 2(2d12) 65 264 240 33,2 Bên phải Nhòp 2-3 5(1d14) 65 18 9 280 30,7 Bên trái Nhòp 2-3 5(1d14) 65 18 9 280 30,7 Bên trái Gối 3 bên trái 3(1d12) 28,8 65 235 240 Gối 3 bên phải 3(1d12) 30,3 65 246 240 5.4 Kiểm tra về uốn cốt thép Chi tiết uốn cốt thép được thể... 2d22 13 88 760 13 88 760 13 88 760 2397 17 68 13 38 760 2397 17 68 13 38 760 17 68 13 88 760 17 68 13 88 760 77 55 59 36 59 36 65 69 77 55 65 69 77 55 55 59 36 55 59 36 623 645 6 41 664 6 41 664 635 6 31 623 645 635 6 31 623 645 645 6 41 664 645 6 41 664 0 ,17 4 0,096 0,0 41 0,022 0,0 41 0,022 0,306 0,227 0 ,17 4 0,096 0,306 0,227 0 ,17 4 0,096 0,054 0,0 41 0,022 0,054 0,0 41 0,022 0 ,16 0 0,0 91 0,039 0,022 0,039 0,022 0,259 0,2 01. .. 0,0 91 0, 213 319 ,5 232 14 0,5 319 ,5 232 14 0,5 360,3 276 ,1 214 ,2 13 0,6 360,3 276 ,1 214 ,2 13 0,6 232 14 0,5 232 14 0,5 294,4 214 ,2 13 0,6 294,4 -1, 1 (mm 2 ) (mm ) (mm 2 ) Nhòp biên bên trái (12 60 × 700) Nhòp biên bên phải (12 60 × 700) Gối A bên trái (300 × 700) Gối A bên phải (300 × 700) Nhòp 2 trái (12 60 × 700) Nhòp 2 phải (12 60 × 700) Gối B bên trái (300 × 700) Gối B bên phải 3d22+2d20 Cắt 1d22,còn 2d22+2d20... tơng cốt thép Trang 30 µ% GVHD : Trần Quốc Tồn SVTH:Nguyễn Thắng Nhật Quang  h 700 = 233mm  = S ct ≤  3 3 500mm  Chọn s=200 mm bố trí trong đoạn L1=2300 mm gần gối tựa Kiểm tra: ϕ w1 = 1 + 5 E s na sw 21. 10 4 2 × 50 = 1+ 5 × = 1, 076 ≤ 1. 3 3 Eb bs 23 .10 300 × 200 ϕ b1 = 1 − βγ b Rb = 1 − 0, 01 × 11 ,5 = 0,885 0,3ϕ w1ϕ b1γ b Rb bh0 = 0,3 × 1, 076 × 0,885 × 11 ,5 .10 3 × 0,3 × 0,62 = 611 kN ⇒ Q < 0,3ϕ w1ϕ . 2d16 515 402 33 33 367 367 0 ,17 1 0 ,13 3 0 ,15 6 0 ,12 4 48,3 38,4 4.6 Gối 3 bên phải )400200( × 2d16+1d12 Cắt 1d12, còn 2d16 515 402 33 33 367 367 0 ,17 1 0 ,13 3 0 ,15 6 0 ,12 4 48,3 38,4 Nhòp 3 )40 011 60( × 3d14 Cắt 1d14 còn 2d14 462 308 32 32 368 368 0,02 6 0, 01 8 0,026 0, 018 47 32,5 2 . AII. Bảng1:Tổng hợp số liệu tính toán Thiết minh đồ án Bê tơng cốt thép Trang L 1 (m) L 2 (m) P c (kN/m 2 ) n Bê tông B20 (MPa) Cốt thép Sàn Φ 10 (Mpa) 2,3 5 ,1 8,0 1. 2 R b =11 ,5 R bt =0,9 γ b =1, 0 R s =225 1 GVHD. phải 2d16+2d12 Cắt 2d12, còn 2d16 628 402 48 33 352 367 0, 21 7 0 ,13 3 0 ,19 3 0 ,12 4 55 38,4 Nhòp 2 )40 011 60( × 3d14 Cắt 1d14 còn 2d14 462 308 32 32 368 368 0,02 6 0, 01 0,026 0, 018 47 32,5 2 Thiết minh đồ án
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1, thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1, thuyết minh Đồ án Bê tông cốt thép 1