Giáo án Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng

3 5,353 49
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Giáo án Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng Tổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnTiết 29§2 Phương Trình Tham Số Của Đường ThẳngI.Mục tiêu Về kiến thức -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham sốphương trình chính tắc của đường thẳngVề kĩ năng -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳngVề tư duy -Biết quy lạ về quenVề thái độ -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễnII. Chuẩn bị phương tiện dạy học -Chuẩn bị các bảng chiếu kết quả mỗi hoạt động -Chuẩn bị phiếu học tậpIII. Gợi ý về PPDH -Cơ bản dùng phương pháp gợi mở, vấn đáp thông qua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen hoạt động nhóm.IV. Tiến trình bài học và các hoạt động1. Kiểm tra bài cũ: Cho hai đường thẳng 1∆, 2∆có phương trình 1∆: a1x + b1y + c1 = 0 2∆: a2x + b2y + c2 = 0Hãy nêu các điều kiện cần và đủ để 1∆ cắt 2∆, 1∆//2∆, 1∆ ≡2∆.2. Bài mới:Hoạt động1: Định nghĩa véctơ chỉ phương của đường thẳng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Trả lời- Nghe, hiểu định nghĩa- Trả lời ?1- Trả lời ?2- Chiếu hình vẽ (hình 70 SGK)- Cho HS nhận xét vị trí tương đối của giá các vectơ 1uur, 2uuur với đường thẳng ∆- Phát biểu định nghĩa véctơ chỉ phương- Nêu ?1- Nêu ?21. Véctơ chỉ phương của đường thẳng.Định nghĩa (sgk)Hoạt động 2: Hình thành phương trình tham số thông qua giải bài toán : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng ∆ đi qua điểm I (x0 ; y0) và có véctơ chỉ phương ur = ( a; b) . Hãy tìm điều kiện của x và y để điểm M (x ; y) nằm trên ∆.Tổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnHoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng M∈∆ ⇔∃t: IMuuur= tur (*) IMuuur= ( x- x0 ; y- y0 ) tur= ( ta ;tb ) Khi đó (*)⇔00x x tay y tb− =− = ⇔00x x aty y bt= += + - Trả lời ?3Giao bài toán và hướng dẫn:- M∈∆ ⇔∃t: IMuuur= tur- Tìm tọa độ của IMuuurvà của turrồi so sánh tọa độ của hai véctơ này.- Kết luận.- Phát biểu định nghĩa và chú ý như SGK- Nêu ?32. Phương trình tham số của đường thẳng00x x aty y bt= += +( a2 + b2 ≠ 0)là phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm I (x0 ; y0) và có véctơ chỉ phương ur = ( a; b). Hoạt động 3: Rèn luyện kỹ năng .Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 2x - 3y -6 = 0a) Hãy tìm tọa độ của một điểm thuộc d và viết phương trình tham số của d.b) Hệ 2 1,523x ty t= += − + có phải là phương trình tham số của d không?c) Tìm tọa độ của điểm M thuộc d sao cho OM = 2.Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng -Nghe, hiểu. -Tìm cách giải toán -Trình bày kết quả -Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có) -Ghi nhận kiến thức Hướng dẫn HS thực hiệna) Tìm tọa độ I ∈ d , cho x tính yTừ phương trình tổng quát ta có tọa độ của vtcp ur b) Kiểm tra điểm M0(2; -23 ) ∈ d ?c) Từ phương trình tham số của d, lấy tọa dộ của M ∈ d theo t, cho OM = 2, giải được t.Hoạt động 4: Hình thành phương trình chính tắc của đường thẳng thông qua giải bài toán: Cho đường thẳng d có phương trình tham số: 00x x aty y bt= += + với a ≠0, b ≠0.Hãy khử tham số t từ hệ phương trình trên.Tổ Toán - Trường THPT Bình ĐiềnHoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng Nhận nhiệm vụ và thực hiệnTừ phương trình x = x0 + at ⇒ t = 0x xa−Từ phương trình y = y0 + bt ⇒ t = 0y yb−Suy ra 0x xa− = 0y yb−, (a ≠0, b ≠0 ) Giao nhiệm vụ cho HS Nêu định nghĩa phương trình chính tắcvới lưu ý khi a = 0 hoặc b = 0 thì đường thẳng không có phương trình chính tắc.Chú ý: (sgk)Hoạt động 5: Củng cố kiến thức thông qua bài tập tổng hợp. Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc và phương trình tổng quát của đường thẳng trong mỗi trường hợp sau:a) Đi qua điểm A(1;1) và song song với trục hoànhb) Đi qua điểm B(2;-1) và song song với trục tungc) Đi qua điểm C(2;1) và song song với đường thẳng d: 5x - 7y + 2 = 0Hoạt động của HS Hoạt động của GV Tóm tắt ghi bảng- Nhận nhiệm vụ .- Tìm cách giải toán- Trình bày kết quả- Chỉnh sửa, hoàn thiện (nếu có)- Ghi nhận kiến thức - Giao nhiệm vụ cho HS, chia lớp ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm làm một câu. - Sửa chữa kịp thời các sai lầm. - Cho HS làm hoạt động tiép theo ở SGK.Ví dụ. (sgk)3. Củng cố. 1) Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm I(x0;y0) và có vtcp ur = (a;b). 2) Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm I(x0;y0) và có vtcp ur= (a;b)với a ≠0, b ≠0. 3) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết phương trìnhm' target='_blank' alt='cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng' title='cách viết phương trình chính tắc của đường thẳng'>Viết phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng đó.4. Bài tập về nhà: Gồm các bài 7 đến 14 trong SGK.------------------------------ . -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳngVề kĩ năng -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình. chú ý như SGK- Nêu ?32. Phương trình tham số của đường thẳng0 0x x aty y bt= += +( a2 + b2 ≠ 0)là phương trình tham số của đường thẳng ∆ đi qua điểm I
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng, Giáo án Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng, Giáo án Phương Trình Tham Số Của Đường Thẳng

Từ khóa liên quan