Luyện tập hệ thức Salơ

3 2,470 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 15:54

+ Nắm vững khái niệm cung lượng giác và số đo của chúng. + Nắm vững hệ thức Sa-lơ. Tiết 76: LUYỆN TẬP (tiết 3)I. Mục tiêu: Giúp học sinh:1. Về kiến thức: + Nắm vững khái niệm cung lượng giác và số đo của chúng. + Nắm vững hệ thức Sa-lơ.2. Về kĩ năng: + Biết xác định số đo của một góc lượng giác. + Sử dụng hệ thức Sa-lơ.3. Về tư duy: so sánh, phân tích.4. Về thái độ: cẩn thận, chính xác.II. Phương pháp giảng dạy: Gợi mở vấn đáp + hoạt động nhómIII. Chuẩn bị: + GV: Giáo án . + HS: Vở ghi + đồ dùng học tập.IV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động: + Hoạt động 1: HS làm bài tập 9/SGK+ Hoạt động 2: HS làm bài tập 10/SGK+ Hoạt động 3: HS làm bài tập 11/SGK+ Hoạt động 4: HS làm bài tập12/SGK+ Hoạt động 5: HS làm bài tập 13/SGK+ Hoạt động 6: Củng cốB. Tiến trình bài dạy:+ Hoạt động 1: HS làm bài tập 9/SGKHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Gọi hai HS lên bảng làm bài tập 9/SGK, mỗi em làm hai câu.+GV: Gọi HS nhận xét bài làm của bạn mình.+HS: Lên bảnga) Ta có 0 0 0 00 90 .360 360 1k k< − + ≤ ⇒ =Vậy số dương nhỏ nhất cần tìm là 2700.b) Ta có 0 0 0 00 1000 .360 360 2k k< + ≤ ⇒ = −Vậy số dương nhỏ nhất cần tìm là 2800.c) Ta có 300 2 2 27k kππ π< + ≤ ⇒ = −Vậy số dương nhỏ nhất cần tìm là 27πd) Ta có 150 2 2 111k kππ π−< + ≤ ⇒ =Vậy số dương nhỏ nhất cần tìm là 711π+HS: Nhận xét.+ Hoạt động 2: HS làm bài tập 10/SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời bài tập 10/SGK +HS: Trả lời2 30, , ,3 3 4π π π−+ Hoạt động 3: HS làm bài tập 11/SGKHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+GV: Gọi HS làm bài tập 11/SGK+GV: Gọi HS nhận xét bài làm của bạn mình.+HS: Lên bảng( )ππ⊥ ⇔ = + s® , 2 (1)2 Ou Ov Ou Ov lhoặc:( )( )( )ππππ πππ−⊥ ⇔ = +⇔ = − +⇔ = + − s® , 22 s® , 22 s® , (2 1) (2)2 Ou Ov Ou Ov lOu Ov lOu Ov lTừ (1) và (2), ta suy ra:( ) ( )π ππ⊥ ⇔ = + = + s® , 1 2 2 2 Ou Ov Ou Ov k k+HS: Nhận xét. + Hoạt động 4: HS làm bài tập 12/SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh+H: Trong một giờ kim phút quét được một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu?+H: Trong một giờ kim giờ quét được một góc lượng giác có số đo bằng bao nhiêu?+H: Như vậy, trong t giờ thì kim phút quét được góc lượng giác (Ox, Ov) có số đo bằng bao nhiêu?+H: Như vậy, trong t giờ thì kim giờ quét được góc lượng giác (Ox, Ou) có số đo bằng bao nhiêu?+H:Hãy tìm số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) theo t +H: Hai tia Ou và Ov trùng nhau khi nào? +GV: (Hướng dẫn HS làm câu c)+H: Hai tia Ou và Ov đối nhau khi nào?+HS: -2π +HS: π−212+HS: sđ(Ox, Ov)=-2π t+HS: π=-s®( , )6Ox Ou t+HS: Áp dụng hệ thức Sa-lơ , ta có:πππ π π= +− = − + + = +  s®( , ) s®( , ) - s®( , ) 211 2 2 26 6Ou Ov Ox Ov Ox Ou ktt t k k+HS: Hai tia Ou và Ov trùng nhau khi và chỉ khi :( )π−= ⇔ + =⇔ =⇔ = ∈ ¥11s® , 2 2 2612( - ) 1112 ( )11tOu Ov m k mk mtnt n+HS: Hai tia Ou và Ov đối nhau khi và chỉ khi:( ) ( )π−= − ⇔ + = −+⇔ = ∈ ¥11s® , 2 1 2 2 166(2 1) ( )11tOu Ov m k mnt nNhưng vì ≤ ≤0 12t nên n=0, 1, 2, ., 10. +Hot ng 5: HS lm bi tp 13/SGK Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh+GV: Gi HS lờn bng lm bi tp 13/SGK+GV: Gi HS nhn xột bi lm ca bn mỡnh.+HS: Lờn bng.Khụng th vỡ: = ì = +Â352 ( ) 35 5 3 303 5mk k m kiu ny vụ lý vỡ v trỏi khụng chia ht cho 3, cũn v phi chia ht cho 3.+HS: Nhn xột. +Hot ng 6: Cng c ton biCõu hi 1: Cho gúc lng giỏc (Ou, Ov) cú s o /5. Hi s no sau õy l s o ca mt gúc lng giỏc cú cựng tia u, tia cui vi gúc ó cho?A. 65B. 95C. 115D. 315Cõu hi 2: Trong cỏc cp gúc lng giỏc (Ou, Ov); (Ou, Ov) cú s o nh sau, cp no xỏc nh cp gúc hỡnh hc uOv; uOv khụng bng nhau?A. 13 11 và 6 6B. 17 15 và 4 4C. 2003 1211 và 8 8D. 731 11 và 30 30-----HT----- . Tiết 76: LUYỆN TẬP (tiết 3)I. Mục tiêu: Giúp học sinh:1. Về kiến thức: + Nắm vững khái niệm cung lượng giác và số đo của chúng. + Nắm vững hệ thức Sa-lơ.2.. + đồ dùng học tập. IV. Các hoạt động và tiến trình bài dạy:A. Các hoạt động: + Hoạt động 1: HS làm bài tập 9/SGK+ Hoạt động 2: HS làm bài tập 10/SGK+ Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập hệ thức Salơ, Luyện tập hệ thức Salơ, Luyện tập hệ thức Salơ

Từ khóa liên quan