Phiếu học tập Đại số lớp 10

2 1,583 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

Phiếu học tập Đại số lớp 10 H v tãn:Låïp:Tiãút: PHIÃÚU HC TÁÛPMän: Âải säú NC - Låïp 10. Tiãút CT: 26§2 PHỈÅNG TRÇNH BÁÛC NHÁÚT V BÁÛC HAI MÄÜT ÁØN (1/2)A. Kiãøm tra kiãún thỉïc c:V âäư thë cạc hm säú sau v hy cho biãút säú giao âiãøm ca âäư thë våïi trủc honh ox.Hm säú Hãû säú aHãû säú bSäú giao âiãøm våïi OxTçm honh âäü giao âiãømy = 2x .giao âiãømGii phỉång trçnh: .y = 2x + 1 .giao âiãømy = 1 .giao âiãømy = 0 .giao âiãøm Hm säú Hãû säú a∆Säú giao âiãøm våïi OxTçm honh âäü giao âiãømy = x2 .giao âiãømGii phỉång trçnh: .y = x2+ 2x + 2 .giao âiãømy = x2 - 2x .giao âiãømB. Näüi dung bi hc:1. Gii v biãûn lûn phỉång trçnh dảng ax + b = 0 (a, b ∈ R):ax + b = 0 (1)HÃÛ SÄÚ KÃÚT LÛN NGHIÃÛMVê dủ 1:Gii v biãûn lûn phỉång trçnh sau theo m:m2x + 2 = x + 2m (1)Cạc bỉåïc tiãún hnh:Gii: B1:Xẹt cạc trỉåìng håüp: B2:Kãút lûn: B3: Trường THPT Gia Hội Tổ Tốn-Tin12. Gii v biãûn lûn phỉång trçnh dảng ax2 + bx + c = 0 (a, b, c ∈ R):ax2 + bx + c = 0 (2)HÃÛ SÄÚ KÃÚT LÛN NGHIÃÛMVê dủ 2:Gii v biãûn lûn phỉång trçnh sau theo m:mx2 - 2(m - 2)x = m - 3 (2)Cạc bỉåïc tiãún hnh:Gii: B1:Xẹt cạc trỉåìng håüp: B2:Kãút lûn: B3: Vê dủ 3:Cho phỉång trçnh: 3x + 2 = -x2 + x + a (3)Bàòng âäư thë hy biãûn lûn phỉång trçnh (3) ty theo giạ trë ca tham säú a.Cạc bỉåïc tiãún hnh:Gii: B1:B2:Kãút lûn: B3: Cạch gii khạc?: . Bi táû vãư nh: Trường THPT Gia Hội Tổ Tốn-Tin2 . H v tãn:Låïp:Tiãút: PHIÃÚU HC TÁÛPMän: Âải säú NC - Låïp 10. Tiãút CT: 26§2 PHỈÅNG TRÇNH BÁÛC NHÁÚT V BÁÛC HAI MÄÜT ÁØN (1/2)A. Kiãøm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu học tập Đại số lớp 10, Phiếu học tập Đại số lớp 10, Phiếu học tập Đại số lớp 10